PRAWO DLA URZĘDNIKÓW

Studia realizowane w ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Program studiów:

Program studiów obejmuje trzy moduły tematyczne:

Moduł 1 – Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Moduł 2 – Odpowiedzialność prawna urzędnika

Moduł 3 – Prawno-administracyjne aspekty funkcjonowania ubezpieczeń społecznych

 

W ramach powyższych modułów planowane są m.in. następujące przedmioty:

Zarys prawa, Elementy prawa cywilnego, Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i spadkowego, Indywidualne prawo pracy, Zbiorowe prawo pracy, Prawo urzędnicze, Ubezpieczenia emerytalne, Ubezpieczenia rentowe, chorobowe i wypadkowe w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego, System ubezpieczeń społecznych rolników, Orzecznictwo lekarskie w systemie zabezpieczenia społecznego, Międzynarodowe  i unijne prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Orzecznictwo SN w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Postępowanie sądowe i przedsądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Odpowiedzialność prawna urzędnika

Podstawy odpowiedzialności karnej, Etyka urzędnicza, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, Odpowiedzialność karna urzędnika, Odpowiedzialność cywilna urzędnika, Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędnika, Prawna problematyka mobbingu i molestowania seksualnego w miejscu pracy, Prawo i postępowanie administracyjne w systemie ubezpieczeń społecznych, Prawo i postępowanie administracyjne w systemie ubezpieczeń społecznych, Ochrona danych osobowych, Cyberbezpieczeństwo,  Prawo zamówień publicznych – zarys, Wybrane aspekty prawa działalności gospodarczej,

Elementy prawa upadłościowego.

 

Adresaci:
Proponowane studia  są przeznaczone dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, którzy nie posiadają wykształcenia prawniczego lub administracyjnego, a którzy z racji zajmowanych stanowisk stosują przepisy prawa i chcą wzbogacić i zaktualizować swoją dotychczasową wiedzę. Szeroka oferta programowa pozwoli na uzyskanie kompleksowej wiedzy obejmującej m.in. przepisy prawa cywilnego, karnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ale także zagadnienia szeroko rozumianej odpowiedzialności urzędnika, jak również prawno-administracyjnych aspektów funkcjonowania ubezpieczeń społecznych. Ukończenie studiów może przyczynić się nie tylko do podniesienia kwalifikacji pracowników, ale także poziomu merytorycznego wydawanych decyzji, co przyczyni się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku instytucji, w której są zatrudnieni.

Kwalifikacje/umiejętności:

Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz w innych instytucjach, których pracownicy posługują się i stosują  przepisy prawa. Natomiast osobom zatrudnionym w powyższych instytucjach ukończenie studiów umożliwi dalszy awans zawodowy. Kończąc studia uczestnik studiów nabędzie także najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą przepisów prawa stosowanych w pracy urzędniczej. Pozna terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa – w szczególności prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, odpowiedzialności prawnej urzędników i prawno-administracyjnych aspektów funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego. Otrzyma wiedzę o relacjach między strukturami organizacyjnymi, a także między w/w instytucjami społecznymi, gospodarczymi w aspekcie prawnym w skali krajowej i międzynarodowej.

Liczba semestrów:
2 semestry 
Opłata za semestr:
1600 zł/semestr 
 Dodatkowe warunki przyjęcia:

Osoby posiadające kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, tj. które ukończyły studia wyższe  (licencjackie lub magisterskie).

Ze względu na specjalistyczny charakter studiów są one dedykowane w szczególności pracownikom urzędów administracji państwowej, samorządowej oraz organów i instytucji państwowych i samorządowych. 

 

 

Autor: Magdalena Fara
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2017, godz. 12:05 - Magdalena Fara