prof. Alfons PilorzZ głębokim żalem pragniemy zawiadomić, że 24 lipca 2017 r. zmarł śp. prof. Alfons Pilorz, emerytowany profesor Instytutu Filologii Romańskiej KUL, kierownik Katedry Języków Romańskich, autorytet i wychowawca wielu pokoleń romanistów, człowiek niezwykłej dobroci, skromności i prostoty oraz wrażliwości na potrzeby bliźnich. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 lipca 2017 r. (sobota) o godz. 11.00 na cmentarzu przy Drodze Męczenników Majdanka w Lublinie.

 

Alfons Pilorz urodził się 2 czerwca 1928 r. w Pruchnej na Śląsku Cieszyńskim. W drugiej połowie lat 40-tych uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, gdzie w 1948 r. uzyskał tzw. małą maturę, a w roku 1950 dyplom dojrzałości. W tym samym roku podjął studia wyższe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku filologia romańska, które ukończył w 1955 r. Tytuł magistra otrzymał na podstawie pracy Anatole France, critique littéraire, której promotorem był prof. Kalikst Morawski. W tym samym roku rozpoczął pracę w Sekcji Filologii Romańskiej KUL na stanowisku stażysty-aspiranta, a od 1957 na stanowisku asystenta. W okresie 1964-1971, po restrykcjach nałożonych na KUL przez ówczesne władze PRL i likwidacji jednostki, w której był zatrudniony, A. Pilorz otrzymał zatrudnienie jako asystent w Katedrze Językoznawstwa, należącej do Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Po tym okresie powrócił na KUL, gdzie najpierw pracował jako lektor języka francuskiego w Studium Języków Obcych, a od roku 1972 na stanowisku asystenta w Sekcji Filologii Romańskiej. W 1984 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, na podstawie rozprawy: Rôle et structure de la proposition relative dans la prose d’Antoine de la Sale, której promotorem była prof. Urszula Dąmbska-Prokop. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli prof. Józef Sypnicki (UAM) i prof. Marek Gawełko (UJ). W roku 1985 awansował na stanowisko adiunkta w Sekcji Filologii Romańskiej KUL. W 1999 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego, którego główną pozycją była monografia: Évolution sémantique des emprunts français en polonais. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. Bogdan Walczak (UAM), prof. Leszek Bednarczuk (UP w Krakowie), prof. Marek Gawełko KUL, prof. Eugeniusz Ucherek (UWr). W tym samym roku uzyskał awans na stanowisko profesora KUL. W latach 2001-2003 pełnił funkcję kierownika Katedry Języków Romańskich, a w 2002 roku, przez pewien czas, funkcję dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej.

A. Pilorz odbył kilka staży badawczych za granicą: XII 1966 – VI 1967, Liège, Belgia, (Stypendium Rządu Królestwa Belgii), rok akademicki 1972-1973, Leuven, Belgia (stypendium doktoranckie), VII.1982 Grenoble, Francja, IX.1982, Leuven, Belgia, XI.1985 –VI.1986, Genewa, Szwajcaria (stypendium habilitacyjne).

Aktywność badawcza A. Pilorza koncentrowała się wokół różnorodnej tematyki romańskiej, kontrastywnej i typologicznej, z której na pierwszy plan wychodzą geografia językowa, dialektologia leksykalna i zapożyczenia międzyjęzykowe. Wiele prac A. Pilorza dotyczy ewolucji historycznej języka francuskiego, zarówno jeśli chodzi o kwestie fonetyczne i leksykalne, jak i o gramatykę zdania. Zagadnieniom składni języka francuskiego poświęcone zostały prace z pierwszego okresu działalności naukowej. Do głównych publikacji A. Pilorza należy zaliczyć monografie: Role et structure de la proposition relative dans la prose d’Antoine de la Sale, Lublin 1976; Evolution sémantique des emprunts français en polonais, Lublin 1998; oraz artykuły i rozdziały:  Notion de niveau de langue et analyse du style, Actas del XI Congreso internacional de Lingüística y Filología Románicas, C.S.I.C. Madrid (1968), s. 355-364; Importance de recherches détaillées sur la syntaxe d’un écrivain, Biuletyn Lub TN, sec. A, 9 (1971), s. 43-47; Zapożyczenia romańskie w gwarze Śląska Cieszyńskiego, Rocznik Cieszyński 4-5 (1983), s. 183-196; Quelques éclats lexicaux français et italiens en silésien, Studia Romanica Posnaniesia 13 (1988), s. 121-127; La proposition relative minimale chez Antoine de la Sale RHum31 z. 5 (1983), s. 183-196; Homonymie : phénomène intra- et interlinguistique RHum 49 z. 5 (2001), s. 159-193 ; Gallicismes polonais venus par l’intermédiaire de l’allemand, RHum, 50 z.5 (2002), s. 103-118.

Z okazji 80. rocznicy urodzin prof. A. Pilorzowi została dedykowana księga pamiątkowa: Bień J., Sowa M., Wołowski W. (red.) Glissades. Lublin 2008.

---

oprac. Janusz Bień

Autor: Katarzyna Bojko
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2017, godz. 14:34 - Katarzyna Bojko