EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM i J. ANGIELSKIM - Stalowa Wola i Tarnów

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Opis studiów:

Studia przygotowują merytorycznie do nauczania drugiego przedmiotu (prowadzenia zajęć), w tym nauczania języka obcego.

 

Program zapewnia realizację wszystkich komponentów w zakresie modułu 5 dla przedszkoli i pierwszego etapu kształcenia ogólnego klas I- III.

Przygotowanie do nauczania języka angielskiego w klasach
I – III i w przedszkolu.

Egzamin na poziomie Lavel 3 General – dający uprawnienia do nauczania języka angielskiego

Studia realizowane są przy współpracy z Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Egzamin PTE „Pearson”.

Program realizowany jest na podstawie wymagań określonych

w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

 

Program studiów obejmuje 520 godzin dydaktyki i 60 godzin praktyk pedagogicznych.

Zajęcia w ramach studiów realizowane są w modułach:

  1. Przygotowanie w zakresie merytorycznym.
  2. Dydaktykę szczegółową dla wychowania przedszkolnego i pierwszego etapu edukacyjnego (klas I-III szkoły podstawowej).
  3. Praktykę realizowaną zgodnie z opisem treści kształcenia dla modułu 3, komponentu 3.
  4. Metodyczno – badawczy.
  5. Językowy.

Atuty kierunku:

  • możność założenia własnego przedszkola zarządzanego przez wykwalifikowaną kadrę oświatową,
  • zdobycie dodatkowych kwalifikacji, w tym do nauczania języka obcego,
  • poszerzenie zakresu kompetencji zawodowych pod kierunkiem wykładowców KUL, specjalistów poradni psychologiczno – pedagogicznej psycholodzy, pedagodzy, nauczycieli praktyków służących doświadczeniem zawodowym.
Adresaci studiów:
Słuchaczami mogą być osoby posiadające kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu w szkołach różnych typów (absolwenci studiów I i II stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne) oraz wykazujący się znajomością języka angielskiego na poziomie B1.
Liczba semestrów:

 3 semestry (zjazdy w trybie sobotnio-niedzielnym)

Opłata za semestr:
1700 zł/semestr (możliwość płatności w ratach)
Kwalifikacje/Umiejętności:

Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym i językiem angielskim przygotowują nauczycieli do prowadzenia drugiego przedmiotu,
w tym nauczania języka angielskiego

Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do pracy  w klasach I – III SP, przedszkolu oraz w  alternatywnych formach edukacji przedszkolnej, w tym do nauczania języka angielskiego w klasach I-III i w przedszkolu.  

Dodatkowe wymogi:
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
Dodatkowe informacje:

Rekrutację prowadzimy na dwie grupy w ośrodkach: Stalowa Wola i Tarnów.

Wybrany ośrodek proszę dopisać na kwestionariuszu.

 

 

Autor: Magdalena Fara
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2016, godz. 12:52 - Magdalena Fara