PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ - Stalowa Wola i Tarnów

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli

Opis studiów:

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy w dziedzinie profilaktyki społecznej oraz terapii uzależnień.

Absolwent nabywa nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu psychoprofilaktyki, psychopatologii, diagnozy
i terapii uzależnień etc, ale również zdobywa wymierne umiejętności niezbędne w pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną i grupą.  Studenci zdobędą między innymi:

 • Umiejętność konstruowania szkolnego programu profilaktyki bądź autorskiego programu profilaktycznego dla osób nie będących nauczycielami w oparciu
  o obowiązujące przepisy prawa;
 • Wiedzę nt. specyfiki pracy zespołu interdyscyplinarnego, umiejętność pracy
  w zespole; opracowania indywidualnego planu pomocy;
 • Wiedzę na temat mapy systemu pomocy dziecku i rodzinie; umiejętności pracy
  z osobą/grupą uzależnioną oraz ich środowiskiem (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicze);
 • Umiejętności w zakresie diagnozy indywidualnej oraz środowiskowej we wszystkich wymiarach rozwoju człowieka.

 

W programie między innymi:

 • wykłady z psychopatologii, psychologii rozwoju, diagnozy i terapii uzależnień
 • ćwiczenia i warsztaty kształcące umiejętność sporządzania autorskich programów profilaktycznych; pracy z osobą zagrożoną uzależnieniem oraz uzależnioną, podejmowania krótkich interwencji, itp.
 • trening interpersonalny
 • trening intrapsychiczny
 • praktyka asystencka

 

Wykładowcy

zajęcia współprowadzą: kadra akademicka KUL wraz ze specjalistami z danej dziedziny.
Adresaci:
Adresatami proponowanych studiów są osoby posiadające wyższe wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, filozofii, socjologii, teologii bądź nauk o rodzinie zatrudnione jako nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, pielęgniarki środowiskowe, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni, pracownicy klubów i świetlic środowiskowych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni zdrowia psychicznego.
Liczba semestrów:
3 semestry
Opłata za semestr:
 1300 zł/semestr (możliwość płatności w ratach)
Kwalifikacje/Umiejętności:

Po ukończeniu studiów słuchacze mogą podjąć pracę w dziedzinie profilaktyki i terapii uzależnień.

Dodatkowe informacje:

Rekrutację prowadzimy na dwie grupy w ośrodkach: Stalowa Wola i Tarnów.

Wybrany ośrodek proszę dopisać na kwestionariuszu.

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 23.08.2016, godz. 14:10 - Magdalena Fara