Badanie rynku i opinii

Prezentacja_specjalizacji_badania_rynku_i_opinii_1_.pdf

 

          W gospodarce wolnorynkowej prowadzenie badań i analiz rynkowych stało się dla przedsiębiorstw elementem niezbędnym. Wraz ze zwiększającą się konkurencyjnością na rynku, jego rozszerzaniem się, przeobrażaniem z tzw. rynku sprzedawcy w rynek nabywcy, którego potrzeby i wymagania podlegają nieustannej zmianie, pogłębia się stan niepewności i ryzyko podjęcia błędnych decyzji marketingowych [1]. Obniżenie tego poziomu ryzyka oferują m.in. informacje uzyskiwane w toku badań rynkowych, które łączą przedsiębiorstwo z jego rynkowym otoczeniem. „Informacje te są wykorzystywane do zidentyfikowania i określania problemów i możliwości marketingowych, do wywoływania, udoskonalania i oceny działań marketingowych, do monitorowania efektów tych działań oraz do coraz lepszego poznawania procesów marketingowych" [2].

        Badania rynkowe są przeprowadzane przez przedsiębiorstwa we własnym zakresie w ramach swoich działów badań marketingowych, jak również są zlecane tzw. firmom zewnętrznym – wyspecjalizowanym agencjom badawczym, oferującym nie tylko techniczną realizację badań, ale również nierzadko doradztwo w zakresie strategii marketingowych. Do realizacji tego typu zadań świetnie przygotowane są ośrodki badań opinii, wyposażone w niezbędne zaplecze techniczne, a przede wszystkim osobowe do prowadzenia badań rynkowych – np. sieć ankieterów, regionalnych koordynatorów, specjalistów od metod doboru próby, socjologów, potrafiących profesjonalnie zarządzać procesem badawczym, ale i wyjaśniać zjawiska społeczne, w tym zachowania konsumentów. Nie bez powodu każdy ośrodek badania opinii publicznej oferuje również realizację badań rynkowych, a każda agencja badawcza specjalizująca się w badaniach rynkowych może podjąć się realizacji projektów, zmierzających do poznania opinii publicznej, dotyczącej np. ważnych kwestii społecznych.

        Sektor agencji badawczych w Polsce, oferujących badania rynkowe, od początku lat 90-tych XX wieku gwałtownie rośnie. Podczas gdy w 1993 roku łączne obroty agencji badawczych wyniosły zaledwie 21,3 mln PLN, to w roku 2007 kwota ta wzrosła prawie 30-krotnie – do blisko 600 mln PLN. Około 80% tej sumy stanowią przychody agencji badawczych zrzeszonych w Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku. „Wielką piątkę" tych firm stanowią Millward Brown SMG/ KRC, ACNielsen, GfK Polonia, Grupa IPSOS i TNS OBOP. Do grona agencji badawczych zrzeszonych w OFBOR należy również Fundacja CBOS, powszechnie znana w środowisku naukowym z szeroko zakrojonych badań opinii publicznej. Jak duży stał się rynek badawczy w Polsce niech świadczy fakt, że w 2007 roku w badaniach rynkowych i opinii publicznej w Polsce uczestniczyło ponad 6 mln Polaków [3]. Wszystko wskazuje na to, że rynek badawczy w Polsce w dalszym ciągu będzie rozwijał się bardzo dynamicznie. W przeliczeniu na 1 mieszkańca wydatki na badania rynkowe w Polsce zamykają się kwotą 2,5 USD – jest to blisko 9 razy mniej niż w Niemczech, Szwajcarii i USA, 10 razy mniej niż we Francji i ok. 13 razy mniej niż w Szwecji i Wielkiej Brytanii. W powyższym rankingu wydatków na badania rynkowe Polska znajduje się na pozycji dopiero 35 – rozwój sektora badań rynkowych w Polsce wydaje się czymś o charakterze wręcz nieuniknionym [4].

        Oznacza to zwiększenie się szans zawodowych absolwentów socjologii, których profil kształcenia znakomicie odpowiada wymogom branży badawczej. Pogłębienie tego profilu o aspekty szczególnie ważne w pracy badacza rynku i opinii wydaje się właściwym kierunkiem dopasowywania się studiów licencjackich do wymogów rynku pracy. Takie założenia przyświecają idei nowej specjalizacji w Instytucie Socjologii KUL – „Badania rynku i opinii".

 

[1] S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, Warszawa 2002, s. 17-18.

[2] P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa 2002, s. 361.

[3] Rafał Janowicz, Rynek badań marketingowych w Polsce – stan na rok 2007, w: Katalog Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Rynek badań, badacze, firmy badawcze, XIII Edycja, Warszawa 2008, s. 15, 29.

[4] Agnieszka Sora, Stan obecny i kierunki rozwoju rynku badań marketingowych, w: Dominika Maison, Artur Noga-Bogomilski (red.), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, Gdańsk 2007, s. 246.

 

Profil Absolwenta:

         Absolwent tej specjalności przyswoi wiedzę teoretyczną o ilościowych i jakościowych metodach badawczych, jak również posiądzie praktyczne umiejętności, przydatne na każdym etapie procesu badawczego – od przygotowania narzędzi pomiarowych, stosowanych w badaniach rynkowych, poprzez analizę danych i ich interpretację, do przygotowania raportu i prezentacji multimedialnej wyników badań. Słuchacze specjalizacji będą uczestniczyć w warsztatach, poświęconym różnym specjalistycznym metodom badań rynkowych i opinii publicznej, m. in. komputerowa jakościowa analiza tekstów, badania typu Mystery Shopping, zogniskowane wywiady grupowe, indywidualny wywiad pogłębiony. Poprzez wysłuchanie takich wykładów jak socjologia gospodarki, socjologia zachowań konsumenckich, marketing, opinia publiczna, socjologia stylów życia czy kultura konsumpcji absolwenci będą mogli rozumieć m.in. społeczne i psychologiczne determinanty funkcjonowania konsumenta na rynku, mechanizmy oddziaływania na niego przez przedsiębiorstwa i ich konteksty kulturowe.

       Wykłady i konwersatoria poświęcone geomarketingowym analizom danych, analizom danych sondażowych, kierunkom rozwoju badań marketingowych w Polsce i na świecie oraz etyce zawodowej badacza rynku i opinii dopełnią przygotowania zawodowego słuchaczy tej specjalizacji, którzy ją zakończą pracą licencjacką na jednym z czterech seminariów dyplomowych: socjologia stylów życia, socjologia zachowań konsumenckich, badania opinii publicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Tak przygotowani absolwenci będą mogli poszukiwać atrakcyjnego zatrudnienia w agencjach badawczych, jak również w przedsiębiorstwach w ich działach marketingu.

 

Opr. Grzegorz Adamczyk 

Autor: Alina Betlej
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2010, godz. 19:01 - Alina Betlej