GŁÓWNE KIERUNKACH BADAŃ
I ICH REALIZACJA
(OD 2010 DO 2015 ROKU)

 


1. Pierwszy blok badawczy dotyczy reformy i odnowy II Soboru Watykańskiego w diecezji sandomierskiej

 

W Katedrze Liturgiki Pastoralnej były i aktualnie prowadzone są badania nad reformą i odnową II Soboru Watykańskiego w diecezji sandomierskiej. Badania przyczyniły się do wypracowania istotnych treści II. Soboru Watykańskiego dla diecezji. Zaowocowały między innymi konkretnymi publikacjami liturgicznymi: pracami magisterskimi, publikacjami książkowymi, artykułami, sympozjami i referatami.
Poniżej podane są tylko te osiągnięcia Katedry (wybrane), które są związane z realizowanym tematem badawczym. 

 

a) Prace magisterskie

 

1.Ks. Piotr Cieśla: Geneza i przejawy kultu błogosławionego Sadoka i 48 Towarzyszy sandomierskich, Lublin 2013, ss. 149.

2. Ks. Tomasz Majkowicz: Kult Maryi w życiu i nauczaniu Biskupa Piotra Gołębiowskiego- biskupa sandomierskiego, Lublin 2013, ss. 117.

3. Ks. Marcin Świeboda: Źródła przepowiadania w nauczaniu Księdza Biskupa Edwarda Frankowskiego - biskupa sandomierskiego, Lublin
2013, ss. 115.

4.Ks. Piotr Grabowski: Posługiwanie liturgiczne i pozaliturgiczne bpa Ryxa w diecezji sandomierskiej w latach 1920-1930, Lublin 2014, ss. 97.

5. Ks. Damian Zieliński, Kult Eucharystii w świetle listów pasterskich Biskupa Wacława Świerzawskiego, w latach 1992-2002, Lublin 2015, ss. 126.

b) Publikacje książkowe

 

Nadto do osiągnięć badawczych należy zaliczyć publikacje książkowe poświęcone prezbiterowi diecezji sandomierskiej – ks. W. Granatowi, prekursorowi reformy i odnowy soborowej w lokalnym Kościele.

 

1.Jego świadectwo trwa (red. Ks. Z. Janiec), Sandomierz 2011, ss. 188.

2.Być jak pochodnia (red. Ks. Z. Janiec), Sandomierz 2012, ss. 188.

3.Sprawiedliwy z wiary żyć będzie - Ks. Wincenty Granat- świadek wiary - (red. Ks. Z. Janiec), Sandomierz 2013, ss. 132.

4. Na szlakach wiary ze sługą Bożym ks. Wincentym Granatem (red. Ks. Z. Janiec), Sandomierz 2013, ss. 71.

5. Pasjonat miłości Boga i człowieka. Sługa Boży ks. Wincenty Granat (red. Ks. Z. Janiec), Sandomierz 2015, ss. 230.

 

c) Artykuły

 

1.Ks. Z. Janiec, Logos i Ethos modlitwy w teologicznej refleksji Ks. Wincentego Granata (Sługa Boży Ksiądz Profesor Wincenty Granat 1900- 1979), „Kronika Diecezji Sandomierskiej” (odtąd skrót KDS) 104:2011, nr 1-2, s. 104-112.

2. Ks. Z. Janiec, Sługa Boży Ks. Wincenty Granat ( 1900- 1979) jako dydaktyk i pedagog, 105:2012, nr 3-4, s. 230-236.

3. Ks. Z. Janiec, Humanitas Sługi Bożego ks. Wincentego Granata, KDS 104: 2011 nr 11/12 s. 955- 963.

4. Ks. Z. Janiec, Euntes docete: Uniwersytet katolicki nauczycielem Prawdy, w: Deo et Patriae. Głos Rektora KUL, (red.) H. Szumił), Lublin 2014, s.11- 14.

5. Ks. Z. Janiec, Sługa Boży Ks. Wincenty Granat świadkiem wiary na wzór Maryi, KDS 106:2013, nr1-2, s. 111-114.

 

d) Sympozja

 

1. Wokół osoby i myśli Sługi Bożego Ks. Wincentego Granata. Sympozjum odbyło się 11 grudnia 2010 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

2. „Humanitas” sługi Bożego Ks. Wincentego Granata. Sympozjum odbyło się 10 grudnia 2011 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

3. Sługa Boży, ks. Wincenty Granat - świadek wiary, Sympozjum odbyło się 11 grudnia 2012 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

4. Sługa Boży, ks. Wincenty Granat - Wokół miłości Boga i człowieka, Sympozjum odbyło się 11 grudnia 2013 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

5. Sługa Boży, ks. Wincenty Granat - Troska o człowieka ukierunkowana na Boga, Sympozjum odbyło się 10 grudnia 2014 roku w Ćmielowie, oraz powtórzenie tego sympozjum miało miejsce 11 grudnia 2014 roku w Sandomierzu.

6. Sługa Boży, ks. Wincenty Granat w służbie Miłosierdzia, Sympozjum odbyło się 10 grudnia 2015 roku w Ćmielowie, oraz powtórzenie tego sympozjum miało miejsce 11 grudnia 2015 roku w Sandomierzu.

 

e) Referaty

 

1. Ks. Z. Janiec: Posługiwanie pasterskie Bpa Edwarda Frankowskiego w latach 1989 – 2007. Stalowa Wola Wydział Zamiejscowy KUL. Sympozjum na temat: „Biskup Solidarności Edward Frankowski”. Sympozjum organizowane dniu 15 października 2007 roku

2. Ks. Z. Janiec: „Liturgia w stu rocznikach „Kroniki” .Sandomierz, Sympozjum na temat Stulecie Periodyku Diecezjalnego „Kronika Diecezji Sandomierskiej”. Sympozjum organizowane w dniach 15-16 listopada 2007.

3. Ks. Z. Janiec: Logos i ethos modlitwy w refleksji naukowej Sługi Bożego - ks. Wincentego Granata. Referat został wygłoszony 4 października 2010 roku podczas Inauguracji Roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

4. Ks. Z. Janiec: Sługa Boży ks. Wincenty Granat jako ewangeliczny dydaktyk i pedagog. Referat wygłoszony do moderatorów seminariów duchownych 11 kwietnia 2012 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

5. Ks. Z. Janiec: Ars praesidendi Mszy świętej wyrazem wiary kapłana. Referat wygłoszony do Księży diecezji sandomierskiej w dniu 23 lutego 2013 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim z okazji Roku Wiary.

 

Powyższy temat badań podejmowany przez wykładowców i studentów służy nie tylko rozwojowi Katedry Liturgiki Pastoralnej, ale nauce na płaszczyźnie liturgii w Polsce w tym diecezji sandomierskiej

 

 

2. Drugi blok badawczy dotyczy kultu Maryi w liturgii Kościoła

Stan badań

 

Dotychczas nie prowadzono empirycznych badań w Polsce na szerszą skalę dotyczących kultu maryjnego. Jak dotąd nie ma poważnych i naukowych publikacji empirycznych w tej problematyce. Jak dotąd bibliografia maryjna obejmuje setki opracowań książkowych i artykułów w aspekcie teoretycznym. Pobożność maryjna w Polsce wśród teologów, mariologów i liturgistów wzbudza wiele kontrowersji. Zatem wymaga ona odnowy i reformy do czego zachęca II Sobór Watykański i adhortacja Pawła VI „Marialis cultus”.

 

Planowane efekty

 

Tego typu badania pozwoliły by pomóc uchwycić blaski i cienie maryjnej polskiej pobożności. Stan tej pobożności pozwoliłby mariologom, liturgistom postawić konkretne diagnozy i postulaty duszpasterskie

 

Częściowa realizacja badań i dalsza ich kontynuacja

 

Poniżej podane są tylko te osiągnięcia naukowe Katedry, które są związane z realizowanym aktualnie tematem badawczym:

 

a)Prace magisterskie

 

1.Ks. Klocek Piotr (2011)
Uroczystości koronacyjne obrazu Matki Bożej Bolesnej w sanktuarium sulisławskim i ich wpływ na życie wiernych, Lublin 2011, ss. 116.

2.Ks. Pelczar Wojciech (2011)
Kult Maryi w życiu i posługiwaniu św. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, Lublin 2011 ss. 118.

3.Ks. Dziurdź Kamil (2013)
Uroczystości koronacyjne cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku i ich wpływ na rozwój kultu maryjnego, Lublin 2013, ss.202.

4.Majkowicz Tomasz (2013)
Kult Maryi w życiu i nauczaniu Biskupa Piotra Gołębiowskiego, Lublin 2013, ss. 117.

 

b) Prace doktorskie

 

1.Ks. Kowalski Mirosław (2011)
Udział Maryi w zbawczym dziele Chrystusa (Studium teologiczno-liturgiczne na podstawie wybranych formuł euchologijnych Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie”), Lublin 2011, ss. 339.

 

c) Publikacje książkowe

 

1. Ks. Z. Janiec, Wstawiennictwo Maryi, (Studium liturgiczno-teologiczne na podstawie wybranych formularzy okresu zwykłego ze Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie), Sandomierz, 2010 s. 622.

2. Ks. Z. Janiec, Kult Maryi w Polsce na przestrzeni dziejów. (Zarys problematyki), Sandomierz 2013, ss.352.

3 Ks. Z. Janiec, W hołdzie Pani Rozwadowskiej, Sandomierz 2014, ss. 270.

 

d) Artykuły

 

1. Ks. Z. Janiec, Teksty euchologijne o wstawiennictwie Maryi (na podstawie formularza Mszy o Najświętszej Maryi Pannie Matce Pocieszenia), „Anamnesis” 16: 2010, nr 61 s.82-93.

2. Ks. Z. Janiec, Orędownictwo Matki Bożej w euchologii formularza Najświętsza Maryja Panna od Wyzwolenia w „Collectio Missarum de Beata Maria Virgine, „Quaestiones Selectae” (odtąd QS), 17: 2010, nr 25 s. 55-75.

3. Ks. Z. Janiec, Idea maryjnego wstawiennictwa w euchologii formularza N.M. Panny Bramy niebios, w: Memoriale Domini (Księga Pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Stefańskiemu w 70- rocznicę urodzin) M. Olczyk; W. Radecki (red.), Gniezno 2010, s.147- 166.

4. Ks. Z. Janiec, Słowo Boże o wstawiennictwie Maryi (na podstawie formularza Mszy o Najświętszej Maryi Pannie Matce Pocieszenia), w: Praedicamus Christum Crucifixum (Słowo Boże w liturgii), Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi Metropolicie Katowickiemu w 25 rocznicę święceń biskupich, (red.) A. Żądło, Katowice 2010, s.386- 396.
5. Ks. Z. Janiec, Wstawiennictwo Maryi w formularzu Mszy o Maryi Pannie Matce Bożej Opatrzności (w świetle Collectio missarum de Beata Maria Virgine), w: Sacerdos alter Christus (Kapłan w życiu i posłudze Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia), Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin ks. prof. zw. dra hab. Władysława Nowaka, (red.)S. Ropiak,M. Tunkiewicz, Olsztyn 2010, s. 475- 496.

6. Ks. Z. Janiec, Wstawiennictwo Maryi w liturgii Kościoła (cz. I), Anamnesis” 16: 2010, nr 63 s.77-92.
7. Ks. Z. Janiec, Wstawiennictwo Maryi w liturgii Kościoła (cz. II) , „Anamnesis”, 17: 2011, nr 64, s. 92-100.

8. Ks. Z. Janiec, Maryja Orędowniczka w nauczaniu Ojców Kościoła, w: (red. M. Wesołowski) Fructus Spiritus est Caritas (Księga Jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 155- 170.

9. Ks. Z. Janiec, Wstawiennictwo Maryi w liturgiach Wschodu i Zachodu, „Anamnesis”17: 2011, nr 67, s. 76-84.

10. Ks. Z. Janiec, Problem wstawiennictwa Maryi w tekstach euchologijnych formularza „Najświętsza Maryja Panna Królowa Pokoju” ze Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie”, QS 17: 2010, nr 26, s. 28-47.

11. Ks. Z. Janiec, Wstawiennictwo Maryi w euchologii formularza „Najświętsza Maryja Panna Matka Miłosierdzia” (ze Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie), QS 17: 2010, nr 26, s. 67- 86.

12. Ks. Z. Janiec, Maryja Orędowniczka w świetle formularza „Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych”, „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne” (odtąd skrót: RLH ) t. I (57) 2010 z.8 ( Liturgika) , s. 69- 89.

13. Ks. Z. Janiec, Wstawiennictwo Maryi w tekstach biblijnych z formularza mszalnego „Najświętsza Maryja Panna Brama niebios”, KDS 104:2011, nr 9-10, s.744 - 759.

14. Ks. Z. Janiec, Orędownictwo Maryi w formularzu Najświętsza Maryja Panna Matka Miłosierdzia ze Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie. Analiza hermeneutyczna tekstów biblijnych, QS 18: 2011, nr 28, s.142-156.

15. Ks. Z. Janiec, Słowo Boże o orędownictwie Maryi (na podstawie formularza Mszy o Najświętszej Maryi Pannie od Wyzwolenia z Collectio Missarum de Beata Maria Virgine), w: „Omnia trenseunt – Caritas manet” (red. H. Słotwińska; L. Pintal; M. Wyrostkiewicz), Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Głowie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Lublin 2012, s. 179-195.
16. Ks. Z. Janiec, Macierzyńskie pośrednictwo Maryi w tekstach biblijnych formularza Najświętsza Maryja Panna Królowa pokoju (ze zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie), w: Victimae Paschali Laudes (Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Doktorowi Marianowi Pisarzakowi w 75. Rocznicę urodzin), red. J. Kumala, Licheń Stary 2012, s. 415-427.

17. Ks. Z. Janiec, Kult maryjny w Polsce od X do XIII wieku, w: Prekursorzy i Twórcy chrześcijańskiej kultury Europy, red. A. Łuka, A. Strycharczuk, Lublin 2013, s. 153-163.

18. Ks. Z. Janiec, Maryja w kulcie i pobożności ludowej w okresie średniowiecza, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” (odtąd skrót KDS) 106: 2013, nr 5-6, s. 372-382.

19. Ks. Z. Janiec, Przejawy kultu maryjnego w literaturze polskiej, „Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne”, z.8, t. IV,(60), 2013, s. 61-78.

20. Ks. Z. Janiec, Święty Jan Paweł II czcicielem Jasnogórskiej Pani, KDS107: 2014, nr 3-4, s. 200- 208.

21. Ks. Z. Janiec, Kult Maryi w polskiej muzyce sakralnej, „Roczniki Teologiczne” z.8, t. LXI, 2014, s.33-41.

22. Ks. Z. Janiec, Cześć Maryi w polskiej sztuce sakralnej od średniowiecza do współczesności (zarys problematyki), w: Universitati serviens (Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB), red. J. Walkusz, M. Krupa, Wydawnictwo KUL 2014, s.143-151.

23. Ks. Z. Janiec, Kult Maryi w życiu i nauczaniu świętych: biskupa J. S. Pelczara i papieża Jana Pawła II,
„Kronika Diecezji Sandomierskiej”107: 2014, nr 7-8, s. 496- 507.

24. Ks. Z. Janiec, Kult Maryi w życiu i nauczaniu sług Bożych A. Hlonda i S. Wyszyńskiego - prymasów Polski , „Kronika Diecezji Sandomierskiej”107: 2014, nr 9-10, s. 637- 654.

25. Ks. Z. Janiec, Wstawiennictwo Maryi w świetle euchologii wybranych sakramentarzy, „Teologiczne Studia Siedleckie”12:2015, nr 12 s. 207-221.

 

e) Referaty

 

1.Ks. Z. Janiec, Czy kult Maryi w Kościele w Polsce potrzebuje odnowy?, KDS 105:2012, nr 9-10, s. 613-626.
2.Ks. Z. Janiec, Koronacja Obrazu Matki Jezusowej świadectwem Jej kultu (w świetle obrzędu koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny), w: tenże (red.), W hołdzie Pani Rozwadowskiej, Sandomierz 2013, s.83-96

Ten blok tematyczny jest nadal realizowany poprzez przez prace publicystyczne i wykłady akademickie. Obecny rok akademicki tj. 2015/2016 dotyczy dwóch wykładów z zakresu kultu maryjnego:
-Kult Maryi w liturgii Kościoła,
-Kult Bogarodzicy i maryjny w kulturze polskiej.

 

 

II. UPOWSZECHNIANIE I POPULARYZOWANIE WIEDZY LITURGICZNEJ
W RAMACH KATEDRY LITURGIKI PASTORALNEJ

 

 

1.Rezultaty badawcze

 

a)W latach 2010-2015 opublikowano blisko 40. artykułów naukowych w czasopismach krajowych dotyczących badanej tematyki (wykazano powyżej).

 

b) Wygłoszono 6. referatów na sympozjach ogólnokrajowych dotyczących badawczych tematów (wykazano wyżej).

 

c) Zorganizowano 6. sympozjów naukowych dotyczących badanej problematyk (wykazano wyżej).

 

 

2. Aktualia związane z tematami badawczymi

 

a) Obecnie w Katedrze jest przygotowywana 1. rozprawa doktorska poświęcona kierunkom badawczym i realizowane 2. wykłady związane z prowadzonymi przez Katedrę badaniami.

 

b) Nadto istnieje przy Katedrze czynna współredakcja z: „Rocznikami Teologicznymi”, „Rocznikami Liturgicznymi”, „Liturgią Sacra”, „Anamnesis” i innymi czasopismami liturgicznymi.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2016, godz. 14:36 - Andrzej Megger