KOMPETENCJE KLUCZOWE W PRACY SOCJALNEJ

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Teologii

Opis studiów:

Studia mają na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu kontaktu interpersonalnego, profilaktyki i promocji zdrowia oraz organizacji i zarządzania kapitałem lokalnym.

 

Studia doskonalące w zakresie w zakresie najważniejszych kompetencji, jakie pracownik socjalny lub osoba pracująca w  różnorakim charakterze w obszarze pracy socjalnej oraz na rzecz społeczności lokalnej na różnych stanowiskach powinien posiadać. Kompetencje wykraczające poza podstawowe umiejętności nabyte podczas studiów z zakresu pracy socjalnej pozwolą na efektywną i sprawną pracę z klientem jak również ze współpracownikami.

 

Moduły proponowane w programie studiów obejmują zakres:

  • kontaktu interpersonalnego i terapeutycznego (przykładowe przedmioty: Komunikacja interpersonalna z elementami treningu, Mediacje i negocjacje w sytuacjach konfliktowych, Budowanie wizerunku pracy socjalnej)
  • profilaktyki i promocji zdrowia oraz organizacji (przykładowe przedmioty: Konstruowanie programów profilaktycznych, Zarządzanie czasem, Profilaktyka wypalenia zawodowego
  • zarządzania kapitałem lokalnym (przykładowe przedmioty: Zastosowanie koncepcji współrządzenia „good governance”, Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na działania społeczne, Empowerment w pracy socjalnej, Animowanie pozaprofesjonalnych form wsparcia).

 

Zajęcia realizowane podczas studiów skoncentrowane są na pracę warsztatową, ćwiczeniową i konwersatoryjną.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pedagogów oraz praktyków w zakresie proponowanym w programie studiów.

Adresaci studiów:

Studia skierowane są dla osób:

- zainteresowanych pracą

- wchodzących na rynek pracy

- posiadających doświadczenie zawodowe w zakresie pracy socjalnej, pracy na rzecz społeczności lokalnej, pracowników samorządowych oraz NGO.

 

Studia proponowane są dla absolwentów studiów pracy socjalnej, pedagogiki, psychologii, socjologii; pracowników pracujących w obszarze pomocy społecznej, pracowników podmiotów NGO i innych jednostek pozarządowych działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją.
Liczba semestrów:

 2 semestry

Opłata za semestr:
 1400 zł/semestr
Kwalifikacje/Umiejętności:

Absolwent studiów podyplomowych udoskonali kompetencje z trzech obszarów umiejętności:

  • moderowanie kontaktu interpersonalnego
  • zarządzanie kapitałem lokalnym
  • animowanie promocji zdrowia

 

Absolwent zdobędzie szerokie kompetencje oraz wiedzę, które ułatwią poruszanie się po rynku pracy w zakresie: zatrudnienia się lub tworzenia wielorakich podmiotów trzeciego sektora (NGO), przy wykorzystaniu potencjału środowiska. różnorodnych form promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

 

Absolwent studiów zostanie przygotowany do:

  • podjęcia pracy w strukturach pracy socjalnej, także na stanowiskach kierowniczych,
  • będzie posiadać kwalifikacje z zakresu zarządzania czasem swoim i innych, efektywnej profilaktyki i pomocy w zakresie wypalenia zawodowego, wykorzystania potencjału otoczenia, w tym pracowników, klientów oraz środowiska lokalnego.

 

Absolwent ww. studiów podyplomowych uzyska świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające uzyskanie kompetencji w zakresie:

- moderowania kontaktu interpersonalnego

- zarządzania kapitałem lokalnym

- animowania promocji zdrowia.

 

Studia objęte zostały patronatem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej
Dodatkowe informacje:

Studia skierowane są do:

absolwentów kierunków: pracy socjalnej, pedagogiki, psychologii, socjologii;

osób zatrudnionych w obszarze pomocy społecznej;

pracowników podmiotów NGO i innych jednostek pozarządowych działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem posiadających wykształcenie wyższe (także w zakresie innym niż wymienione powyżej).

 

Od kandydata wymagana kopia dyplomu potwierdzającego zdobycie wykształcenia wyższego. Od kandydatów posiadających wykształcenie wyższe poza wymienionymi kierunkami studiów, wymagane jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w obszarze pomocy społecznej.

 

 

Autor: Magdalena Fara
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2016, godz. 15:03 - Magdalena Fara