Urodził się 11 lutego 1963 r. w Turku. Absolwent Szkoły Podstawowej we Władysławowie i Liceum Ogólnokształcącego w Turku.
W 1988 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku i uzyskał tytuł magistra teologii na Wydziale Teologii KUL. 22 maja tegoż roku, przyjął święcenia kapłańskie z rąk. ks. bpa ordynariusza Diecezji Włocławskiej Henryka Muszyńskiego.
W latach 1988-1990 pełnił obowiązki wikariusza parafii Chocz, k. Pleszewa, a przez następny rok był wikariuszem parafii Godziesze Wielkie, k. Kalisza. W 1991 r. ks. bp ordynariusz przychylając się do jego prośby skierował go do pracy duszpasterskiej wśród Polaków, w Związku Radzieckim. Swoją posługę duszpasterską rozpoczął od lipca tegoż roku w parafii Murafa (obwód winnicki, Ukraina), jako duszpasterz, katecheta i nauczyciel języka polskiego. Podobne obowiązki, już jako administrator pełnił w następnym roku w parafii Żmerynka. Przez następne dwa lata (1993-1995) organizował wspólnotę religijną i duszpasterstwo w Kirowogradzie.
Po powrocie z Ukrainy w roku 1995 podjął studia licencjacko-doktoranckie w Instytucie Historii Kościoła KUL. Pracę doktorską pt. Kościół katolicki w obwodzie winnickim na Podolu w latach 1941-1964, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Zygmunta Zielińskiego, obronił 22 kwietnia 2002 r.
Korzystając z urlopu naukowego, który udzielił mu ks. bp ordynariusz prof. dr hab. Bronisław Dembowski, od września prowadził dalszą kwerendę archiwalną dotyczącą dziejów Kościoła i losów duchowieństwa w archiwach państwowych na Ukrainie.
Od 1 lutego 2003 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. Od 1 marca 2005 r. – do 30 czerwca 2006 r. dyrektor tegoż Instytutu.
Zainteresowania naukowe skupiają się wokół losów Polaków i Kościoła katolickiego na Wschodzie i duszpasterstwa polonijnego w świecie. Autor monografii i kilkudziesięciu artykułów.

e-mail: szymaj@kul.pl
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2007, godz. 14:45 - Liliana Kycia