dr Marcin Baranowski, adiunkt
e-mail: marcin1baranowski@poczta.fm
 
 
 

 

 

 

 

 

Kariera naukowa

 

 

2005 - magisterium

 

2009 - doktorat 

 
 
 
Publikacje

Monografie

 • Bitwa pod Kaliszem 13 lutego 1813, Zabrze 2006, ss. 198. [Wyd. Infort Editions]
 • Odbudowa kawalerii liniowej Wielkiej Armii po klęsce 1812 roku, Oświęcim 2011, ss. 290. [Wyd. Napoleon V]       

 

Edycje źródeł

 • Nieznana relacja Ignacego Prądzyńskiego o walkach nad Berezyną, "Studia do Dziejów Wojskowości", 1  (2012), s. 295-325.
 • I. Prądzyński, O sztuce wojennej kurs taktyki, Oświęcim 2012, ss. 362.                                                                                                                   

 

Przekłady i redakcje

 • Lucien Rousselot, Armia napoleońska 1790 – 1815, Oświęcim 2011 (tłumaczenie i redakcja)
 • Tiziano Tonelli, Uzbrojenie kawalerii napoleońskiej, Oświęcim 2011 (redakcja)
 • Fryderyk Masson, Kawalerzyści Napoleona, Oświęcim 2012 (redakcja, tłumaczenie I rozdz.)
 • Szkic o władaniu lancą autorstwa hr. Wincentego Korwin Krasińskiego pułkownika, dowódcy 1. pułku szwoleżerów-lansjerów Gwardii Cesarskiej, w: A. Rembowski, Źródła do historii Pułku Polskiego Lekkokonnego Gwardii Napoleona I, red. W. Nabywaniec, t. II, Oświęcim 2013, s. 407-423 (tłumaczenie i redakcja)

 

Artykuły i recenzje naukowe

 • Zapomniana bitwa epoki napoleońskiej, „Roczniki Humanistyczne” 40 (2007), z. 2, s. 175-206.
 • Ze Smorgoń do Paryża. Cesarz Francuzów w podróży, „Teka Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie”, 4 (2007), s. 54-87.
 • Kombinator w kamaszach. Francuskie ośrodki dla uchylających się od poboru w latach 1803 – 1812, „Teka Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie”, 6 (2009), s. 16-43.
 • Chleb z pajęczyną, czy species vulnerariae? – Leczenie ran w wojskach Księstwa Warszawskiego w świetle „Przepisów lekarstw”, „Teka Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie”, 7 (2010), s. 67-77.
 • Zasadzka […] uderzy jak piorun” – atak na konwój w świetle zapomnianego traktatu Ignacego Prądzyńskiego, „Teka Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie”, 8 (2011),
  s. 184-197.
 • Polska prowincja kontra Imperium Carów (recenzja książki Dariusza Taźbirka, Lublin w czasie powstania listopadowego, Lublin 2009), „Teka Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie”, 8 (2011), s. 221-223.
 • Dezercja z wojsk Księstwa Warszawskiego w departamencie lubelskim na podstawie listów gończych z 1811 roku, "Teka Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie", 9 (2012), s. 96-125.
 • Wprowadzenie, w: J. Willaume, Fryderyk August jako książę warszawski (1807-1815), Oświęcim 2013, s. 9-16.
 • Źródła do dziejów powstania listopadowego w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w: Powstanie listopadowe na Lubelszczyźnie. Wydarzenia-Ludzie-Źródła, red. A. Barańska, J. Skarbek, Lublin-Oświęcim 2013, s. 216-225.

 

Artykuły popularnonaukowe, sprawozdania

 • Ordery i sztandary wojsk Księstwa Warszawskiego, „Ibidem. Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL” 1 (2003), s. 33-54.
 • Jak rodzili się bohaterowie? Czynniki kształtujące postawy żołnierzy epoki napoleońskiej, „Ibidem. Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL” 2 (2004), s. 27-53.
 • Rozmowy (nie)kontrolowane [Sprawozdanie z sesji naukowej „PRL – życie ściśle kontrolowane”, 23 – 24 XI 2005], „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL – Lublin i Fundacji Jana Pawła II – Rzym” 2006, nr 73-74, s. 359-362.
 • Śp. Profesor Eugeniusz Wiśniowski oczami studenta, „Ibidem. Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów KUL” 5 (2008), s. 153-156.
 • Ignacego Prądzyńskiego „O sztuce wojennej. Kurs taktyki"„Przegląd Uniwersytecki" XXV (2013), n. 5-6, s. 38-40.

 

 

Konferencje

 

17-18 V 2008 - I Konferencja Bronioznawcza "Broń i wojna w dziejach człowieka", Łódź (referat Zagadnienie uchylania się od poboru w napoleońskiej Francji. Zarys problematyki).

21-23 XI 2008 - VI Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości, Poznań (referat Odbudowa kawalerii liniowej Wielkiej Armii po klęsce 1812 roku).

16-19 IX 2009 - XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Olsztynie.

25 II 2010 - Sympozjum z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, Lublin KUL (referat Paryż w czasach Fryderyka Chopina).

22 V 2011 - Konferencja "Wojenne historie Lubelszczyzny", Lublin KUL.

28-29 XI 2011 - Konferencja „Powstanie Listopadowe na Lubelszczyźnie – źródła, wydarzenia, ludzie”, Lublin (referat Źródła do dziejów Powstania Listopadowego w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL).

8-10 XII 2011 - IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości, Lublin KUL.

29-30 VI 2012 - XI Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości "Mity i legendy w polskiej historii wojskowości", Kielce (referat Wyprawa kijowska w 1810 roku? - plan polskiej ofensywy według memoriału generała Aleksandra Rożnieckiego).

13 XII 2012 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek i wojna. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej", Lublin KUL (referat Ignacego Prądzyńskiego "O sztuce wojennej. Kurs taktyki" - prezentacja wyników badań).

9-10 V 2013 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W pancerzu przez wieki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej", Lublin KUL (referat W pancerzu czy bez? Jazda ciężka w traktatach wybranych teoretyków wojskowych XVIII-XIX w.).

12 XII 2013 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mieczem i szczytem. Broń na polu walki. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej", Lublin KUL.

 

 

Stypendia i granty badawcze

 

IX 2005 - miesięczne stypendium badawcze w Paryżu ufundowane przez Rząd Republiki Francuskiej.

V 2007 - miesięczne stypendium badawcze w Paryżu ufundowane przez Instytut Katolicki w Paryżu.

V 2011 - XI 2012 - grant przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na badania własne (40. konkurs), realizowany za pośrednictwem Wydziału Nauk Humanistycznych KUL (Ignacego Prądzyńskiego „Kurs taktyki” – projekt przeprowadzenia badań i wydania drukiem zapomnianego rękopisu z dziedziny sztuki wojennej).

 

 

 

Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2013, godz. 18:58 - Marcin Baranowski