PL: Motyw pustyni w myśli duchowej św. Piotra Damianiego

EN: Meaning of the Desert in Spiritual Thought of St. Peter Damian

 

 

Źródło/source:

Roczniki Filozoficzne, 63(2015), nr 2

 
Strony/pages: 27-36  

 

DOI 10.18290/rf.2015.63.2-3

 

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie motywu pustyni w myśli duchowej Piotra Damianiego. W pierwszej części zaprezentowany został krótki rys biograficzny Piotra Damianiego, pozwalający lepiej zrozumieć jego wybory w życiu duchowym. W drugiej części została pokazana koncepcja życia monastycznego wzorowanego na życiu jego mistrza duchowego – św. Romualda. Piotr Damiani rozróżniał dwie drogi w życiu zakonnym: życie wspólnotowe i życie pustelnicze, eremickie. Według niego życie wspólnotowe było swoistym przygotowaniem do życia pustelniczego. W trzeciej części artykułu została zaprezentowana wartość i znaczenie życia pustelniczego, a także różnica między życiem wspólnotowym a życiem pustelniczym. Piotr Damiani podkreśla, że pustynia i cela jest idealnym miejscem dla mnicha, który chce osiągnąć doskonałość w życiu duchowym. Życie na pustyni jest pewniejszą drogą do zbawienia, ponieważ daje możliwość oderwania od świata i możliwość kontaktu z Bogiem poprzez modlitwę, kontemplację i praktyki ascetyczne. Pustynia jest miejscem ćwiczenia się w cnotach przez post, milczenie i modlitwę, jest także miejscem walki ze swymi wadami i z szatanem. Pustynia jest niezbędnym etapem dla tych, którzy chcą osiągnąć szczyty życia mistycznego.

 

Summary

The purpose of this article was to present the meaning of the desert in spiritual thought Peter Damian. In the first part we presented a short biography Peter Damian has provided insight choices in spiritual life. In the second part we showed his conception of the spiritual life that was inspired by the life of his spiritual master - St. Romuald. Peter Damian distinguished two ways in monastic life, community life and the solitary life, hermit. Community life is a kind of preparatory for the solitary life. In a third part we presented the value and importance of the hermit's life and the difference between community life and the solitary life. Peter Damian pointed out that the desert and the cell is the perfect place for the monk who wants to achieve perfection in the spiritual life. Life in the desert is the surest way to attain salvation because it separates us from the world and it gives more favorable conditions for prayer, contemplation and ascetic practices in union with God. The desert is the place where it is exercised in virtue by fasting, silence and prayer, but also a place of combat with vices and with Satan. The desert is a vital passage for those who want to reach the top in the mystical life.

 

Résumé

Le but de cet article est de presenter la signification du desert dans la pensee spirituelle de Pierre Damien. Dans une premiere partie on a présenté une courte biografie de Pierre Damien qui a permis de mieux comprendre ses choix dans la vie spirituelle. Dans la deuxieme partie on a montre sa conception de la vie spirituelle qu’etait inspiree de la vie de son maitre spirituel - saint Romuald. Pierre Damien a distingué deux voies dans la vie monastique: la vie communautaire et la vie solitaire, érémitique. D'apres lui la vie communautaire est une sorte de préparatoire pour la vie solitaire. Dans une troisieme partie on a présente la valeur et l’importance de la vie érémitique et la difference entre la vie communautaire et la vie solitaire. Pierre Damien a souligne que le désert et la cellule est l'endroit idéal pour le moine qui veut atteindre la perfection dans la vie spirituelle. La vie au desert est la voie la plus sure pour atteindre le salut car elle nous separe du monde et elle donne des conditions plus favorables a la priêre, à la contemplation et aux pratiques ascétiqucs en union avec Dieu. Le desert est l'endroit ou on s’exerce dans les vertus par le jeune, le silence, et la priere, mais aussi un endroit de combat avec nos vices et avec Satan. Le desert est un passage indispensable pour ceux qui veulent atteindre le sommet dans la vie mystique.

 

 

Słowa kluczowe: cela; kontemplacja; pustynia; samotność; duchowość; życie eremickie; życie monastyczne;

 

Key words: cell; contemplation; desert; solitude; spirituality; hermit life; monasticism;

 

Mots-clés: la contemplation; le désert; la solitude; la spiritualité; la vie érémitique; la vie monastique.

 

 

Bibliografia/References/Bibliographie:

 1. Petri DAMIANI. De ordine eremitarum. PL 145, 334 AB.
 2. Petri DAMIANI, De suae congregationis institutis. PL 145, 338 AB.
 3. Petri DAMIANI. Dominus vobiscum.
 4. Petri DAMIANI, Ep. 6, 5 PL 144, 379 AB.
 5. Petri DAMIANI. Liber Gomorrhianus. PL 145, 159-190.
 6. Petri DAMIANI. Liber gratissimus. PL 145, 99-156.
 7. Petri DAMIANI. Op. 13, 3. PL 145,295 A.
 8. Petri DAMIANI. Op. 15,4, 338-339.
 9. Petri DAMIANI. Op, 51, 3, 753.
 10. Petri DAMIANI. Vita Sancti Romualdi. PL 144, 953 A.
 1. GRANDJEAN, Michel. Laics dans l’Eglise: regards de Pierre Damien, Anselme de Cantorbéry, Yves de Chartres. Paris: Beauchesne, 1994.
 2. LASSUS, Louis-Albert. Pierre Damien, l'homme des déserts de Dieu. Paris: O.E.I.L., 1986.

 

Informacja o Autorze/Information about Author:

mgr Bernadetta Kwaśniak – doktorantka w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej w Instytucie Filozofii Teoretycznej na Wydziale Filozofii KUL; e-mail: bernadette@poczta.fm

 

 

Cytowanie/Citation information:

Kwaśniak, Bernadetta. 2015. "Le désert dans la spiritualité de saint Pierre Damien." Roczniki Filozoficzne 63, 2: 27-36. DOI: 10.18290/rf.2015.63.2-3.

 

 

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2016, godz. 23:21 - Anna Starościc