BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE - studia inżynierskie

NOWY KIERUNEK STUDIÓW

 

 

CELE STUDIÓW:

 

bezpieczenstwo_ekologiczneProgram studiów jest ukierunkowany głównie na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • oceny zagrożeń klęskami żywiołowymi
  • modelowania i przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym
  • usuwania skutków klęsk naturalnych i antropogenicznych
  • wykorzystania systemów informacji przestrzennej (GIS)
  • znajomości procedur w zarządzaniu kryzysowym
  • podstaw prawnych dotyczących bezpieczeństwa ekologicznego (w tym w UE)
  • procedur administracyjnych w sytuacjach kryzysowych
  • uwarunkowań społecznych ochrony przed zagrożeniami (w tym mediacji)

ZAPRASZAMY NA STRONĘ INSTYTUTU!

CO PO STUDIACH?

 

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo ekologiczne będzie przygotowany do pracy w administracji państwowej (w tym w sztabach kryzysowych), służbach ochrony przyrody i lasach państwowych. Znajomość norm i przepisów prawnych obowiązujących w EU otworzy też możliwości współpracy z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska w innych krajach europejskich. Absolwent będzie posiadał również umiejętność opracowywania ocen oddziaływania na środowisko i umiejętność w zakresie komunikacji społecznej (funkcja mediatora).

 

 

Zasady rekrutacji:

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku w Lublinie

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

  • Konkurs świadectw dojrzałości: punktowany najlepszy wynik z jednego z wymienionych przedmiotów: biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka.

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

  • Egzamin ustny: jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia lub geografia.

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2015, godz. 14:15 - Magdalena Kargol