"BEZPIECZNA MŁODOŚĆ"

Redakcja naukowa Alina Rynio, Edmund Juśko

 

Życie codzienne dostarcza wielu przykładów świadczących o przejawach agresji. Jest to cena niekontrolowanych do końca przemian społeczno-politycznych, które obserwujemy w naszym kraju i wynikiem, których jest nasilająca się przemoc, przestępczość i chuligaństwo wśród młodych ludzi. Młodzież jest agresywna, ale sama również tej agresji doświadcza. Potrzeba więc zdecydowanych działań zgodnie z hasłem głoszonym przez Kościół katolicki w Polsce w ramach Tygodnia Wychowania: „Wszyscy zacznijmy wychowywać”. Niezbędna jest też wiedza by zapobiegać jej przejawom i zbudować bezpieczną młodość . Taki cel przyświecał redaktorom publikacji „Bezpieczna młodość.”

Prezentowane na jej łamach artykuły przekazują wszystkim zainteresowanym tą tematyką szereg poglądów z zakresu edukacji na temat bezpieczeństwa młodzieży oraz prezentują często innowacyjne działania edukacyjne podejmowane dla ochrony najmłodszych.

W tym zakresie publikacja powinna być przedmiotem zainteresowania nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, studentów kierunków pedagogicznych, młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a także rodziców.

 

Lublin, 9.11.2011 r.                    Prof. dr hab. Marian Surdacki

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

 

Publikacja pt. „Bezpieczna młodość” wydana pod naukową redakcją dr hab. Aliny Rynio, prof. KUL i dr Hab. Edmunda Juśko, prof. KUL jest częścią rządowego projektu „Razem bezpieczniej”, realizowanego przez powiat tarnowski. Ta zbiorowa praca, będąca rezultatem wysiłku grona kompetentnych autorów, podejmuje w szeregu artykułów problematykę szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jest sprawną nader oczywistą, że poczucie bezpieczeństwa jest jednym z istotnych warunków,   umożliwiającym dzieciom i młodzieży właściwy, harmonijny rozwój zarówno w sferze intelektualnej i kulturowej, jak i w kształtowaniu właściwych postaw etycznych i cnót obywatelskich niezbędnych w późniejszym dorosłym życiu. Kilkunastu autorów, specjalistów w dziedzinie pedagogiki, psychologii, socjologii, teorii wychowania, w prezentowanych artykułach podejmuje niezmiernie ważną refleksję: w jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, jak przeciwdziałać aktom agresji w szkole, w domu rodzinnym, na boisku sportowym, na ulicy, na placu zabaw. W podjęciu tez niezmiernie aktualnej dzisiaj problematyki dostrzegam szczególny walor tej publikacji.

Lublin,10.11.2011 r.                   Ks.  prof. dr hab. Andrzej Zając

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 15.05.2012, godz. 10:00 - Mirosław Rewera