Studia o specjalności Zarządzanie kryzysowe przygotują specjalistów dla potrzeb administracji publicznej oraz współpracujących z nią organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorstw państwowych i prywatnych oraz organizacji międzynarodowych. Specjalistów zdolnych do kierowania i zarządzania bezpieczeństwem w czasie pokoju, w czasie kryzysu i w czasie wojny. Zarządzanie kryzysowe w Polsce jest stosunkowo nową dziedziną wiedzy, jak również nowym podmiotem systemu bezpieczeństwa narodowe. Jest również specyficzną dziedziną zarządzania w ogóle, gdyż jest to zarządzanie zarówno zasobami ludzkimi jak i szeroko pojętą organizacją i logistyką w sytuacjach wystąpienia bezpośrednich zagrożeń zdrowia i życia ludzkiego. Na rynku pracy zauważalny jest deficyt odpowiednio przygotowanych profesjonalistów, zdolnych do podejmowania właściwych decyzji zarówno w głębokim stresie jaki i pod presją czasu i okoliczności, w stanie ciągłej eskalacji zjawisk niekorzystnych gdzie „zaskoczenie” jest zjawiskiem permanentnym. Absolwenci tej specjalności muszą posiadać wiedzę, umiejętności i nawyki funkcjonowania w sytuacjach charakteryzujących się niewystarczającą ilością niezbędnych informacji, kiedy potrzeba ich najbardziej, gdzie reagować trzeba na wydarzenia prawdziwe lub tylko odczuwalne, gdzie w każdej chwili może wystąpić zjawisko paniki oraz następuje przerwanie normalnych procesów decyzyjnych.      

 

Studia o specjalności Bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna dają szansę na przygotowanie specjalistów, którzy w poważnym stopniu będą mogli wpływać na poprawę świadomości społecznej i będą mogli realnie wzmacniać działania państwa w zakresie właściwego reagowania i zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Ważnym elementem bezpieczeństwa narodowego jest również funkcjonujący w Polsce (ale bardzo zaniedbany) system ochrony ludności. Zarówno obrona cywilna, jak i powszechna samoobrona ludności jako elementy tego systemu, od lat były zaniedbywane z uwagi na brak rozwiązań prawnych i systemowych regulujących współdziałanie systemów ratowniczych, organów i służb wykonujących zadania ochrony ludności i obrony cywilnej. Z powyższych względów, poszczególne instytucje państwa (m.in. Państwowa Straż Pożarna) dokonują starań, by opracowano i wdrożono określone dokumenty, które będą mogły realnie przyczyniać się do efektywizacji wysiłków w zakresie poprawy działania w aspekcie bezpieczeństwa publicznego i ochrony ludności. To, w jaki sposób odbywa się reagowanie w sytuacji zagrożenia zależy od przygotowania, wiedzy i umiejętności, które niejednokrotnie mogą uratować życie. Każdy powinien być przygotowany nie tylko do wypełniania obowiązków zawodowych, ale i do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym, pod warunkiem, że będzie odpowiednio przygotowany lub kierowany przez profesjonalnie wykształconych specjalistów.

 

Studia w ramach specjalności Bezpieczeństwo międzynarodowe są istotnym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. W naturalny sposób uzupełniają dwie powyższe specjalności. Charakter współczesnego bezpieczeństwa w zdecydowany sposób przekracza ramy państwa. Współczesne bezpieczeństwo jest wielowymiarowe, uwarunkowane kilkoma zjawiskami. Najistotniejsze z nich to z pewnością globalizacja, regionalizacja i instytucjonalizacja. Mają one zasadniczy wpływ na politykę bezpieczeństwa realizowaną na poziomie państwa. Musi ono podejmować kooperację na wyższym szczeblu, w ramach organizacji międzynarodowych oraz instytucji międzyrządowych. Stąd też w podstawowych aktach prawnych (konstytucja, strategia bezpieczeństwa) każdego państwa konieczność szerszego, ponadnarodowego traktowania problemów bezpieczeństwa jest wyraźnie wyeksponowana. Dopełnieniem tych formalno-prawnych rozwiązań są praktyczne działania podejmowane na poziomie dyplomacji oraz współpracy wojskowej. Wiąże się to z umiejętnym rozłożeniem akcentów między soft i hard power. W perspektywie geopolitycznej Polska jest szczególnie ważnym ogniwem procesów bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno wymiaru globalnego przez m.in. udział w misjach w Iraku i Afganistanie, jak również regionalnego, obejmującego obszar Europy Środkowo-Wschodniej. Polska jest państwem, którego wschodnia granica jest jednocześnie zewnętrzną granicą UE. Jako jeden z największych, europejskich członków NATO aktywnie uczestniczy w kształtowaniu bezpieczeństw obszaru euroatlantyckiego. Stąd też konieczne jest kształcenie uwzględniające problematykę z zakresu skomplikowanych wyzwań międzynarodowych. Dzięki temu absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe zdobędą umiejętności w zakresie analizy zjawisk obejmujących przestrzeń międzynarodową.

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2014, godz. 13:42 - Barbara Lendzion-Tokarska