DOSKONALENIE KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH NAUCZYCIELI

szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii

 

Studia realizowane w ramach projektu z Ministerstwem Edukacji Narodowej

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:
 • Nauczyciele pracujący z młodzieżą doświadczają szeregu trudnych sytuacji związanych zarówno ze specyfiką wieku rozwojowego uczniów jak i poczuciem niepełnego przygotowania do rozwiązywania problemów natury wychowawczej.
 • Młodzież wkracza w okres dorosłości, co wiąże się z intensywnym szukaniem własnego miejsca w relacjach międzyosobowych, podejmowaniem decyzji o kontynuacji kształcenia lub tranzycji na rynek pracy, ale też eksperymentowanie z alkoholem, papierosami, substancjami psychoaktywnymi oraz podejmowanie zachowań ryzykownych, w tym zachowań ryzykownych w przestrzeni wirtualnej.
 • Wychowawcy są osobami zobowiązanymi do udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie bieżącej pracy z uczniem (Rozporządzenia MEN z 30.04.2013, 24.07.2015 i 18.08.2015). Powinni oni również prowadzić konsultacje, warsztaty i szkolenia dla uczniów i rodziców.

 

Celem studiów jest doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców, tak, aby mogli skutecznie udzielać wsparcia uczniom i ich rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo.

 

Studia obejmują 290 godzin zajęć, głównie o charakterze ćwiczeń, warsztatów i seminariów. Studenci otrzymują zestaw książek i pomocy dydaktycznych oraz dostęp do materiałów na platformie e-learningowej.

 

Liczba semestrów:

 2 semestry

 

Studia będą realizowane w dwóch edycjach:

I edycja: luty 2017- styczeń 2018

II edycja: październik 2017- czerwiec 2018

Opłata za semestr:
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY
Adresaci studiów:
 • nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych:
  • zasadniczych szkół zawodowych,
  • liceów ogólnokształcących,
  • techników
  • szkół specjalnych przysposabiających do pracy
 • nauczyciele i wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych
 • nauczyciele i wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii
Kadra i program:

Wykładowcami i trenerami są zarówno pracownicy naukowi Instytutu Pedagogiki KUL, jak i praktycy - sędziowie, mediatorzy, nauczyciele i wychowawcy młodzieży.

 

Program podzielony jest na 7 modułów, obejmujących następujące zagadnienia:

Moduł I Pedagogiczne, psychologiczne i socjokulturowe podstawy wychowania i kompetencji wychowawczych

Moduł II Społeczno-prawne i etyczne konteksty procesu wychowania

Moduł III Wspieranie psychospołecznego funkcjonowania nauczyciela i wychowawcy

Moduł IV Diagnostyka i profilaktyka trudnych zachowań młodzieży

Moduł V Podstawy metodyczne oddziaływań wychowawczych

Moduł VI Metodyka pracy terapeutycznej i resocjalizacyjnej

Moduł VII Seminaria

REKRUTACJA

Osoby zainteresowane podjęciem w/w studiów prosimy o przesłanie informacji mailowej na adres: centrumsp@kul.pl, w celu wstępnego rozeznania, ile osób byłoby zainteresowanych podjęciem takich studiów.

 

Właściwa rekrutacja rozpocznie się w grudniu 2016 r.

  

Podniesienie poziomu kompetencji wychowawczych nauczyciela pozwoli na bardziej skuteczną pracę z wychowankami i ich rodzicami.

Zapraszamy!

 

Autor: Magdalena Fara
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2016, godz. 11:45 - Magdalena Fara