RF 35 (1987), z. 1, s. 5-47.

 

ANNA I. BUCZEK, TADEUSZ SZUBKA

 

Bibliografia prac Stanisława Kamińskiego

 

 

 

W bibliografii zastosowano następujące skróty:

ACr                "Analecta Cracoviensia"

AK                  "Ateneum Kapłańskie"

ATK               Akademia Teologii Katolickiej

CTh                "Collectanea Theologica"

PP                   "Przegląd Powszechny"

PTF                Polskie Towarzystwo Filozoficzne

PTT                Polskie Towarzystwo Teologiczne

RF                  "Roczniki Filozoficzne"

RuF                "Ruch Filozoficzny"

RW KUL       Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

SF                   "Studia Filozoficzne"

SL                   "Studia Logica"

SPhCh           "Studia Philosophiae Christianae"

SPNWNS       "Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych" (PAN)

STN KUL      "Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika TN KUL", od 18 (1969) "Sprawozdania TN KUL", a od 21 (1972) "Summarium. Sprawozdania TN KUL"

TN KUL        Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

WSLor           Wydawnictwo Sióstr Loretanek (Wydawnictwo Sióstr Loretanek-Benedyktynek)

ZN                  "Zagadnienia Naukoznawstwa"

ZN KUL        "Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego"

 

 

 

1948

 

  • 1.    [Rec.] B. Bornstein, Teoria Absolutu. Metafizyka jako nauka ścisła, Łódź 1948, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ss. 130, RF 1 (1948), s. 310-311.
  • 2.    [Rec.] A. Dempf, Selbstkritik der Philosophie und vergleichende Philosophiegeschichte im Umriss, Wien 1947, Thomas-Morus-Presse, Im Verlag Herder, ss. 347, RF 1 (1948), s. 311-312.

1949

 

  • 3.    [Rec.] T. Czeżowski, Logika. Podręcznik dla studiujących nauki filozoficz¬ne, Warszawa 1949, PZWS, ss. 273, PP 228 (1949), s. 394-395.
  • Praca podpisana inicjałami St. K. Por. poz. 7.
  • 4.    [Rec.] A. Korcik, Teoria sylogizmu zdań asertorycznych u Arystotelesa na tle logiki tradycyjnej. Studium historyczno-krytyczne, Lublin 1948, TN KUL, ss. 88, PP 228 (1949), s. 396-397.
  • Praca podpisana inicjałami St. K. Por. poz. 12.
  • 5.    [Rec.] S. Swieżawski, Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej. Lublin 1948, TN KUL, ss. 360, PP 228 (1949), s. 388-390.

 

1950

 

6.        [Rec.] P. Chojnacki, Wstęp do filozofii i zarys ontologii, Opole 1949, ss. 73, PP 229 (1950), s. 148-149.

Praca podpisana inicjałami St. K.

7.        [Rec.] T. Czeżowski, Logika. Podręcznik dla studiujących nauki filozoficz¬ne, Warszawa 1949, PZWS, ss. 273, RF 2-3 (1949-1950), s. 461-462.

Praca podpisana inicjałami St. K. Por. poz. 3.

8.        [Rec.] J. Iwanicki, Dedukcja naturalna i logistyczna. Warszawa 1949, PTT, ss. 164, PP 229 (1950), s. 149.

Praca podpisana inicjałami St. K. Por. poz. 9.

9.        [Rec.] J. Iwanicki, Dedukcja naturalna i logistyczna. Warszawa 1949, PTT, ss. 164, RF 2-3 (1949-1950), s. 462-463.

Praca podpisana inicjałami St. K. Por. poz. 8.

10.    [Rec.] S. Kaczorowski, O niektórych przekształceniach podziału, Łódź 1949, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, ss. 127, RF 2-3 (1949-1950), s. 463- -464.

Praca podpisana inicjałami St. K.

11.    [Rec.] J. Keller, Czyn jako wyraz postawy moralnej Augusta Cieszkowskie¬go, Lublin 1948, TN KUL, ss. 288, PP 229 (1950), s. 63-64.

Praca podpisana inicjałami St. K.

12.    [Rec.] A. Korcik, Teoria sylogizmu zdań asertorycznych u Arystotelesa na tle logiki tradycyjnej. Studium historyczno-krytyczne, Lublin 1948, TN KUL, ss. 88, RF 2-3 (1949-1950), s. 459-460.

Praca podpisana inicjałami St. K. Por. poz. 4.

13.    [Rec.] J. Łoś, O matrycach logicznych- Wrocław 1949, Wrocławskie Towa-rzystwo Naukowe, ss. 42, RF 2-3 (1949-1950), s. 446-447.

Praca podpisana inicjałami St. K.

14.    [Rec.] R. Suszko, O analitycznych aksjomatach i logicznych regułach wnio-skowania. Z teorii definicji, Poznań 1949, Poznańskie Towarzystwo Przyja¬ciół Nauk, ss. 59, RF 2-3 (1949-1950), s. 464-465.

Praca podpisana inicjałami St. K.

 

1952

 

15.    Elementy logiki (repetytorium), Lublin 1952, ss. 17 + 39 + 83.

Zawartość: I. Wstęp, II. Zasadnicze wiadomości z semiotyki, III. Logika i metodologia nauk dedukcyjnych.

Skrypt powielany w osobnych częściach i bez paginacji ciągłej. W wersji poszerzonej o jedną część ukazał się jako poz. 50.

 

1953

 

16.    O definicji logiki formalnej, STN KUL 6 (1952-1953), s. 72-74.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 26 II 1953 r.

 

1956

 

17.    Fregego ujęcie roli definicji w systemie dedukcyjnym, STN KUL 7 (1953-1956), s. 216-217.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 24 IV 1954 r.

18.    O klasyfikacji rozumowań, STN KUL, 7 (1953-1956), s. 213-214.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 15 X 1953 r. Por. poz. 273.

19.    Pascala i Hobbesa teoria definicji, STN KUL 7 (1953-1956), s. 215.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 27 II 1954 r. Por. poz. 53.

20.    Rola pewnych funktorów w logice i w języku potocznym, STN KUL 7 (1953-1956), s. 220-221.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 4 XI 1954 r.

21.    Teoria indukcji przed Franciszkiem Baconem, STN KUL 7 (1953-1956), s. 223.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 31 III 1955 r. Por. poz. 23.

 

1957

 

22.    Fregego logika zdań, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 31-64 (summary, s. 226).

23.    Nauka o indukcji w logice XVI-ego wieku, CTh 28 (1957), s. 235-258 (ré­sumé, s. 257-258).

24.    Początki indukcji matematycznej, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 171-182 (summary, s. 231).

Por. poz. 54

25.    Rola Locke’a i Condillaca w dziejach teorii definicji, RF 5 (1955-1957), z. 4 s. 67-101 (ré­sumé, s. 323-324).

26.    W sprawie prawdy naukowej, AK 55 (1957), s. 285-289.

Praca nawiązuje wyraźnie do wywodów J. Gawrońskiego, Dogmatyzm czy prawda otwarta?, „Kierunki” 2 (1957), nr 6, s. 1-2.

27.    O definicjach kontekstowych i zwikłanych, STN KUL 8 (1957), s. 52-56.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 5 XII 1957 r.

W tytule zamiast „zawikłanych” powinno być „uwikłanych”.

28.    [Rec.] Actes II Congrés International de l’Union Internationale de Philosophie des Sciences, Zurich 1954. I. Exposés géneraux, II. Physique – Mathématiques, III. Théorie de la connaissance – Linguistique, IV. Philosophie et Science – Histoire de la Philosophie, V. Sociologie – Psychologie, Neuchatel 1955, Editions du Griffon, ss. 159 +152 + 170 + 136 + 107, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 200-203.

Praca podpisana iniciałami St. K.

29.    [Rec.] Aplications scientifiques de la logique mathématique. Actes du 2e Colloque International de Logique Mathématique. Paris 25-30 aoṹt 1952, Paris-Louvain 1954, Cauthier-Villars ss. 176, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 197-200.

Praca podpisana iniciałami St. K.

30.    [Rec.] R. Bayer, Epistémologie et logique depuis Kant jusqu’a nos jours, Paris 1954, Presses Universitaires de France, ss. 369, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 212-213.

Praca podpisana inicjałami St. K.

31.    [Rec.] E. W. Beth, L’existence en mathématiques, Paris-Louvain 1956, Gauthier-Villars, ss. 60, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 215.

Praca podpisana inicjałami St. K.

32.    [Rec.] R. Blanché, L'axiomatique, Paris 1955. Presses Universitaires de France, ss. 104, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 206-207.

Praca podpisana inicjałami St. K.

33.    [Rec.] J. M. Bocheński, Die zeitgenössischen Denkmethoden, Bern 1954, Francke Verlag, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 209-210.

34.    [Rec.] J. M. Bocheński, Formale Logik, Freiburg-München 1956, Verlag Karl Alber, ss. 639, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 217-219.

Praca podpisana inicjałami St. K.

35.    [Rec.] P. Carabellese, La conscience concrète. Choix de textes, traduction et introduction par G. Bufo et L. Aurigemma, Paris 1955, Aubier, ss. 218, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 210-212.

Praca podpisana inicjałami St. K.

36.    [Rec.] R. Carnap, Symbolische Logik. Einfuhrung in die symbolische Logik mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendungen. Wien 1954, Springer Verlag, ss. 209, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 195-197.

Praca podpisana inicjałami St. K.

37.    [Rec.] K. Dürr, Lehrbuch der Logistik, Basel-Stuttgart 1954, Verlag Birk­häuser, ss. 181, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 193-195.

38.    [Rec.] B. Juhos, Elemente der neuen Logik, Frankfurt/Main-Wein 1954, Humboldt Verlag, ss. 256, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 213-214.

Praca podpisana inicjałami St. K.

39.    [Rec.] „Les Etudes Philosophiques“ 11 (1956), no 1, 2, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 204-206.

Praca podpisana inicjałami St. K.

40.    [Rec.] P. Lorenzen, Einführung in die operative Logik und Mathematik, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1955, Springer Verlag, ss. 298, RF 5 (1955-1957), z. 2. s. 214.

Praca podpisana inicjałami St. K.

41.    [Rec.] H. Meyer, Le rôle médiateur de la logique, Paris 1956, Presses Univ. de France, ss. 237, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 215-216.

42.    [Rec.] A. Pap, Analytische Erkenntnistheorie. Kritische übersicht über die neuste Entwicklung in USA und England, Wien 1955, Springer Verlag, ss. 242, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 216-217.

Praca podpisana inicjałami St. K.

43.    [Rec.] A. N. Prior, Formal Logic, Oxford 1955, Clarendon Press, ss. 329, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 207-209.

Praca podpisana inicjałami ST. K.

44.    [Rec.] A. Robinson, Théorie mathématique des idéaux, Paris-Louvain 1955, Gauthier-Villars, ss. 188, RF 5 (1955-1957), z. 2. s. 214.

Praca podpisana inicjałami St. K.

45.    [Rec.] J. B. Rosser, Deux esquisses de logique, Paris-Louvain 1955, Gauthier-Villars, ss. 70, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 215.

Praca podpisana inicjałami St. K.

46.    [Rec.] L. Rougier, Traité de la connaissance, Paris 1955, Gauthier-Villars, ss. 450, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 204.

Praca podpisana inicjałami St. K.

47.    Sprawozdanie z wydanych w Polsce w r. 1955 pozycji z dziedziny logiki, RF 5 (1955-1957), z. 2, s. 221-224.

Sprawozdanie podpisane inicjałami St. K.

48.    Z epistemologicznej problematyki dotyczącej źródeł poznania, STN KUL 8 (1957), s. 43-45.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 18 III 1957 r.

 

1958

 

49.    Gergonne’a teoria definicji, Lublin 1958, TN KUL, ss. 142 (résumé, s. 139-140), „Rozprawy Wydziału Filozoficznego”, t. 6.

Zawartość: Wstęp, I. Pojęcie definicji, II. Definicja a język, III. Metody definiowania, Zakończenie, Bibliografia, Résumé.

Recenzje: (anonim), „The Modern Schoolman” 37 (1959-1960), s. 331-332; B. Bejze, „Homo Dei” 30 (1961), s. 380; B. Bejze, „Więź” 2 (1959), nr 4, s. 108-109; L. G. (L. Gumański), RuF 19 (1959-1960), s. 43-44; G. Kalinowski, ”Les Etudes Philosohiques” 15 (1960), s. 109-110.

50.    Logika z metodologią nauk, Lublin 1958, KUL, ss. 17 + 39 + 48 + 83.

Zawartość: I. Wstęp, II. Zasadnicze wiadomości z semiotyki, III. Z metodologii nauk, IV. Logika i metodologia nauk dedukcyjnych.

Skrypt powielany w osobnych częściach i bez ciągłej paginacji. Przedruk poz. 15 poszerzonej o część III.

51.    Czy logika jest dyscypliną praktyczną? AK 57 (1958), s. 228-233.

Praca została opatrzona następującą uwagą: „Na Zjeździe Księży Rektorów i Profesorów Zakładów Teologicznych w Polsce we wrześniu br. proszono Autora tego artykułu o opracowanie praktycznego programu nauczania logiki w Zakładach Teologicznych. Niniejszy artykuł jest próbą zadośćuczynienia temu życzeniu”.

52.    Filozofia analityczna, „Znak” 10 (1958), s. 668-680.

Seminarium dyskusyjne, s. 681-683 (w opracowaniu W. M.). Praca stanowi tekst wykładu wygłoszonego na I Tygodniu Filozoficznym KUL, Lublin, 10-14 II 1958 r.

53.    Hobbesa teoria definicji, SL 7 (1958), s. 43-69 (rezjume, s. 66-67, sum­mary, s. 68-69).

54.    O początkach indukcji matematycznej, SL 7 (1958), s. 221-241 (rezjume, s. 240, summary, s. 241).

Na podstawie całego dorobku naukowego, ze szczególnym uwzględnieniem tej rozprawy, został przyznany przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną stopień naukowy docenta (recenzenci: K Ąjdukiewicz, T. Czcżowski, A. Grzegorczyk).

55.    W sprawie liczby konkludujących trybów sylogistycznych, SL 8 (1958), s. 165-176 (rezjume, s. 175, summary, s. 176).

56.    Nauki praktyczne a nauki teoretyczne, STN KUL 9 (1958), s. 80-84.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 13 X 1958 r.

57.    O błędach słownego przekazywania myśli, STN KUL 9 (1958), s. 84-88.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 12 XI 1958 r.

Przedruk w wersji zmienionej i poprawionej poz. 73.

58.    [Rec.] P. H. van Laer, Philosophico-Scientific Problems, transl. by Henry J. Koren, Pittsburgh 1953, Duquesne University, ss. X + 168; P. H. van Laer in collaboration with Henry J. Koren, The Philosophy of Science, Part One: Science in General, Pittsburgh 1956, Doquesne University, ss. XI + 164, SL 8 (1958), s. 328-331.

 

1959

 

59.    O ostatecznych przesłankach w filozofii bytu, RF 7 (1959), z. 1, s. 41-72 (summary, s. 71-72).

Przedruk ze zmianami w poz. 95, rozprawa 4.

60.    Bibliografia pozycji z teorii i metodologii metafizyki, RF 7 (1959), z. 1, s. 165-175.

Bibliografia opublikowana anonimowo. Dopełnienie zob. poz. 87.

61.    Kanta ujęcie przedmiotu logiki formalnej, STN KUL 10 (1959), s. 185-190.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 11 XII 1959 r.

62.    O logicznych związkach zachodzących między tezami metafizyki ogólnej, STN KUL 10 (1959), s. 180-184.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 25 IV 1959 r.; Por. poz. 95, rozprawa 3.

63.    [Rec.] R. Crawshay-Williams, Methods and cryteria of reasoning. An inquiry into the structure of controversy, London 1957, Routledge & Kegan Paul, ss. 296, RF 7 (1959), z. 1, s. 158-159.

W tytule dzieła recenzowanego zamiast "eryteria" powinno być "criteria". Praca podpisana inicjałami St. K.

64.    [Rec.] G. Klaus, Einführung in die formale Logik, Berlin 1958, Veb Deut­scher Verlag der Wissenschaften, ss. 391, RF 7 (1959), z. 1, s. 162-163.

Praca podpisana inicjałami St. K.

65.    [Rec.] P. Lorenzen, Formale Logik, Berlin 1959, ss. 165, RF 7 (1959), z. 1, s. 162.

Praca podpisana inicjałami St. K.

66.    [Rec.] R. M. Martin, Truth and Denotation. A Study in Semantical Theory, Chicago 1958, The University of Chicago Press, ss. 304, RF 7 (1959), z. 1, s. 161.

Praca podpisana inicjałami St. K.

67.    [Rec.] H. Meschkowski, Wandlungen des mathematischen Denken, Eine Einfuhrung in die Grundlagenprobleme der Mathematik, Braunschweig 1956, Friedr. Vieweg und Sohn, ss. 122, RF 7 (1959), z. 1, s. 157-158.

Praca podpisana inicjałami St. K.

68.    [Rec.] W. Stegmüller, Das Wahrheitsproblem und die Idee der Semantik, Wien 1957, Springer Verlag, ss. 328, RF 7 (1959), z. 1, s. 159-161.

Praca podpisana inicjałami St. K.

 

1960

 

69.    Kwantyfikacja terminów w zdaniach logiki tradycyjnej, RF 8 (1960), z. 1, s. 5-15 (résumé, s. 15).

70.    O definicjach w systemie metafizyki ogólnej, RF 8 (1960), z. 1, s. 37-54 (résumé, s. 54).

Przedruk z uzupełnieniami w poz. 95, rozprawa 5.

71.    O niejednostronną metodykę metafizyki, "Znak" 12 (1960), s. 1423-1428 (résumé, s. 1530-1531).

Tekst wypowiedzi wygłoszonej na spotkaniu Filozoficznym w ramach Klubu Inteligencji Katolickiej, Warszawa 1960.

72.    Pierwiastki empiryczne i aprioryczne w podstawach nauk fizykalnych, RF 8 (1960), z. 3, s. 23-52 (résumé, s. 51-52).

73.    Próba klasyfikacji błędów wysłowienia myśli, SL 9 (1960), s. 241-244.

74.    Struktura nauk przyrodniczych. "Znak" 12 (1960), s. 764-775 (résumé, s. 866-867).

Tekst wykładu wygłoszonego na III Tygodniu Filozoficznym KUL, Lublin 1960.

75.    Metodologiczne typy nauk według św. Tomasza z Akwinu. (W 700-lecie jego Komentarza do De Trinitate Boecjusza), STN KUL 11 (1960), s. 61-64.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 11 V 1960 r.

76.    O dwóch monografiach zmierzających do wyjaśnienia natury poznania, ZN KUL 3 (1960), nr 1, s. 128-135.

Rec.: A. Pap, Semantics and Necessary Truth, An Inquiry into the Foundations of Analytic Philosophy, New Haven 1958, Yale University Press, ss. 456, oraz M. A. Krąpiec, Realizm ludzkie­go poznania, Poznań 1959, Pallottinum, ss. 625.

77.    O różnych pojęciach nauki, RuF 19 (1959-1960), s. 196-198.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego 27 XI 1959 r. w oddziale PTF w Lublinie.

78.    Ostateczne przesłanki w różnych typach nauk, RuF 19 (1959-1960), s. 190- -191.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego 9 I 1959 r. w oddziale PTF w Lublinie.

79.    Rola dedukcji w metafizyce tomistycznej, STN KUL 11 (1960), s. 64-72.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 29 XI 1960 r. Por. poz. 95, rozprawa 6.

 

 

1961

 

80.    Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Lublin 1961, TN KUL, ss. 155 (résumé, s. 120), "Rozprawy Wydziału Filozoficznego", t. 11.

Zawartość: Wstęp, I. Wieloznaczność terminu nauka, II. Natura nauki, III. Różne typy nauk, Zakończenie, Résumé, Bibliografia, Indeks nazwisk, Indeks rzeczowy.

Recenzje: G. Kalinowski, "Les Etudes Philosophiques" 17 (1962), s. 262-263; H. Moese, RuF 21 (1962), s. 383-385; I. Stasiewicz, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 8 (1963), s. 269-272; A. Stępień, RF 12 (1964), z. 1, s. 155-156; W. Stróżewski, "Znak" 14 (1962), s. 154-160. Wyd. następne — poz. 160.

81.    Logika współczesna a filozofia, RF 9 (1961), z. 1, s. 49-84 (résumé, s. 83- -84).

Przedruk w wersji skróconej i poprawionej w poz. 95, rozprawa 1.

Polemikę z tezami tej pracy podjął J. F. Drewnowski, Stosowanie logiki symbolicznej w filozofii, SPhCh 1 (1965), nr 2, s. 53-65.

82.    O naukach, których przedmiotem jest nauka, ZN KUL 4 (1961), nr 1, s. 77-84 (summary, s. 84, résumé, s. 84).

83.    O niektórych uwarunkowaniach współczesnej filozofii nauki, ZN KUL 4 (1961), nr 3, s. 75-82 (résumé, s. 82).

84.    Problem prawdy w fizyce, RF 9 (1961), z. 3, s. 85-96.

85.    [wspólnie z M. A. Krąpcem] Specyficzność poznania metafizycznego, "Znak" 13 (1961), s. 602-637 (sommaire, s. 754-756).

Tekst referatu wygłoszonego na IV Tygodniu Filozoficznym KUL, Lublin, 13-17 II 1961 r.

86.    Tradycyjna teoria wnioskowania bezpośredniego jako pewien fragment dwuwartościowego rachunku zdań, SL 11 (1961), s. 7-21 (rezjume, s. 19-20, summary, s. 21).

87.    Bibliografia pozycji z teorii i metodologii metafizyki, RF 9 (1961), z. 1, s. 145-148.

Bibliografia opublikowana anonimowo.

Dopełnienie spisu bibliograficznego opublikowanego jako poz. 60.

88.    Historia logiki. Spis bibliograficzny pozycji z lat 1956-1959, RuF 20 (1960-1961), s. 9-19.

89.    Koncepcja błędu logicznego, STN KUL 12 (1961), s. 44-46.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 23 X 1961 r.

90.    Koncepcja significatio u Dunsa Szkota, SPNWNS 4 (1961), z. 4, s. 44-45.

Referat wygłoszony na zjeździe grupy historii logiki w Zakładzie Logiki, Kraków 6 V 1961 r.

91.    [Przegląd zawartości] "Philosophical Studies" vol. VI, VII i VIII, SL 11 (1961), s. 251-259.

92.    Tendencje rozwojowe pojęcia nauki na podstawie podziałów nauk w Śred­niowieczu, SPNWNS 4 (1961), z. 4, s. 43-44.

Referat wygłoszony na zjeździe grupy historii logiki w Zakładzie Logiki, Kraków 6 V 1961 r.

93.    Współczesne ujęcie metodologii nauk, STN KUL 12 (1961), s. 47-50.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 16 XII 1961 r.

W tytule zamiast "ujęcie" powinno być "ujęcia".

94.    Zagadnienie jedności nauki u scholastyków, SPNWNS 4 (1961), z. 4, s. 46-47.

Referat wygłoszony na zjeździe grupy historii logiki w Zakładzie Logiki, Kraków 28 X 1960 r.

 

 

1962

 

95.    [wspólnie z M. A. Krąpcem] Z teorii i metodologii metafizyki, Lublin 1962, TN KUL, ss. 415, "Rozprawy Wydziału Filozoficznego", t. 13.

Kamiński jest autorem części drugiej książki (s. 273-379, résumé, s. 396-406), na którą składają się następujące rozprawy: 1. O zastosowaniach logiki współczesnej do metafizyki klasycznej, 2. Czy możliwe są ogólne i konieczne twierdzenia rzeczowe? 3. Struktura systemu scholastycznej metafizyki ogólnej, 4. O ostatecznych przesłankach w klasycznej filozofii bytu, 5. Rola definicji w systemie scholastycznej metafizyki, 6. Dedukcja w metafizyce tomistycznej, 7. Próba charakterystyki uzasad­niania tez w metafizyce klasycznej.

Recenzje: G. Kalinowski, "Bulletin Thomiste" 11 (1960-1962), s. 533-540; J. Kalinowski, "Znak" 15 (1963), s. 1069-1077 (odpowiedź M. A Krąpca, s. 1077-1082); S. Majdański, A Stępień, RF 14 (1966), z. 1, s. 154-158; A. Siemianowski, SF 1964, nr 2, s. 184-191 (por. też A Siemianowski, Pytanie, wątpienie, wybór, Kraków 1967, s. 118-128); S. Zalewski, "Kierunki"" 8 (1963), nr 30, s. 8.

96.    O uzasadnianiu tez filozoficznych, RF 10 (1962), z. 3, s. 37-65.

Przedruk ze zmianami i uzupełnieniami w poz. 95, rozprawa 7.

97.    Systematyzacja typowych błędów logicznych, RF 10 (1962), z. 1, s. 5-39.

98.    Idealna a faktyczna metoda naukowa u Arystotelesa, STN KUL 13 (1962), s. 54-56.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 28 XI 1962 r.

99.    O dyskusji w sprawie naukowego charakteru teologii, STN KUL 13 (1962), s. 46-51.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 17 X 1962 r.

100.[Przegląd zawartości] "Philosophical Studies" vol. XI i XII, SL 13 (1962), s. 288-290.

101.[wspólnie z A. B. Stępniem, rec.] Ks. Stanisław Adamczyk, Krytyka ludz­kiego poznania, Lublin 1962, ss. 200, RF 10 (1962), z. 1, s. 203-211.

Polemikę z tą recenzją podjął S. Adamczyk, W odpowiedzi recenzentom Krytyki ludzkiego poznania, ZN KUL 6 (1963), nr 2, s. 79-87. Odpowiedzią na tę polemikę jest poz. 108.

102.Rola Pascala w dziejach metody dedukcji. W 300-lecie śmierci Pascala, STN KUL 13 (1962), s. 43-45.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 31 V 1962 r.

103.Śp. ks. doc. dr Stanislaw Płodzień. Wspomnienie pośmiertne, ZN KUL 5 (1962), nr 3, s. 141-144.

 

1963

 

104.     Elementy ogólnej metodologii nauk. Autoryzowany skrypt pomocniczy dla studentów Wydziału Filozoficznego, Lublin 1963, Rada Uczelniana Zrze­szenia Studentów Polskich przy KUL, ss. 59.

Zawartość: I. Współczesne ujęcia metodologii nauk, II. O pojęciu metody naukowej, III. O meto­dzie indukcyjnej, IV. O metodzie historiografii, V. O metodzie dedukcyjnej, VI. O metodzie statys­tycznej.

Skrypt powielany.

105.     Czym są w filozofii i w logice tzw. pierwsze zasady? RF 11 (1963), z. 1, s. 5-23.

106.     [Przegląd zawartości] "Philosophical Studies" vol. XII oraz "Philosophy and Phenomenological Research" vol. XXI i XXII, SL 14 (1963), s. 373-375.

107.     [Rec.] G. Hasenjaeger, Einfuhrung in die Grundbegriffe und Probleme der modernen Logik, Freiburg-München 1962, Verlag Karl Alber, ss. 201, RF 11 (1963), z. 1, s. 137-139.

108.     [wspólnie z A. B. Stępniem] Wyjaśnienia recenzentów w dyskusji nad Krytyką ludzkiego poznania, ZN KUL 6 (1963), nr 2, s. 87-90.

Por. poz. 101.

 

1964

 

109.     Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej? RF 12 (1964), z. 1, s. 107-112.

Polemikę z tezami tej pracy podjął J. F. Drewnowski, Stosowanie logiki symbolicznej w filozofii,

SPhCh 1 (1965), nr 2, s. 53-65.

Przedruk z uzupełnieniami w poz. 326, rozprawa 9.

110.     [wspólnie z Z. J. Zdybicką] O sposobie poznania istnienia Boga, "Znak" 16 (1964), s. 635-661.

Polemikę z tezami tej pracy podjął J. F. Drewnowski, Uwagi w związku z artykułem dyskusyjnym ks. Stanisława Kamińskiego i s. Zofii J. Zdybickiej pt. O sposobie poznania istnienia Boga, "Znak" 17 (1965), s. 346-355. Odpowiedzią na tę polemikę jest poz. 124.

111.     Typy filozofii, RF 12 (1964), z. 1, s. 5-16 (summary, s. 15-16).

112.     Koncepcja analityczności a konieczność tez metafizyki, STN KUL 14 (1964), s. 65-70.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 14 XII 1963 r.

113.     O typowych błędach podziału i definicji, STN KUL 14 (1964), s. 59-63.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 19 X 1963 r.

114.     [Rec.] P. H. van Laer, Philosophy of Science, Part Two: A Study of Divi­sion and Naturę of Various Groups of Sciences, Pittsburgh 1962, Duquesne University, ss. XIV + 342, SL 15 (1964), s. 293-295.

Por. poz. 58.

115.     [Rec.] Logico-Philosophical Studies, ed. by A. Menne, Dordrecht 1962, D. Reidel Publishing CompiThy, ss. IX + 136, SL 15 (1964), s. 296-298.

 

1965

 

116.     Aksjomatyzowalność klasycznej metafizyki ogólnej, SPhCh 1 (1965), nr 2, s. 103-116 (sommaire, s. 115-116).

Praca opatrzona następującą uwagą: 'Treść tego artykułu przedstawiono 9. 12. 1964 r. na nauko­wym posiedzeniu Wydz. Filoz. Chrzęść. ATK". Przedruk w pierwotnej, nie skróconej wersji w poz. 326, rozprawa 10.

117.     Metoda w teologii, w: W. Granat, Dogmatyka katolicka, tom wstępny, Lublin 1965, TN KUL, s. 147-162, "TN KUL", t. 77.

118.     Metodologiczna problematyka poznania Boga, SPhCh 1 (1965), nr 2, s. 294-305.

Tekst referatu wygłoszonego na Konferencji Naukowej Profesorów Wyższych Zakładów Teologicz­nych w Polsce, Kraków, 21-22 IV 1965 r. Por. poz. 146.

119.     Reguły sylogizmów z uwzględnieniem schematów o zaprzeczonym podmio­cie, SL 16 (1965), s. 45-52 (rezjume, s. 50-51, summary, s. 52).

120.     [wspólnie z S. Majdańskim] Dwudziestolecie logiki na KUL, ZN KUL, 8 (1965), nr 3, s. 37-39.

121.     Metodologiczne typy etyki, STN KUL 15 (1965), s. 53-55.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 28 V 1965 r.

122.     O formalizacji teorii tomistycznej ruchu, STN KUL 15 (1965), s. 49-52.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 16 1 1965 r.

123.     O podziale filozofii klasycznej, STN KUL 15 (1965), s. 55-57.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 15 X 1965 r.

124.     [wspólnie z Z. J. Zdybicką] W odpowiedzi na uwagi Jana Fr. Drewnow­skiego, "Znak" 17 (1965), s. 355-365.

Por. poz. 110.

 

1966

 

125.     Jak pojmują filozofię współcześni filozofowie polscy? SPhCh 2 (1966), nr 1, s. 327-338.

126.     O ilościowym charakterze przedmiotu matematyki, RF 14 (1966), z. 1, s. 126-130.

Praca podaje w wątpliwość m. in. niektóre sformułowania M. Lubańskiego, Ilość a matematyka, RF 12 (1964), z. 3, s. 87-91. Z uwagami Kamińskiego polemizuje M. Lubański, W sprawie ilościo­wego charakteru matematyki, SPhCh 3 (1967), nr 2, s. 321-327.

127.     Wyjaśnianie w metafizyce (uwagi wprowadzające), RF 14 (1966), z. 1, s. 43-70 (summary, s. 70).

Praca stanowi (z pominięciami) trzon rozprawy 11 w poz. 326.

128.     [Wypowiedź na sympozjum w Akademii Teologii Katolickiej na temat nauki o nauce, Warszawa, 2 III 1966 r.] "Życie i Myśl" 16 (1966), nr 4, s. 64-66.

Wypowiedź odtworzona na podstawie zapisu magnetofonowego, nawiązuje do referatu B. J. Gawa­reckiego "Nauka o nauce według A. L. Mackaya i J. D. Bernala", tamże, s. 55-58.

129.     [Rec.] G. Kalinowski, Introduction à la Logique Juridique, Paris 1965, ss. 188, RF 14 (1966], z. 1, s. 151-152.

130.     [Przegląd zawartości] "Philosophical Studies" vol. XIV SL 18 (1966), s. 210-213.

 

1967

 

131.     Aparatura pojęciowa teologii a filozofia, "Znak" 18 (1967), s. 888-896.

Tekst odczytu wygłoszonego na X Tygodniu Filozoficznym KUL, Lublin, 20-24 II 1967 r.

132.     Metody współczesnej metafizyki (część I), RF 15 (1967), z. 1, s. 5-40 (summary, s. 39-40).

Część II, poz. -240. Por. też poz. 133.

133.     Współczesne metody metafizyki, SPhCh 3 (1967), nr 1, s. 255-264.

Streszczenie odczytu wygłoszonego na Konferencji Naukowej Profesorów Wyższych Zakładów Teologicznych w Polsce, Lublin 1966, KUL. Por. poz. 132 i 240.

134.     Leibniza koncepcja formy logicznej (w 250-lecie śmierci), SPhCh 3 (1967), nr 1, s. 295-301.

135.     [Rec.] M. A. Krąpiec, Metafizyka, Zarys podstawowych zagadnień, Poznań 1966, ss. 558, SPhCh 3 (1967), nr 2, s. 303-308.

136.     [Rec.] Słownik filozofów, t. I, Warszawa 1966, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. VI + 250 (kolumn 500), "Kwartalnik Historii Nauki i Tech­niki" 12 (1967), s. 838-839.

137.     [Rec.] S. Swieżawski, Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966, Pań­stwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 897, SPhCh 3 (1967), nr 2, s. 367-371.

Praca przedstawiona na posiedzeniu naukowym poświęconym omówieniu książki S. Swieżawskiego "Zagadnienie historii filozofii", ATK, Warszawa, 12 IV 1967 r.

 

1968

 

138.     Antropologia filozoficzna a inne działy poznania, w: O Bogu i o człowie­ku, Problemy filozoficzne, praca zbiorowa pod red. bpa B. Bejzego, War­szawa 1968, WSLor, s. 149-164.

139.     Czy teologiczna antropologia? (o przedmiocie współczesnej teologii kato­lickiej), w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. II, praca zbiorowa pod red. bpa B. Bejzego, Warszawa 1968, WSLor, s. 39-50.

140.     [wspólnie z T. Styczniem] Doświadczalny punkt wyjścia etyki, SPhCh 4 (1968), nr 2, s. 21-73 (Zusammenfassung, s. 72-73).

141.     Ockhama koncepcja wiedzy przyrodniczej, RF 16 (1968), z. 1, s. 113-123 (summary, s. 123).

Zeszyt zawiera prace złożone prof. S. Swieżawskierau w 60-lecie urodzin.

142.     O prawdach koniecznych, SPhCh 4 (1968), nr 1, s. 47-72 (summary, s. 72).

Przedruk w wersji poprawionej w poz. 326, rozprawa 8.

143.     O różnych rodzajach wiedzy o moralności, "Studia Theologica Varsoviensia" 6 (1968), nr 1, s. 193-204 (résumé, s. 204).

144.     [wspólnie z Z. J. Zdybicką] Poznawalność istnienia Boga, w: O Bogu i o człowieku. Problemy filozoficzne, praca zbiorowa pod red. bpa B. Bejzego, Warszawa 1968, WSLor, s. 57-103.

145.     Sformalizowanie dowodu, w: W. Granat, Teodycea. Istnienie Boga i Jego natura, Lublin 1968, TN KUL, s. 109-112.

Praca stanowi drugą kwestię dodatkową paragrafu dotyczącego Tomaszowego dowodu z ruchu na istnienie Boga.

146.     Zagadnienia metodologiczne związane z filozofią Boga, w: Studia z filozo­fii Boga, t. I, ATK, Warszawa 1968, s. 380-403.

Por. poz. 275.

147.     Zagadnienie współpracy dyscyplin naukowych, ZN KUL 11 (1968), nr 3-4, s. 57-64 (summary, s. 63-64).

148.     Argumentacja filozoficzna w ujęciu analityków, SPhCh 4 (1968), nr 2, s. 276-278.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na nadzwyczajnym posiedzeniu naukowym Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK, Warszawa, 27 1 1967 r. Por. poz. 153.

149.     [Glos w dyskusji nad odczytem K. Kłósaka "Czy w niezależności od prze­świadczenia o istnieniu Boga można wprowadzić teleologiczną interpretację przyrody w płaszczyźnie nauk fizykalnych, biologicznych oraz w obrębie filozofii przyrody i metafizyki?"], SPhCh 4 (1968), nr 2, s. 257-259.

Nieautoryzowany tekst wypowiedzi na sympozjum filozoficznym poświęconym analizie punklu wyjścia kinetycznego i ideologicznego argumentu na istnienie Boga, Kraków, 10-11 I 1968 r. Por. poz. 151.

150.     O różnych rodzajach wiedzy o moralności, SPhCh 4 (1968), nr 2, s. 278-279.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na nadzwyczajnym posiedzeniu naukowym Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK, Warszawa, 27 I 1967 r.

Por. poz. 143.

151.     [Prelekcja stanowiąca zagajenie do dyskusji nad odczytem K. Kłósaka „Czy i w jakim zakresie uwzględnić w punkcie wyjścia argumentu kinetycznego poglądy współczesnych fizyków?”], SPhCh 4 (1968), nr 2, s. 236-243.

Nieautoryzowany tekst wypowiedzi na sympozjum filozoficznym poświęconym analizie punktu wyjścia kinetycznego i teologicznego argumentu na istnienie Boga, Kraków, 10-11 I 1968 r.

152.     [Wypowiedź na temat poznawalności duszy], w: bp B. Bejze, W poszukiwaniu współczesnego pojęcia duszy ludzkiej, w: W nurcie zagadnień posoborowych, t. II, praca zbiorowa pod red. bpa B. Bejzego, Warszawa 1968, WSLor, s. 59-61.

 

1969

 

153.     Argumentacja filozoficzna w ujęciu analityków, w: Rozprawy filozoficzne, red. L. Gumański, Toruń 1969, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, s. 217-141, „Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego”, t. 21, z. 2.

Na tom ten złożyły się prace ofiarowane prof. T. Czeżowskiemu w 80. rocznicę urodzin.

154.     Od spostrzeżeń do poglądu na świat, w: O Bogu i o człowieku, t. II: Problemy filozoficzne i teologiczne, praca zbiorowa pod red. bpa B. Bejzego, Warszawa 1969, WSLor, s. 127-145.

Wersja zmieniona i poszerzona – poz. 242.

155.     Uwagi o języku teorii bytu, RF 17 (1969), z. 1, s. 41-54 (summary, s. 54).

Przedruk w wersji poszerzonej w poz. 326, rozprawa 7.

156.     Dialektyka ludzkiego myślenia. Rozmowa z ks. prof. Stanisławem Kamińskim, przeprowadził W. Stróżewski, „Znak” 21 (1969), s. 713-720.

157.     O roli środków instrumentalnych w poznaniu fizykalnym i filozoficzny, SPhCh 5 (1969), nr 1, s. 185-193.

Rec.: I. Dąbska, O narzędziach i przedmiotach poznania, Warszawa 1967, Państwowe Wydawnicto Naukowe, ss. 206.

158.     [Wypowiedź dotycząca głównych zagadnień filozofii Boga], w: O Bogu i o człowieku, t. II: Problemy filozoficzne i teologiczne, praca zbiorowa pod red. bpa B. Bejzego, Warszawa 1969, WSLor, s. 37-39.

159.     [Wypowiedź na temat poznawalności duszy ludzkiej], w: bp B. Bejze, Aktualna problematyka antropologii filozoficznej, SPhCh 5 (1969), nr 1, s. 24-26.

Przedruk poz. 152.

 

1970

 

160.     Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, Lublin 1970, TN KUL, ss. 324, „Rozprawy Wydziału Filozoficznego”, t. 19.

161.     O koncepcjach filozofii człowieka, ZN KUL 13 (1970), nr 4, s. 9-19 (résumé, s. 19).

Wersja poprawiona i poszerzona – poz. 210.

162.     Zdania praktyczne a zdania teoretyczne, RF 18 (1970), z. 1, s. 79-89 (résumé, s. 88-89).

163.     [Rec.] W. Stegmüller, Wissenschaftliche Erklärung und Begründung, Berlin 1969, Springer Verlag, ss. XXVII + 811, RF 18 (1970), z. 1, s. 193-197.

 

1971

 

164.     Jakuba Zabarelli koncepcja metody poznania naukowego, RF 19 (1971), z. 1, s. 57-72 (résumé, s. 71-72).

165.     O strukturalizmie syntetycznie, „Znak” 23 (1971), s. 609-619.

Praca została opatrzona następującą uwagą: „Jst to nieco zmieniona wersja »Podsumowania« wygłoszonego na zakończenie sympozjum Strukturalizm we współczesnej nauce, które zostało zorganizowane przez Wydział Filozoficzny TN KUL w listopadzie 1970 r.”

166.     O strukturze etyki, w: Logos i ethos. Rozprawy filozoficzne, red. K.Kłósak, Kraków 1971, PTT, s. 267-279 (résumé, s. 279).

Rozprawy złożone w darze Kardynałowi Karolowi Wojtyle w 25-lecie święceń kapłańskich i rozpoczęcia pracy naukowej.

167.     B. Russella innowacje w logice i próby ich zastosowania do opisu rzeczy­wistości, RF 29 (1971), s. 149-153.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego 22 V 1970 r. w oddziale PTF w Lublinie. Per. poz. 172.

168.     [Rec.] R. Wohlgenannt, Was ist Wissenschaft? Braunschweig 1969, Friedr. Vieweg und Sohn, ss. 204, ZN 7 (1971), s. 431-434.

169.     Rewolucja naukowo-techniczna a naukoznawstwo, STN KUL 20 (1971), s. 233-236.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 19 I 1971 r.

 

1972

 

170.     Funkcja filozofii w naukach kościelnych, RF 20 (1972), z. 1, s. 151-154.

Tekst wystąpienia na uroczystym, otwartym posiedzeniu Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL z okazji 25-lecia Wydziału, Lublin, 18 XII 1971 r.

171.     La filosofía dell'uomo e le altre discipline filosofiche, "Sapienza" 15 (1972), s. 350-353.

172.     O logice jako narzędziu filozoficznym u B. Russella, RF 20 (1972), z. 1, s. 15-23 (résumé, s. 23).

173.     O podstawach unifikacji nauk, w: Problemy epistemologii pragmatycznej. Materiały z posiedzeń Konwersatorium Naukoznawczego Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 107-119.

174.     Racjonalizm współczesnej filozofii nauki, ZN KUL 15 (1972), nr 1, s. 43- -52.

Praca opatrzona została następującą uwagą: "Wykład wygłoszony w dniu 24 X 71 r. na inauguracji nowego roku akad. 1971/72 w KUL-u".

 

1973

 

175.     Filozoficzne uwarunkowania rewolucyjnej idei Mikołaja Kopernika, w: Mikołaj Kopernik. Studia i materiały Sesji Kopernikowskiej w KUL 18-19 lutego 1972 roku, praca zbiorowa pod red. M. Kurdziałka, J. Rebety, S. Swieżawskiego, Lublin 1973, TN KUL, s. 123-141 (résumé, s. 300-302).

Por. tamże głosy dyskusyjne P. Rybickiego i G. Rosińskiej, s. 149-152 oraz poz. 200.

176.     Ku uściśleniu filozofii (Kierunki badań ks. prof. dra Józefa Iwanickiego), SPhCh 9 (1973), nr 1, s. 5-22.

Numer dedykowany prof. J. Iwanickiemu w 40-lecie pracy naukowej.

177.     Rationale Faktoren in der modernen Wissenschaft und Theologie. Metho­dologische Aspekte, "Theologie und Philosophie" 48 (1973), s. 494-503.

Praca opatrzona została następującą uwagą: "Gastvorlesung an der Katholisch-Theologischen Fakultät Mainz".

178.     Stosunek między poznaniem empirycznym a nieempirycznym w nauce, w: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej. Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu Prymasowi Polski Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1973, TN KUL, s. 255-264.

179.     Ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia, w: Ency­klopedia Katolicka, t. 1: A i Ω - Baptyści, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułowskiego, Lublin 1973 (dodruk 1985), TN KUL, kol. 14.

180.     Ab universali ad particulare valet, a particulari ad universale non valet consequentia, tamże, kol. 49.

181.     Adekwatny, tamże, kol. 81.

182.     [wspólnie z S. Ziębą] Agnostycyzm, tamże, kol. 182-184 (oprócz cz. 5: Agnostycyzm teologiczny, autorstwa W. Granata).

183.     Ajdukiewicz Kazimierz, tamże, kol. 205.

184.     Aksjomat, tamże, kol. 261-262.

185.     Akt ludzki, cz. 3: Poznawczy akt ludzki, tamże, kol. 265-266.

186.     Alternatywa, tamże, kol. 390.

187.     Amfibolia, tamże, kol. 452.

188.     Analityczna filozofia, tamże, kol. 482-483.

189.     Analiza, tamże, kol. 484-486.

190.     Ancilla theologiae, tamże, kol. 522-523.

191.     Antropologia, cz. 3: Antropologia filozoficzna, tamże, kol. 686-690.

192.     A priori - a posteriori, tamże, kol. 838-839.

193.     Aprioiyzm, tamże, kol. 839-840.

194.     Argument, tamże, kol. 909.

195.     Argumentacja, tamże, kol. 909.

196.     Autonomia, tamże, kol. 1159-1160.

197.     Bachelard Gaston, tamże, kol. 1244.

198.     Bacon Francis, tamże, kol. 1246-1247.

199.     [Głos w dyskusji na Kongresie Teologów Polskich, KUL, Lublin, 23 IX 1971 r.], w: Teologia a antropologia. Kongres Teologów Polskich, 21-23 IX 1971, red. M. Jaworski, A. Kubiś, Kraków 1973, PTT, s. 154-155.

200.     [Odpowiedź na głosy w dyskusji], w: Mikołaj Kopernik, Studia i materiały Sesji Kopernikowskiej w KUL 18-19 lutego 1972 roku, praca zbiorowa pod red. M. Kurdziałka, J. Rebety, S. Swieżawskiego, Lublin 1973, TN KUL, s. 156-158.

Por. poz. 175.

201.     [Rec.] G. Kalinowski, La logique des normes, Paris 1972, PUF, ss. 218, RF 21 (1973), z. 1, s. 77-79.

202.     [Rec.] J. Seifert, Erkenntnis objektiver Wahrheit, München 1972, Univer­sitätsverlag A. Pustet, ss. 340, RF 21 (1973), z. 1, s. 75-77.

203.     [Rec.] T. Styczeń, Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomoc­nionej i ogólnie ważnej teorii moralności, Lublin 1973, TN KUL, ss. 220, RF 21 (1973), z. 2, s. 165-168.

 

1974

 

204.     [wspólnie z Z. J. Zdybicką] Definicja religii a typy nauk o religii, RF 22 (1974), z. 1, s. 103-160 (résumé, s. 158-160).

205.     Jak filozofować o człowieku? ACr 5-6 (1973-1974), s. 73-79.

Tekst wypowiedzi w dyskusji nad książką K. Wojtyły "Osoba i czyn" (Kraków 1969, PTT) KUL, Lublin, 16 XII 1970 r.

206.     Methodologische Typen von Ethik, "Theologie und Glaube" 64 (1974), s. 46-58.

Praca została opatrzona następującą uwagą: "Gastvorlesung an der Katholisch-Theologischen Fakultät Mainz am 25. 1. 1973". Por. poz. 207.

207.     Metodologiczne typy etyki, RF 22 (1974), z. 2, s. 5-18.

Nieco zmieniona wersja poz. 206.

Przedruk z poprawkami i uzupełnieniami w poz. 326, rozprawa 20.

208.     Racjonalizm w najnowszej metodologii nauk a intelektualizm w epistemo­logii Tomasza z Akwinu, RF 22 (1974), z. 1, s. 39-53 (résumé, s. 53).

209.     Zagadnienie Absolutu w filozofii scjentystycznej, w: Aby poznać Boga i człowieka, część 1: O Bogu dziś, dzieło zbiorowe pod red. bpa B. Bejzego, Warszawa 1974, WSLor, s. 107-119.

Przedruk w poz. 326, rozprawa 14.

210.     Z metafilozofii człowieka, w: M. A. Krąpiec, Ja — człowiek. Zarys antro­pologii filozoficznej, Lublin 1974, TN KUL, s. 425-439, "Rozprawy Wy­działu Filozoficznego", t. 27.

Książka została wznowiona bez zmian w 1979 oraz w 1986 r. Przedruk z poprawkami w poz. 326, rozprawa 16.

 

1975

 

211.     Próba typologii metod filozofowania, STN KUL 4/24/ (1975), s. 3-10.

Tekst referatu przedstawionego na posiedzeniu Wydziału Filozoficznego TN KUL, Lublin, 18 III 1975 r.

Przedruk z poprawkami i uzupełnieniami w poz. 326, rozprawa 5.

212.     Teoria bytu a inne dyscypliny filozoficzne. Aspekt metodologiczny, RF 23 (1975), z. 1, s. 5-18 (résumé, s. 17-18).

Dyskusję z niektórymi tezami tej rozprawy podjął A. B. Stępień, Kilka uwag o "filozofii klasycznej" i relacji: metafizyka - teoria poznania, RF 25 (1977), z. 1, s. 141-142 oraz B. Bakies, W sprawie stosunku teorii bytu do innych dyscyplin filozoficznych, RF 26 (1978), z. 1, s. 256-262. Por. poz. 228.

 

1976

 

213.     Elementy logiki formalnej, w: A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 1976, TN KUL, s. 239-269, "Rozprawy Wydziału Filozoficznego", [t. 30].

Zawartość: 0. Wstęp, 1. Teoria zdań, 2. Teoria nazw, 3. Sylogistyka, 4. Teorie nieklasyczne, 5. Z metalogiki.

Książka została wznowiona bez zmian w 1978 r. przez RW KUL. Wyd. poprawione ukazało się jako poz. 325.

214.     Metodologia nauk. Współczesne problemy i tendencje, ZN KUL 19 (1976), nr 2, s. 3-15 (summary, s. 15).

215.     Metodologiczna problematyka poznania duszy ludzkiej, w: Chrześcijaństwo żywych, praca zbiorową pod red. bpa B. Bejzego, Warszawa 1976, WSLor, s. 141-156, "W nurcie zagadnień posoborowych", t. 8.

Przedruk w poz. 326, rozprawa 17.

216.     Refleksja metodologiczna w środowisku naukowym KUL, "Biuletyn Infor­macyjny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 5 (1976), nr 1, s. 11-17.

217.     Rozwój logiki i metodologii nauk w Polsce po II wojnie światowej, RF 24 (1976), z. 1, s. 113-122 (Zusammenfassung, s. 122).

218.     Baza, w: Encyklopedia Katolicka, t. II: Bar - Centuriones, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułowskiego, Lublin 1976 (dodruk 1985), TN KUL, kol. 126.

219.     [wspólnie z R. Łużnym] Bieliński Wissarion Grigorjewicz, tamże, kol. 533-534.

220.     Boole George, tamże, kol. 806-807.

221.     Bornstein Benedykt, tamże, kol. 819.

222.     Bowne Borden Parker, tamże, kol. 857.

223.     Bradley Francis Herbert, tamże, kol. 1023.

224.     Brunschvicg Léon, tamże, kol. 1112.

225.     Buridan Jean, tamże, kol. 1224.

226.     Carnap Rudolf, tamże, kol. 1339-1340.

227.     [Rec.] I. Dąmbska, Znaki i myśli. Wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii, Warszawa 1975, ss. 260, RF 24 (1976), z. 1, s. 152-153.

 

1977

 

228.     Dziedziny teorii bytu, w: Studia z filozofii Boga, t. III: Strefy współczesnej wiedzy o Bogu, praca zbiorowa pod red. bpa B. Bejzego, Warszawa 1977, ATK, s. 78-100.

Przedruk z drobnymi poprawkami w poz. 326, rozprawa 12.

Dyskusję z niektórymi tezami tej rozprawy podjął B. Bakies, W sprawie stosunku teorii bytu do innych dyscyplin filozoficznych, RF 26 (1978), z. 1, s. 256-262.

229.     Epistemologiczno-metodologiczne uwagi o teologii, w: Teologia nauką o Bogu. IV Kongres Teologów Polskich, Kraków-Mogiła 14-16 IX 1976, red. M. Jaworski, A. Kubiś, Kraków 1977, PTT, s. 36-51.

Por. tamże głosy dyskusyjne, zwłaszcza W. Słomki, W. Pietkuna, A. Święcickiego, A. Jankowskiego, s. 155-178.

Zob. poz. 235. Wersja zmieniona i poszerzona — poz. 230.

230.     Metodologiczna osobliwość poznania teologicznego, RF 25 (1977), z. 2, s. 81-96 (summary, s. 96).

231.     Metody filozofowania do XX wieku (Przegląd ogólny), RF 25 (1977), z. 1, s. 9-45 (résumé, s. 44-45).

Praca dedykowana prof. Izydorze Dąmbskiej z okazji jej Jubileuszu (70-lecia urodzin).

232.     Thomas von Aquin und methodologische Typen von Ethik, w: Tommaso D'Aquino nel suo settimo centenario, Atti del Congresso internazionale (Roma-Napoli, 17-24 aprile 1974), n. 5: L'agire morale, Napoli 1977, Ed. Domenicane italiane, s. 488-498.

Przedruk z drobnymi opuszczeniami poz. 206.

233.     Von der Möglichkeit notwendiger Wahrheiten, w: Saint Thomas D'Aquin. Pour le septieme centenaire de sa mort. Essais d'actualisation de sa philo­sophie, sous, la rédaction de S. Kamiński, M. Kurdzialek, Z. J. Zdybicka, Lublin 1977, TN KUL, s, 15-41, "Źródła i monografie", t. 100.

Przekład poprawionej i poszerzonej wersji poz. 142. Wersja polska w poz. 326, rozprawa 8.

234.     Emancypacja i współzawodnictwo nauk w XV w., SPhCh 13 (1977), nr 1, s. 241-248.

Rec.: S. Swieżawski, Dzieje filozofii europejskiej XV wieku, t. II: Wiedza, Warszawa 1974, ATK, ss. 402.

235.     [Podsumowanie dyskusji nad referatem Epistemologiczno-metodologiczne uwagi o teologii], w: Teologia nauką o Bogu. IV Kongres Teologów Pol­skich, Kraków-Mogiła 14-16 IX 1976, red. M. Jaworski, A. Kubiś, Kraków 1977, PTT, s. 178-181.

Zob. poz. 229.

236.     [Rec.] I. Dąmbska, O konwencjach i konwencjonalizmie, Wrocław 1975, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 152, RF 25 (177), z. 1, s. 152-155.

237.     [wspólnie z A. Kubisiem] Sprawozdanie z obrad Sekcji Filozoficznej, w: Teologia nauką o Bogu. IV Kongres Teologów Polskich, Kraków-Mogiła 14-16 IX 1976, red. M. Jaworski, A. Kubiś, Kraków 1977, PTT, s. 196.

238.     Uwagi do artykułu: Czy etyka jest logiką chcenia?, RF 25 (1977), z. 2, s. 129-131.

Por. T. Styczeń, Czy etyka jest logiką chcenia? RF 25 (1977), z. 2, s. 97-127.

 

1978

 

239.     Metodologiczne typy współczesnej teologii katolickiej, w: W kierunku chrześcijańskiej kultury, praca zbiorowa pod red. bpa B. Bejzego, Warsza­wa 1978, ATK s. 73-85.

Wersja poprawiona i poszerzona — poz. 243.

240.     Metody współczesnej metafizyki (część II), RF 26 (1978), z. 1, s. 5-50.

Część I – poz. 132.

241.     O metodologicznej autonomii etyki, ZN KUL 21 (1978), nr 3-4, s. 19-26 (summary, s. 26).

Przedruk w poz. 321, rozprawa 21.

242.     Typy ludzkiej wiedzy, w: Na rzecz postawy chrześcijańskiej, praca zbiorowa pod red. bpa B. Bejzego, Warszawa 1978, WSLor,s. 9-30, „W nurcie zagadnień posoborowych”, t. 11.

Przedruk z drobnymi uzupełnieniami w poz. 326, rozprawa I.

243.     Współczesna teologia katolicka (Próba metodologicznej charakterystyki), ZN KUL 21 (1978), nr 1, s. 3-16 (summary, s. 16).

244.     Poszukiwacz adekwatnych podstaw filozoficznych poglądu na świat, „Tygodnik Powszechny” 32 (1978), nr 47 z 19 XI 1978 r., s. 5.

Poz. jest częścią zespołu prac „KUL o Janie Pawle II”.

245.     Uniwersalizm uniwersytetu, ZN KUL 21 (1978), nr 2, s. 76-79.

Odpowiedź na ankietę „Żywotne tradycje uniwersytetu europejskiego”.

246.     [Wypowiedzi w dyskusji o dorobku Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej z okazji 60-lecia KUL-u] ”Życie i Myśl” 28 (1978), nr 11, s. 28-33, 52-53.

 

1979

 

247.     [wspólnie z. Z. J. Zdybicką] La cognoscibilité de l’existence de Dieu, CTh 49 (1979), fasc. specialis, s. 77-123.

Przekład poz. 144.

248.     Les domains de la théorie de l’être, CTh 49 (1979), fasc. specialis, s. 57-76.

Przekład poz. 228.

249.     Łukasiewicza koncepcja metody filozofii, RF 27 (1979), z. 1, s. 283-289.

Zeszyt zawiera prace ofiarowane prof. S. Swieżawskiemu w 70. rocznicę urodzin.

250.     Osobliwość metodologiczna teorii bytu, RF 27 (1979), z. 2, s. 33-49 (summary, s. 48-49).

Por. poz. 261.

Przedruk z uzupełnieniami w poz. 326, rozprawa 6.

251.     Punk wyjścia etyki, ZN KUL 22 (1979), nr 1-3, s. 81-86 (summary, s. 86).

Numer poświęcony osobie i dorobkowi naukowemu Ojca św. Jana Pawła II.

Przedruk w poz. 326, rozprawa 22.

252.     Chwistek Leon, w: Encyklopedia Katolicka, t. III: Cenzor – Doboszewicz, pod red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowskieo, F. Gryglewicza, Lublin 1979 (dodruk 1985), TN KUL, kol. 435-436.

253.     Comte Auguste, tamże, kol. 565-566.

254.     Definicja, tamże, kol. 1090-1092.

255.     Deontyczna logika, tamże, kol 1178-1179.

256.     Deskrypcja, tamże, kol. 1198-1199.

257.     Dialektyka, tamże, kol. 1255-1258.

 

1980

 

258.     Koncepcja nauki u Arystotelesa, ZN 16 (1980), s. 11-18 (summary, s. 18, rezjume, s.18).

Praca została opatrzona następującą uwagą: "Jest to tekst referatu przedstawionego przez Autora na konferencji naukowej pt. «Spuścizna Arystotelesa a nauka współczesna» (Rydzyna 25-26 IX 1978 r.) zorganizowanej przez Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wroc­ławskiej w ramach obchodów UNESCO 2300 rocznicy urodzin Arystotelesa".

259.     L'anthropologie — une discipline de la théorie de l'être (remarques mé­thodologiques), w: Theory of Being, To Understand Reality, edited by S. Kamiński, M. Kurdziałek, Z. J. Zdybicka, Lublin 1980, TN KUL, s. 149-160.

260.     O redukcyjnym wyjaśnianiu w filozofii, STN KUL 9/29/ (1980), s. 53-57.

Praca włączona do rozprawy 11, poz. 326.

261.     The Methodological Peculiarity of Theory of Being, w: Theory of Being. To Underestand Reality, edited by S. Kamiński, M. Kurdziałek, Z. J. Zdybicka, Lublin 1980, TN KUL, s. 7-23, ”Rozprawy Wydziału Filozoficznego”, t. 34.

Przekład poz. 250.

262.     Theory of Being and Other Philosophical Disciplines, w: Theory of Being, To Understand Reality, edited by S. Kamiński, M. Kurdziałek, Z. J. Zdybicka, Lublin 1980, TN KUL, s. 107-118.

Przekład dokonany na podstawie nieco zmienionej wersji poz. 212.

263.     Agnostizismus, w: Katholisches Soziallexikon, herausgegeben von A. Klose, W. Mantl, V. Zsifkovits, 2. gänzlich uberarbeitete und erweiterte Auflage, Innsbruck-Wien-München 1980, Verlag T^rolia oraz Graz-Wien-Köln, Verlag Styria, kol. 28-31.

264.     Poszukiwacz adekwatnych podstaw filozoficznych poglądu na świat, w: Być człowiekiem i chrześcijaninem, praca zbiorowa pod red. bpa B. Bejzego, Warszawa 1980, s. 19-20, "W nurcie zagadnień posoborowych", t. 12, WSLor.

Przedruk poz. 244.

 

1981

 

265.     Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, wyd. 3 poprawione i uzupełnione, Lublin 1981, TN KUL, ss. 335, "Rozprawy Wydziału Filozoficznego", t. 35.

Zawartość: Wstęp, I. Wieloznaczność terminu nauka, II. Historia pojęcia nauki, III. Determinacja natury nauki, IV. Rozmaitość i jedność nauk, V. Metodologiczne osobliwości nauk, Zakończenie, Bibliografia, Indeks nazwisk, Indeks rzeczowy.

266.     Filozofia religii i filozofia Boga, w: Modlitwa i praca, praca zbiorowa pod red. bpa B. Bejzego, Warszawa 1981, WSLor, s. 347-354, ”W nurcie zagadnień posoborowych”, t. 13.

Wersja poprawiona i uzupełniona – poz. 277.

267.     Kryteria racjonalności w filozofii nauki na początku XX w., STN KUL 10/30/ (1981), s. 147-160.

268.     Nauka i filozofia a mądrość, STN KUL, 10/30/ (1981), s. 139-146.

Przedruk w wersji poprawionej – poz. 287.

269.     Poznanie Boga a typy racjonalnego poznania, SPhCh 17 (1981), nr 1, s. 145-154.

Tekst referatu wygłoszonego na sympozjum z okazji ukazania się książki K. Kłósaka ”Z zagadnień filozoficznego poznania Boga”, t. I (Kraków 1979, PTT), zorganizowanym przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej ATK, Warszawa, 21 IV 1980 r.

270.     The Aristotelian Concept of Science, ”Science of Science” 2 (1981), s. 153-162 (résumé, s. 161, Zusammenfassung, s. 161-162, rezjume, s. 162).

Przekład poz. 258.

271.     Filozoficzne implikacje i konsekwencje twierdzenia Gödla, ”Filozofia, Czasopismo Koła Filozoficznego Studentów KUL”, nowa seria 7/15/ (1981), s. 11-14.

Maszynopis powielany tylko do użytku wewnętrznego.

Autoreferat z odczytu wygłoszonego na tzw. Czwartku Filozoficznym, KUL, Lublin, 15 I 1981 r.

Wersja poszerzona i poprawiona – poz. 272.

272.     Filozoficzne implikacje i konsekwencje twierdzenia Gödla, STN KUL 10/30/ (1981), s. 161-164.

273.     O klasyfikacji rozumowań, STN KUL 10/30/ (1981), s. 381-396.

Do tekstu dołączono aneks S. Majdańskiego, w którym omówione są losy publikacji (s. 397-398).

 

 

 

1982

 

274.     Anthropologie und thomistische Metaphysik, w: Metafisica e scienze dell’uomo. Atti del VII Congresso Internazionale (Bergamo 4-9 settembre 1980), vol. 1. a cura di B. D’Amore, A. Ales Bello, Roma 1982, Edizioni Borla, s. 607-613.

275.     Epistemologiczno-metodologiczne problemy filozoficznego poznania Boga, w: W kierunku Boga, praca zbiorowa pod red. bpa B. Bejzego, Warszawa 1982, ATK, s. 82-107.

Przedruk w poz. 326, rozprawa 13.

276.     Filozofia religii i filozofia Boga, w: W kierunku Boga, praca zbiorowa pod red. bpa B. Bejzego, Warszawa 1982, ATK, s. 362-367.

Przedruk poz. 266.

277.     Filozofia religii i filozofia Boga, RF 30 (1982), z. 2, s. 15-21.

Przedruk z poprawkami i uzupełnieniami poz. 266. Zob. też poz. 276.

278.     Główne koncepcje filozofii dziejów, SPhCh 18 (1982), nr 2, s. 89-121 (Zusammenfassung, s. 121).

Przedruk z licznymi uzupełnieniami w poz. 326, rozprawa 23.

279.     Kierunki rozwoju problematyki semiotycznej, RF 30 (1982), z. 1, s. 93-118, (summary, s. 118).

280.     Naukowa, filozoficzna i teologiczna wizja człowieka, w: Jan Paweł II, Redemptor hominis. Tekst i komentarze, pod red. Z. Zdybickiej, Lublin 1982, RW KUL, s. 75-87, "Jan Paweł II naucza", t. 5.

Przedruk z drobnymi pominięciami w poz. 326, rozprawa 18.

281.     O kryteriach wartościowania wiedzy teoretycznej, RF 30 (1982), z. 1, s. 125-130.

282.     O rozwoju teorii empirycznej, RF 30 (1982), z. 3, s. 129-141 (summary, s. 141).

Zeszył ofiarowany prof. W. Sedlakowi w 70. rocznicę urodzin. Przedruk z poprawkami — poz. 313.

283.     Reduktive Erklärung in der thomistischen Philosophie, w: Atti dell VIII congresso tomistico internazionale, vol. 5: Probierni metafisici, Citta del Vaticano 1982, Pontificia Accademia di S. Tommaso e di Religione Cat- tolica, s. 473-478.

Przekład poz. 260.

284.     Typy wiedzy teoretycznej, ACr 14 (1982), s. 11-16 (summary, s. 16).

Wersja poprawiona i uzupełniona — poz. 281.

285.     Zasadnicze aspekty poznania Boga, w: W kierunku Boga, praca zbiorowa pod red. bpa B. Bejzego. Warszawa 1982, ATK, s. 424-428.

 

1983

 

286.     La sapienza nella scienza e nella filosofía, w: Jacques Maritain oggi. Atti del Convegno internazionale di studio promosso daU'Università cattolica nel centenario delia nascita. Milano, 20-23 ottobre 1982, introduzione e cura di Vittorio Possenti, Milano 1983, Vita e Pensiero, s. 507-513.

Poprawiona wersja polska - poz. 287.

287.     Nauka i filozofia a mądrość, RF 31 (1983), z. 2, s. 19-26

Przedruk w poz. 326, rozprawa 4.

288.     Notes on the Metaphilosophy of Man, w: M. A. Krąpiec, I — Man: An Outline of Philosophical Anthropology, New Britain, Connecticut 1983, Mariel Publications, s. 363-373 i 430-433.

Angielski przekład poz. 210.

289.     O wartości jako kategorii antropologicznej, RF 31 (1983), z. 2, s. 105-116 (Zusammenfassung, s. 116).

Wersja zmieniona i poszerzona — poz. 311.

290.     Racjonalizm w filozofii nauki na początku XX w., "Studia Filozoficzne" 1983, nr 5-6, s. 143-153 (summary, s. 153).

Tekst komunikatu wygłoszonego na konferencji naukowej "Rozum — Racja — Racjonalność" Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, Warszawa 2-4 XII 1982 r. Wersja poszerzona — poz. 267.

291.     Doktryna, w: Encyklopedia Katolicka, t. IV: Docent - Ezzo, pod red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowskiego, F. Gryglewicza, Lublin 1983 (dodruk 1985), TN KUL, kol. 36.

292.     Dowód, tamże, kol. 173-176.

293.     Du Bois-Reymond Emil, tamże, kol. 272.

294.     Duch, cz. 1: w filozofii, tamże, kol. 276-278.

295.     Dyscyplina, tamże, kol. 438.

296.     Dyskusja, tamże, kol. 441-443.

297.     Dziejów filozofia, tamże, kol. 578-586.

298.     Ekonomia myślenia, tamże, kol. 796.

299.     Eksperyment, tamże, kol. 809-811.

300.     Eksplikacja, tamże, kol. 814.

301.     Elenktyczny dowód, tamże, kol. 877-878.

302.     Czy są warunki dialogu? Rozmowa z ks. prof. Stanisławem Kamińskim, dziekanem Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, rozmawiała K. Jagiełło, "Więź" 26 (1983), nr 3, s. 69-71.

 

1984

 

303.     Filozofia nauki w Polsce w latach 1973-1982 (Wstępna ocena działalności badawczej), RF 32 (1984), s. 241-249.

304.     Ludwik Borkowski jako kontynuator logicznej szkoły warszawskiej, RF 32 (1984), s. 7-17.

305.     Profesor Izydora Dąmbska jako filozof nauki, ZN KUL 27 (1984), nr 1, s. 17-28 (summary, s. 27-28).

Praca opatrzona następującą uwagą: ”Treść tego artykułu była przedstawiona na publicznym zebraniu TN KUL w dniu 9 XI 1983 r.”

306.     Dzieło dla naszych wnuków. Rozmowa z ks. prof. dr S. Kamińskim, red. nacz. Encyklopedii Katolickiej, rozmawiał K. Gołębiowski, ”Za i przeciw” 1984, nr 18 z 29 IV 1984, r., s. 8-9.

 

1985

 

307.     Czy filozofia służy teologii? RF 33-34 (1985-1986), z. 2, s. 57-67.

Przedruk w poz. 326, rozprawa 24.

308.     Die Typen des theoretischen Wissens, W: Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 1, edited by L. Borkowski, S. Kaimiński, A. B. Stępień, Lublin 1985, TN KUL, s. 97-103.

Praca opatrzona następującą uwagą: “Übersetzt aus dem Polnischen: Typy wiedzy teoretycznej. ”Analecta Cracoviensia” 14 (1982), s. 11-16”. Faktycznie jednak przekładu dokonano na podstawie poprawionej wersji tego artykułu opublikowanej jako poz. 281.

309.     Wisdom in Science and Philosophy, w: Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 1, edited by. L. Borkowski, S. Kamiński, A. B. Stępień, Lublin 1985, TN KUL, s. 91-96, ”Rozprawy Wydziału Filozoficznego”, t. 39.

Artykuł opatrzony został następującą uwagą: ”Translated from: Nauka i filozofia a mądrość.  RF 31 (1983), z. 2, s. 19-26”. Faktycznie jednak wersja polska jest nieco obszerniejsza od angielskiej.

310.     Stanisław Kamiński, RuF 42 (1985), s. 106-112.

Autobiogram wraz z obszerną bibliografią.

 

1986

 

311.     Jak uporządkować rozmaite koncepcje wartości? w: O wartościowaniu w badaniach literackich. Studia pod red. S. Sawickiego, W. Panasa, Lublin 1986, RW KUL, s. 7-21 (summary, s. 22), ”Literatura w kręgu wartości”, pod red. S. Sawickiego.

Przedruk z uzupełnieniami w poz. 326, rozprawa 19.

312.     O metodzie filozofii klasycznej, RF 34 (1986), z. 1, s. 5-20.

Praca opublikowana pośmiertnie, część obszerniejszej, nie ukończonej rozprawy; w wielu punktach rozwinięcie poz. 250.

313.     O rozwoju teorii empirycznej, ZN 22 (1986), s. 663-672.

Praca została opatrzona następującą uwagą: "Rozprawa opublikowana pierwotnie w »Rocznikach Filozoficznych« vol. 30:1982, z. 3, s. 129-141. Do tekstu niniejszego przedruku wprowadzono kilka drobnych poprawek i uzupełnień dokonanych jeszcze przez Autora [przyp. — T. Szubka]".

314.     Twórczość filozoficzna i jej rola w encyklopedii wyznaniowej, "Biuletyn Informacyjny KUL" 15 (1986), nr 1, s. 16-22.

Numer poświęcony pamięci ks. doc. dra R. Łukaszyka - twórcy Encyklopedii Katolickiej.

315.     Stanisław Kamiński. Autobiogram, "Biuletyn Informacyjny KUL", 15 (1986), nr 1, s. 106-114

Przedruk poz. 310.

 

1987

 

316.     Od spostrzeżeń do poglądu na świat, w: Wezwani do prawdy i miłosier­dzia, praca zbiorowa pod red. bpa B. Bejzego, Warszawa 1987, WSLor, s. 26-45, "W nurcie zagadnień posoborowych", t. 17.

Przedruk poz. 154 uzupełnionej o notę bibliograficzną (s. 44-45) opracowaną przez T. Szubkę, która zawiera kilkanaście prac S. Kamińskiego poruszających problematykę pokrewną treści tej rozprawy.

317.     [Głos prowadzącego dyskusję na sympozjum Instytutu Jana Pawła II "Ro­dzina chrześcijańska. Adhortacja Familiaris consortio", KUL, Lublin, 24-26 V 1984 r.] w: Jan Paweł II, Familiaris consortio. Tekst i komentarze, pod red. T. Stycznia, Lublin 1987, RW KUL, s. 300-301, 304.

318.     Notatki do nie wygłoszonego referatu, w: Problem wyzwolenia człowieka, red. T. Styczeń, M. Radwan, Rzym 1987, Fundacja Jana Pawła II. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, s. 341-342, "Sympozja Instytutu Jana Pawła II KUL", t. 3.

Przypis Redaktorów: "Choroba i śmierć nieodżałowanego śp. Ks. prof. Stanisława Kamińskiego nie pozwoliła mu ukończyć i wygłosić referatu na temat marksistowskiej koncepcji wyzwolenia człowieka […] Dołączamy więc notatki do tego wykładu, które – choć bardzo szkicowe – ukazują dość wyraźny kierunek myślenia Autora”.

Por. poz. 324.

319.     Pogląd na świat a wiara religijna, "W drodze" 1987, m 6, s. 101-103.

Tekst wydany pośmiertnie, fragment obszerniejszej, nie ukończonej rozprawy; poprzedzony wstępem T. Szubki, s. 99-100.

320.     Wielostronny i bezstronny, w: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsa­mości. "Gdzie jesteś, Adamie?", RW KUL, Lublin 1987, s. 258-261. "Sym­pozja Instytutu Jana Pawła II KUL", t. 1.

Tekst wypowiedzi z wieczoru wspomnieniowego sympozjum "Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości", KUL, Lublin, JS-18 V 1985 r.

321.     Wielostronny i bezstronny, w: Obecność. Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. M. Filipiak, A. Szostek, RW KUL, Lublin 1987, s. 129-132.

Przedruk poz. 320.

322.     Wprowadzenie do wykładów J. Kalinowskiego i A. Stanowskiego w: Czło­wiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości. "Gdzie jesteś, Adamie?", RW KUL, Lublin 1987, s. 41. "Sympozja Instytutu Jana Pawła II KUL" t. 1.

323.     Wprowadzenie [do dyskusji po wykładach J. Kalinowskiego i A. Stanow­skiego], w: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości. "Gdzie jesteś, Adamie?", RW KUL, Lublin 1987, s. 55-56. "Sympozja Instytutu Jana Pawła II KUL", t. 1.

324.     Wyzwolenie człowieka a marksizm, w: Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia, praca zbiorowa pod red. A. B. Stępnia, Rzym 1987. Fundacja Jana Pawła II. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, s. 199-200.

Praca opatrzona została następującą uwagą: "Jest to konspekt wykładu (i — być może — artykułu do tej książki), opracowany na podstawie zachowanych 3 kartek notatek ks. S. Kamińskiego (ze stycznia 1986 r.) Autor zmarł 21 III 1986 r. - A. B. S." Inna redakcja tych notatek — poz. 318.

Krajowe wydanie tego tomu ukazało się nakładem TN KUL w 1990 r.

 

1989

 

325.     Elementy logiki formalnej, w: A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, wyd. 2 rozszerzone, TN KUL, Lublin 1989, s. 265-296, "Rozprawy Wydziału Filo­zoficznego", t. 43.

Zawartość: 0. Wstęp, 1. Teoria zdań, 2. Teoria nazw, 3. Sylogistyka, 4. Teorie nieklasyczne, 5. Z metalogiki. Poprawki i uzupełnienia wprowadziła A Buczek na podstawie odautorskich notatek zaznaczonych w tekście z prywatnej biblioteki Profesora oraz sugestii, jakich udzieiii w rozmowie podczas cho­roby.

326.     Jak filozofować? Studia z metodologii filozofii klasycznej, Lublin 1989, TN KUL, "Rozprawy Wydziału Filozoficznego", t. 48, S. Kamiński, Pisma wybrane, t. 1. Do druku przygotował T. Szubka.

Zawartość: A. Bronk, S. Majdański, Słowo od wydawcy, A. B. i S. M., Aneks bibliograficzny, T. Szubka, Od Redaktora, Wstęp, 1. Typy ludzkiej wiedzy, 2. Jak filozofowano?, 3. O naturze filozofii, 4. Nauka i filozofia a mądrość, 5. Próba typologii metod filozofowania, 6. Osobliwość metodologiczna teorii bytu, 7, O języku teorii bytu, 8. Możliwość prawd koniecznych, 9. Co daje stosowanie Logiki formalnej do metafizyki klasycznej?, 10. Aksjomatyzowalność klasycznej metafizy­ki ogólnej, 11. Wyjaśnianie w metafizyce, 12. Dziedziny teorii bytu, 13. Epistemologiczno-metodologiczne problemy filozoficznego poznania Boga, 14. Zagadnienie Absolutu w filozofii scjentystycznej, 15. Filozofia religii i filozofia Boga, 16. Z metafilozofii człowieka, 17. Metodologiczna problema­tyka poznania duszy ludzkiej, 18. Naukowa, filozoficzna i teologiczna wizja człowieka, 19. Jak uporządkować rozmaite koncepcje wartości?, 20. Metodologiczne typy etyki, 21. O metodologicznej autonomii etyki, 22. Punkt wyjścia etyki, 23. Główne koncepcje filozofii dziejów, 24. Czy filozofia służy teologii? Bibliografia metodologii filozofii 1960-1986 (zestawił T. Szubka), Nota bibliograficz­na, Indeks nazwisk.

327.     Faber Stapulensis, w: Encyklopedia Katolicka, t. V: Fabbri — Górzyński, pod red, L. Bieńkowskiego, P. Hemperka, S. Kamińskiego, J. Misiurka, K. Staweckiej, A. Stępnia, J. Szlagi, A. Weissa, Lublin 1989, TN KUL, kol. 3-4.

328.     Falsyfikacja, tamże, kol. 32.

329.     Fałsz, tamże, kol. 32-33.

330.     Filozofia, tamże, kol. 242-256.

Przedruk w wersji poprawionej jako rozprawy 2 i 3 poz. 326.

331.     Filozofia nauki, tamże, kol. 261-264.

332.     Formalizm, tamże, kol. 395-396.

333.     Frankfurcka szkoła, tamże, kol. 677-681.

334.     Frege Gottlob, tamże, kol. 706-707.

 

1991

 

335.     Method in Classical Philosophy, w: Studies in Logic and Theory of Know­ledge, vol. 2, ed. by L. Borkowski, A. B. Stępień, Lublin 1991, TN KUL, s. 105-118.

Przekład poz. 312.

 

Prace redaktorskie

 

Współredaktor dziel cytowanych w poz. 178, 233, 259 (oraz 261-262), 308 (oraz 309).

Współredaktor następujących tomów "Roczników Filozoficznych" wydawanych przez TN KUL:

6 (1958) - 9 (1961), z. 1 (filozofia bytu);

7 (1959) - 9 (1961), z. 2 (etyka);

25 (1977) - 34 (1986), z. 2 (filozofia moralności, filozofia religii);

6 (1958) - 9 (1961), z. 3 (filozofia przyrody);

6 (1958) - 8 (1960), z. 4 (psychologia).

Współredaktor Encyklopedii Katolickiej, t. V, Lublin 1989.

 

Appendix:

Prace charakteryzujące dorobek i sylwetkę S. Kamińskiego

 

1.        S. Majdański, C. Wojtkiewicz, Logika na Katolickim Uniwersytecie Lubel­skim (Z okazji 50-lecia Uczelni), RF 17 (1969), z. 1, s. 123-170 (szczegól­nie s. 133-134, 143-155).

2.        S. Majdański, Refleksja metodologiczna w środowisku filozoficznym KUL - próba metarefleksji, ZN KUL 19 (1976), nr 2, s. 21-43 (szczególnie s. 35-37).

3.        A. Bronk, Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński, (1919-1986), SF 1986, nr 9, s. 197-198.

4.        A. Bronk, S. Majdański, Z grona naukoznawców odszedł Stanisław Kamiń­ski (1919-1986), ZN 22 (1986), s. 731-733.

5.        P. Gutowski, Niezapomniany Egzaminator, "Niedziela" 29 (1986), nr 23, s. 7.

6.        Homilia wygłoszona przez JM Rektora KUL [Bpa P. Hemperka] na po­grzebie ks. prof. Stanisława Kamińskiego — 26 marca 1986 r., "Biuletyn Informacyjny KUL" 15 (1986), nr 1, s. 104-106.

7.        Ksiądz Stanisław Kamiński, "'Tygodnik Powszechny" 40 (1986), nr 20, s. 5.

Zawartość: Biogram zmarłego, telegram kondolencyjny Jana Pawła II oraz trzy wypowiedzi: Z J. Zdybicka, Współtwórca Wydziału - Mistrz - Przyjaciel; M. A. Krąpiec, 40 lat; J. W. Gał­kowski, Po prostu Stryj.

8.        A. B. Stępień, Działalność naukowa i organizacyjna ks. prof. Stanisława Kamińskiego (1919-1986), ZN KUL 29 (1986), nr 1, s. 17-23.

Praca opatrzona następującą uwagą: "Jest to treść odczytu wygłoszonego na publicznym zebraniu TN KUL 28. V. 1986 r. A B. S."

9.        A. B. Stępień, Wspomnienia pisane "na gorąco", "Niedziela" 29 (1986), nr 23, s. 7.

10.    T. Szubka, Ks. Stanisław Kamiński (1919-1986): od nauki do mądrości, "Przegląd Katolicki" 74 (1986), nr 26, s. 2-3.

11.    E. Morawiec, Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński, "Życie Katolickie", 1986, nr 6, s. 118-122.

12.    E. Morawiec, Ks. Profesor Stanisław Kamiński nie żyje, SPhCh 23 (1987), nr 1, s. 213-216.

13.    B. Stępień, The Scientific Work of Fr. Prof. Stanisław Kamiński (1919- -1986). w: Studies in Logic and Theory of Knowledge, vol. 2, ed. by L. Borkowski, A. B. Stępień, Lublin 1991, TN KUL, s. 189-193.

 

Inne opracowania ogólne, charakteryzujące dorobek szkoły lubelskiej z uwzględnieniem wkładu Ks. Profesora S. Kamińskiego w jej rozwój, wymieniono w Aneksie bibliograficznym dołączonym do poz. 326.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2011, godz. 17:46 - Andrzej Zykubek