EN:

Idea of God as the Place in Cusanus’ Sermon CCXVI “Ubi est, qui natus est, rex Iudaeorum?”

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 64 (2016), nr 3

 
Strony/pages: 59-78  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2016.64.2-1

 

Streszczenie

Artykuł opiera się na analizie kazania CCXVI Ubi est, qui natus est, rex Iudaeorum? Mi­kołaja z Kuzy. Wskazuje na jego dużą zależność od Expositio sancti Evangelii secundum Iohan­nem Mistrza Eckharta i omawia obecną u obu autorów koncepcję Boga jako locus omnium, która nawiązuje z kolei do myśli Jana Szkota Eriugeny. Kazanie CCXVI dowodzi znaczenia proble­ma­tyki chrystologicznej dla myśli Kuzańczyka oraz jest przykładem, jak gatunek kazania wpływa na organizację i eksplikację treści filozoficznych. Wśród nich Mikołaj z Kuzy umieścił problem relacji między Bogiem a stworzeniem, a także koncepcję czasu i miejsca. Podejmując analizę pytań o wieczność świata i o Boga przed stworzeniem, Kuzańczyk zawarł również w kazaniu ukrytą obronę tez Eckharta potępionych w papieskiej bulli In agro dominico.

 

Summary

The article contains the analysis of Cusanus’ Sermon CCXVI Ubi est qui natus est rex Iudae­orum?, describes its dependence on Expositio sancti Evangelii secundum Iohannem by Meister Eckhart and discusses the idea of God as locus omnium, present in both authors, as well as in the thought of John Scotus Eriugena. Sermon CCXVI demonstrates the importance of christology in Cusanus’ work and is an example of how the sermon genre affects the organization and ex­pli­cation of philosophical issues, such as the problem of the relationship between God and creation and the concept of time and space. Moreover, Nicholas of Cusa analyses the questions of the eternity of the world and of God’s place before creation. In this way, he defends some of Eck­hart’s teaching, condemned in the papal Bull In agro dominico.

 

 

Słowa kluczowe: Mikołaj z Kuzy; kazania; Mistrz Eckhart; Eriugena; locus omnium.

Key words: Nicholas of Cusa; sermons; Meister Eckhart; Eriugena; locus omnium.

 

 

Bibliografia/References:

 1. Arystoteles. Fizyka. O niebie. O powstawaniu i niszczeniu. Meteorologika. O świecie. Meta­fizyka, tłum. Kazimierz Leśniak, Dzieła wszystkie, t. 2, red. Kazimierz Leśniak i in. War­sza­wa: PWN, 2003.
 2. Eriugena, Jan Szkot. Periphyseon. Księga I, tłum. i red. Agnieszka Kijewska, Ad fontes, t. 12, red. W. Seńko. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2009.
 3. Meister Eckhart. Expositio sancti Evangelii secundum Iohannem, ed. Karl Christ i in. Die lateinischen Werke, t. 3, red. Albert Zimmerman, Loris Sturlese. Stuttgart: Kohlhammer, 1994.
 4. Nicolaus de Cusa, Opera omnia iussu et auctoritate Academiae Litterarum Heidelbergensis ad codicum fidem edita, ed. Rudolf Haubst i in. Lipsiae: Felix Meiner, 1932 sqq., Hamburgi: Felix Meiner, 1959 sqq.
 5. Nikolaus von Kues, Vier Predigten im Geiste Eckharts, ed. Josef Koch, Cusanus-Texte I/2–5. Heidelberg: Winter, 1937.
 6. Brient, Elizabeth. „Meister Eckhart and Nicholas of Cusa on the «Where» of God”. W: Nicholas of Cusa and his Age: Intellect and Spirituality: Essays Dedicated to the Memory of F. Ed­ward Cranz, Thomas P. McTighe and Charles Trinkaus, red. Thomas M. Izbicki, Christopher M. Bellito, 127–150. Leiden: Brill, 2002.
 7. Catà, Cesare. „Die paradoxale Frage der drei Weisen – die Idee des Unum infinitum im Sermo CCXVI des Nikolaus von Kues”. Coincidentia 1–2 (2010): 13–22.
 8. Miller, Clyde Lee. „Meister Eckhart in Nicholas of Cusa’s 1456 Sermon: Ubi est qui natus est rex Iudeorum”. W: Nicholas of Cusa and his Age: Intellect and Spirituality: Essays Dedi­cated to the Memory of F. Edward Cranz, Thomas P. McTighe and Charles Trinkaus, red. Thomas M. Izbicki, Christopher M. Bellito, 105–125. Leiden: Brill, 2002.
 9. Miller, Clyde Lee. Reading Cusanus. Metaphor and Dialectic in a Conjectural Universe. Wa­shington: The Catholic University of America Press, 2003.
 10. Sturlese, Loris. „Die historisch-kritische Edition der Werke Meister Eckharts. Neue Inter­pre­tationen, neue Handschriften – neue Editionsprinzipien”. W: Editionen – Wandel und Wirkung, red. Anette Sell, 33–54. Tübingen: Max Niemeyer, 2007.
 11. Synowiecki, Adam. „Filozofia i objawienie. Kazanie Mikołaja z Kuzy: «Gdzie jest nowo naro­dzony Król Żydowski?»”. Studia Gdańskie 6 (1986): 261–312.

 

 

Informacja o autorach/Information about Authors:

Mgr Barbara Grondkowska — doktorantka na Wydziale Filozofii KUL; adres do korespondencji — e-mail: basillis@student.kul.pl

 
 

Cytowanie/Citation information:

Grondkowska, Barbara. 2016. Koncepcja Boga jako miejsca w Kazaniu CCXVI „Ubi est, qui natus est, rex Iudaeorum?” Mikołaja z Kuzy. "Roczniki Filozoficzne" 64, 3: 59-78, DOI: 10.18290/rf.2016.64.3-3.

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2016, godz. 10:13 - Anna Starościc