ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI - STANDRDY UNII EUROPEJSKIEJ

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Opis studiów:
 

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji – standardy Unii Europejskiej to profesjonalne studia specjalistyczne których celem jest dostarczenie słuchaczom wiedzy, umiejętności, a także kompetencji społecznych niezbędnych do piastowania funkcji kierowniczych w administracji publicznej. Sprawne oraz skuteczne zarządzanie w administracji publicznej jest coraz częstszym wyzwaniem dla osób wykonujących funkcje kierownicze w organach administracji publicznej. Oprócz szerokiej znajomości prawa, w tym także prawa Unii Europejskiej, są zobowiązane wykazać się także umiejętnościami w zakresie zarządzania.

Studia mają charakter doskonalący. Głównym celem studiów jest nabycie przez słuchaczy studiów wiedzy i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego w tym prawa Unii Europejskiej, jak również teorii i organizacji zarządzania.

 

Istotne elementy kształcenia:

 • przedstawienie standardów zarządzania urzędami administracji w Unii Europejskiej; dotyczy to w równym stopniu funkcjonowania instytucji unijnych jak i administracji poszczególnych krajów członkowskich
 • aktualizacja wiedzy o funkcjonowaniu administracji publicznej jako organizacji, co pozwala na sprawniejsze wykonywania zadań, do jakich administracja publiczna została powołana
 • zdobycie kompetencji społecznych w zakresie efektywnej pracy w zespole i zarządzania kapitałem ludzkim

 

Program studiów/kadra dydaktyczna:

Program studiów obejmuje 190 godzin wykładów i konwersatoriów,

w tym zajęcia z:

 • prawa i postępowania administracyjnego
 • partnerstwa publiczno-prywatnego
 • prawa cywilnego
 • informatyki
 • analizy autentyczności dokumentów
 • polubownego rozstrzygania sporów
 • prawa urzędniczego
 • zamówień publicznych
 • zarządzania kryzysowego
 • ochrony informacji niejawnych 

 

Zajęcia prowadzą pracownicy o najwyższych kwalifikacjach z różnych ośrodków naukowych w tym sędziowie i adwokaci.

Adresaci studiów:

Oferta skierowana jest do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych w administracji rządowej oraz w służbach odpowiedzialnych za zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa 

Liczba semestrów:

 2 semestry

Opłata za semestr:
 1600 zł/semestr
Umiejętności:
 • kompetencje do podjęcia pracy bądź służby na stanowiskach kierowniczych w instytucjach państwowych i samorządowych a także w organizacjach pozarządowych, która polegać będzie na zarządzaniu zespołem
 • kompetencje m. in. z zakresu polskiego i unijnego prawa administracyjnego, polityki administracyjnej, obszaru regulacji i funkcji prawa urzędniczego, prawa pracy
 • praktyczne umiejętności z zakresu realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich
 • poznanie metod pracy w zespole, zarządzania zespołem pracowników, zawierania umów a także negocjacji i mediacji jako jednej z form rozwiązywania sporów

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.08.2016, godz. 10:41 - Magdalena Fara