STANDARDY I DOBRE PRAKTYKI W POLSKIM SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | KOMPETENCJE URZĘDNIKA

Studia realizowane w ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

SERWIS REKRUTACYJNY →
Wydział:

Wydział Nauk Społecznych

Opis studiów:

Studia kierowane są do kandydatów, którzy prezentują postawę otwartości na zdobywanie nowych kompetencji i podejmowanie nowych wyzwań zawodowych w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Celem studiów jest doskonalenie kompetencji urzędnika ZUS poprzez przekazanie aktualnej i poszerzonej wiedzy w zakresie prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych oraz kształcenie profesjonalnej komunikacji urzędnika ubezpieczeń społecznych z klientami.

Unikalność prezentowanych studiów podyplomowych, wiąże się głównie z poznawaniem standardów i dobrych praktyk w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, które powinny być stosowane w bieżącej pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych..

W programie studiów podkreśla się przede wszystkim praktyczne aspekty funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.

Kwalifikacje/umiejętności:

Wartością dodaną studiów podyplomowych jest podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności zawodowych słuchaczy poprzez:

  • poznawanie standardów i dobrych praktyk w polskim systemie ubezpieczeń społecznych,
  • zwiększanie kompetencji i kształtowanie postaw społecznych urzędnika do profesjonalnej obsługi klientów ZUS.

 

Nowe kwalifikacje, które można uzyskać dzięki tym studiom to:

  • aktualna i poszerzona wiedza w zakresie prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych,
  • pogłębiona wiedza na temat praktycznych aspektów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

 

Nowe umiejętności, które można uzyskać dzięki tym studiom to:

  • umiejętność prawnej argumentacji z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
  • umiejętność analizowania problemów ubezpieczeń społecznych na gruncie ekonomii sektora publicznego,
  • profesjonalizm w komunikowaniu się urzędnika z klientami
Adresaci studiów:

Są to dedykowane studia doskonalące dla pracowników ZUS.

W drugiej kolejności studia adresowane są także do potencjalnych pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, osób pracujących lub planujących podjęcie pracy w szeroko rozumianym sektorze ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Program studiów/kadra dydaktyczna:

Program studiów liczy 200 godzin, w tym:

48 godzin wykładów,

48 godzin ćwiczeń,

88 godzin konwersatoriów

i 16 godzin seminarium podyplomowego.

 

Moduł I

obejmuje prawne zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zawiera przedmioty dotyczące podstaw prawnych, m.in. w zakresie: kodeksu postępowania administracyjnego, egzekucji administracyjnej, przepisów karnych i postępowania sądowego w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Moduł II

dotyczy różnych problemów ekonomii sektora publicznego. Zawiera przedmioty związane m.in. z ekonomią ryzyka ubezpieczeniowego, systemem emerytalnym w Polsce i innych systemów zagranicznych, funduszy ubezpieczeń społecznych, pozaubezpieczeniowych, inwestycyjnych i emerytalnych.

Moduł III

obejmuje praktyczne aspekty ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zawiera przedmioty dotyczące: zasad ustalania prawa do emerytury, orzecznictwa lekarskiego w ubezpieczeniach oraz obowiązków płatnika składek względem ZUS i ubezpieczonych.

Moduł IV

dotyczy komunikacji urzędnika z klientem. Zawiera przedmioty związane z informacją publiczną, bezpieczeństwem informatycznym i ochroną danych osobowych, strategią komunikacji urzędnika z klientami, public relations w ubezpieczeniach społecznych.

Moduł V

obejmuje problemy kreowania wizerunku ubezpieczeń społecznych. Zawiera przedmioty związane z wizerunkiem urzędnika, sztuką wystąpień publicznych, skuteczną obsługą klientów a także etyką w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Moduł VI

związany jest z seminarium podyplomowym. Są to zajęcia w małych grupach seminaryjnych, umożliwiające napisanie i przygotowanie do obrony pracy końcowej.

 

Liczba semestrów:
2 semestry
Opłata za semestr:
1800 zł/semestr
 Dodatkowe warunki przyjęcia:
Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają kandydaci, którzy są pracownikami ZUS a dodatkowo posiadają skierowanie do podjęcia studiów.

 

 

Autor: Magdalena Fara
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2017, godz. 14:47 - Magdalena Fara