Bibliografia prac ks. Edwarda Walewandra1

 

 

 

  

 

 

Wykaz skrótów

 

Skróty tytułów i nazw

 

ABMK

„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”

AK

„Ateneum Kapłańskie”

BE

„Biuletyn Ekumeniczny”

BK

„Biblioteka Kaznodziejska”

BLK

„Polonia. Biuletyn Lubelskiego Klubu Polonijnego”

BSWP

„Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska”

ChwŚ

„Chrześcijanin w świecie”

CTh

,,Collectanea Theologica”

DL

„Dziennik Lubelski”

DPZ

„Duszpasterz Polski Zagranicą”

EK

Encyklopedia Katolicka

FP

„Forum Polonijne”

GK

„Głos Katolicki” (Paryż)

GKr

„Gazeta Krasnobrodzka” (Krasnobród)

GN

„Gazeta Niedzielna” (Londyn)

HD

„Homo Dei”

IP

„Informator Polski” (Kopenhaga)

IP KUL

Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

KL

„Kurier Lubelski”

LKiS

„Lublin. Kultura i Społeczeństwo”

NK

„Nowe Kontrasty”

NPW

„Nowy Przegląd Wszechpolski”

ODiSS

Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych

OFMCap

Ordo Fratrum Minorum Capucinorum – Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

OL SWP

Oddział Lubelski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

PHO

„Przegląd Historyczno – Oświatowy”

PO

„Pismo Okólne Episkopatu Polski”

PP

„Pro Patria. Pismo Ziemi Chełmskiej”

PU

„Przegląd Uniwersytecki KUL”

„Rota”

„Rota. Kwartalnik dla środowisk polskich i polonijnych w świecie”

RTK

„Roczniki Teologiczno – Kanoniczne”

RW KUL

Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

SDB

Societas Sancti Francisci Salesii – salezjanie

SDK

„Słowo. Dziennik Katolicki”

SP

„Słowo Powszechne”

SPol

„Studia Polonijne”

TN KUL

Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

WDL

„Wiadomości Diecezjalne Lubelskie”

WAL

„Wiadomości Archidiecezjalne Lubelskie”

WTPA

„Wiadomości. Towarzystwo Polsko – Austriackie” (Warszawa)

ZID

„ Zamojski Informator Diecezjalny”

 

Skróty ogólne

 

ang.

Angielski

b.

Brak

Bd

Band [tom]

cz.

Część

f.

Fasciculus

jęz.

Język

jw.

jak wyżej

k.

Karta

kol.

Kolumna

KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski

mps

Maszynopis

n.

Następny

niem.

Niemiecki

nr

Numer

pol.

Polski

pt.

pod tytułem

rec.

Recenzja

red.

Redakcja

ros.

Rosyjski

s.

Strona

ss.

Strony

t.

Tom

tabl.

Tablica

tyt.

Tytuł

wkł.

Wkładka

wyd.

Wydanie

z.

Zeszyt

zm.

Zmieniony

                         

 

 

---

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

 

 

 • 1974

 

 1. Die Tiroler Presse und der polnische Aufstand 1863/64 mit besonderer Berücksichtigung der Lage der polnischen Kirche unter der russischen Herrschaft, Innsbruck 1974 [praca magisterska, mps].

 

 

 • 1978

 

 1. Das Echo in Österreich auf die Lage der Kirche im König­reich Polen während des Aufstandes 1863/64 im Spiegel der österreichischen Presse, Innsbruck 1978 [praca doktorska, mps].
 2. Wizyta delegacji duchowieństwa lubelskiego w Augsburgu, WDL 1978, nr 10–12, s. 266 – 278.

 

 

 • 1979
 1. Pobyt w Lublinie chóru chłopięcego parafii katedralnej z Augsburga, WDL 1979, nr 6–10, s. 181–

 

 •  1980
 1. Die Verbindung des Polentums mit dem Katholizismus und dessen Einflüsse auf den Januaraufstand 1863/64, w: Mit der Kirche auf dem Weg durch die Zeit, red. K. Hillenbrand, S. H. Schneider, Würzburg 1980, s. 153 – 156.
 2. Zeit für andere Menschen haben, w: jw., s. 56.

 

 

 • 1981

 

 1. Echa Powstania Styczniowego w Austrii w świetle prasy austriackiej, RTK 28 (1981), z. 4, s. 117–127.
 2. Rozdarcie Kościoła i ekumenizm katolicki, w: Wspólnota zbawienia, red. M. Majewski, Kraków 1981, s. 35 – 44; Wspólnota zbawienia, tenże, Lublin 1984, s. 53 – 65.
 3. [Tłum. z niem.] H. J. Ka r p, Germanizacja czy duszpasterstwo, „Więź” 1981, nr 1, s. 115 – 121.

 

 

 • 1982
 1. Z prasy austriackiej XIX wieku. Pomoc dla Polski, „Ład” 1982, nr 2, s. 6.
 2. [Przekład z niem.] J. B e c k e r, Watykan a sytuacja Kościoła w okupowanej Polsce, w: Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 19391945, red. Z. Zieliński, Warszawa 1982, s. 38 – 51.
 3. Diecezja lubelska, w: jw., s. 327 – 380.
 4. Znaczenie pielgrzymki w życiu religijnym katolików, WDL 1982, nr 7, s. 151 – 159.
 5. Tadeusz Boguta. Proboszcz parafii Tarnawatka (1906 – 1982), WDL 1982, nr 8, s. 170 – 172.
 6. Duszpasterstwo w III Rzeszy [rec.] A. Zi e g l e r, Ein Werk des Friedens. Erinnerungen an die Militärseelsorge 19391945 im Gefangenenlager, München 1979, ss. 284]; ChwŚ 1982, nr 108, s. 109 – 112; [b. tytułu], SPol 1986, t. 10, s. 398–

 

 

 • 1983
 1. Radość i nadzieja, BK 1983, nr 3 – 4, s.147 – 149.
 2. Posłuszeństwo należne Bogu, BK 1983, nr 3 – 4, s. 167 – 170.
 3. Za i przeciw Polsce. Prasa austriacka w okresie Powstania Styczniowego, „Więź” 1983, nr 1, s. 76 – 82.
 4. Echa Powstania Styczniowego w świetle prasy austriackiej, WTPA 1983, nr 1, s. 15 – 18.
 5. Jedność w nadziei, WDL 1983, nr 2–3, s. 67 – 69; BE 1983, nr 2 (46), s. 14 – 19.
 6. Spotkanie ekumeniczne w Lublinie, WDL 1983, nr 2–3, s. 10 – 13; BE 1983, nr 1 (45), s. 10 – 13.

 

 

 • 1984

 

 1. Refleksje nad katolicyzmem polonijnym w RFN, ChwŚ 1984, nr 133, s. 52 – 63.
 2. Obraz jako pomoc w katechizacji, WDL 1984, nr 1 – 2, s. 32 – 40.
 3. Prasa austriacka o zaangażowaniu duchowieństwa polskiego w powstaniu styczniowym, ABMK 48 (1984), s. 389 – 398.
 4. Ksiądz Tadeusz Boguta (19061982), w: Chrześcijanie, t. 12, Warszawa 1982, s. 175 – 197.
 5. Zjawisko medytacji w dzisiejszym świecie, w: Medytacja, red. W. Słomka, Lublin 1982, s. 17 – 31. Fragmenty w: M. Si e r a d z k i, Życie bez chorób, Poznań 1989, s. 202 n.
 6. Modlitwa Jezusa w Kościele wschodnim, w: Kontemplacja i działanie, red. W. Słomka, Lublin 1982, s. 213 – 221.
 7. Ekumeniczna historia Kościoła, [rec.] Z. Zi e l i ń s k i, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków 17751978, Warszawa 1983, ss. 672, „Ład” z 1.04.1984, nr 13, s. 5.
 8. Papiestwo jako centrum chrześcijaństwa w ostatnich dwóch stuleciach, [rec. jw.], BE 1984, nr 2 (50), s. 62 – 67.
 9. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan w diecezji lubelskiej w 1984 r., WDL 1984, nr 4, s. 74 – 77; BE 1984, nr 2 (50), s. 12 – 17.

 

 

 • 1985
 1. Troska o jedność, BK 1985, nr 6, s. 333 – 334.
 2. Ksiądz Helmut Holzapfel (19141984), ChwŚ 1985, nr 138, s. 67 – 75.
 3. Marian Leon Fulman (18661945), biskup lubelski, WDL 1985, nr 5 – 7, s. 139 – 141.
 4. Zum ersten Jahrestag des Heimgangs von Dr. Helmut Holzapfel. Ein Leben für die Versöhnung, „Klerusblatt” (München) 1985, nr 9, s. 223 – 227.
 5. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan w diecezji lubelskiej w 1985 r., WDL 1985, nr 4, s. 94 – 96; BE 1985, nr 2 (54), s. 5 – 9.
 6. Represje carskie wobec Kościoła w Królestwie Polskim podczas Powstania Styczniowego w świetle prasy austriackiej, RTK 32 (1985), z. 4, s. 153 – 157.

 

 

 • 1986
 1. [Rec.] Cz. S. B a r t n i k, Formen der politischen Theologie in Polen, Regensburg 1986, „Korrespondenzblatt des Canisianums” (Innsbruck) 120 (1986/87), s. 40.
 2. Kazanie nt. stosunków polsko – niemieckich, WDL 1986, nr 7, s. 159 – 161.
 3. Bayrisch – polnische Begegnung in Lublin, „Klerusblatt” (München) 66 (1986), nr 5, s. 124.
 4. [Rec.] S. K o w a l c z y k, Wieki o Bogu. Od presokratyków do teologii procesu, Wrocław 1986, DPZ 1986, nr 4, s. 841 – 843.
 1. [Rec.] SPol 6 (1985), DPZ 1986, nr 2, s. 391 – 395; CTh 1987, nr 57, f. I, s. 155 – 158.
 2. Polska forma teologii wyzwolenia, [rec.] S. B a r t n i k, Formen der politischen Theologie in Polen, Regensburg 1986], DPZ 1986, nr 2, s. 395 – 399.
 3. Kirche in Polen: Ort der Freiheit, „Kathpress” (Wien) 1986, nr 227, s. 6.
 4. Tożsamość etniczna Polonii, PO 1986, nr 23, s. 17 – 18.
 5. Sympozjum polonijne na KUL, PO 1986, nr 12, s. 11 – 12.
 6. Modlitwa Jezusa w Kościele wschodnim, BE 1986, nr 1 (57), s. 52 – 64; „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 1986, nr 3 – 4, s. 80 – 88.
 7. Hagiografia – literatura budująca czy opowiadanie historyczne? AK 1986, z. 2, s. 273 – 282.
 8. A Polish Philosopher on the Subject of „Centuries about God”, [rec.] K o w a l c z y k, Wieki o Bogu. Od presokratyków do teologii procesu, Wrocław 1986, „Divus Thomas” (Piacenza) 1986/87, s. 468 – 470.
 9. [Rec.] Z. Z i e l i ń s k i, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków 17751978, Warszawa 1983, „Historisches Jahrbuch” (München) 1986, Bd. 106, 192 – 194.

 

 

 • 1987
 1. Maryja wzorem wiary, „Czas” (Winnipeg) z 6.06.1987, s. 3.
 2. Chrześcijańskie korzenie, „Głos Polski” (Toronto) z 4.1987, cz. IV, s. 1.
 3. Ksiądz w społeczeństwie polskim, „Związkowiec” (Toronto) 1987, nr 26, s. 2 i 4.
 4. Michał Niechaj (1900–1939) – Opfer des Nationalsozialismus in Polen, „Korrespondenzblatt Collegium Germanicum et Hungaricum” (Roma) 1987/88, s. 140
 5. [Rec.] S. K o w a l c z y k, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Wrocław 1986, DPZ 1987, nr 3, s. 408–410; WDL 1990, nr 9, s. 238 – 239.

 

 

 • 1988
 1. Die Rolle des Priesters in der polnischen Gesellschaft, „Korrespondenzblatt des Canisianums” (Innsbruck) 121 (1988), z. 2, s. 10 – 12.
 1. Historia parafii św. Jacka w Ottawie, DPZ 1988, nr 3, s. 449–452.
 2. Wszystko wokół Chrystusa, [rec.] Cz. S. B a r t n i k, Historia ludzka i Chrystus. Szkice z chrześcijańskiej wizji dziejów, Katowice 1987; t e n ż e, Chrystus jako sens historii, Wrocław 1987, DPZ 1988, nr 1, s. 143 – 145.
 3. [Rec.] Z. Z i e l i ń s k i, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków 17751978, Warszawa 1983, DPZ 1988, nr 3, s. 475 – 478.

 

 

 • 1989
 1. Edmund Ramsperger TJ (19161987), WDL 1989, nr 3, s. 70 – 72.
 2. Ksiądz Tadeusz Boguta (19061982), w: Sól ziemi naszej, W. Zakrzewski, Lublin 1989, s. 81 – 109.
 3. Kolumba Białecka i Zgromadzenie Sióstr Dominikanek, Lublin 1989.
 4. Echa Powstania Styczniowego w prasie austriackiej, Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1989, ss. 189. ISBN 83 – 7012 – 032 – 6;

 [Przedruk rozdziału Nastroje opinii publicznej w Austrii wobec Powstania Styczniowego, w: Z zagadnień współpracy polsko – austriackiej, red. Z. Tomkowski, Lublin 2000, s. 227–234. [Rec.] J. P l e w k o, AK 1990, z. 1, s. 150–153; E. N i e ­b e l s k i, SPol. 14 (1992), s. 193 – 195; F. M a l i n o w s k i, O powstaniu styczniowym w Austrii, BLK 1993, nr 2, s. 46–47; DL z 19.01.1995, s. 10; t e n ż e, Dwa obrazy Rosji. Powstanie Styczniowe a polityka imperialna, KL z 20 – 22.01.1995, s. 7; t e n ż e, Austriackie echa Powstania Styczniowego, WTPA 1995, nr 6–7, s. 31–33; „Österreich – Polen. Austria – Polska” 1992, nr 11 (182), s. 19.

 1. Polskie programy radiowe w Brandon, Man., DPZ 1989, nr 4, s. 501 – 504.
 2. Fulman Marian Leon, w: EK, t. 5, Lublin 1989, kol. 757 – 758.
 3. Dzwon pokoju, „Przymierze – Informator Duszpasterski”. [Pismo wydawane przez Wydział Duszpasterski Kurii Biskupiej w Lublinie], wrzesień 1989; PO 1989, nr 3, s. 18
 4. Życie religijne diecezji lubelskiej w czasie okupacji hitlerowskiej, WDL 1989, nr 9–10, s. 202 – 218 [cz. I]; WDL 1989, nr 12, s. 289–299 [cz. II].
 5. [Przekład na niem.] Cz. S z c z ę s n y, Der Thomismus Gustav Siewerths, w: tenże, Studia nad myślą Gustawa Siewertha, Lublin 1989, s. 119 – 142.

 

 

 • 1990
 1. Papież Jan Paweł II do Polonii i Polaków za granicą [rec. R. D z w o n k o w s k i, Papież Jan Paweł II. Przemówienia do Polonii i Polaków za granicą 19791987, Londyn 1989], CTh 1990, nr 60, f. II, s. 173 – 175.
 2. Bitte um Fortsetzung, „Entschluss” (Wien) 1990, nr 11, s. 37.
 3. Dzieje dominikanek w Polsce, „Studia Gnesnensia” 1990, t. 9, s. 125 – 143.
 4. Kapłan w obliczu doświadczenia proroka Eliasza, WDL 1990, nr 3, s. 83 – 87.
 5. O świętych inaczej, WDL 1990, nr 11, s. 285 – 291.
 6. Poświęcenie tablicy pamiątkowej na 70 – lecie Traktatu Wersalskiego [w kościele pw. MB Królowej Polski w dzielnicy Tatary w Lublinie], WDL 1990, nr 11, s. 296.
 7. Pielgrzymka robotników na Jasną Górę, WDL 1990, nr 1, s. 295.
 8. Maryja wzorem wiary, WDL 1990, nr 12, s. 301 – 303.
 9. Niezbadane wyroki. Kazanie na pogrzebie ks. Romana Wacha wygłoszone 3 marca 1990 r., WDL 1990, nr 12, s. 315 – 317.
 10. Teolog w służbie Kościoła, WDL 1990, nr 12, s. 325 – 327.
 11. [Rec.] W. S ł o m k a, Wolność i zniewolenie, Wellington NJ 1989, DPZ 1990, nr 3, s. 516 – 518.
 12. Komputeryzacja w instytucji, PU 1990, nr 5, s. 4.
 13. [Red.] WDL 1990, nr 9, ss. 30.
 14. [Red.] WDL 1990, nr 10, ss. 28.
 15. [Red.] WDL 1990, nr 11, ss. 22.
 16. [Red.] WDL 1990, nr 12, ss. 28.

 

 

1991

 

 1. Die österreichische Presse und der polnische Januarauf­stand, Frankfurt am Main–Bern–New York–Paris: P. Lang, 1991, ss. 256 („Europäische Hochschulschriften”, Reihe 3: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften Bd. 496). ISBN 3 – 631 – 44214 – 9.

[Rec.] R. I w a n, DPZ 1993, nr 1, s. 106 – 108; G.  K r o n e n b i t t e r, „Historisches Jahrbuch” 115 (1995), s. 319; E. H a l i c z, „Zeitschrift für Ostmittel – Europaforschung” 45 (1996), nr 3, s. 449 – 450.

 1. [Współred.] Papież Jan Paweł II a Emigracja i Polonia 19781989, Lublin: RW KUL, 1991, ss. 285, [3]. ISBN 83 – 228 – 242 – 0;

[Rec.] A. J a b ł o ń s k i, Jan Paweł II a Emigracja i Polonia w świecie 19781989, „Rota” 1992, nr 3/4, s. 66.

 1. Miejsce teologii w interpretacji dziejów według ks. prof. Cz. S. Bartnika, w: Historia i Logos, red. K. Macheta, K. Góźdź,Kowalczyk, Lublin 1991, s. 336 – 339.
 1. Biskup Bolesław Pylak. Rys życia i posługi duszpasterskiej, w: Tobie, Panie, zaufałem, red. W. Zakrzewski, Lublin 1991, s. 18 – 19.
 2. Nagroda im. Franciszka Skowyry po raz dziesiąty, DPZ 1991, nr 3, s. 422 – 424.
 3. Powrót Kościoła na Ukrainę, DPZ 1991, nr 3, s. 418 – 422.
 4. [Tłum. z niem.] L. H a a s, Przemówienie, WDL 1991, nr 7 – 8, s. 219 – 220.
 5. Drogi do jedności. Rozważania na tydzień modlitw o jedność Kościoła, WDL 1991, nr 1, s. 4 – 7.
 6. Na marginesie jednej książki, WDL 1991, nr 2, s. 43 – 46.
 7. [Rec.] R. C u e  R o m a n o, Mój Chrystus połamany, Częstochowa 1990, WDL 1991, nr 2, s. 63 – 64.
 8. Świadek Ewangelii (O życiu i działalności proboszcza tarnawackiego T. Boguty), „Katolik” z 8.12.1991, s. 5 i 9.
 9. Janusz Korczak – służba aż do heroizmu? AK 1991, z. 2 – 3, s. 374 – 376.
 10. [i wstęp] Rocznica 3 Maja na obczyźnie, Lublin, Lubelski Klub Polonijny 1991, ss. 56 [b. ISBN].

[Rec.] M. R u t k o w s k a, Lubelski Klub Polonijny o rocznicy 3 Maja 1791, SP z 14.01.1992, s. 4; E. O l s z e w s k i, Wprowadzenie, w: Kontakty gospodarczo – handlowe Polski z zagra­nicą, Lublin 1993, s. 7.

 1. Konstytucja 3 Maja z perspektywy 200 lat, w: , s. 11 – 19.
 2. Obchody 3 Maja wśród Polonii w USA i Kanadzie, w: jw., s. 53 – 54.
 3. Jesus, ich vertraue Dir, „Betendes Gottes Volk. Zeitschrift des Rosenkranz – Sühnekreuzzuges um den Frieden der Welt” 3 (1991), nr 167, s. 16 – 17.
 4. [Wywiad] Cz. D ą b r o w s k i, W łączności z Polonią na Zachodzie i Wschodzie, SP z 13.06.1991, s. 3.
 5. [Rec.] Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, PU 1991, nr 4 – 6, s. 4.
 6. Nagroda im. Franciszka Skowyry za rok 1991, PU 1991, nr 2 – 3, s. 8 – 9.
 7. Konstytucja 3 Maja z perspektywy 200 lat, DL z 19 – 20.04.1991, s. 8n.
 8. [Red.] Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, Lublin: RW KUL, 1991, ss. 324, wkładka luzem [mapa]. ISBN 83 – 228 – 0239 – 0.

[Rec.] M. B u g a j, Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, „Panorama Polska” 1990, nr 9, s. 15 – 16, 19; A. L. G z e l l a, Polacy w ZSRR, „Zwierciadło Chełmskie” 1991, nr 39, s. 2; R. I w a n, Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, „Przegląd Kresowy” 1991, nr 5 – 6, s. 28 – 29; t e n ż e, Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, GK 1992, nr 3, s. 8 – 9; DPZ 1992, nr 2, s. 205 – 208; A. J a ­b ł o ń s k i, Katolicy w Kraju Gorbaczowa, „Ethos” 1991, nr 11, s. 186 – 190; t e n ż e, Polak – katolik w Związku Sowieckim, PU 1990, nr 3 – 4, s. 7; R.  K a n t o r, Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, „Przegląd Polonijny” 1991, z. 2, s. 121 – 126; S. K o w a l c z y k, Instytut Badań nad Polonią KUL, PU 1991, nr 2–3, s. 8; J. Ł y s k a w a, Polacy i Kościół na Wschodzie, „Katolik” z 22 – 29.12.1991, s. 19; K. M a r c z y k, Bug dzieli a Bóg łączy, „Kurier Wileński” z 30.05.1990, s. 4.; W. K l u s e k, Pod znakiem krzyża. Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, KL z 6–8.12.1991; Polacy w Kościele katolickim w ZSRR – cenna publikacja KUL, SP z 23.10.1991, s. 6; Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, „Głos św. Franciszka” 1992, nr 2, s. 49; Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, PO z 4 – 10.11.1991, s. 2; D. P r a s z a ł o w i c z, Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, DPZ 1991, nr 3, s. 370 – 373; Z. S k r o k, Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, „Nowe Książki” 1992, nr 4, s. 26; Z. S z u b a, Stałe studia polonijne w KUL, SP z 4 – 6.05.1991, s. 8; Cz. D ą b r o w s k i, W łączności z Polonią na Zachodzie i Wschodzie, „Tygodnik SP” z 13.06.1991, s. 3; E. W a l e w a n d e r, W służbie Polonii, DL z 7.09.1992, s. 8; W. K r ó l i k o w s k i, GN 1992, nr 39, s. 8; B. J e d y n a k, O katolicyzmie i Polakach na Wschodzie, „Rota” 1992, nr 1/2, s. 40; M. W i e l i c z k o, Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, „Przegląd Wschodni” 1992/93, z. 2 (6), s. 491 – 504; A.  P a t e k, Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, „Przegląd Polonijny” 1994, z. 2, s. 167 – 172.

 1. Wstęp, w: jw., s. 5 – 10 [wersja pol., ros. i niem.].
 2. Życie religijne katolików obrządku łacińskiego na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939 – 1945, w: jw., s. 111 – 125.
 3. Nagroda im. Franciszka Skowyry po raz dziesiąty, GN z 4.08.1991, s. 4.
 4. Powrót Kościoła na Ukrainę, PO 1991, nr 13, s. 14 – 16.
 5. Konsekracja biskupów we Lwowie, „Ład”, nr 12 z 24.03.1991, s. 1 – 2.
 6. Powrót Kościoła na Ukrainę. Dzień, który dał powód do radości, DL z 11.03.1991, s. 8 – 9.
 7. [Tłum. z niem.] W. B r o n i e w s k i, Problem mniejszości narodowych, CTh 1991, nr 61, f. I, s. 133 – 138.
 8. [Tłum. z pol.] B.  P y l a k, Das große Geheimnis des Glaubens. Ein Panorama der zeitgenössischen Eucharistielehre, w: Kirche im Kommen. Festschrift für Bischof Josef Stimpfle, hrsg. von Eugen Kleindienst und Georg Schmuttermayr, Frankfurt/M.Berlin 1991, s. 275–306.
 9. [Red.] WDL 1991, nr 1, ss. 32.
 10. [Red.] WDL 1991, nr 2, ss. 32.

 

 

 • 1992
 1. [Rec.] Cz. S. B a r t n i k, Formen der politischen Theologie in Polen, Regensburg 1986 („Eichstätter Materialien” Bd: Abteilung Philosophie und Theologie; 4), SPol 14 (1992), s. 183 – 185.
 2. [Rec.] Życie religijne w Polsce pod okupacją 1939Metropolie wileńska i lwowska, zakony, red. Z. Zieliński, Katowice 1992, DPZ 1992, nr 3, s. 373; DL z 19.02.1992, s. 5; PO 1992, nr 11, s. 5; „Puls. Z życia SWP – W” 1992, nr 21, s. 6.
 3. [Rec.] A. M e n h a r d, Polskimi śladami. Monachium i okolice, Monachium 1991, DPZ 1992, nr 3, s. 378.
 4. W perspektywie krzyża, [rec. M. J ó z e f a c k a, Widok z krzyża, Poznań 1992], SP z 30.04 – 3.05.1992, s. 9; Perspektywa z krzyża, DL z 6.05.1992, s. 9; Perspektywa z krzyża, „Express Fakty” 1992, nr 30, s. 3.
 5. Służba aż do ostatniej konsekwencji, [rec. J. T a r n o w s k i, Janusz Korczak dzisiaj, Warszawa 1990], DL z 4.02.1992, s. 4.
 6. Wychowawcza rola Kościoła w społeczeństwie polskim w XIX wieku, DPZ 1992, nr 2, s. 180–189 [cz. I]; 1992, nr 3, s. 297–308 [cz. II]; 1992, nr 4, s. 443–449 [cz. III].
 7. Polacy na Łotwie, DPZ 1992, nr 4, s. 481–
 8. Historia dla życia i życiem pisana. Kolejna nagroda im. Franciszka Skowyry, DPZ 1992, nr 4, s. 492–494; PO 1992, nr 28, s. 15–16; PU 1992, nr 5, s. 14, 19.
 9. Duchowość eucharystyczna matki Kolumby Białeckiej, w: Eucharystia – miłość i dziękczynienie, red. W. Słomka, A. J. Nowak OFM, Lublin 1992, s. 273–
 10. [Red.] SPol 14 (1992), ss. 204.
 11. Wstęp, SPol 14 (1992), s. 5.
 12. Polskość w Kościele, DL z 5.11.1992, s. 8; SP z 29.10.1992, s. 4; PO 1991, nr 40, s. 14–16; „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1999, nr 1–2, s. 71 – 73.
 13. Polacy na Łotwie. W 20 – lecie Instytutu Polonijnego KUL, DL z 20.05.1992, s. 8–
 14. [Wywiad] Cz.  D ą b r o w s k i, Polska nie kończy się na Bugu i Odrze. Rozmowa z ks. doc. dr hab. Edwardem Walewandrem, dyrektorem Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, „Katolik. Tygodnik społeczno – kulturalny” 1992, nr 4, s. 1, 5.
 15. 500 – lecie odkrycia Ameryki. Wykład w KUL, DL z 22.01.1992, s. 3.
 16. Z pomocą rodakom w świecie. 20 lat działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, SP z 3.06.1992, s. 5.
 17. 20 lat Instytutu Polonijnego KUL, „Nowy Dziennik” (New York) z 25.11.1992, s. 4.
 18. Krzyż, książka i pług, „Głos św. Franciszka” 1992, nr 5, s. 18–
 19. Kaznodzieje i żebracy, „Głos św. Franciszka” 1992, nr 7 – 8, s. 24 – 26.
 20. Pustelnicy z Góry Karmel, „Głos św. Franciszka” 1992, nr 9, s. 17 – 19.
 21. Polacy na Wschodzie, KL z 20.05.1992, s. 4.
 22. Duchowość na ziemiach polskich w okresie rozbiorów i dwudziestoleciu międzywojennym, DPZ 1992, nr 1, s. 49 – 56.
 23. Badania polonijne w KUL, PU 1992, nr 5, s. 10 – 11, 17.
 24. W służbie Polonii, DL z 7.09.1992, s. 8.
 25. Nauka i pomoc, „Rota” 1992, nr 3/4, s. 46–
 26. W 20 – lecie Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, BSWP 1992, nr 10, s. 20–
 27. [Red.] W służbie Polonii. 20 lat Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin: Instytut Polonijny, 1992, ss. 112, tabl.1. [b. ISBN]. [Rec.] R. Kantor, W służbie Polonii, „Przegląd Polonijny” 1993, z. 2, s. 167–
 28. Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL. Zadania, możliwości, perspektywy, w: jw., s. 97 – 104.
 29. Polacy z Rosji mówią o sobie, SP z 29.12.1992, s. 5.
 30. [Red.] Leksykon geograficzno – histo­rycz­ny parafii i kościołów polskich w Kanadzie, t. 1: Prowincje: Nowa Szkocja, Quebec, Ontario, Lublin: IP KUL, 1992, ss. 360. [b. ISBN].

[Rec.] Z. S z u b a, Dzieje polskich parafii w Kanadzie, SP z 25.06.1992, s. 3; J. W o ł c z a ń s k i, Polacy w Kanadzie, DL, nr 157 z 12.08.1992, s. 5; KL 20.08.1992, s. 2; GN 1992, nr 39, s. 5; PO 1992, nr 37, s. 4–6; „Ład” 1992, nr 43, s. 10; PU 1992, nr 5, s. 19; P. P. G a c h, Kościół polski w Kanadzie, „Nowe Książki” 1993, nr 10, s. 33; A. R e c z y ń s k a, Leksy­kon geograficzno – historyczny, „Przegląd Polonijny” 1994, z. 1 (71), s. 160–162.

 1. Wstęp, w: jw., s. 9–
 2. Duszpasterstwo polskie w Ottawie, w: jw., s. 185 – 200.
 3. Geist und Sendung. Kolumba Białecka – ein Beispiel do­minikanischer Spiritualität, Lublin 1992 [mps].

 

 

 • 1993
 1. Historiografia Polaków na Wschodzie, „Ład” 1993, nr 2, dodatek „Polakom na Wschodzie”, s. I, IV.
 2. Polskość w Kościele, DPZ 1993, nr 1, s. 30 – 34; PU 1993, nr 1, s. 13, 17.
  1. Religijność doby Powstania Styczniowego, DL z 25.01.1993, s. 10.
 3. Z myślą o katolikach na Wschodzie, „Exodus. Katolickie Pismo Wspólnoty Polskiej w Europie” (München), 1993, nr 6, s. 6.
 4. Polacy w Jugosławii, „Rota” 1993, nr 1 (9), s. 71 – 72.
 5. Polacy na Wschodzie w piśmiennictwie polskim, „Rota” 1993, nr 1 (9), s. 76 – 77.
 6. Matka Boska doby Powstania Styczniowego, DPZ 1993, nr 3, s. 413 – 420.
 7. Losy Polaków na Wschodzie w historiografii polskiej, DPZ 1993, nr 3, s. 429 – 434.
 8. Mistyka życia. Nagroda im. Franciszka Skowyry po raz trzynasty, DPZ 1993, nr 4, s. 580 – 581; PU 1993, nr 4, s. 14.
 9. Polacy z Rosji mówią o sobie, DPZ 1993, nr 4, s. 557 – 558.
 10. Problemy duszpasterskie na terenie byłego ZSRR, cz. I, GK 1993, nr 39, s. 7 [cz. I]; GK 1993, nr 41, s. 8 [cz. II].
 11. Matka Boska doby Powstania Styczniowego. Krasnobród – główne sanktuarium diecezji zamojsko – lubaczowskiej, SDK z 21–23.05.1993, s. 7.
 12. Polscy duszpasterze w byłym ZSRR, „Kurier Polonijny” 1993, nr 11 (16), s. 12 – 13.
 13. Habemus papam. W XV rocznicę wyboru [kard. Karola Wojtyły na papieża], GK 1993, nr 36, s. 13.
 14. Doroczna sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek, BSWP 1993, nr 23, s. 12 – 13.
 15. Problematyka społeczna w życiu Kościoła na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku, w: Kościół i społeczności. Rewolucje – demokracje – totalitaryzmy. Studia z dziejów XIX i XX wieku, red. J. Walkusz, Lublin 1993, s. 49 – 58.
 16. [Tłum. na niem.] Z. Z i e l i ń s k i, Partnerschaft, w: Polacy – Niemcy. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, red. tenże, Katowice 1993, s. 10 – 15.
 17. Dominikański wzorzec świętości w życiu i dziele Kolumby Białeckiej 18381887, Katowice: Wydawnictwo Unia, 1993, ss. 200. ISBN 83 – 900057 – 3 – 5.

 [Rec.] J. Z w i ą z e k, W kręgu pobożności dominikańskiej, „Niedziela” 1993, nr 28, s. 11; G. W ó j c i k o w s k i, Z księgarskiej półki Kuriera. Matka Kolumba Białecka, KL z 7.04.1993, s. 2; M. B r z e z i ń s k i, Książka o dobroci człowieka dla człowieka, SDK z 17 – 19.09.1993, s. 8; S. U r b a ń s k i, Dominikański wzorzec świętości, AK 1994, z. 1, s. 174 – 176; M. C h m i e l e w s k i, Dominikański wzorzec świętości, „Roczniki Teologiczne” 41 (1994), z. 5, s. 129 – 131.

 1. [Red.] Polacy na Łotwie, Lublin: RW KUL, 1993, ss. 348, [4], wkł. [mapa]. ISBN 83 – 228 – 0300 – 1.

[Rec.] M. P., Polacy na Łotwie. Książka długo oczekiwana, SDK z 3.06.1993, s. 5; E. P a r a d o w s k a, Historie pasjonujące. My i Łotysze, DL z 6.05.1993, s. 9; Z. Z i e l i ń s k i, Polacy na Łotwie. Pomost, „Polska Zbrojna” 1993, nr 83, s. 3; A. H l e ­b o w i c z, Polacy na Łotwie, „Ład” 1993, nr 8, dodatek „Kościół na Wschodzie” s. III; J. W o ł c z a ń s k i, Kościół katolicki i Polacy na Wschodzie, PU 1993, nr 3, s. 23–24; Z. Z i e l i ń s k i, Polacy na Łotwie, DPZ 1993, nr 4, s. 554–556; [A. B i l i k], Polacy na Łotwie, „Kurier Polonijny” 1993, nr 12, s. 25; A. K o s e s k i, Polacy na Łotwie, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środ­ko­wo – Wschodniej”, t. XXVIII, Wrocław – Warszawa – Kraków 1993, s. 193–194; Z. S t a n ­k i e w i c z, Ocena książki Polacy na Łot­wie, „Kultura un Vards. Culture and Word” (Daugavpils) 1994, Julijs [lipiec], s. 4; Z.  S t a r n a w s k i, Polacy na Łotwie, HD 1994, nr 2, s. 106–107; M. W i e l i c z k o, Polacy na Łotwie, SPol 16 (1994), s. 185–188; W. R o g o w s k i, Polacy na Łotwie, NK 1997, nr 6, s. 22.

 1. Wstęp, w: jw., s. 9–15 [wersja pol. i niem.].
 2. [Streszczenia artykułów w jęz. niem.], w: jw., 44, 73, 102, 112, 135, 147, 170, 200–201, 220, 233n., 252, 272n., 302, 307.
 3. [Red.] Odrodzenie Kościoła katolickiego w byłym ZSRR. Studia historyczno – demograficzne, Lublin: RW KUL, 1993, ss. 200, errata. ISBN 83 – 228 – 0305 – 2.

[Rec.] H. S a n e c k i, Historia kołem się toczy, DL z 8.04.1993, s. 9; A. H l e b o w i c z, Studia nad Kościołem w byłym ZSRR, „Ład” 1993, nr 6, s. 8; J. G a w o r s k i, O przyszłości katolicyzmu w Rosji, „Nowe Książki” 1993, nr 10, s. 35; J. W o ł ­c z a ń s k i, Kościół katolicki i Polacy na Wschodzie, PU 1993, nr 3, s. 23–24; t e n ż e, Odrodzenie Kościoła w Rosji, DPZ 1993, nr 4, s. 551–553; Z. S t a r ­n a w s k i, Odrodzenie Kościoła, HD 1994, nr 1, s. 106 – 107; Z. S t a n k i e w i c z, Ocena książki „Odrodze­nie Kościoła katolickiego w byłym ZSRR”, „Kultura un Vards. Culture and Word” (Daugavpils), maijs [maj], s. 4.

 1. Przedmowa, w: jw., s. 9 [wersja pol. i niem.].
 2. Uwagi na temat historiografii, w: jw., s. 11 – 16.
 3. [Streszczenia artykułów w jęz. niem.], w: jw., s. 79, 99, 108, 147, 157, 173, 189.
 4. Wprowadzenie, w: K. K o s i c k i, Duszpasterstwo wśród Polaków w Niemczech w latach 19451950, Lublin 1993, s. 13.
 5. [Współautorstwo i red.] Leksykon geograficzno – historyczny parafii i kościołów polskich w Kanadzie, t. 2: Prowincje: Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia, Lublin: IP KUL, 1993, ss. 536. ISBN 83 – 85398 – 20 – 1.

[Rec.] A. H a ł a s, O Polakach w Kanadzie, DL z 17.01.1994, s. 5; BSWP 1994, nr 3, s. 27; „Nasze Słowo” (Würzburg) 1994, nr 10 (107), s. 22; t e n ż e, Dzieło o Polakach w Kanadzie, PU 1994, nr 3, s. 29; GN 1994, nr 7, s. 5–6.

 1. Wstęp, w:, jw., s. 19–22 [wersja pol. i ang.].
 2. Brandon, Man., w: jw., s. 50–62.
 3. East Selkirk, Man., w: jw., s. 81–85.
 4. Boniface, Man., w: jw., s. 201–207.
 5. Prud’homme, Sask., w: jw., s. 333–
 6. Saskatoon, Sask., w: jw., s. 345–350.
 7. [Wybór i wstęp] Polacy w Rosji mówią o sobie, [t. I], Lublin: RW KUL, 1993, ss. 346, [2] („Biblioteka Polonii”, Seria B: Materiały i Dokumenty I). ISBN 83 – 228 – 0325 – 7.

[Rec.] R. S u r m a c z, „Na przykład. Lubelski Miesięcznik Kulturalny” 1994, nr 1 (9), s. 4; H. S a n e c k i, Sybirska gehenna. Polacy w Rosji mówią o sobie – kolejna książka Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, DL z 10 – 12.12.1993, s. 8 – 9; t e n ż e, Tej nocy nie wykonaliśmy normy. Wspomnienia wigilijne Polaków zesłanych na Sybir (1940 – 1945), DL z 22.12.1993, s. 11; W. K u c h a r s k i, Mówią Polacy ze Wschodu, BLK 1993, nr 2, s. 48 – 49; W. K l u s e k, Nowa książka o Polakach w Rosji. Szlakiem zesłańców, KL z 27.12.1993, s. 7; J. M a n d z i u k, Polacy w Rosji mówią o sobie, „Saeculum Christianum. Pismo historyczno – społeczne” 1994, nr 1, s. 256 – 257; Z. Z i e l i ń s k i, Odsłanianie historii. Głosy zza żelaznej kurtyny, „Niedziela” 1994, nr 22, s. 16; M. P i a s e c k a, Prawda o losach Polaków, SDK z 29.12.1993, s. 4; PP 1995, nr 1/2, s. 22 – 24; S. S i a n k o, Zesłańcy mówią, „Sybirak” 1994, nr 11, s. 52 – 53; W. P y d a, Spotkanie autorskie, „Echo Dąbrowicy. Pismo Parafii Narodzenia NMP w Dąbrowicy” 1995 – dożynki, s. 3 – 4.

 1. Wprowadzenie, w: jw., s. 5 – 13 [wersja pol. i ros.].
 2. [Red.] Polacy i Niemcy w Rosji. Zagadnienia wybrane, Lublin: OL SWP, 1993, ss. 212 („Biblioteka Polonii”, Seria A: Studia II). [b. ISBN].

[Rec.] A. B ł a s z k i e w i c z, Polacy i Niemcy w Rosji, NK 1994, nr 4, s. 24 – 25; Informacje, „Msza Święta” 1994, nr 9, s. 288; Polacy w Rosji, „Exodus. Katolickie Pismo Wspólnoty Polskiej w Europie” (Monachium) 1994, nr 9, s. 13; Polacy w Rosji, „Niedziela” 1994, nr 30, s. 7.

 1. Wstęp, w: jw., s. 9 – 12 [wersja pol. i niem.].
 2. [Streszczenia artykułów w jęz. niem.], w: jw., s. 17, 39, 84, 118, 153n., 179, 189.
 3. Polacy z Rosji mówią o sobie, PO 1993, nr 33, s. 12.
 4. Goście KUL z zagranicy, PU 1993, nr 4, s. 19.
 5. Polacy w Danii. Przemówienie na promocji książki prof. E. Olszewskiego, BLK 1993, nr 2, s. 36 – 37.
 6. Prawda o polskich losach, BLK 1993, nr 2, s. 38 – 39.
 7. Dzieje duchowości w Polsce w XIX i XX wieku, w: Teologia duchowości katolickiej, red. W. Słomka, Lublin 1993, s. 37 – 38.
 8. Polska duchowość czasów najnowszych, w: jw., s. 40–
 9. Wprowadzenie, w: S. B i z u ń, Historia krzyżem znaczona. Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 1939 – 1945, Lublin 1993, s. 7–8.
 10. Wstęp, SPol 15 (1993), s. 6.
 11. Kronika Nagrody Naukowej im. F. Skowyry za lata 1991 – 1993, w: jw., s. 151–160
 12. Homo meditans, w: EK, t. 6, Lublin 1993, kol. 1189.
 13. Holzapfel Helmut, jw., kol. 1158–

 

 

 • 1994
 1. Homo Sovieticus, „Gość Niedzielny” 1994, nr 2, s. 18.
 2. [Wybór i wstęp] Polacy w Rosji mówią o sobie, [t. I], wyd. II, Lublin: RW KUL, 1994, ss. 346, [2] („Biblioteka Polonii”, Seria B: Materiały i Dokumenty II). ISBN 83 – 228 – 0372 – 9.
 3. [Wybór i wstęp] Polacy w Rosji mówią o sobie, t. II, Lublin: OL SWP, 1994, ss. 272, [8], 1 k. wkł. [mapa] („Biblioteka Polonii”, Seria B: Materiały i Dokumenty III) ISBN 83 – 86441 – 01 – 1; wyd. II, jw. ISBN 83 – 86441 – 03 – 8.

[Rec.] M. P[i a s e c k a], Polacy w Rosji mówią o sobie, SDK z 23.06.1994, s. 5; F. M a l i n o w s k i, Polacy w Rosji o sobie, BSWP 1994, nr 6, s. 41; KL z 4–6.11.1994, s. 7; A. H l e b o w i c z, Odnalezieni, „Ład” 1994, nr 29, s. II; H. S a n e c k i, Drugi tom wspomnień „Polacy w Rosji mówią o sobie”. Oskarżenie reżimu bolszewickiego, DL z 3.11.1994, s. 10; Z. Z i e ­­l i ń s k i, Podtrzymać gasnący płomyk, „Rota” 1994, nr 3/4, s. 142; PP 1995, nr 1/2, s. 20–21; T. L a w g m i n, Kościół naszą miłością i nadzieją. Kościół katolicki na sowieckiej Białorusi w latach 19201937, „Prze­gląd Polonijny” 1994, z. 3, s. 93 – 100; L. N i e ­d ­b a l s k a, Dzieje Polaków na Sachalinie, „Tygodnik Solidarność” 1995, nr 25, s. 8; E. O l s z e w s k i, Polacy w Rosji mówią o sobie, „Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska” 2/3 (1995/1996), s. 332 – 333; Boże Narodzenie w Uzbekistanie, FP 1996, nr 6, s. 5.

 1. Wprowadzenie, w: jw., s. 5 – 12 [wersja pol. i ros.].
 2. [Opracowanie, wstęp i przypisy:] Ks. M. B a r d e l, Z Krasnobrodu przez obozy i obczyznę do rodzinnych stron, Lublin: OL SWP, 1994, ss. 176, [4] („Biblioteka Polonii”, Seria B: Materiały i Dokumenty IV). ISBN 83 – 86441 – 00 – 3.

[Rec.] H. S a n e c k i, Z Krasnobrodu przez obozy i obczyznę do rodzinnych stron. Wspomnienia o randze dokumentu, DL z 7.07.1994, s. 5; J. M i c h a l c z u k, Osobliwy dokument, PU 1994, nr 5, s. 10; W. W. B e d n a r s k i, Z Krasnobrodu przez obozy i obczyznę do rodzinnych stron. Wspomnienia ks. Marcina Bardela, „Rewizje Historyczne” 1994, nr 11, s. 1–4; D. P i e ­t r u s i ń s k i, Pamiętnik księdza Marcina Bardela, WDL 1994, nr 9, s. 286–287; J. M a s ł o w s k i, Z Krasnobrodu przez obozy i obczyznę do rodzinnych stron, PP 1995, nr 1/2, s. 25 – 26; K. B u k o w s k i, Z Krasnobrodu przez obozy, „Materiały Homiletyczne” 1994, nr 145, s. 135 – 136.

 1. Wprowadzenie, w: jw., s. 11–
 2. Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX w., Lublin: TN KUL 1994, ss. 254, [6] („Biblioteka Polonii”, Seria A: Studia IV). ISBN 83 – 85291 – 85 – 7.

[Rec.] S. K o w a l c z y k, W poszukiwaniu modelu wychowania, „Ład” 1995, nr 8, s. 8; M. C h m i e l e w s k i, Teologia duchowości – teologią wychowania chrześcijańskiego, w: Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka, red. t e n ż e, Lublin 1995, s. 257 – 263; D. P i e t r u s i ń s k i, Wychowanie chrześcijańskie, WDL 1995, nr 3, s. 95; R. S u r m a c z, Wychowanie chrześcijańskie. Przeszłość dla przyszłości, „Tygodnik Polski” (Londyn) 1995, nr 17; Wychowanie chrześcijańskie, „Podlaskie Echo Katolickie” 1995, nr 6, s. II; K.  B u k o w s k i, Wychowanie, „Materiały Homiletyczne” 1995, nr 146, s. 148 – 149; M. W r z e s z c z, W trosce o wychowanie chrześcijańskie, DPZ 1995, nr 3, s. 411 – 413; R. S u r m a c z, Troska o wychowanie, NPW 1995, nr 4–5, s. 38 – 39; S. Ł a b e n­ d o w i c z, Recenzja książki ks. E. Walewandra „Wychowanie chrześcijańskie”, „Kronika Diecezji Radomskiej” 1996, nr 2/3, s. 279 – 282; S.  U r b a ń­ s k i, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 1997, t. XXIII/XXIV, s. 414 – 415; Z. J. W i n n i c k i, Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła, „Życie i Myśl” 1997, nr 3 (435), s.  91 – 94; Z. N a r e c k i, „Roczniki Teologiczne. Teologia Pastoralna” 1999, z. 6, s. 477 – 481.

 1. Wprowadzenie, w: S. B i z u ń, Historia krzyżem znaczona. Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego na Ziemi Lwowskiej 19391945, wyd. II, Lublin 1994, s. 7 – 8.
 2. Chrześcijaństwo na terenie byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zagrożenia i szanse, w: R. I w a n, U progu polskiej demokracji. Szkice etyczno – społeczne, wywiady – rozmowy, Lublin 1994, s. 144 – 152.
 3. W służbie Polonii światowej, w: jw., s. 197 – 204.
 4. Problemy duszpasterskie w Kościele na terenie byłego ZSRR, w: XV Sesja Stałej Konferencji Archiwów, Bibliotek i Muzeów Polskich na Zachodzie, Rzym 1994, s. 49 – 58; DPZ 1994, nr 4, s. 519–
 5. Wer unterscheidet noch Gut und Böse? Behutsam wagt die katholische Kirche im Osten einen Neuanfang, „Deutsche Tagespost” z 6.08.1994, s. 14.
 6. Wizyty w Instytucie Polonijnym, PU 1994, nr 5, s. 2.
 7. [Wywiad] Wypełnić próżnię. Rozmowa miesiąca z Dyrektorem Insty­tutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL [ks. E. Walewandrem], NK 1994, nr 6, s. 3–6; w: A. P a n a s i u k, Deklaracja, „Polityka” 1994, nr 32, s. 26.
 8. Życie duchowe na ziemiach polskich w XIX w. oraz w dwudziestoleciu międzywojennym, „Roczniki Teologiczne” 1994, z. 5, s. 77 – 86; „Premislia Christiana” 8 (1999), s. 19 – 28.
 9. Ksiądz polski na Wschodzie, NPW 1994, nr 1, s. 25; NK 1994, nr 7, s. 19 – 21
 10. Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, PU 1994, nr 5, s. 29n.
 11. [Rec.] W. S. K u c h a r s k i, Polacy i Polonia w rdzennej Austrii w XIX i XX wieku, Lublin – Wiedeń 1994, ss. 442, DPZ 1994, nr 4, s. 581–
 12. [Rec.] I. B a u m e r, Max von Sachsen. Priester und Seine Tätigkeit in Freiburg/Schweiz, Lemberg und Köln, Freiburg 1990; t e n ż e, Max von Sachsen. Prinz und Prophet. Jugend und Ausbildung. Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Schöpfung, Freiburg 1992, DPZ 1994, nr 4, s. 582–584; SPol, 16 (1994), s. 202 – 203.
 13. [Rec.] EK, t. 6 (GraalIgnorancja), Lublin 1993, SDK z 12–08.1994, s. 12; DPZ 1994, nr 4, s. 584 – 586.
 14. O Polakach na Łotwie raz jeszcze, NPW 1994, nr 7, s. 44.
 15. Nagroda za działalność na rzecz Polonii i Polaków w świecie, „Rota” 1994, 3/4, s. 133
 16. Wprowadzenie, w: A. N a d o l n y, Duszpasterstwo polskie w Austrii 18011945, Lublin 1994, s. 5 – 7.
 17. Homo sovieticus. Probleme der kirchlichen Seelsorge auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR, „Der Christliche Osten” (Würzburg) 1994, nr 6, s. 365 – 370.
 18. [Przekład z pol.] A. L. G z e l l a, Das Geschichte der Lublin, w: Lublin [album], Lublin 1994, s. 18 –
 19. Zbigniew Starnawski (1920 – 1993), „Summarium” 1993 – 1994, nr 22 – 23 (42 – 43), s. 153 – 154.
 20. [Red.] SPol 16 (1994), ss. 208
 21. Od Redakcji, tamże, s. 5 –
 22. Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 1994, tamże s. 137 –

 

 

 • 1995
 1. Nagroda za działalność na rzecz Polonii i Polaków w świecie, DPZ 1995, nr 1, s. 106–
 2. [Wybór i wstęp:] Polacy w Rosji mówią o sobie, t. 3, Lublin: OL SWP, 1995, ss. 296, [4] („Biblioteka Polonii”, Seria B: Materiały i Dokumenty V), ISBN 83 – 86441 – 08 – 9.

 [Rec.] Z. Z i e l i ń s k i, Polacy w Rosji mówią o sobie, NK 1995, nr 4, s. 31 – 33; „Notes wydawniczy” 1995, nr 3, s. 83; A. H l e b o w i c z, Książka. Serii ciąg dalszy, „Ład” 1995, nr 20, s. II; M. S., Polacy w Rosji mówią o sobie, FP 1995, nr 2, s. 31; E.  O l s z e w s k i, Polacy w Rosji mówią o sobie, „Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej”, z. 3/2001, s. 303–304.

 1. Wprowadzenie, w: jw., s. 5–
 2. Katedra św. Szczepana w Wiedniu, w: Polonia i przyjaciele Polski w Austrii, red. W. Kucharski, Lublin 1995, s. 241 – 242.
 3. Instytut Polski w Ameryce, BSWP 1995, nr 3–4, s. 31.
 4. Nowe Towarzystwo [Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód], PU 1995, nr 2, s. 28.
 5. Instytut Badań nad Polonią KUL, GK 1995, nr 18, s. 4 – 5; FP 1995, nr 4, s. 15; BSWP 1995, nr 8, s. 39.
 6. Kardynał Kazimierz Świątek, FP 1995, nr 2, s. 12.
 7. [Przekład z niem.] W. L i e d t k e, Panie, daj pokój. Przemówienie pastora Wernera Liedtke z Berlina, „Niedziela” 1995, nr 25, s. 10; PP 1995, nr 6, s. 5n; WDL 1995, nr 7 – 8, s. 225 – 230.
 8. [Wybór i wstęp] Polacy w Mołdowie mówią o sobie, Lublin: OL SWP, 1995, ss. 292, [6] („Biblioteka Polonii”, Seria B: Materiały i Dokumenty VI). ISBN 83 – 86441 – 09 – 7.

[Rec.] J. M a s ł o w s k i, Książka niezwykła, PP 1995, nr 7–8, s. 26, 32; R. G u z, Polacy w Mołdawii, PU 1995, nr 5, s. 17; H. D u d a, Mołdawia czy Mołdowa, PU 1996, nr 1, s. 23; A. L. G z e l l a, Książki lubelskie. Polacy o sobie, „Dziennik Wschodni” z 19.02.1996, s. 9; R. S u r m a c z, O Polakach w Mołdawii raz jeszcze, PP 1996, nr 4, s. 26n; t e n ż e, Nieznana Mołdawia, NPW 1996, nr 3 – 4, s. 41 – 42; R. S t o p i k o w s k i, DPZ 1997, nr 4, s. 532 – 534; t e n ż e, SPol 18 (1997), s. 142 – 144.

 1. Wprowadzenie, w: jw., s. 7 – 11.
 2. Helmut Holzapfel – ein Leben für die Versöhnung, „St. Ansgar. Jahrbuch des St. – Ansgarius – Werkes” (Köln) 1995, s. 14 – 19.
 3. Wizyta kardynała Świątka w Lublinie, WDL 1995, nr 6, s. 190 – 191.
 4. Polacy w Mołdowie, FP 1995, nr 3, s. 10; IP 1995, nr 3, s. 25; DPZ 1995, nr 4, s. 543 – 546; NK 1995, nr 7, s. 28–
 5. Czas podsumowań, KL z 29.06.1995, s. 2.
 6. Problemy duszpasterskie w Kościele na terenie byłego ZSRR, „Nurt SVD. Kwartalnik Misjologiczno – Religioznawczy” 1995, nr 3 (70), s. 73 –
 7. Więzi międzypolonijne, NK 1995, nr 11, s. 23 – 25; BLK 1995, nr 3, s. 27 – 29.
 8. Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 1994, SPol 16 (1994), s. 137–
 9. Od Redakcji, jw., s. 5–
 10. Wprowadzenie, w: J. P l e w k o, Duszpasterstwo Polonii w procesie jej integracji ze społeczeństwem kanadyjskim 1875 – 1988, Lublin 1995, s. 5 – 6.
 11. Biblioteka Polonii, w: , s. 462 – 464.
 12. [Rec.] A. H l e b o w i c z, Kościół odrodzony. Katolicyzm w państwie sowieckim 19441992, Gdańsk 1993, SPol 16 (1994), s. 184.
 13. [Red.] Polacy w Mołdawii, Lublin: OL SWP 1995, ss. 292, 1 k. wkł. [mapa] („Biblioteka Polonii”, Seria A: Studia IX). ISBN 83 – 86441 – 13 – 5.

[Rec.] T. S t a ń c z y k, Polacy między Dniestrem i Prutem, „Rzecz­pospolita” z 2 – 3.03.1996, s. 18; R. S u r m a c z, O Polakach w Mołdawii raz jeszcze, PP 1996, nr 4, s. 26n.; A. H l e b o w i c z, Polacy w Mołdawii, „Tygodnik Powszechny” 1996, nr 13, s. 10; H. C h a  ł u p c z a k, Polacy w Mołdawii, FP 1995, nr 1, s. 31; J. P l e w k o, Polacy w Mołdawii, BSWP 1996, nr 1, s. 33; R. S u r ­m a c z, Nieznana Mołdawia, NPW 1996, nr 3–4, s. 41 – 42; R. S t o ­p i k o w s k i, DPZ 1997, nr 4, s. 532 – 534; t e n ż e, SPol 18 (1997), s. 142 – 144.

 1. Wstęp, w: , s. 15 – 19.
 2. Stosunki polsko – mołdawskie do początku XIX w., w: jw., s. 47 – 58.
 3. Homo meditans – homo agens, PU 1995, nr 6, s. 23; PP 1995, nr 10/11, s. 18n; DPZ 1996, nr 1, s. 115 – 118.
 4. [Wywiad] M. K o ł o d z i e j c z y k, Homo meditans – homo agens. Z księdzem Edwardem Walewandrem rozmawia..., „Niedziela” 1995, nr 48, s. 8n.
 5. Starnawski Zbigniew (1920 – 1993), w: Słownik polskich teologów katolickich 1981 – 1993, red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 549 – 551.
 6. Wach Roman (1956 – 1990), w: jw., s. 600.
 7. [, wstęp i przypisy:] Ks. M. B a r d e l, Z Krasnobrodu przez obozy i obczyznę do rodzinnych stron, wyd. II poprawione, Lublin: OL SWP, 1995, ss. 176, [4] („Biblioteka Polonii”, Seria B: Materiały i Dokumenty IV). ISBN 83 – 86441 – 07 – 0.

[Rec.] E. B i e l a, Pamiętnik kapłana, „Mate­ria­ły Homiletyczne” 1995, nr 147, s. 131 – 132; K. C z u­ b a r a, Pamiętnik duszpasterza, „Tygodnik Zamojski” 1995, nr 1, s. 6; S. N. A., Pamiętniki księdza Bardela, „Tygodnik Zamojski” 1995, nr 47, s. 3; S. F. G a ­j e r s k i, „Studia Rzeszowskie” 4 (1997), s. 264 – 265.

 1. [Wywiad] A.  B o b r y k, Nadrabiać zaniedbania. Polacy na Wschodzie, „Nowe Echo Podlasia” 1995, nr 25, s. 8.

 

 

 • 1996
 1. Badania Polonijne na KUL, IP 1996, nr 1, s. 8 – 9.
 2. Sytuacja Kościoła na Wschodzie, „Orzeł Biały” (Londyn) 1996, styczeń–luty, s. 10 – 19.
 3. [Wywiad] „Wspólnota Polska” w Lublinie. Rozmowa z księdzem Edwardem Walewandrem, KL z 1.04.1996, nr 78, s. 4.
 4. [Wywiad] P. K. K u t y, Głód wiary i polskości. Z księdzem Edwardem Walewandrem rozmawia..., „Niedziela” [wyd. lubelskie] 1996, nr 16, s. I – II.
 5. Wychowanie chrześcijańskie w nauczaniu i praktyce Kościoła katolickiego na ziemiach polskich w II połowie XIX w., wyd. II uzupełnione, Lublin: TN KUL, 1996, ss. 279, [13] („Biblioteka Polonii”, Seria A: Studia XI).
 6. [Przedruk p. 1 b) rozdziału II:] Treści wychowawcze w nauczaniu parafialnym na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku, w: Edukacja – państwo – naród w Europie Środkowej i Wschodniej XIX i XX w., red. A. Bilewicz, R. Gładkiewicz, S. Walasek, Wrocław 2002, s. 35–59. [Przedruk p. 3 b) rozdziału III:] Emigracja z ziem polskich w drugiej połowie XIX wieku, w: Z dziejów Polski i Emigracji (19391989), księga dedykowana b. Prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskiemu pod red. M. Szczerbińskiego i T. Wolszy, Gorzów 2003, s. 201 – 204.

[Rec.] R. G u z, Wychowanie chrześcijańskie, GN 1996, nr 33, s. 5 – 6; J. M a s ł o w s k i, Kształtowanie sumienia, PP 1996, nr 12, s. 19 – 20; J. W a l k u s z, Obraz Polaków i Polonii, DPZ 1996, nr 4, s. 546 – 547; R. G u z, AK 1997, z. 2, s. 314 – 315; Z.  Z i e l i ń s k i, Kościół jako wychowawca w XIX wieku, „Akcent” 1997, nr 2 (68), s. 166 – 167; G. K a r o l e w i c z, „Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika”, 26 (1998), z. 2, s. 179 – 184; Z. Z i e l i ń s k i, SPol 24:2003, s. 259–261; S. K o w a l c z y k, „Studia Sandomierskie” 2008, z. 2–3, s. 297–

 1. Kapłani Zamojszczyzny okresu okupacji. Szkice do historii regionu i Kościoła, Lublin: Oddział Lubelski SWP 1996, ss. [2], 185, [8], 12, [8]. ISBN 83 – 86441 – 16 – X

[Rec.] D. P i e t r u s i ń s k i, Trzy sylwetki kapłanów Zamojszczyzny, WDL 1996, nr 11, s. 346 – 347; [K w l., Lektury lubelskie. Przyczynki do dziejów Kościoła, KL z 23.09.1996, s. 9; K. C z u b a r a, Kapłani czasu wojny, „Tygodnik Zamojski” 1996, nr 50, s. 10; J. F l a g a, HD 1997, nr 4, s. 151 – 153; J. F l a g a, Kapłani Zamojszczyzny okresu okupacji, DPZ 1998, nr 2, s. 291 – 296; S. F. G a j e r s k i, „Rocznik Lubaczowski” 8 (1998), s. 293 – 298; W. Ć w i k, Kapłani Zamojszczyzny okresu okupacji – szkic do historii regionu i Kościoła, „Zamojskie Studia i Materiały” 2000, z. 2, s. 257–259; M. K o ś c i ń s k i, Znani i nieznani. Szkice z przeszłości Krasnobrodu, Lublin 2002, s. 159–166; S. K o w a l c z y k, „Studia Sandomierskie” 2008, z. 2–3, s. 299–

 1. Religijność w perspektywie dziejowej. Studia i szkice, Lublin: OL SWP, 1996, ss. 227, [13] („Biblioteka Polonii”, Seria A: Studia XII). ISBN 83 – 86441 – 17 – 8

[Rec.] W. R o g o w s k i, Polska, Polacy, Polonia, NK 1996, nr 11, s. 29 – 31; K w l., Lektury lubelskie. Przyczynki do dziejów Kościoła, KL z 23.09.1996, s. 9; [E. B u d a k o w s k a], Biblioteka Polonii, BSWP 1997, nr 3, s. 19; K. C z u b a r a, Zwycięstwo przyszło przez Maryję, „Tygodnik Zamojski” 1997, nr 5, s. 10; R. I w a n, Kronika polonijna, GK 1997, nr 23, s. 13; K. I v o s s e, Nasza polska religijność, „Dziennik Polski” z 28.05.1997, s. 5; R. I w a n, Z religijnością po drogach historii, NPW 1997, nr 5 – 6, s. 42 – 43; t e n ż e, DPZ 1998, nr 1, s. 172 – 175.

 1. Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Akcent” 1996, nr 1 (63), s. 218 – 220.
 2. Duszpasterska misja Kościoła, DPZ 1996, nr 3, s. 414 – 441; PU 1996, nr 4, s. 17, 22.
 3. Nagroda Naukowa im. Skowyrów. Lublin 1996  r., PU 1996, nr 4, s. 16.
 4. Udział Kościoła w wychowaniu moralnym narodu polskiego w XIX wieku, w: In Te Domine speravi. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Arcybiskupowi Bolesławowi Pylakowi Metropolicie Lubelskiemu, red. Cz. Bartnik, H. Langkammer, K. Góźdź, Lublin 1996, s. 249 – 265.
 5. Środowisko naturalne człowieka, PP 1996, nr 6/7, s. 13 – 15.
 6. [Rec.] J. P l e w k o, Duszpasterstwo Polonii w procesie jej integracji ze społeczeństwem kanadyjskim 1875 – 1988, Lublin 1995, FP 1996, nr 3, s. 31.
 7. [Rec.] „Folia Pomeraniae. Zeszyty Teologiczno – Historyczne Instytutu Teologicznego w Tczewie”, Tczew–Pelplin 1996, DPZ 1996, nr 3, s. 438 – 439; 1996, nr 2, s. 10.
 8. Rola Kościoła polskiego na Wschodzie, „Nasza Gazeta. Więź” 1996, nr 2 – 3, s. 6 – 7.
 9. Współpraca z Polakami na Wschodzie i ich organizacjami (głos w dyskusji), w: XV Kongres Stowarzyszenia Współpracy Polska – Wschód, Warszawa 27 kwietnia 1996 r. Materiały i dokumenty, oprac. i red. M. Maciejak, Warszawa 1996, s. 49 – 50.
 10. Sanktuaria polskie w świecie, FP 1996, nr 4, s. 4.
 11. Idee przewodnie naszego zainteresowania Wschodem, BSWP 1996, nr 8 – 9, s. 33 – 34; BLK 1996, nr 4, s. 9–
 12. [P. T o m a s z o w s k i], Nagrody Naukowe im. I. i F. Skowyrów, FP 1996, nr 2, s. 27.
 13. Polacy w Rumunii mówią o sobie, BSWP 1996, nr 10, s. 33.
 14. [Wstęp i przypisy] J. I h n a t o ­w i c z  –  S u ­s z y ń­ s k a, Z korzeniami wyrwiemy was z ziemi, Lublin: RW KUL, 1996, ss. 304, [4] („Biblioteka Polonii”, Seria B: Materiały i Dokumenty VIII). ISBN 83 – 228 – 0437 – 7
 15. Wprowadzenie, w: jw., s. 7–
 16. [Red.] SPol 17 (1996), ss. 224.
 17. Od Redakcji, SPol 17 (1996), s. 5.
 18. Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 1995, jw., s. 163 – 169.
 19. Starnawska Maria, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, red. T. Radzik, A. A. Witusik, J. Ziółek, t. II, Lublin 1996, s. 253 – 254.

 

 

 • 1997
 1. Życie dla pojednania, Lublin: OL SWP 1997, ss. 94, [2] („Biblioteka Polonii”, Seria A: Studia XIV). ISBN 83 – 86441 – 19 – 4.

[Rec.] F. M., Lubelski przyczynek do pojednania, KL z 9.05.1997, s. 3; FP 1997, nr 2, s. 31; G a l [A. L. G z e l l a], Droga nadziei, DL z 17 – 18.05.1997, s. 7; t e n ż e, Życie dla pojednania, „Dziennik Wschodni” z 7.10.1997, s. 9; T. L e m b o ­w i c z, Życie dla pojednania, NK 1997, nr 8, s. 20 – 21; F. M., Lubelski wkład do pojednania polsko – niemieckiego, „Słowo” (Berlin) 1997, nr 37, s. 66 – 67; A. G i z a, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1997, nr 20, s. 5; K. I v o s s e, Wspólny dom chrześcijański, „Nasze Słowo” (Würzburg) 1997, nr 24, s. 2, 7; BLK 1997 – 1998, nr 5 – 6, s. 38; J. G ö r l i c h, Polnischer Prälat schreibt Buch der Aussöhnung, „Deutsche Tagespost” z 24.01.1998, s. 16; A. C h o d u b s k i, w: Tożsamość kulturowa, kwestie narodowościowe i polonijne, red. tenże, Toruń 1998, s. 214 – 218; J. M a z u r, SPol 20 (1999), s. 222 – 223; K. T o c z y ń s k a  –  R u d y s z, W domu na świecie, „Ziemia Kłodzka” 2000, nr 118, s. 21.

 1. Nagroda Polonijna im. Skowyrów, Lublin: OL SWP, 1997, ss. 248 („Biblioteka Polonii”, Seria B: Materiały i Dokumenty X). ISBN 83 – 86441 – 20 – 8.

[Rec.] FP 1997, nr 2, s. 31; Z. A. J u d y c k i, GK 1997, nr 12, s. 13; A. C h o d u b s k i, Nagroda polonijna im. Skowyrów, w: Swoistości cywilizacyjne, kwestie naro­dowościowe i polonijne, Toruń 1997, s. 247–250; J. F l a g a, Katolicki Uniwersytet Lubelski a Polonia, DPZ 1997, nr 1, s. 78–81; SPol., 19 (1998), s. 202–205.

 1. [Opracowanie, wstęp i przypisy:] J. W. D a w i d, O duszy nauczycielstwa, Lublin: OL SWP, 1997, ss. 84, [4] („Biblioteka Pedagogiczna”, Sera B: Materiały i Dokumenty I). ISBN 83 – 86441 – 21 – 6.

[Rec.] M. S t o p i k o w s k a, Klasyka myśli pedagogicznej, KL z 28.10.1997, s. 4; t a ż, O duszy nauczycielskiej dzisiaj, „Podlaskie Echo Katolickie” 1997, nr 45, s. IV; [B.  W o ł y ń s k i], O duszy nauczycielstwa „Rodzina” 1998, nr 2, s. 15; A. G i z a, Najnowsza publikacja, „Dialogi. Pismo Pedagogiczne” 1998, nr 8, s. 18; Cz. G a l e k, „Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika”, 1999, z. 2, s. 155–156; H. S a n e c k i, KL z 22. 07. 2005, nr 169, s. 12; J. K n o p e k, PHO 1999, nr 1–2, s. 160–162.

 1. Wprowadzenie, w: jw., s. 9–34.
 2. [Wybór i wstęp:] Polacy w Estonii mówią o sobie, Lublin: OL SWP, 1997, ss. 222, [12] („Biblioteka Polonii”, Seria B: Materiały i Dokumenty IX). ISBN 83 – 86441 – 18 – 6.

[Rec.] T. L e m b o w i c z, Polacy w Estonii, NK 1997, nr 4, s. 20–21; FP 1997, nr 2, s. 31; Z. Z i e l i ń s k i, Kolejna saga o losach Polaków na wygnaniu, w łagrach i na zesłaniu, „Akcent” 1997, nr 3, s. 148–150; BLK 1997–1998, nr 5–6, s. 38; M. K[o s m a n], Studia Źródłoznawcze XXXVII (2000), s. 246.

 1. Wprowadzenie, w: jw., s. 9–12.
 2. [Wywiad] A. K r u c z e k, Lubelski ośrodek badań polonijnych. (Rozmawiamy z ks. dr. hab. Edwardem Walewandrem, dyrektorem Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, prezesem oddziału lubelskiego Stowarzyszenia „Wspól­nota Polska”), SDK z 3.02.1997 [dodatek codzienny], s. 1.
 3. [Wywiad] F. M a l i n o w s k i, Polacy w Estonii. Z ks. prof. Edwardem Walewandrem, dyrektorem Instytutu Polonijnego KUL rozmawia..., KL z 12.05.1997, s. 16
 4. Jan Paweł II w Polsce, FP 1997, nr 2, s. 2.
 5. Oświata katolicka na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w., w: Oświata polskojęzyczna za granicą. Stan obecny i perspektywy rozwoju, red. Mazur, War­sza­wa 1997, s. 143–156.
 6. Lublin–Władywostok, BSWP 1997, nr 7, s. 31; FP 1997, nr 4, s. 29.
 7. VI pielgrzymka Ojca Świętego [Jana Pawła II] do ojczyzny, FP 1997, nr 3, s. 2.
 8. Papież Polak [Jan Paweł II] po raz VI w kraju, NK 1997, nr 8, s. 16 – 17.
 9. Obraz jako pomoc w katechizacji, w: Ku prawdzie. We wspól­nocie człowieka i Boga. Studia dedykowane ks. Sta­ni­sła­wowi Ko­walczykowi, red. E. Balawajder, ks. P. Nitecki, A. Ja­błoń­ski, Sandomierz 1997, s. 545 – 556.
 10. Nagroda polonijna im. Ireny i Franciszka Skowyrów, PU 1997, nr 4, s. 9 – 10; DPZ 1997, nr 4, s. 498 – 503.
 11. Przyjaciel Lubelszczyzny w Niemczech, PP 1997, nr 6/7, s. 8.
 12. Ursula Wolf, FP 1997, nr 4, s. 26; BLK 1997 – 1998, nr 5 – 6, s. 35 – 38.
 13. Sanktuaria i pamiątki polskie w świecie, „Rota” 1997, nr 2/3, s. 89 – 90.
 14. [Wywiad] A. B o b r y k, Budowanie pomostów. Z ks. prof. Edwardem Walewandrem dyrektorem Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL rozmawia..., „Echo Podlasia” 1997, nr 43, s. 6.
 15. [Red.] SPol 18 (1997), ss. 163.
 16. Od Redakcji, tamże, s. 5–6.
 17. Kronika Nagrody Polonijnej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 1996, SPol, 18 (1997), s. 123 – 133.
 18. [Rec.] A. P a y e r, G. G l a ßn e r OSB, Bibliographie der deutschsprachigen Literatur über das Christentum in Rußland (und Nachfolgestaaten der UdSSR) 1986–1993, Melk 1996, SPol 18 (1997), s. 135–136.
 19. Wprowadzenie [w przypisie], w: S.  F i e d o r c z u k, Polacy na Południowym Sachalinie, SPol 18 (1997), s. 77.
 20. Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polo­nijnym KUL. Wyniki badań – perspektywy, „Res Historica. W kręgu zagadnień etnicznych” 1997, z. 1, s. 31 – 35.
 21. Instytut Polski w Ameryce, jw., s. 37.
 22. Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, CTh 1997, nr 3, s. 204–205.
 23. [P.  T o m a s z o w s k i], Biblioteka Polonii, , s. 205–209.
 24. [P.  T o m a s z o w s k i], Duszpasterstwo polonijne w Austrii. Sto lat, KL z 18.11.1997, s. 10.
 25. Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, w: EK, t. 7, Lublin 1997, kol. 291.
 26. Innsbruck, w: jw., kol. 259–260.
 27. Oddział Lubelski [Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”] na rzecz Pola­ków na Wschodzie, BSWP 1997, nr 12, s. 41–42.
 28. Sto lat duszpasterstwa polonijnego w Austrii, FP 1997, nr 6, s. 14; WTPA 1998, nr 20/21, s. 16–18.
 29. Jubileusz badacza Polonii [ks. prof. dr hab. S. Kowalczyka], FP 1997, nr 6, s. 31; DPZ 1998, nr 2, s. 308; SPol 19 (1998), s. 174; „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 1997, nr 11–12, s. 544–545.
 30. Polscy studenci teologii w Innsbrucku po II wojnie światowej, w: Mistrz i przyjaciel. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Marka Tomasza Zahajkiewicza, red. ks. J. Pałucki, Lublin 1997, s. 259–263; w: Polska –Austria. Drogi porozumienia, red. K. A. Kuczyński, A. Kozłowski, B. Miązek, Łódź 1999, s. 270–273.
 31. Laudacja na cześć ks. prof. S. Kowalczyka, GK 1997, nr 44, s. 13.
 32. [Przekład z niem.:] U. W o l f, Potrzebujący pomocy już wcześnie rano stoją przed drzwiami. Współpracujące z Münster „Centrum Nadzieja” w Lublinie istnieje już od pięciu lat, „Pro Spe et Caritate” 1997, nr 11, s. 6.

 

 

 • 1998
 1. [Red.] Polacy w Estonii, Lublin: TN KUL 1998, ss. 412, [12] („Biblioteka Polonii”, Seria A: Studia XVI). ISBN 83 – 86668 – 90 – 3.

[Rec.] T. L e m b o w i c z, Polacy w Estonii, NK 1998, nr 3, s. 18, 34; R. S t o p i k o w s k i, Polacy w Estonii, BSWP 1998, nr 4, s. 43–44; Z.  Z i e ­l i ń s k i, SPol 19 (1998), s. 205–208; R. G u z, Interesujaca publ­i­kacja o Polakach w Estonii, IP 1998, nr 1–2, s. 26; A. G i z a, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1998, nr 11, s. 18; F. M a l i n o w s k i, Polacy w Estonii, KL z 25.06.1998, s. 14; R. G u z, O Polakach w Estonii, „Poznaj Świat” 1998, nr 10, s. 82; S. S m i r n o v, Polacy w Estonii, „Keel ja Kirjandus” 1998, nr 9, s. 645 – 647; B.  P y c e l, Moja część Polski, „Gość Niedzielny” 2002, nr 23, dodatek „Nasza Diecezja. Lublin”, s. 24.

 1. Wprowadzenie, w: jw., s. 15 – 18.
 2. Rola świadectw bezpośrednich w kształtowaniu obrazu Polaków i Polonii na Wschodzie, w: jw., s. 25 – 35.
 3. Katolicyzm na wschód od Bugu. Fakty i nadzieje, Nakło n/Notecią: Wydawnictwo „Pagina”, 1998, ss. 96, [6] („Biblioteka Polonii”, Seria A: Studia XV). ISBN 83 – 86729 – 21 – X.

[Rec.] W. O s a d c z y, Kościół na Wschodzie: problemy i perspektywy, „Gaze­ta Lwowska” 1998, nr 7, s. 3; T. L e m ­b o w i c z, Katolicyzm na wschód od Bugu, NK 1998, nr 5, s. 19; F. M a ­l i n o w s k i, Refleksje na dzis i jutro, KL z 18.05.1998, s. 11; M. S t o p i k o w s k a, Katolicyzm na wschód od Bugu, BSWP 1998, nr 5, s. 38 – 39; A. G i z a, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” 1998, nr 11, s. 18; K. S t o l a, WAL 1998, nr 2, s. 140; Z. S z u b a, O katolicyzmie za Bugiem, „Myśl Polska – Z Książką” 1998, nr 6, s. III; R. S o l i s, Katolicyzm na wschód od Bugu, PU 1998, nr 4, s. 20; „Rota” 1998, nr 4, s. 108; W. O s a d c z y, Kościół na Wschodzie: problemy i perspektywy. Rozważania nad sytuacją Kościoła katolickiego na terenie krajów postsowieckich w książ­ce ks. Edwarda Walewandra „Katolicyzm na Wschód od Bugu. Fakty i na­dzieje”, DPZ 1999, nr 1, s. 119 – 123; I. S u c h a n e k, „Cracovia–Leopolis” 1998, nr 4, s. 47; A. C h o d u b s k i, w: Cywilizacje w czasie i przestrzeni, red. A. Chodubski [i in.], Toruń 1998, s. 266 – 271.

 1. [Rec.] Znaki wiary i wyzwolenia, praca zbiorowa pod red. zespołu ks. Cz. Szczęsny, ks. T. Bodak, ks. Z. Torba, Lublin 1996, DPZ 1998, nr 1, s. 163 – 164; SPol, 19 (1998), s. 198 – 199.
 2. Myśli opłatkowe, BSWP 1998, nr 2, s. 38 – 39; w: J.  P l e w k o, Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 1998, SPol 20 (1999), s. 178 – 179; [fragmenty w:] F.  M a l i n o w s k i, Bądźmy dobrzy jak... chleb, KL z 11.01.1999, s. 2.
 3. Z wyrazami wdzięczności i uznania, PU 1998, nr 1, s. 13.
 4. Potrzeba wychowania do wartości, Częstochowa 1998; przedruk: WDL 1998, nr 4, s. 748 – 756; „Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika”, 26 (1998), z. 2, s. 5 – 13.
 5. [Rec.] P. W y c z y ń s k i, Semper fidelis. Panorama Czterdziestolecia Parafii św. Jacka Odrowąża w Ottawie 1957–1997, Ottawa 1997, PU 1998, nr 2, s. 25.
 6. [Rec.] J. P l e w k o, Duszpasterstwo Polonii w procesie jej integracji ze społeczeństwem kanadyjskim 1875 – 1985, Lublin 1995, DPZ 1998, nr 2, s. 324 – 325.
 7. Correctio fraterna, podał do druku i skomentował ks. Walewander, DPZ 1998, nr 2, s. 253 – 257; WAL 1999, nr 2, s. 408–413.
 8. Polonia na kontynencie amerykańskim w badaniach Oddziału Lubelskiego „Wspólnoty Polskiej”, BSWP 1998, nr 4, s. 42–43.
 9. Polonia w Ameryce w badaniach środowiska naukowego KUL (zadania i perspektywy), w: Polonia latynoamerykańska w polskiej nauce i praktyce społecznej: tendencje najnowsze i wyzwania. (Dokumenty robocze; 27), M. Malinowski, Warszawa 1998, s. 38 – 42.
 10. Ingres biskupa łuckiego Marcjana Trofimiaka, BSWP 1998, nr 6, s. 37 – 38; WAL 1998, nr 2, s. 149 – 151; W Łucku znowu biją dzwony, NK 1998, nr 7, s. 16 – 17.
 11. Nagroda Naukowa im. Skowyrów dla prof. Andrzeja Stelmachowskiego, BSWP 1998, nr 6, s. 45; [ze zm. tyt.:] Wyróżnienie Prezesa „Wspólnoty Polskiej”, NK 1998, nr 7, s. 34; IP 1998, nr 3, s. 28.
 12. [Red.] SPol 19 (1998), ss. 216.
 13. Od Redakcji, tamże, s. 5.
 14. Nagroda Naukowa im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 1997, SPol 19 (1998), s. 183 – 194.
 15. Rola i działalność duchowieństwa polskiego wśród Polaków zagranicą, w: Emigracja z ziem polskich w XX wieku. Drogi awansu emigrantów, red. A. Koseski, Pułtusk 1998, s. 91 – 102.
 16. Kazanie na pogrzebie prof. UW Marka Kostrzewskiego, NK 1998, nr 7, s. 35.
 17. Polonia w Austrii. Z dziejów duszpasterstwa i pracy społecznej, Lublin: TN KUL, 1998, ss. 127, [3] („Biblioteka Polonii”, Seria A: Studia XVIII). ISBN 83 – 87703 – 06 – 0.

[Rec.] F. M[a l i n o w s k i], Polonia w Austrii, KL z 4.08.1998, s. 10; Z. K o w a l s k i, „Wiadomości Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wiedniu” 1998, nr 9, s. 1 – 2; W. O s a d  c z y, Polonia w Austrii, BSWP 1998, nr 11, s. 39 – 40; S. D a n i e l ­s k i, SPol 20 (1999), s. 208 – 209; F. M a l i n o w s k i, Polonia w Austrii, WTPA 1998, nr 24, s. 48 – 49. 

 1. Wprowadzenie w: jw., s. 15 – 18 [wersja pol. i niem.]; SPol 19 (1998), s. 172 – 173 [wersja pol.].
 2. Zmartwychwstańcy a życie religijne na ziemiach polskich w okresie zaborów, w: jw., s. 51 – 53.
 3. [Przypisy do:] E. D a n i e l, Polscy księża w Austrii – rok 1997, w: jw., s. 103 – 108.
 4. Zadania Kościoła na Wschodzie – dzisiaj, „Nasza Gazeta. Tygodnik Związku Polaków na Litwie” 1998, nr 27, s. 6; PP 1998, nr 7/8, s. 20 – 21; NK 1998, nr 11, s. 20–21.
 5. Laureaci Nagrody im. Skowyrów za 1998 r., PU 1998, nr 4, s. 17 – 18; DPZ 1999, nr 1, s. 82 – 86.
 6. Szkolnictwo przyparafialne jako szczególny fenomen w życiu Polonii i Polaków w świecie, w: Promocja języka i kultury polskiej w świecie, red. J. Mazur, Lublin 1998, s. 27 – 34; „Głos Nauczyciela. Biuletyn Zjednoczenia Nauczycieli Polskich w Ukrainie” 2000, nr 1, s. 3 – 5.
 7. Inicjatywa godna naśladowania, NK 1998, nr 10, s. 35.
 8. Franciszek Skowyra (1902 – 1978) – fundator nagrody, w: Materiały III Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Rzym 25 – 26 września 1998. Losy Polaków żyjących na obczyźnie i ich wkład w rozwój kultury i nauki krajów osiedlenia na przestrzeni wieków, Lublin 1998, s. 293 – 296.
 9. Badania nad Polakami na Wschodzie w Instytucie Polonijnym KUL, ABMK 69 (1998), s. 449 – 456.
 10. [Wywiad] M.  K o ł o d z i e j c z y k, Nagroda polonijna. Z ks. prof. Edwardem Walewandrem, dyrektorem Instytutu Badań nad Polonią i Duszpaster­stwem Polonijnym KUL, przewodniczącym jury Nagrody im. Ireny i Franciszka Skowyrów rozmawia..., „Lubelski Gość Niedzielny” 1998, nr 7, s. 19, 22.
 11. [Rec.] M. S z y m u l a, Duchowość zakonna. Duchowość zako­n­na według nauczania bł. Honorata Koźmińskiego, Warszawa 1998, HD 1998, nr 4, s. 145 – 146.
 12. Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym „Wiadomości Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wied­niu” 1998, nr 13, s. 2.
 13. Nauka polska na obczyźnie. Stan i perspektywy, BSWP 1998, nr 11, s. 41 – 42. 
 14. Rozważania opłatkowe, NK 1998, nr 12, s. 35; FP 1999, nr 6, s. 4.
 15. Czym jeżdżą? Ks. prof. Edward Walewander dyrektor Instytutu Badań nad Polonią KUL, KL z 30.12.1998, s. 6.
 16. [Współautorstwo z:] J. S t a r n a w s k i, Maria z Kuczyńskich Starnawska (1897–1990), w: Chrześcijanie, t. 22, red. B. Bejze, Niepokalanów 1998, s. 277 – 338.
 17. [Red.] „Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika”, z. 2, 1998, ss. 192.

 

 • 1999
 1. Problematyka wychowawcza w środowiskach emigracyjnych, Lublin: TN KUL, 1999, ss. 104 („Biblioteka Pedagogiczna” Seria A: Studia I). ISBN 83 – 87703 – 13 – 3.

[Rec.] F. M [a l i n o w s k i], Wychowanie a emigracja, KL z 20.01.1999, s. 14; F. M r o w i e c, Wychowanie na emigracji, „Nasze Słowo” 1999, nr 3, s. 3, 9; „Forum Polonijne” 1999, nr 1, s. 18; A. G i z a, Cenna publikacja, „Dialogi. Pismo Pedagogiczne” 1999, nr 2, s. 19; W. O s a d c z y, Patrząc w przyszłość, „Gazeta Lwowska” 1999, nr 3, s. 1, 3; BWSP 1999, nr 4, s. 40 – 41; I. K o r z e n i o w s k i, DPZ 1999, nr 2, s. 283 – 284; t e n ż e, Wychowawcza rola Kościoła wśród emigracji polskiej, „Rota” 1999, nr 1/2, s. 135; T. G a ł ą z k a  –  C h a c i ń s k a, Problematyka wychowawcza w środowiskach emigracyjnych. Książka ks. dr hab. E. Walewandra, GK 1999, nr 15, s. 16; J. Z w i ą z e k, Wychowanie w środowiskach emigracyjnych, „Niedziela” 1999, nr 28, s. 15; I. K o r z e n i o w s k i, ABMK 71 (1999), s. 440 – 442; J. F l a g a, SPol 21 (2000), s. 312–316; W. S z u l i s t, „Studia Pelplińskie” 30 (2000), s. 323 – 324; E. B., Wychowanie do wartości, „Zeszyty Społeczne KIK” 9 (2001), s. 272–273; Ks. W. N e c e l, „Seminare. Poszukiwania naukowo – pastoralne”, t. 18/2002, s. 680–682.

 1. prof. dr hab. Walerian Słomka – twórca serii wydawniczej „Homo meditans”, w: Najważniejsza jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, red. ks. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 101–105.
 2. [Prezentacja książki:] M. S z y m u l a, Duchowość zakonna. Duchowość zakonna według nauczania bł. Honorata Koźmińskiego, w: Człowiek wielkiej mądrości i świętości. Błogosławiony Honorat Koźmiński, kapucyn, red. G. Bartoszewski, H. I. Szumił, ks. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 213–214.
 3. Duszpasterstwo polskie w Ameryce Łacińskiej. Przyczynek do bibliografii, „Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno – Informacyjny” 1999, nr 1, s. 20–27; w: Rola duszpasterstwa polskiego w organizacji społeczności lokalnej w Ameryce Łacińskiej, red. M. Malinowski, Warszawa 1999, s. 45 – 53; SPol 20 (1999), s. 119 – 130.
 4. Rola wychowawcza Zgromadzenia Sióstr Dominikanek w społeczeństwie polskim XIX wieku, w: Będziecie dawać świadectwo. Świadectwo życia sługi Bożej matki Kolumby Białeckiej, Kraków 1999, s. 73 – 99.
 5. [Rec.] Z. Z i e l i ń s k i, Zarys dziejów, Katowice 1998, DPZ 1999, nr 2, s. 292 – 294; BSWP 1999, nr 3, s. 44.
 6. Przedmowa, w: S. B u t n i c k i, Wspomnienia Polaka z Łotwy, opracowanie, wprowadzenie, przypisy, indeksy J.  P l e w k o, Lublin 1999, s. 5 – 7.
 7. [Wywiad] F.  M a l i n o w s k i, Dom Polonii w Lublinie? Rozmowa z księdzem profesorem Edwardem Walewandrem, KL z 10.05.1999, s. 11.
 8. Polonijna Nagroda Instytutu Polonijnego KUL 1999, NK 1999, nr 7, s. 33 – 34.
 9. Słowo na 10–lecie Fundacji im. Goniewicza, w: Księga Pamiątkowa Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza (1989–1998), zebrał i opracował J. Adamski, Lublin 1999, s. 10.
 10. Głos w dyskusji, w: Rola duszpasterstwa polskiego w organizacji społeczności lokalnej w Ameryce Łacińskiej, red. M. Malinowski, Warszawa 1999, s. 63–64.
 11. [Wywiad] A. K r u c z e k, Wobec wyzwań na Wschodzie. Rozmowa z ks. prof. Edwardem Walewandrem, dyrektorem Instytutu Badań Polonijnych KUL, „Nasz Dziennik” z 9.07.1999, s. 8.
 12. [Wywiad] O. B ł a s z c z u k, Dla Polonii. Z ks. prof. Edwardem Walewandrem, dyrektorem Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym, prezesem Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” rozmawia..., „Lubelski Gość Niedzielny” 1999, nr 31, s. 21.
 13. [Red.] SPol 20 (1999), ss. 230.
 14. Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 1998, SPol 20 (1999), s. 187–202.
 15. Od Redakcji, jw., s. 5–6
 16. Przemówienie na promocji książki „Polacy w Estonii”, w: J. P l e w k o, Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 1998, jw., s. 180–181.
 17. Bł. Marcelina Darowska na tle kobiecego ruchu religijnego na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku, w: Materiały IV Sympozjum Biografistyki Polonijnej. Losy Polek żyjących na obczyźnie i ich wkład w kulturę i nau­kę świata. Historia i współczesność, red. A. i Z. Judyccy, Lublin 1999, s. 331–337.
 18. O pielgrzymce 1999 na gorąco słów kilka, NK 1999, nr 8, s. 35.
 19. Polonijna Nagroda 1999, PU 1999, nr 5, s. 8–9; DPZ 1999, nr 4, s. 553–558; CTh 2000, nr 2, s. 152–156.
 20. [Wywiad] Wiara podtrzymuje polskość. Rozmowa z ks. prof. Edwardem Walewanderem, dyrektorem Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uni­wersytetu Lubelskiego, „Pro Polonia” 1999, nr 3, s. XIV.
 21. O wychowawczej roli biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana, „WAL 1999, nr 3, s. 677–690.
 22. Na fali wspomnień [wprowadzenie], w: A. M a m u l s k a, Więzi. Wystawa o Polonii i uchodźstwie wojennym 1939 w Rumunii, Góra Śląska 1999, s. 3.
 23. [Wywiad] A.  K r u c z e k, O rodzimy model wychowawczy. Rozmowa z ks. prof. Edwardem Walewandrem, kierownikiem Katedry Pedagogiki Porównawczej Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Nasz Dziennik” z 27.10.1999, s. 12.
 24. Osiągnięcia Wydziału Nauk Społecznych KUL, w: Nauka i Wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Szostek MIC, Lublin 1999, s. 123–152.
 25. Wkład Instytutu Polonijnego KUL w badania nad Polonią i Polakami w świecie, w: Ślady polskości. Polonia i emigracja w świetle badań i źródeł historycznych, red. D. Nałęcz, Warszawa 1999, s. 281–288.
 26. [Wywiad] A. B o b r y k, Polacy na Wschodzie. Nadrobić zaniedbania historii. Z ks. prof. Edwardem Walewandrem, dyrektorem Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawia Adam Bobryk, „Znad Wilii” 1999, nr 22, s. 4.
 27. Odrodzenie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie, w: Materiały XXI Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie 23–26 września 1999 r., Rzym–Kraków 1999, s. 307–317.
 28. Niespożyty duch polski, w: jw., s. 379–382.
 29. Główne kierunki badań Instytutu Pedagogiki KUL, „Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika” 1999, z. 2, s. 141–145.
 30. [Rec.] K. B a r t n i c k a, Wychowanie patriotyczne w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa 19982, jw., s. 153–155.
 31. [Rec.] G.   K a r o l e w i c z, Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski 18711922, Lublin 1998, jw., s. 156–160.
 32. [Red.] „Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika”, z. 2, 1999, ss. 176.

 

2000

 1. Odczytywanie tradycji bożonarodzeniowej, NK 2000, nr 1, s. 35.
 2. Badania polskiej diaspory na Wschodzie w Instytucie Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Eastern Review. Polska Diaspora na Wschodzie” 4 (2000), s. 13–20.
 3. Problematyka wychowawcza w środowiskach emigracyjnych, wyd. II uzupełnione, Lublin: TN KUL, 2000, ss. 106, [2] („Biblioteka Pedagogiczna” Seria A: Studia I). ISBN 83 – 87703 – 77 – X.

[Przedruk rozdziału Wpływ środowiska na wychowanie] „Głos Nauczyciela. Biuletyn Zjednoczenia Nauczycieli Polskich w Ukrainie” 2001, nr 3, s. 13–16; [zmieniony przedruk rozdziału Wychowawcza rola kapłana] w: Duchowieństwo polskie w świecie. Materiały VII międzynarodowego sympozjum biografistyki polonijnej, red. A. Judycka, Z. Judycki, Toruń 2002, s. 349–355; [zmieniony przedruk rozdziału Wychowawcza rola kapłana] w: Kształtowanie się elit polonijnych, pod. red. J. Knopka, Bydgoszcz 2003, s. 167 – 184.

[Rec.] F. M a l i n o w s k i, Wychowanie na emigracji, KL z 7.07.2000, s. 10; F. M.[a l i n o w s k i], FP 2000, nr 3, s. 18; M. B. S t ę p i e ń, Wychowanie na emigracji, BSWP 2000, nr 6–7, s. 76; IP 2000, nr 2–3, s. 50; R. G u z, AK 2000, z. 2–3, s. 393–394; T. L e m b o w i c z, Polska i Polacy na obczyźnie, NK, nr 11, 2000, s. 22; [M], Wychowanie na emigracji, „Dziennik Wschodni”, nr 2 z 3.01.2001, s. 1; R. G u z, „Zeszyty Formacji Katechetów” 2002, nr 4, s. 101; A. C h o d u b s k i, w: Cywilizacje w czasie i przestrzeni. Zeszyty Naukowe nr 8, Toruń 2002, s. 253–257; G. B u j a k, ABMK 77 (2002), s. 470; W. C h m i e l e w s k i, PHO 2006, nr 1–2, s. 164–166.

 1. Przedmowa w: M. S t o p i k o w s k a, Rodzina polska na zesłaniu w ZSRR. Studium pedagogiczne, Warszawa 2000, s. 7–8.
 2. Przedmowa, w: W. O s a d c z y, Polacy na Ukrainie dzisiaj. Informator, Warszawa 2000, s. 5; BSWP 2000, nr 11/12 s. 48; „III Festiwal Kultury Polskiej na Ukrainie. Informator”, Lwów 2000, s. 46; [poszerzona wersja w:] W. O s a d c z y, Polacy na Ukrainie dzisiaj. Informator, cz. II, Lublin – Warszawa 2003, s. 5.
 3. Przedmowa, w: Ks. T. B e r e z a, Parafia – miasto – okolica, Lublin 2000, s. 5–6.
 4. Słowo wstępne, w: Ks. Cz. G a l e k, Roztoczańskie za – myślenia, Zamość 2000, s. 7.
 5. [Red.] SPol 21 (2000), ss. 328.
 6. Od Redakcji, SPol 21 (2000), s. 5–6.
 7. Z badań nad rodziną polonijną, jw., s. 263–271.
 8. Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 1999, jw., s. 283–296; PU 2000, nr 3, s. 9, 26.
 9. Przedmowa, w: Ośrodki duszpasterstwa polskiego w Szwajcarii, red. J. Wołczański, Lublin 2000, s. 9–11.
 10. [Red.] Katolicka a liberalna myśl wychowawcza w Polsce w latach 1918–1939, Lublin: RW KUL 2000, ss. 510, tabl. 32 („Biblioteka Pedagogiczna” Seria A: Studia III). ISBN 83 – 228 – 0719 – 8.

[Rec.] K. S t o l a, „Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej”, 2000, nr 3, s. 641–642; F. M[a l i n o w s k i], Wychowanie w Polsce międzywojennej, KL z 16.10.2000, s. 5; L. M a l i n o w s k i, Dialog o wychowaniu, „Forum Akademickie” 2000, nr 11, s. 63; A. G i z a, Kultura, „Dialogi. Pismo Pedagogiczne”, 2000, nr 9, s. 18; K. M i s i a c z e k, Katolicka a liberalna myśl wychowawcza, PHO XLIV:2001, nr 1–2, s. 154–157; W. O s a d c z y, Katolicka a liberalna myśl wychowawcza, „Głos Nauczyciela. Biuletyn Zjednoczenia Nauczycieli Polskich w Ukrainie” 2001, nr 3, s. 2; R. J u s i a k, „Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika” XXVIII–XXIX:2000–2001, z. 2, s. 178–182; B. T o p i j – S t e m p i ń s k a, „Horyzonty Wychowania” 2002, nr 1, s. 254–258; M. W i e l i c z k o, Spol 24:2003, s. 261–265.

 1. Wprowadzenie, w: jw., s. 9 – 16 [wersja pol. i ang.].
 2. Światopogląd katolicki i liberalny w nauczaniu biskupa Mariana L. Fulmana, w: jw., s. 377–390.
 3. Mądrość praktyczna. Oddział „Wspólnoty Polskiej” w Lublinie, BSWP 2000, [numer specjalny], s. 77–78.
 4. [Red.] Polacy w Armenii, Lublin: RW KUL, 2000, ss. 376 („Biblioteka Polonii”, Seria A: Studia XXI). ISBN 83 – 228 – 0711 – 2.

[Rec.] A. G i z a, Polacy w Armenii, „Dialogi. Pismo Pedagogiczne” 2000, nr 9, s. 18; W. R o g o w s k i, Polacy w Armenii czy Armenia na widowni świata?, NK 2000, nr 11, s. 22–23; M. B. S t ę p i e ń, Polacy w Armenii [...], Spol 22 (2001), s. 322–326; R. L e s z c z y ń s k i, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2000, nr 9, s. 353–354.

 1. Wstęp w: jw., s. 23.
 2. Streszczenie w: jw., s. 321–336 [wersja pol. i ang.]; w: Stosunki polsko – armeńskie, [mps wydany staraniem Polsko – Armeńskiej Grupy Parlamentarnej], Warszawa, czerwiec 2000, s. 8–14.
 3. Wprowadzenie, w: Nauka polska na Obczyźnie. Stan i perspektywy badawcze, red. W. Hładkiewicz, M. Szczerbiński, Gorzów Wielkopolski 2000, s. 12–13.
 4. Przedmowa, w: Polacy w Rumunii mówią o sobie, wybór, opracowanie tekstu, przypisy i wstęp A. Mamulska, Lublin – Leszno 2000, s. IX–X.
 5. Polacy w Rumunii, KL z 16.11.2000, s. 5.
 6. Boże Narodzenie 2000. Chrystus wczoraj i dziś, NK, nr 12, 2000, s. 35.
 7. [Rec.] M. K o s m a n, Między ołtarzem a tronem. Poczet prymasów Polski, Poznań 2000, „Nowe Życie. Dolnośląskie Pismo Katolickie” 2000, nr 11, s. 19.
 8. Karol Boromeusz, w: EK, t. 8, Lublin 2000, kol. 859–860.
 9. Katarzyna Ricci, w: jw., kol. 992.
 10. Katolicki Uniwersytet Lubelski – Wydział Nauk Społecznych, w: jw., kol. 1185–1186.
 11. Habemus papam, w: Papież Słowianin zwiastun nadziei, red. A. Dobroński, M. Jagosz, A. Judycka, Z. Judycki, J. Sęk, Toruń 2000, s. 121.
 12. Polskie parafie i misje katolickie na obczyźnie, w: Dzieje drugiej Wielkiej Emigracji w latach 1939–1990. Materiały dla uczniów szkół średnich, red. M. Szczerbiński, T. Wolsza, Gorzów Wlkp. 2000, s. 57–69; w wersji nieco zmienionej w: U schyłku tysiąclecia. Księga pamiątkowa z okazji sześćdziesięciolecia urodzin Profesora Marcelego Kosmana, red. K. Pająk i J. Załubski, Poznań 2001, s. 267–282.

 

 

 • 2001
 1. Przedmowa, w: Ks. I. K o r z e n i o w s k i, Zawartość „Studiów Polonijnych” 1976Przewodnik bibliograficzny, Lublin 2001, s. 5–6.
 2. Das Erzbistum Lublin, w: 10 Jahre Städtepartnerschaft MünsterLublin, Münster 2001, s. 86.
 3. [Red.] Polacy na uniwersytecie w Innsbrucku, Lublin: Studio Komputerowo – Wydawnicze „Bamka” 2001, ss. 96 („Biblioteka Pedagogiczna”, Seria A: Studia IV). ISBN 83 – 912043 – 6 – 7.

[Rec.] A. K r u c z e k, Bliski Polsce uniwersytet w Innsbrucku, „Nasz Dziennik” z 7–8.04.2001, s. 20; (m.), Polacy na uniwersytecie w Innsbrucku, „Dziennik Wschodni” z 11.04.2001, s. 11; (hs) [H. S a n e c k i], Polacy na uniwersytecie w Innsbrucku, KL nr z 10–11.11.2001, s. 7; M.  S t o p i k o w s k a, „Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika” XXVIII–XXIX:2000–2001, z. 2, s. 189–190; J. F l a g a, Polacy na uniwersytecie w Innsbrucku, ss. 3, SPol 23:2002, s. 294–297; M. W i e l i c z k o, SPol 23:2002, s. 297–302; A. G i z a, O Polakach w Innsbrucku, „Dialogi. Miesięcznik Pedagogiczny” 2002, nr 3, s. 29; M. K o s m a n, Trzy dekady badań polonijnych na KUL, „Przegląd Zachodni” 2002, nr 3 (304), s. 211–212; A. R o m e j k o, „Korrespondenzblatt des Canisianums” 2001/2002, Heft 2, s. 40–41; G. B u j a k, ABMK 77 (2002), s. 470–471.

 1. Wprowadzenie, w: jw., s. 9–12 [wersja pol. i niem.].
 2. Z dziejów Innsbrucka, w : jw., s. 13–15.
 3. Polscy studenci teologii w Innsbrucku po II wojnie światowej, w: jw., s. 75–80.
 4. A. K o p r o w s k i, Nic bez Polonii. Z ks. prof. Edwardem Walewandrem, dyrektorem Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawia..., „Gość Niedzielny” 2001, nr 6, s. 17.
 5. Na marginesie książki L. Giussaniego „Zmysł religijny”, w: Wychowanie człowieka otwartego. Rola „zmysłu religijnego” Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby, red. A. Rynio, Kielce 2001, s. 278–281.
 6. Zdzisław Jagodziński nie żyje, FP 2001, nr 1–2, s. 10.
 7. Przedmowa, w: R. S t o p i k o w s k i, Kościół katolicki w cesarstwie rosyjskim w świetle polskiej prasy katolickiej drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2001, s. 7–9.
 8. [Red.] SPol 22 (2001), ss. 340.
 9. Od Redakcji, tamże, s. 9.
 10. Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 2000, SPol 22 (2001), s. 283–295.
 11. [Rec.] A. K i j a s, Polacy w Rosji od XVII do 1917 r. Słownik biograficzny, Instytut Wydawniczy PAX, Wydawnictwo Poznańskie, Warszawa–Poznań 2000, ss. 406 + XXXIV, jw., s. 308–310.
 12. [Rec.] Cz. Ł u c z a k, Piotr Wawrzyniak (18491910), Wydawnictwo PSO, Poznań 2000, ss. 116, jw., s. 334–335.
 13. Polacy w Gruzji, FP 2001, nr 3–4, s. 20.
 14. [Przemówienie], w: J.  P l e w k o, Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2000, SPol 22:2001, s. 275, 278–279.
 15. Przyjaźń bez wzajemności, NK 2001, nr 10, s. 18–19. Przedruk: FP 2002, nr 3, s. 7.
 16. Polonii brazylijskiej portret własny, [rec. Z. Malczewski, Słownik biograficzny Polonii brazylijskiej, Warszawa: Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW 2000, ss. 208, publikacja w Internecie:] www.tchr.org/braz/socctba/pl /indexprpl.htm [menu „Czytelnia”, 8.11.2001]; SPol 23:2002, s. 256–257; CTh 2002, nr 2 (72), s. 185–187; [w przekładzie portug.]: Um retrato próprio da comunidade polônica brasileira, „Projeções. Revista de estudos polono – brasileiros” 2002, nr 1, s. 161–163.
 17. Kościół w Rosji w drugiej połowie XIX wieku [rec. R. Stopikowski, Kościół katolicki w cesarstwie rosyjskim w świetle polskiej prasy katolickiej drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2001, ss. 386, ilustracje]; NK 2001, nr 11, s. 19–20; SPol 23:2002, s. 261–263.
 18. Borysławskie retrospekcje [rec. T. W r ó b e l, Borysławskie retrospekcje, Warszawa 2000, ss. 107, ilustracje], NK 2001, nr 11, s. 22–23; [poszerzona wersja:] SPol 23:2002, s. 289–291; [wersja skrócona:] FP 2002, nr 7, s. 31.
 19. [Red.] „Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika”, z. 2, 2000–2001, ss. 214.

 

 

2002

 

 1. [Red.] Polacy w Gruzji, Lublin: TN KUL 2002, ss. 406, il. (Biblioteka Polonii, Seria A: Studia XXIII) ISBN 83 – 7306 – 0420 – 1.

[Rec.] F. M a l i n o w s k i, FP 2002, nr 3, s. 22; A. K i j a s, O Polakach w Gruzji i gruzińskiej Polonii, NK 2002, nr 6, s. 21–22; A. B o b r y k, „Szkice Podlaskie”, z. 12, 2004, s. 151–154.

 1. Przemówienie inaugurujące sympozjum „Polacy w Gruzji”, w: Polacy w Gruzji, pod red. ks. E. Walewandra, Lublin 2002, s. 17–18.
 2. Wprowadzenie, w: jw., s. 19–20.
 3. [Opracowanie, wstęp i przypisy:] J. W. D a w i d, O duszy nauczycielstwa, Lublin: RW KUL 2002, ss. 84 („Biblioteka Pedagogiczna”, Seria B: Materiały i Dokumenty IV). ISBN 83 – 228 – 0877 – 1. [Rec.] Dusza nauczycielstwa – przed stu laty i dziś, PU 2003, nr 1, s. 10–11.
 4. Wstęp, w: jw., s. 9–41.
 5. [Wstęp i przypisy:] Losy pedagogów polskich na Wschodzie, Warszawa: Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód 2002, ss. 166, [22], il. (Biblioteka Pedagogiczna, Seria B: Materiały i Dokumenty V) ISBN 83 – 905226 – 2 – 4.

[Rec.] F. M a l i n o w s k i, FP 2002, nr 3, s. 23; A. G r o c h o w s k i, „Losy pedagogów polskich na Wschodzie”, „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (Londyn) z 24.09.2002, s. 4; A. G i z a, Polscy pedagodzy na Wschodzie, „Dialogi. Miesięcznik Pedagogiczny” 2002, nr 10, s. 21; A. G r o c h o w s k i, Losy pedagogów polskich na Wschodzie, GN 2002, nr 5, s. 1; Z. Z i e l i ń s k i, SPol 24:2003, s. 256 – 258; G. B u j a k, ABMK 77 (2002), s. 471; W. J. P o d g ó r s k i, Temat, który powraca, „Dziennik Polski” (Londyn), z 1.12.2005, nr 238, s. 7.

 1. Wstęp, w: jw., s. 7–10.
 2. Manicheizm, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. ks. M. Chmielewski, Lublin–Kraków 2002, s. 481–482.
 3. Nagroda Polonijna im. Skowyrów za rok 2002, FP 2002, nr 4, s. 22; „Wołanie z Wołynia” 2002, nr 3 (46), s. 36–38.
 4. Nagroda za pracę na Wołyniu, NK 2002, nr 6, s. 20–21.
 5. Odczuwałem jego wielką pokorę, w: Czesław Strzeszewski. Współtwórca i świadek katolicyzmu społecznego w Polsce w XX wieku. Księga pamiątkowa, red. E. Balawajder, Lublin: TN KUL 2002, s. 441–442.
 6. Odpowiedź przyjdzie stamtąd [rec. M. A. Koprowski, Za Bajkałem, Katowice 2001], „Gość Niedzielny” 2002, nr 7, s. 42.
 7. [Wywiad] B. P y c e l, Moja część Polski, „Gość Niedzielny” 2002, nr 23 dodatek „Nasza diecezja. Lublin”, s. 24.
 8. Przemówienie na zakończenie seminarium historyczno – kulturalnego polskich młodzieżowych liderów ze Wschodu, w: J. P l e w k o, Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2001, SPol 23:2002, s. 223–224.
 9. [Rec.] Marek A. Koprowski, Za Bajkałem, Katowice: Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej „Gość Niedzielny” 2001, ss. 208, il., SPol 23:2002, s. 276–277.
 10. [Red.] SPol 23 (2002), ss. 312.
 11. Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 2001, SPol 23 (2002), s. 227–242; CTh 2002, nr 2 (72), s. 192–200.
 12. Od Redakcji, SPol 23 (2002), s. 5–6.
 13. Z serca Roztocza [rec. M. K o ś c i ń s k i, Znani i nieznani. Szkice z przeszłości Krasnobrodu, Lublin 2002, ss. 182]; „Gość Niedzielny” 2002, nr 35 dodatek „Nasza Diecezja. Lublin”, s. 27.
 14. [Głos w dyskusji], w: J. P i ł a t o w i c z, Polskie stowarzyszenia naukowo – techniczne poza ziemiami polskimi do 1939 r., dodatek: Przebieg obrad, „Przegląd Biblioteczny” 2002, z. 1/2, s. 55–56.
 15. [Wywiad] L. W ą t r ó b s k i, Katolicki Uniwersytet Lubelski w służbie Polonii. Z księdzem prof. dr hab. Edwardem Walewandrem – dyrektorem Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawia [...], „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza” (Londyn) z 27.06.2002, s. 2.
 16. [Wywiad] L. W ą t r ó b s k i, W służbie Polakom na Wschodzie. Rozmowa z ks. prof. dr hab. Edwardem Walewandrem – dyrektorem Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Głos znad Niemna” (Mińsk) 2002, nr 29, s. 2. Przedruk [jako KUL w służbie Polaków na Wschodzie. Rozmowa...] NK 2002, nr 10, s. 16–17.
 17. [Wywiad] L. W ą t r ó b s k i, KUL – w służbie Polonii. Rozmowa z ks. prof. dr hab. Edwardem Walewandrem – dyrektorem Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Kurier Ateński” 2002, nr 320 (704), s. 10–11.
 18. [Współautor] Polonia, w: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, t. 40/18 (suplement współczesny), Warszawa: Gutenberg Print Sp. z o.o. 2002, s. 253–288.
 19. Kontekst ideologiczny i społeczny powstania i rozwoju skautingu katolickiego, w: Skauting katolicki. Idea o. Jakuba Sevina SJ, red. B. Migut, Tarnów 2002, s. 13–21.
 20. Kiołbasa Piotr, w: EK, t. 9, Lublin 2002, kol. 1.
 21. Klarkowski Bolesław, w: tamże, kol. 36.
 22. Klaudiusz de la Colombière, św., w: tamże, kol. 78–79.
 23. Knebelski Wacław, w: tamże, kol. 201–202.
 24. Kostkiewicz Zygmunt, w: tamże, kol. 969.
 25. Kowalski Aleksander, w: tamże, kol. 1086.
 26. Krasnobród, w: tamże, kol. 1213–1214.
 27. Polacy na Wschodzie w badaniach Instytutu, w: J. P l e w k o, Kronika 30 – lecia Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1972–2002, Lublin 2002, s. 155–160.
 28. [Tekst przemówienia na prezentacji książki Polacy w Gruzji pod red. E. Walewandra], w: jw., s. 133–135.
 29. [Wywiad] F. M a l i n o w s k i, 30 lat Instytutu Polonijnego KUL. Rozmawiamy z dyrektorem, ks. prof. Edwardem Walewandrem, FP 2002, nr 8, s. 10–11.
 30. Nagroda Specjalna im. I. i F. Skowyrów, FP 2002, nr 8, s. 12.
 31. [Red.] Oblicze ideologiczne szkoły polskiej 19441956, Lublin: „Bamka” Studio Komputerowo – Wydawnicze 2002, ss. 430, il. (Biblioteka Pedagogiczna, Seria A: Studia VI), ISBN 83 – 917056 – 1 – 7.

[Rec.] PU 2002, nr 6, s. 37; A. R. [A. R u t k o w s k a], FP 2002, nr 9, s. 31; [A. G i z a, W służbie ideologii, „Dialogi. Miesięcznik pedagogiczny” 2003, nr 3, s. 42; R. J u s i a k, Oblicze ideologiczne szkoły polskiej 1944–1956, „Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika” XXX (2002), z. 2, s. 232–236; H. S o f i ń s k i, „Nasza Służba” 2003, nr 89 (249), s. 11; B. T o p i j  –  S t e m p i ń s k a, „Horyzonty Wychowania” 2002, nr 2, s. 272–276; T. O ż ó g, SPol 24:2003, s. 266–268; A. S z a r k o w s k a, PHO 2003, nr 3–4, s. 229–232.

 1. Polska tradycja wychowania na wychodźstwie, w: jw., s. 365–384.
 2. Przemówienie inaugurujące sympozjum, w: jw., s. 11–14.
 3. Wprowadzenie, w: jw., s. 17–20 [wersja pol. i ang.].
 4. [Rec.] J. P l e w k o, Kronika 30 – lecia Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1972–2002, Wydawnictwo „Bamka”, Lublin 2002, ss. 230, ilustracje, FP 2002, nr 9, s. 31.
 5. [Wywiad] A. B o b r y k, Droga na nieludzkiej ziemi. Z ks. prof. Edwardem Walewandrem, dyrektorem Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawia..., „Kurier Siedlecki” z 15.05.2002, s. 18.
 6. Polonia i Polacy w Estonii, w: Wielka Encyklopedia PWN, t. 8, Warszawa 2002, s. 355.

 

 

2003

 

 1. [Red.] Polacy w Azerbejdżanie, Lublin: Studio Komputerowo – Wydawnicze „BAMKA” 2003, ss. 360, il. (Biblioteka Polonii, Seria A: Studia XXVII) ISBN 83 – 917056 – 2 – 5.

[Rec.] M. B. S t ę p i e ń, Polacy w Azerbejdżanie, PU 2002, nr 6, s. 12; [wersja poszerzona:] SPol 24:2003, s. 268–270; A. R. [A. R u t k o w s k a], FP 2003, nr 2, s. 39; A. G i z a, Nasi w Azerbejdżanie, „Dialogi. Miesięcznik Pedagogiczny” 2003, nr 4, s. 25.

 1. Wprowadzenie do sympozjum, w: jw., s. 21–22.
 2. Wprowadzenie, w: jw., s. 23–26 [wersja pol. i ang.].
 3. Polacy i Polonia na Łotwie, w: Wielka Encyklopedia PWN, t. 16, Warszawa 2003, s. 307–308.
 4. Polacy i Polonia w Mołdawii, w: Wielka Encyklopedia PWN, t. 18, Warszawa 2003, s. 25.
 5. Dusza nauczycielstwa – przed stu laty i dziś, PU 2003, nr 1, s. 10–11.
 6. [Rec.] Z. Z i e l i ń s k i, Katolicyzm, człowiek, polityka. Przeszłość i teraźniejszość, TN KUL, Lublin 2002, ss. 174, ind., FP 2003, nr 1, s. 39; [Wersja poszerzona:] SPol 24:2003, s. 291–292.
 7. Przedmowa, w: A. K o s e s k i, Procesy migracji i społeczności polonijne. Problematyka metodologiczno – historiograficzna, Lubin – Pułtusk 2003, s. 7–9.
 8. Dawid Jan Władysław, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, Warszawa 2003, s. 621–623.
 9. [Rec.] Ks. Z. Z i e l i ń s k i, Kościół w Polsce 19442002, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne „POLWEN” Radom 2003, ss. 494, FP 2003, nr 2, s. 39.
 10. [Pater Robert Miribung zu Ehren], „Korrespondenzblatt des Canisianums“ 2002/2003, Heft 1, s. 40–
 11. [Rec.] J. J e ż o w s k i, Życie duchowe chrześcijanina. Koncepcja życia duchowego w ujęciu biskupa Antoniego Pawłowskiego, Kalisz 2001, 256 s., AK 2003, z. 2, s. 388–389.
 12. Duchowość nauczyciela, w: Kształcenie duchowości nauczyciela, „Zeszyty Nauczycieli i Wychowawców” pod red. ks. S. Łabendowicza, Zeszyt 6, Radom 2003, s. 11–20.
 13. Miłość duszy ludzkiej, w: tamże, s. 21–29.
 14. Homilia [wygłoszona podczas Dnia skupienia dla nauczycieli i wychowawców diecezji radomskiej 16.12.2001], w: tamże, s. 30–35.
 15. [Red.] SPol 24 (2003), ss. 300.
 16. Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 2002, SPol 24:2003, s. 215–236; [wersja skrócona:] Nagroda Polonijna im. Skowyrów za 2003 r., FP 2003, nr 4, s. 26.
 17. [Przemówienie na otwarciu uroczystości 30 – lecia Instytutu w:] J. P l e w k o, M. B. S t ę p i e ń, Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2002, SPol 24:2003, s. 200–202.
 18. [Przemówienie na prezentacji książki Polacy w Gruzji w Warszawie] jw., s. 198–199.
 19. Od Redakcji, SPol, 24:2003, s. 5.
 20. Przyjaciel i Nauczyciel, w: Księdzu Proboszczowi Antoniemu Jerzemu Czyżewskiemu na pamiątkę Jego posługi kapłańskiej w Puławach, Puławy 2003, s. 33–34.
 21. [Rec.] Z. Z i e l i ń s k i, Kościół w kręgu rzeczywistości politycznej, Lublin 2003, FP 2003, nr 5, s. 39.
 22. Nagroda Naukowa im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 2003, PU 2003, nr 4, s. 20–21; toż, Nagroda naukowa im. Skowyrów za rok 2003, NK 2003 nr 3, s. 47–48.
 23. Seliger Kazimierz GostyńskiPriester und Pädagoge, „Korrespondenzblatt des Canisianums“ 2002/2003, Heft 2, s. 32–
 24. Kukulski Zygmunt Bolesław, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II, Warszawa 2003, s. 948.
 25. Rola kapłana polskiego wśród Polaków za granicą, w: Kształtowanie się elit polonijnych, red. J. Knopek, Bydgoszcz 2003, s. 167–185.

 

 

2004

 1. Przedmowa, w: Ks. P. M a z u r, Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy lokalnej 1918–1939, Lublin 2004, s. 3–5.
 2. Przedmowa, w: J a k u b o w s k i, Polacy w Estonii. Przeszłość i teraźniejszość, Gdańsk–Lublin 2004, s. V–VII.
 3. Wielka postać Kościoła, FP 2004, nr 2, s. 28.
 4. [Rec.] J. J a k u b o w s k i, Polacy w Estonii. Przeszłość i teraźniejszość, Gdańsk–Lublin 2004, FP 2004, nr 3, s. 39. Wersja poszerzona: SPol, t. 26, 2005, s. 332–334.
 5. Nagroda Polonijna im. Skowyrów za 2004, FP 2004, nr 4, s. 22.
 6. [Red.] SPol 25 (2004), ss. 319.
 7. Od Redakcji. SPol 25 (2004), s. 5; toż: Najnowsze wydanie. Studia Polonijne po raz 25, KL 2004, nr 204 z 31.08. s. 2.
 8. Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 2003. SPol 25:2004, s. 265–274; toż: Nagroda Polonijna im. Skowyrów za rok 2003, „Collectanea Theologica” 2004/1, s. 210–216.
 9. [Rec.] W. G. S m o r o d i n o w, Moja służba w Warszawskim Okręgu Naukowym i zdarzenia ze szkolnego życia. Wspomnienia pedagoga, Kielce 2003; SPol 25:2004, s. 282–284.
 10. [Rec.] Z. Z i e l i ń s k i, Kościół w kręgu rzeczywistości politycznej. Lublin 2003, SPol 25: 2004, s. 281–282.
 11. [Rec.] Z. J. W i n n i c k i, Współczesna doktryna i historiografia białoruska (po roku 1989) wobec Polski i polskości. Wrocław 2003. SPol 25: 2004, s. 292–295.
 12. [Rec.] A. K r y ń s k i, Wychowanie chrześcijańskie w środowisku szkolnym diecezji Bertoua w Kamerunie, Częstochowa 2000, SPol 25: 2004, s. 296–298.
 13. [Rec.] Ks. P. M a z u r, Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy lokalnej 1918–1939, Lublin 2004, FP 2004, nr 5, s. 39; wersja poszerzona: „Roczniki Nauk Społecznych. Pedagogika”, z. 2, 2004, s. 165–167.
 14. [Rec.] Ks. S. K o w a l c z y k, Z nauczania społeczno – teologicznego papieża Jana Pawła II, Sandomierz 2004, FP 2004, nr 5, s. 39. Wersja poszerzona: SPol, t. 26, 2005, s. 331–332.
 15. Rola Kościoła w realizacji funkcji społecznej prywatnych szkół średnich, w: Funkcja prywatnych szkół średnich w II Rzeczypospolitej, pod. red. E. J. Kryńskiej, Białystok 2004, s. 273–274.
 16. Nauczyciel i wychowawca. 75. urodziny ks. prał. prof. Czesława S. Bartnika, „Niedziela” 2004, nr 35, z 29.08, s. 18; wersja poszerzona: NPW 2004, nr 9 – 10, s. 21–22.
 17. [Red.] Polacy na Krymie, Lublin: „Bamka” Studio Komputerowo Wydawnicze 2004, ss. 322, il. (Biblioteka Polonii, Seria A: Studia XXIX) ISBN 83 – 89373 – 47 – 5.

[Rec.] A. R u t k o w s k a, FP 2004, nr 6, s. 39; t a ż, Polacy na Krymie, „Wspólnota Polska”. Pismo poświęcone Polonii i Polakom za granicą”, nr 6, 2004, s. 33; taż, SPol, t. 26, 2005, s. 341–342; A. G i z a, Polacy na Krymie, „Dialogi. Miesięcznik Pedagogiczny”, nr 3, 2005, s. 29; A. B o b r y k, „Rocznik Polonii”, nr 1, 2005, s. 171–175.

 1. Przemówienie inaugurujące sympozjum, : jw., s. 17–20.
 2. Wprowadzenie, : jw., s. 21–27 [wersja pol. i ang.].
 3. [Rec.] E. La m m e r s, Als die Zukunft noch offen war. Edith Stein – das entscheidende Jahr in Műnster, Műnster 2003; „Roczniki Teologiczne. Teologia Duchowości“, t. LI, z. 5 (2004), s. 219–221. Wersja skrócona: FP 2004, nr 6, s. 39.
 4. Studia Polonijne po raz 25, FP 2004, nr 6, s. 31. Toż: „Studia Polonijne po raz dwudziesty piąty”, PU nr 6, 2004, s. 20; A. R u t k o w s k a, Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2004, SPol, t. 26, 2005, s. 275.
 5. Zbigniew Kaczorowski, FP 2004, nr 6, s. 26.
 6. Czym są wartości w procesie wychowawczym? w: Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinności wychowania. V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym, Wrocław 2004, s. 515–517.
 7. Czynniki ideologiczne i społeczne powstania i rozwoju skautingu katolickiego w wydaniu Sługi Bożego Jacques’a Sevina TJ (1882–1951), w: Historia i polityka. Studia i rozprawy dedykowane Profesorowi Adamowi Koseskiemu w 65. rocznicę urodzin, Pułtusk 2004, s. 299–306.
 8. Starnawska z Kuczyńskich Maria, w: Polski Słownik Biograficzny, z. 174, t. XLII/3, s. 326
 9. Leszczyński Julian ks., w: EK, 10, Lublin 2004, kol. 859.
 10. Leogesellschaft, w: tamże, kol. 762–763.
 11. Kwiek Zenon ks., w: tamże, kol. 308.
 12. Duszpasterstwo emigrantów dzisiaj, w: Filozofia pochylona nad człowiekiem. Studia dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi, redakcja E. Balawajder, A. Jabłoński, J. Szymczyk, Lublin 2004, s. 703–708; toż, Historia i Archiwistyka. Studia z dziejów Polski, Polonii i archiwistyki. Księga dedykowana Księdzu doktorowi Romanowi Nirowi, pod red. J. Farysia, D. A. Rymara i M. Szczerbińskiego, Gorzów 2004, s. 377–381.
 13. Wrażliwy na drugiego człowieka, „Itinerarium. Kwartalnik Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie” nr 4, 2004, s. 24–25.
 14. Józef Wilk jakiego znałem, „Wiadomości Inspektorii” (Wrocław), Listopad–grudzień 2004, s. 18–19. Toż: w: Wybrane zagadnienia teorii i praktyki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka SDB (1937–2003), red. B. Kiereś [i in.], Lublin 2006, s. 43–45.

 

 

2005

 

 1. [Red.] SPol 26 (2005), ss. 346.
 2. Od Redakcji, tamże, s. 5.
 3. Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 2004, tamże s. 287–308; „Collectanea Theologica”, nr 2, 2005, s. 203–209.
 4. [Rec.] A. K o s e s k i, Procesy migracji i społeczności polonijne. Problematyka metodologiczno – historiograficzna, Lublin–Pułtusk 2003, tamże, s. 309–310.
 5. [Rec.] H. A. W r ó b e l, Wkład Kościoła polskiego w ewangelizację Argentyny, Buenos – Aires 2004, tamże, s. 323–325; Ewangelizacja Argentyny, „Wspólnota Polska. Pismo poświęcone Polonii i Polakom za granicą”, nr 2, 2006, s. 27; FP nr 1, 2005, s. 39.
 6. Polski uczony z Innsbrucka, FP nr 1, 2005, s. 23.
 7. [Red.] J. I h n a t o w i c z–S u s z y ń s k a, We will uproot you. Introduction and Footnes, Wyd. „Liber Duo”, Lublin 2005, ss. 348, il. (Biblioteka Pedagogiczna, Seria A: Studia V) ISBN 83 – 89868 – 13 – X.
 8. Preface to the Englisch Edition, w: J. I h n a t o w i c z–S u s z y ń s k a, We will uproot you. Introduction and Footnes E. Walewander. Lublin 2005, s. 9–10.
 9. [Rec.] T. W r ó b e l, Przystanek Gliwice. Dalsze Losy chłopca z Borysławia, Warszawa 2004, FP nr 1, 2005, s. 39.
 10. 40 – lecie pracy naukowej na KUL ks. S. Kowalczyka, FP nr 1, 2005, s. 35.
 11. Środowisko człowieka a wychowanie chrześcijańskie na ziemiach polskich w II połowie XIX wieku, „Przegląd Polonijny”, z. 4, 2004, s. 169–176; Summaries,195.
 12. „Studia Polonijne” dla wybitnego historyka, FP nr 3, 2005, s. 24. Wersja poszerzona: LKiS 2005, nr 3–4, s. 16–17.
 13. Ponad 30 lat związków z nauką. Rozmawiamy z ks. prof. Edwardem Walewandrem, FP nr 3, 2005, s. 25.
 14. Przedmowa, w: Cz. G a l e k, Myśl pedagogiczna Bolesława Prusa na tle pozytywizmu polskiego, Zamość 2005, s. 11–12.
 15. [Rec.] Cz. G a l e k, Myśl pedagogiczna Bolesława Prusa na tle pozytywizmu polskiego, Zamość 2005, FP nr 5, 2005, s. 39.
 16. [Rec.] S. B o b e r, Persona non grata. Biskup Ignacy Tokarczuk i władze PRL, Lublin 2005, FP nr 5, 2005, s. 39.
 17. [Rec.] Powstanie Styczniowe 1863–1864. Walka i uczestnicy. Represje i wygnanie. Historiografia i tradycja, pod red. W. Cabana i W. Śliwowskiej, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005, FP nr 4, 2005, s. 39.
 18. Biografistyka polonijna, FP nr 5, 2005, s. 16.
 19. Pasterz prześladowanego Kościoła – Biskup Walenty Baranowski (1805–1879), w: W duchu i prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805–2005), red. ks. H. Misztal, Lublin 2005, s. 112–117.
 20. Ukochany pasterz – Biskup Kazimierz Wnorowski (1818–1885), w: tamże, s. 118–122.
 21. Ojciec i pasterz – Biskup Marian Leon Fulman (1866–1945), w: tamże, s. 142–147.
 22. Proboszcz dobroci – Ksiądz Tadeusz Boguta (1906–1982), w: tamże, s. 262–266.
 23. Wydawnictwa religijne w działalności wychowawczej Kościoła na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku, w: Ku Niepodległej. Ścieżki polskie i francuskie 1795–1918, pod redakcją M. Willaume, Lublin 2005, s. 267–279.
 24. [Rec.] Z. K u r c z, Mniejszość polska na Wileńszczyźnie. Studium socjologiczne, Wrocław 2005, FP nr 7, 2005, s. 39.
 25. [Rec.] D. P ł y g a w k o, Benedykt XV dla Polski. 90 – lecie papieskiej kolekty 21 listopada 1915, Poznań 2005, FP nr 7, 2005, s. 39.
 26. Wychowawcza działalność Kościoła na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku w ramach stowarzyszeń rzemieślniczych i gospodarczych, „Annales UMCS”, sec. F, vol. LX, Historia, Losy Polaków pośród swoich i obcych, 2005, s. 391–340.
 27. Nowe zadania w pracy dla Polonii, FP nr 7, 2005, s. 23.
 28. Katedra Pedagogiki Porównawczej, PU KUL 2005, nr 5–6, s. 35–36.
 29. [Współautor z M. Szczerbińskim], Zdzisław Konstanty Jagodziński (1927–2001). Życie i dzieło, w: Historia i Księga dedykowana pamięci doktora Zdzisława Konstantego Jagodzińskiego, pod red. J. Farysia i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. 2005, s. 9–20.
 30. [Rec.] P. P. G a c h, Pejzaże i ulice, Lublin 2005, „W kręgu kultury. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie” 2005, nr 3, s. 35.
 31. Biblioteka Polonii, w: Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, t. 5, Toruń 2005, s. 503.
 32. Nagroda Naukowa im. Ireny i Franciszka Skowyrów, w: tamże, s. 520.
 33. Studia Polonijne, w: tamże, s. 525.

 

 

2006

 

 1. Sprawiedliwy z wiary żyje, GKr 2006, nr 1, s. 5–7.
 2. „Wspólnota Polska” i Dom Polonii w Lublinie, LKiS 2006, nr 1, s. 47–49.
 3. Sekty dzisiaj. (Głos w dyskusji), tamże, 2006, nr 2, s. 74.
 4. [Rec.] Z. Z i e l i ń s k i, Historia Kościoła. Odbicie rzeczywistości Bożej w świecie, Wrocław 2005, FP 2006, nr 1, s. 39.
 5. [Rec.] T. R i e d l, Chodząc po Lwowie, Pelplin 2006, FP 2006, nr 2, s. 39.
 6. Benedykt XVI w Polsce, FP 2006, nr 3, s. 4–5.
 7. [Rec.] T. W r ó b e l, Ludzie Borysławia, Warszawa 2005, tamże, s. 39.
 8. [Rec.] S. K o z a n e c k i, T. B o r o w i c z, Myśląc o Polsce. Idee przewodnie „Horyzontów” (19561971), Radom–Bruksela 2006, tamże, s. 39.
 9. Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej w latach 1918Obszar i środki oddziaływania, w: Ius et fides. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, red. T. Guz, M. Kuć, Lublin 2006, s. 125–138.
 10. Etos wychowania w życiu i działalności pasterskiej biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana, w: Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku, red. E. J. Kryńska, Białystok 2006, s. 76–80.
 11. Oddziaływanie na środowiska wiejskie w nauczaniu Kościoła na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939, w: Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku. Księga dedykowana prof. Richardowi Pipesowi, red. H. Kocój, R. Małek i M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2006, s. 211–220.
 12. Ksiądz Józef Wilk, jakiego znałem. W III rocznicę śmierci Kierownika Katedry Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki WNS KUL, LKiS 2006, nr 3–4, s. 82–83 i 85.
 13. Diecezja lubelska a emigracja w okresie międzywojennym, FP 2006, nr 5, s. 30.
 14. [Rec.] Wybrane zagadnienia teorii i praktyki rodziny, red. B. Kiereś, M. Nowak, D. Opozda, Lublin 2006, tamże, s. 39.
 15. Polskie duszpasterstwo na obczyźnie (cz. I), FP 2006, nr 6, s. 28.
 16. [Rec.] K. G ó ź d ź, Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej, Lublin 2006, FP 2006, nr 6, s. 39.
 17. [Rec.] A. i Z. J u d y c c y, Oblaci polscy we Francji, Belgii i Luksemburgu, Vaudricourt 2006, FP, tamże.
 18. Metodologiczne problemy w rozwoju badań polonijnych, SPol 27 (2006), s. 235–237; w: Diaspora polska w procesie globalizacji. Stan i perspektywy badań, red. G. Babiński, H. Chałupczak, Kraków 2006, s. 312–315.
 19. Badania nad Polonią i Polakami w świecie w Instytucie Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, w: jw., s. 360–377.
 20. Z recenzji [pol. i niem. wersja językowa], w: Jan Paweł II we wspomnieniach polsko – niemieckich, red. M. Kalczyńska, L. Paszek, Dortmund–Katowice 2006, IV strona okładki.
 21. Parafia i jej oddziaływanie na oblicze moralne społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939 na przykładzie diecezji lubelskiej, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2006, t. III, s. 289–295.
 22. [Łotwa] Polonia, w: EK, t. 11, kol.. 530–531.
 23. Mańkowski Piotr, w: tamże, kol. 1202.

 

 

2007

 

 1. Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 1918–1939, Lublin: TN KUL, 2007, ss. 366, ss. 40 il. („Biblioteka Pedagogiczna” Seria A: Studia, t. XI). ISBN 83 – 7306 – 215 – 7.

          Zmieniony przedruk rozdziału Walor pedagogiczny duszpasterstwa młodzieży na Duszpasterstwo młodzieży w pedagogii Kościoła na Lubelszczyźnie latach 19181939, w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 810–823; zmieniony przedruk rozdziału Rodzina jako miejsce wychowania świeckiego i religijnego w diecezji lubelskiej w okresie międzywojennym, w: Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych, red. D. Opozda, Lublin 2007, s. 307–313; zmieniony przedruk rozdziału Rodzina jako przedmiot wychowania świeckiego i religijnego, w: Magia sportu i słowa, tom studiów dedykowany redaktorowi B. Tomaszewskiemu, red. A. Dobrowolska, M. Szczerbiński i G. Wieczorek, Gorzów Wlkp. 2008, s. 429–433; zmieniony przedruk Wprowadzenia, zatytułowany Pedagogia katolicka na Lubelszczyźnie w okresie Dwudziestolecia, LKiS 2008, nr 7, s. 25–30.

          [Rec.] H. S a n e c k i, O wychowaniu w Polsce międzywojennej, KL, 2007, nr 72 (z 26.03), s. 9; A. R u t k o w s k a, FP 2007, nr 2, s. 39; T. B o m b a, Lektura na wakacje, „Niedziela Zamojsko–Lubaczowska” 2007, nr 27 (z 8.07), s. 5; K. S t o l a, WDL 2007, nr 2, s. 515 – 520; T. O ż ó g, Diecezja lubelska w dwudziestoleciu międzywojennym jako „locus paedagogicus”, LKiS 2007, nr 3, s. 68–70; A. K r u c z e k, Niedoceniana pedagogia katolicka, „Nasz Dziennik” z 3.09.2007, s. 7; P. M a z u r, ZID 2007, nr 2, s. 328–330; M. W i e l i c z k o, „Rocznik Chełmski”, 2007, t. 11, s. 288–291; Cz. G a l e k, W trosce o wiernych, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2007, nr 4, s. 115–116; B. T o p i j–S t e m p i ń s k a, „Horyzonty Wychowania” 2007, nr 6, s. 228–231; P. M a z u r, AK 2008, z. 3, s. 613–614; t e n ż e, „Paedagogia Christiana”, t. 20; S. T y m o s z, „Roczniki Nauk Prawnych” 2007, nr 2, s. 233–236; Cz. G a l e k, PHO 2008, nr 1–2, s. 187–189; H. S. Dla pedagogów i historyków, „Tygodnik Zamojski” 2008, nr 33 (z 13.08), s. 20; S. K o w a l c z y k, „Studia Sandomierskie” 2008 z. 2–3, s. 145–148; S. F. G a j e r s k i, „Rocznik Lubaczowski” 2004–2006, t. XIII–XIV, s. 385–391; R. J u s i a k, „Roczniki Nauk Społecznych” z 2, Pedagogika, 2008, t. XXVI, s. 141–143; A. C h o d u b s k i, „Cywilizacja i Polityka” [Zeszyty Naukowe, nr 6: Uniwersytet Gdański Instytut Politologii] 2008, nr 6, s. 312–317; Ł. K a l i s z, „Rocznik Teologii Katolickiej” 2010, t. IX, s. 279–281; J. D o r o s z e w s k i, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2010, t. 29, s. 291–293; J. Z w i ą z e k, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 2011, t. 39, s. 273–275; J. F l a g a, „Revue d’Histoire Ecclésiastique” 2011, nr 1, s. 350–352.

 1. Cisza i medytacja, w: Leksykon pedagogiki religii, red. C. Rogowski, Warszawa 2007, s. 72–74.
 2. Duchowość, w: jw.: s. 121–122.
 3. Parafiada, w: jw.: s. 509–510.
 4. Druga wojna światowa a losy Polski i Polaków, LKiS 2007, nr 1, s. 50–52.
 5. Chrześcijanin w obliczu doświadczenia proroka Eliasza, LKiS 2007, nr 2, s. 56–57.
 6. Pedagogia przez duszpasterstwo parafialne. Na przykładzie biografii duszpasterzy krasnobrodzkich od połowy XIX w. do czasów współczesnych, cz. I, GKr 2007, nr 5, s. 6–8; cz. II, tamże, 2007, nr 6, s. 6–7; cz. III, tamże, 2007, nr 7, s. 6–7; cz. IV, tamże, 2007, nr 8, s. 6–7; cz. V, tamże, 2007, nr 9, s. 6–7; cz. VI, tamże, 2007, nr 10, s. 8 i 12; cz. VII, tamże, 2007, nr 11, s. 6–7.
 7. Nauczyciel i wychowawca. Z racji 60. rocznicy urodzin z ks. Edwardem Walewandrem rozmawia Aleksandra Rutkowska, LKiS 2007, nr 3, s. 64–67.
 8. [Rec.] W. C h m i e l e w s k i, Kształcenie nauczycieli w okresie ideologizacji (1944–1956), Warszawa 2006, FPs 2007, nr 1, s. 39.
 9. [Rec.] Ma l c z e w s k i, Polonii Brazylijskiej obraz własny. Zapiski emigranta, Kurytyba 2007, FP, 2007, nr 3, s. 39.
 10. [Rec.] Ki j a s, Chrzest Rusi, Poznań 2006, FP 2007, nr 3, s. 39.
 11. 35 lat Instytutu Polonijnego KUL. Z ks. prof. dr hab. Edwardem Walewandrem rozmawia Aleksandra Rutkowska, FP 2007, nr 3, s. 24; wersja polska i ukraińska, „Wołanie z Wołynia” 2007, nr 6, s. 38–40
 12. [Rec.] M. Walczak, Lwów i Wilno – edukacja dzieci polskich w latach 1939–1945, Warszawa 2001, FP 2007, nr 4, s. 39.
 13. Charyzmatyczny pasterz Polonii, PU 2007, nr 4, s.16–17; (wersja poszerzona), LKiS 2007, nr 4–6, s. 68–
 14. Wspomnienie o Ks. Kazimierzu Stanisławie Wójtowiczu (1930–2006), ZID 2007, nr 3, s. 451–
 15. [Rec.] M. Wa l c z a k, Straty materialne i szkody moralne szkolnictwa polskiego w okresie okupacji 19391945, Warszawa 2001, FP 2007, nr 6, s. 39.
 16. Wychowanie według Jana Pawła II, LKiS 2007, nr 4– s. 7–9; t o ż, GKr 2008, nr 3, s. 7–8.

 

 

2008

 

 1. Tu modlą się matki, „Głos św. Antoniego. Miesięcznik parafii św. Antoniego w Lublinie pod patronatem Oddziału Akcji Katolickiej” 2008, nr 2, s. 5.
 2. [Rec.] Ks. Cz. S. Ba r t n i k, Pamiętnik duchowy z lat 1950–1958, Lublin 2006, WDL 2008, nr 1, s. 265–267; LKiS 2008, 1–2, s. 95; AK 2008, z. 2, s. 384–
 3. Ksiądz prałat Wilhelm Reitzer (1917–2007), WDL 2008, nr 1, s. 179–
 4. Wychowawcza działalność Kościoła Lubelskiego. Sprawowanie sakramentów i służba Boża w latach okupacji niemieckiej, „Summarium” 2007, s. 107–
 5. Nauczanie prawd wiary w diecezji lubelskiej podczas okupacji niemieckiej 19391945, w: W pokornej służbie prawdzie i miłości. Księga pamiątkowa ku czci Ojca Profesora Pawła Placyda Ogórka OCD w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. S. Urbański [i in.], Warszawa 2008, s. 341–
 6. Pro Ecclesia et Pontifice, GKr 2008, nr 4, s. 8.
 7. Wydział Nauk Społecznych KUL, w: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, red. G. Kramarek i E. Ziemann, Lublin 2008, s. 112–
 8. Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, w: tamże, s.137–
 9. Kult Matki Boskiej w okresie Powstania Styczniowego, AK 2008, z. 1 (596), s. 119–126; LKiS 2008, nr 1–2, s. 30–
 10. [Rec.] M. Au s z, Szkoły pijarskie na Lubelszczyźnie w wiekach XVIIXIX, Lublin 2006, „Roczniki Nauk Społecznych – Pedagogika” 2008, z. 2, s.159–
 11. Krasnobrodzkie reminiscencje, GKr 2008, nr 7, s. 15–16; LKiS 2008, nr 4, s. 240–
 12. [Rec.] T. Be r e z a, Parafiamiastookolica. Lublin 2000, WDL 2008, nr 3, s. 695–696.
 13. Mineyko Zygmunt, w: EK, t. 12, Lublin 2008, kol. 1158.
 14. MniejszościOświata i wychowanie, w: tamże, s. 1454–
 15. Niezwykłe odkrycie w Krasnobrodzie, redakcja, wstęp i przypisy dokumentu z 1864 r., odnalezionego 20.10.2008 r. w Krasnobrodzie, opublikowano od 10.11.2008 r. w serwisie internetowym Kurii Biskupiej w Zamościu pod adresem: http://www.diecezja.zam – lub.pl/index.php?art=418&start=8&irek=183 oraz w serwisie internetowym Kurii Arcybiskupiej w Lublinie pod adresem: http://kuria.lublin.pl w dniach od 10.11 do 18.11.2008 r.; Niezwykłe odkrycie w Krasnobrodzie, GKr 2008, nr 11, s. 3–5; WDL 2008, nr 4, s. 940–948; „Gazetka Parafialna”, (Parafii pw. św. Barbary w Łuszczowie) 2008, nr 5, s. 17–20; LKiS 2008, nr 7, s. 51–53; ZID 2008, nr 4, s. 54–61; ABMK 90 (2008), s. 205–211; „Roczniki Historii Kościoła” 2010, t. 2, s. 239–
 16. Polacy i Polonia w badaniach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w: Edukacja polonijna, red. W. Rybczyński, Pułtusk 2008, s. 43–
 1. Kościół a Polonia i Polacy w świecie, SPol 29 (2008), s. 35.

 

 

2009

 

 1. Wzór dla tych, którzy dzierżą władzę. Rozmowa z [...] organizatorem konferencji pt. Biskup lubelski Marian Leon Fulman – pedagog trudnych lat. Rozmawiał A. Kruczek, „Nasz Dziennik” nr 11 z 14.01.2009, s. 10.
 1. Biskup Marian Leon Fulman – życie i dzieło, WAL 2009, nr 1, 173–179; wersja poszerzona, LKiS 2009, nr 1, s. 9–
 2. Znaczenie działalności Mariana Leona Fulmana dla współczesnej pedagogiki, WAL 2009, nr 1, s. 180–
 3. Działalność wychowawcza Kościoła Lubelskiego 1939–1945, Lublin: TN KUL 2009, ss. 256, ss. 15 il. („Biblioteka Pedagogiczna” Seria A: Studia, t. XIII). ISBN 978 – 83 – 7306 – 392 – 1.

[Rec.] K. P o d s t a w k a, Kościół Lubelski w latach II wojny światowej. Zapisane świadectwo, „Gość Lubelski” nr 35 z 30.07.2009, s. IV; B u k, Bohaterom II wojny światowej, „Niedziela Lubelska” nr 36 z 6.09.2009, s. VIII; A. K r u c z e k, Kościelna pedagogia lat wojny, „Nasz Dziennik” nr 213 z 11.09.2009, s. 9; A. L i t w i n, Kościół Lubelski stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości, „Niedziela Zamojsko – Lubaczowska” nr 38 z 20.09.2009, s. VIII; Cz. G a l e k, Spłata długu wdzięczności, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2009, nr 100, s. 109–110; K. S t o l a, WDL 2009, nr 3, s. 829832; R. J u s i a k OFM, „Zeszyty Naukowe KUL” 2009, nr 3, s. 102104; T. M a l e c, Cierpienie narodu – cierpienie Kościoła, „Summarium” 2009, s. 5560; W. B i e l a k, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, red. J. Walkusz, Lublin 2010, s. 417422; J. F l a g a, Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego, PU 2010, nr 2, s. 1718; S. M a u e r s b e r g, PHO 2010, nr 12, s. 239240; E. S m o ł k a, „Roczniki Pedagogiczne” 2010, nr 2 (38), s. 213; Cz. G a l e k, AK 2010, z. 1, s. 201–203; t e n ż e, HD 2011, nr 1, s. 178180; S. K o w a l c z y k, „Studia Sandomierskie“ 2010, t. 17, z. 4, s. 156158; Z. Z  e l i ń s k i, „Saeculum Christianum” 2011, nr 1, s. 278281; Cz. G a l e k, „Almanach Historyczny” 2010, t. 12, s. 189192.

 1. Pedagog trudnych lat. Z okazji międzynarodowego sympozjum nt. Biskup lubelski Marian Leon Fulman [...] rozmawia Zbigniew Fronczek, LKiS 2009, nr 1, s. 13
 2. Budujmy dom na skale, GKr 2009, nr 4, s. 13–14; LKiS 2009, nr 26, s.67; „Gazetka Parafialna” (Parafii pw. św. Barbary w Łuszczowie) 2009, nr 7, s. 3
 3. Chrześcijanin w obliczu doświadczeń proroka Eliasza, w: Służbie piękna. Księga pamiątkowa poświęcona księdzu prałatowi Eugeniuszowi Kościółce z okazji 70 – lecia urodzin, red. P. Kawałko [i in.], Lublin 2009, s. 373
 4. Mołdawia – Duszpasterstwo polonijne, EK, t. 13, Lublin 2009, kol. 85
 5. Monachium Metropolia M. – F., tamże, kol. 99100.
 6. Monachium. Miasto, tamże, kol. 100.
 7. Monachium. Uniwersytet, tamże, kol. 100
 8. Monachium. Ośrodek polonijny, tamże, kol. 101
 9. Freising, tamże, kol. 104
 10. Moszczeńska–Rzepecka Izabela, tamże, kol. 339
 11. Nagroda Naukowa im. Ireny i Franciszka Skowyrów, tamże, kol. 662
 12. Oto Matka Twoja, GKr 2009, nr 6, s. 1516; Spotkanie u Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, LKiS 2009, nr 7, s. 72
 13. Patriotyzm w nauczaniu Kościoła na temat środowiska wiejskiego diecezji lubelskiej (1918–1939), w: Patriotyzm a wychowanie, red. E. J. Kryńska [i in.], Białystok 2009, s. 490
 14. Działalność wychowawcza Kościoła Lubelskiego 1939 – 1945, WDL 2009, nr 2, s. 445
 15. [Rec.] J. Ma s t a l s k i, Samotność globalnego nastolatka, Kraków 2007, LKiS 2009, nr 1, s. 67; WDL 2009, nr 2, s. 485486; „Roczniki Pedagogiczne” 2010, nr 2 (38), s. 189
 16. A segunda guerra mundial e o destino da Polonia e dos Poloneses, „Projecoes” 2009, nr 1, s. 114
 17. Sprawiedliwy z wiary żyje, [Kazanie pogrzebowe prof. dra hab. M. Wieliczki z UMCS] „Głos św. Antoniego” (Miesięcznik parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie) 2009, nr 9, s. 6
 18. Benedyktyńska szkoła życia, tamże, 2009, nr 10, s. 4
 19. kanonik Ludwik Liwerski (1892–1970), WDL 2009, nr 3, s. 769789.
 20. Moje krasnobrodzkie wspomnienia, w: In persona Christi. Księga na 80 – lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, t. 2, red. K. Góźdź, Lublin 2009, s. 911
 21. Aksjologia, w: Encyklopedia filozofii wychowania, red. S. Jedynak, J. Kojkoł, Bydgoszcz 2009, s. 16
 22. Jan Paweł II, w: tamże, s. 125
 23. Tożsamość szkoły w nauczaniu Kościoła na Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym, w: Kreowanie tożsamości szkoły, t. 2: Konteksty historyczne, społeczno – kulturowe, edukacyjne, red. K. Chałas, B. Komorowska, Lublin 2009, s. 27
 24. Z recenzji wydawniczej, w: Kultura książki i prasy polonijnej. Dziedzictwo narodowe i światowe, red. M. Kalczyńka [i in.], Katowice 2009, IV s. okładki.
 25. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński i jego internowanie w świetle prasy austriackiej z lat 1863–1864, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 2009, nr 4, s. 1013
 26. [Rec.] Ks. J. Zw i ą z e k, Rzeczywistość historyczna w kazaniach, Częstochowa 2009, tamże, s. 10491051; Sztuka kaznodziejska, LKiS 2009, nr 7, s 104.
 27. Katolickie stowarzyszenia młodzieżowe na Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym, w: Przeszłość i teraźniejszość. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Koseskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Dygo [i in.], Pułtusk 2009, s. 259
 28. Wspomnienie o śp. prof. dr hab. Tadeuszu Radziku (1953–2009), LKiS 2009, nr 7, s. 97.
 29. Duchowość dominikańska jako szkoła życia, „Summarium” 2009, s. 35
 30. Dr hab. Mieczysław Wieliczko, tamże, s. 131–137; http://www.nasza – gazetka.com/ w menu Jaslo oraz Wspomnienie o profesorze dr. hab. Mieczysławie Wieliczce (1935–2009), SPol 30 (2009), s. 391–397.
 31. Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL – zadania, możliwości, perspektywy, SPol 30 (2009), s. 714.
 32. Kościół i kapłan w dziejach Polski, „Studia Leopoliensa” 2009, nr 2, s. 133

 

 

2010

 

 1. [Red.] Biskup lubelski Marian Leon Fulman. Pedagog trudnych lat, Lublin: TN KUL 2010, ss. 274, il. (Biblioteka Pedagogiczna, Seria A: Studia XIV) ISBN 978 – 83 – 7306 – 471 – 3 oraz ISBN 978 – 83 – 7702 – 039 – 5.

[Rec.] K. P o d s t a w k a, Pasterz i pedagog, „Gość Lubelski” nr 40 z 10.10.2010, s. II; U. B u g l e w i c z, Pedagog trudnych lat, „Niedziela Lubelska” nr 7 z.13.02.2011, s. VII; T. M a l e c, Pasterz – nauczyciel – patriota, „Summarium” 2010, t. 19, 127–137; J. D o r o s z e w s k i, PHO 2011, z. 1–2, s. 149–151; P. N i t e c k i, AK 2011, z. 2, s. 399–401; Cz. G a l e k, Pedagog trudnych lat, „Niedziela Zamojsko – Lubaczowska” nr 30 z 24.07.2011, s. VII; J. F l a g a, Pasterz diecezji i pedagog trudnych lat, PU KUL 2011, nr 5, s. 2729; J. Z w i ą z e k, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 2011, t. 39, s. 275–279; J. F l a g a, ABMK 96 (2012), s. 313329;

 1. Biskup Marian Leon Fulman (1866–1945)życie i dzieło, w: jw., s. 123
 2. Znaczenie biskupa Mariana Leona Fulmana dla współczesnej pedagogiki, w: jw., s. 203
 3. Wprowadzenie do sympozjum, w: jw., s. 15
 4. Einführung, w: jw., s. 21
 5. [Razem z U. Wolf] tłum. z niem. Wo l f, Kardynał Klemens August Galen. Episkopat niemiecki a Watykan podczas drugiej wojny światowej, w: jw., s. 69–87.
 6. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński i jego internowanie w świetle prasy austriackiej z lat 18631864, AK 2010, z. 2, s.344–351;
 7. [Rec.] J. Zw i ą z e k, Rzeczywistość historyczna w kazaniach, Częstochowa 2009, AK 2010, z. 2, s. 410–411.
 8. [Rec.] B. To p i j  –  S t e m p i ń s k a, Działalność edukacyjna Krucjaty Eucharystycznej w Polsce międzywojennej, Kraków 2009, PHO 2010, z. 3–4, s. 248–250.
 9. [Rec.] R. Ju s i a k OFM, Kościół katolicki wobec wybranych kwestii społecznych w Polsce. Studium socjologiczne, Lublin 2009, AK 2010, z. 3, s. 615–616; PHO 2010, z. 3–4, s. 251–252.
 10. [Rec.] J. M a r i a ń s k i, Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych, Lublin 2008, Religijność młodzieży, AK 2010, z. 3, s. 590–591; PU, 2010, nr 4, s. 21; PHO 2010, z. 3–4, s. 253–254.
 11. [Rec.] L. K a c p r z a k, Idea i praktyka wielostronnego kształcenia w polskiej strategii edukacyjnej, Piła 2010; PHO 2010, z. 3–4, s. 255–256; „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3, s. 119–120.
 12. O roli Kościoła w rozwoju polskości poza Polską, „Cywilizacja” [O nauce, moralności, sztuce i religii] 2010, nr 32, s.186–194.
 13. [Rec.] T. Bą k, Współczesne uwarunkowania kreacji subkultur młodzieżowych, Warszawa 2008; WDL 2010, nr 1, s. 47–48; AK 2010, z. 3, s. 596–597; Kreacja subkultur, LKiS 2010, nr 3, s. 96.
 14. Oświata i wychowanie, w: EK, t. 14, Lublin 2010, kol. 1003–1004.
 15. Drzewo życia (Przemówienie wygłoszone 12 października 2009 r. w kościele NMP Matki Kościoła w Świdniku na uroczystości posadzenia dębu dla upamiętnienia Polaków zamordowanych w Katyniu [...]), LKiS 2010, nr 1–2, s. 15–17; „Wołanie z Wołynia” 2010, nr 5, s. 18–21.
 16. Zygmunt Bolesław Kukulski, LKiS 2010, nr 3, s. 39–41; (wersja poszerzona) Pedagogia uniwersytetu w życiu i działalności Zygmunta Bolesława Kukulskiego (1880–1944), w: Wczoraj, dziś i jutro pedagogiki uniwersyteckiej w świetle twórczości Stefana Kunowskiego, red. K. Braun [i in.], Lublin 2010, s. 65–71.
 17. Do przyszłych nauczycieli, LKiS 2010, nr 3, s. 82–83.
 18. [Rec.] Ks. S. Ko w a l c z y k, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły, Lublin 2010, WAL 2010, nr 3, s. 403–405; Osoba jako zasada, LKiS 2010, nr 4, s. 94;
 19. [Rec.] E. Ni e b e l s k i, Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu, Lublin 2008; AK 2010, z. 3, s. 597–598; WAL 2010, nr 3, s. 405–407; Chorągiew w ręku kapłana, LKiS 2010, nr 4, s. 95.
 20. Zakonotwórcza misja Kolumby Białeckiej (18381887) i duchowe znaczenie jej imienia, „Roczniki Teologii Duchowości” 2009, t. 1(56), s. 199–205.
 21. Matka Kolumba Białecka, „Seminare” 2010, t. 28, s. 285–290.
 22. [Rec.] Faszination Astronomie – eine Spurensuche in der Melker Stiftsbibliothek, red. Glaßner, Melk 2009, ABMK 93 (2010), s. 353–354.
 23. Kościół a polskie ruchy społeczno – polityczne, w: „Solidarność” w Zamościu i na Zamojszczyźnie w 30. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, red. J. Feduszka, Zamość 2010, s. 31–40.
 24. Construindo a casa sobre uma rocha, „Polonicus. Revista de reflexao Brasil–Polonia” [Curitiba–Pr] 2010, nr 1, s. 118–125.
 25. Wartości w wychowaniu, Die Werte in der Erziehung, w: Aktualne problemy badawcze polskiej i niemieckiej pedagogiki religii. ABSTRACTS I Polsko – Niemieckiego Kongresu Pedagogiki Religii z 18–19.06.2010, Olsztyn 2010, s. 84 i 85.
 26. [Rec.] T. Wr ó b e l, Borysławskie retrospekcje, Warszawa 1998, w: t e n ż e, Ludzie Borysławia, t. III: Losy ludzi urodzonych lub działających w Borysławiu, Warszawa 2010, s. 171–174.
 27. Opinia publiczna w Austrii wobec polskich emigrantów uczestników Powstania Styczniowego (w świetle austriackiej prasy), w: Emigracja postyczniowa 1863 roku, red. E. Niebelski, Lublin 2010, s. 9–18.
 28. Biskup Lubelski Kazimierz Wnorowski (18181885), „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 2010, nr 2, s.165–170; LKiS 2010, nr 5, s. 62–63.
 29. Postmodernizm a pedagogia chrześcijańska, tamże, s. 152–164.
 30. Charyzmatyczny pasterz Polonii, tamże, s. 171–175; „Summarium” 2010, t. 19, s. 13–117.
 31. [Rec.] J. Ma s t a l s k i, Samotność globalnego nastolatka, Kraków 2007; „Roczniki Pedagogiczne” 2010, nr 2 (38), s. 189–190.
 32. Polska – Estonia 1918–1939, [Rec.] P. Ło s s o w s k i, Stosunki polsko – estońskie 19181939, Warszawa 2010; PU KUL 2010, nr 3, s. 20.
 33. Niezwykłe odkrycie w Krasnobrodzie, „Roczniki Historii Kościoła” 2010, t. 2, s. 239–246.
 34. Religijne stowarzyszenia młodzieżowe na Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym, w: Działalność młodzieży studenckiej na KUL – u w II Rzeczypospolitej, red. M. Ryba, Lublin 2010, s.15–41.
 35. Kryształowa postać duszpasterza i naukowca [ks. Józefa Niewiadomskiego], „Niedziela Lubelska” nr 43 z 24.10.2010, s. II; (skrót), Honorowy kanonik, „Lubelski Gość Niedzielny”, nr 40 z 10.10.2010, s. II.
 36. Wspomnienie o śp. prof. zw. dr. hab. Tadeuszu Radziku (1953–2009), „Studia Migracyjne–Przegląd Polonijny” 2010, z. 2, s. 5–11.
 37. Wspomnienie o Profesorze Mieczysławie Wieliczce (19352009), w: Studia z dziejów Europy Wschodniej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Arturowi Kijasowi w 70. rocznicę urodzin, red. G. Błaszczyk, P. Kraszewski, Poznań 2010, s. 493–499.
 38. Ksiądz profesor Józef Niewiadomski, dziekan Wydziału Teologii w Innsbrucku, kanonikiem lubelskim, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej. Memoranda” 2010, nr 4, s. 553–555; (wersja poszerzona), LKiS 2010, nr 5, s. 88–89.
 39. Pamięci prof. Mieczysława Wieliczki (1935–2009), LKiS 2010, nr 5, s. 82–83.
 40. Boże Narodzenie dzisiaj, LKiS 2010, nr 6, 4–5.
 41. Niektóre osobliwości współczesnej pedagogii społecznej, LKiS 2010, nr 6, s. 104–105.
 42. Z recenzji wydawniczej, w: P. Ło s s o w s k i, Stosunki polsko – estońskie 19181939, Warszawa 2010, s. IV okładki.

 

 

2011

 

 1. Błogosławiony Jan Paweł II, „Niedziela Lubelska” nr 5 z 30.01.2011, s. VI; „Wołanie z Wołynia” 2011, nr 1, s. 6–8; GKr 2011, nr 2, s. 7; LKiS 2011, nr 1–3, s. 6–7; Bł. Jan Paweł II. Niezwykły dar dla Polaków, PU 2011, nr 3, s. 12–13.
 2. Pedagogia porównawcza, w: EK, t. 15, Lublin 2011, kol. 202–203.
 3. Plater – Zyberkówna Cecylia: 1. Życie i działalność, w: tamże, kol. 800–801.
 4. Postmodernizm a pedagogia katolicka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011, ss. 38, Summary, (Biblioteka Pedagogiczna, Seria A: Studia XVI) ISBN 978 – 83 – 7611 – 91 – 4.

[Rec.] Cz. G a l e k, Wychowywać dzisiaj, „Niedziela Zamojsko – Lubaczowska” nr 23 z 5.06.2011, s. 5; t e n ż e, WAL 2011, nr 2, s. 279; R. I w a n, AK 2011, z. 2, s. 401–403; J. M a r i a ń s k i, „Zeszyty Naukowe KUL” 2011, nr 2, s. 98–101; Cz. G a l e k, ZID 2011, nr 2, s. 118–119; W. C h m i e l e w s k i, PHO 2011, z. 3–4, s. 191–192; R. I w a n, Konieczna konfrontacja, „Po Prostu. Magazyn Polonijny”, [Monachium] 2011, nr 5, s. 21; T. M a l e c, HD 2012, nr 1, s. 204–207; J. M a r i a ń s k i, AK 2012, z. 3, s. 615–617; Z. T y b u r s k i, Pedagogia katolicka wobec postmodernizmu, „Społeczeństwo i Rodzina” 2012, nr 30, s. 148–150.

 1. Pedagogia a duszpasterstwo parafialne. Na przykładzie biografii proboszczów krasnobrodzkich od połowy XIX w. do II wojny światowej, w: Veritatem in caritate. Księga Jubileuszowa z okazji urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy, red. W. Depo [i in.], Lublin 2011, s. 811–829.
 2. Katedra Pedagogiki Porównawczej, w: Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, red. A. Rynio [i in.], Lublin 2011, s. 174–183.
 3. [Rec.] J. Ma r i a ń s k i, Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych, Lublin 2008; WAL 2011, nr 1, s. 151–153.
 4. Przedmowa, w: Z. Ty b u r s k i, Encykliki Jana Pawła II. Fundamenty wiary i moralności katolickiej, Lublin 2011, s. 9–12.
 5. „Matka, która wszystko rozumie”, GKr 2011, nr 5, s. 5–6; IP 2011, nr 2–3, s. 14–16.
 6. Parafiada – współczesny model pracy wychowawczej pijarów w Polsce, w: Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej, t. III, red. K. Wróbel–Lipowa i M. Ausz, Kraków–Lublin 2011, s. 289–292.
 7. [Wybór i wstęp] Belgia we wspomnieniach pracowników KUL po drugiej wojnie światowej, Lublin: TN KUL, 2011, ss. 237, il. (Biblioteka Pedagogiczna, Seria B: Materiały i Dokumenty VII) ISBN 978 – 83 – 7306 – 514 – 7 oraz ISBN 978 – 83 – 7702 – 233 – 7.

[Rec.] A. R u t k o w s k a, AK 2012, z. 2, s. 408–410; t a ż, Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. XI, red. J. Walkusz, Lublin 2012, s. 221–223; J. D o r o s z e w s k i, PHO 2012, nr 1–2, 224–225; J. F l a g a, Belgia widziana oczami polskich stypendystów z KUL, PU 2012, nr 3, s. 24–25; t e n ż e, PU 2012, nr 4, s. 22–23; P. S i e r a d z k i, „Teka Historyczna” 2013, t. X [Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie], s. 161–162.

 1. Wstęp, w: jw., s. 5–10.
 2. Einführung, w: jw., s. 11–17.
 3. Znad Innu do Gandawy, w: jw., s. 221–233.
 4. Pedagog z urodzenia, LKiS 2011, nr 1–3, s. 96–97.
 5. [Rec.] S. K o w a l c z y k, Nurty personalizmu. Od Augustyna do Wojtyły, Lublin 2010, HD 2011, nr 3, s. 184–186.
 6. Postmodernizm a pedagogika katolicka, „Rota” 2011, nr 2, s. 51–57.
 7. Profesor Mieczysław Wieliczko. Moje z nim rozmowy, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, ss. 56, il. (Biblioteka Pedagogiczna: Seria A: STUDIA XVIII) ISBN 978 – 83 – 7270 – 922 – 6.

 [Rec.] E. W., Zakorzenienie w wierze, „Głos św. Antoniego” 2011, nr 10, s. 6–7; Z. Z i e l i ń s k i, Profesor Mieczysław Wieliczko (1935–2009), LKiS 2012, nr 1–2, s. 117; P. S i e r a d z k i, SPol 32 (2011), s. 227–228; T. M a l e c, Dialog z Nieobecnym, PU 2013, nr 1–2, s. 56.

 1. Zakorzenienie w wierze, „Głos św. Antoniego” 2011, nr 10, s. 6–7.
 2. Świątobliwy biskup lubelski Kazimierz Wnorowski (1818–1885), w: Fructus Spiritus est Caritas. Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu [...], red. M. Wysocki, Lublin 2011, s. 1065–1069.
 3. Dr hab. Mieczysław Wieliczko (19352009), „Zeszyty Majdanka” 2011, t. XXV, s. 393–404.
 4. Nie traćcie ideałów dobrego wychowawcy, PU KUL 2011, nr 4, s. 25–26.
 5. [razem z A. Rutkowską] Fulman Marian Leon, w: Encyklopedia filozofii polskiej, red. A. Maryniarczyk, t. I, Lublin 2011, s. 397–398.
 6. [razem z A. Rutkowską] Skarszewski Wojciech Józef Marcin, w: tamże, t. II, s. 550–551.
 7. [Rec.] L. Ka c p r z a k, Idea i praktyka wielostronnego kształcenia w polskiej strategii edukacyjnej, Piła 2010, „Roczniki Pedagogiczne” 2011, t. 3, s. 119–120.
 8. Laudacja na cześć prof. Marcelego Kosmana, w: Przez Kresy i historię po obrzeża polityki. Profesorowi Marcelemu Kosmanowi w półwiecze pracy naukowej, t. I, red. I. Hofman, W. Maguś, Toruń 2011, s. 58–59.
 9. [Rec.] P. Ob r ą c z k a, Bytomskie tematy, Bytom 2011; LKiS 2011, nr 4, s. 96; „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 2011, nr 4, s. 669–671.
 10. Solidne i mocne studia, LKiS 2011, nr 4, s. 85–86.
 11. O pós–modernismo e a pedagogia católica, „Polonicus. Revista de reflexao Brasil–Polonia” 2011, nr 1, s. 42–56.
 12. O servo de Deus Joao Paolo II Tornase beato, tamże, s. 70–73.
 13. Kościół a dziecko potrzebujące pomocy na Lubelszczyźnie podczas drugiej wojny światowej, w: Głodne dzieci w Polsce, red. Cz. Kępski, Lublin 2011, s. 425–440.
 14. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, GKr 2011, nr 11, s. 5–7; WAL 2011, nr 4, s. 675–681; LKiS 2011, nr 5–6, s. 6–8.
 15. Betlejem – dom chleba, GKr 2011, nr 12, s. 8–9; LKiS 2011, nr 5–6, s. 76–77; „Wspólnota Puławska” 2012, nr 1, s. 2–3.
 16. Niespożyty duch narodu, „Rota” 2011, nr 4, s. 39–40.
 17. [Rec.] E. Ol s z e w s k i, Polacy w Norwegii, Toruń 2011, „Przegląd Polsko – Polonijny” 2011, nr 2, s. 332–333.
 18. [Rec.] R. Dz w o n k o w s k i, Polacy w Kościele katolickim na Wschodzie (19392011), Toruń 2011, tamże, s. 334–335; Duszpasterz Wschodu, LKiS 2011, nr 5–6, s. 97;
 19. [Rec.] A. J. Ch o d u b s k i, Górnik, geolog Witold Zglenicki (18501904) „Polski Nobel”, Płock 2011, „Przegląd Polsko – Polonijny” 2011, nr 2, s. 336–338.
 20. Wartość matki przewyższa perły, „Zeszyty Kurowskie” 2011, z. 22, s. 9–14.

 

 

2012

 

 1. Geleitwort, do: Z. Zi e l i ń s k i, Auf der Suche nach der Wahrheit..., red. R. M. Solis, Lublin 2012, s. 9–
 2. Przedmowa w: J. Pi o t r o w s k i, Ksiądz Dominik Surowski. Męczennik 19051942, Warszawa 2012, s. 5–7.
 3. Zagrożenia postmodernistycznego myślenia, cz. I, GKr 2012, nr 1, s. 6–7; cz. II, GKr 2012, nr 2, 5–6; cz. III, GKr 2012, nr 3, s. 7–8.
 4. Betlejemdom chleba, „Wspólnota Puławska” 2012, nr 1, s. 2–3; IP 2012, nr 4, s. 3–4; „Echo Polonii Brazylijskiej” [Kurytyba] 2012, nr 6, s. 1–3.
 5. O Matce nigdy nie powiemy wszystkiego, „Wspólnota Puławska” 2012, nr 1, s. 14–15.
 6. Wartości w wychowaniu, „Kerygs. Forum Pedagogiczno – Religijne”, numer specjalny, Toruń 2011, s. 250–252.
 7. Die Werte in der Erziehung, tamże, s. 251–253.
 8. [Rec.] D. Pi e t r u s i ń s k i, Głoście wszędzie Ewangelię. Medytacje na niedziele i uroczystości Pańskie, Sandomierz–Lublin 2010–2012; Ciekawe medytacje ewangeliczne, „Niedziela Zamojsko – Lubaczowska”, nr 8 z 19.02.2012, s. VII.
 9. Prąd, w: EK, t. 16, Lublin 2012, kol. 332.
 10. Przegląd Lwowski”, w: tamże, kol. 629.
 11. Polacy w Azerbejdżanie. Refleksie w 10. rocznicę sympozjum, „Ze Wschodu i o Wschodzie. Biuletyn Informacyjny”, [Opole] 2012, nr 86–86, s. 62–65.
 12. [Rec.] Z. Zi e l i ń s k i, Kulturkampf w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 18731887, Poznań 2011, AK 2012, z. 3, s. 597–599.
 13. [Rec.] S. Ko w a l c z y k, Współczesny kryzys ideowo – aksjologiczny, Lublin 2011, PU 2012, nr 2, s. 28; WAL, 2012, nr 1, s. 113–115; HD 2012, nr 3, s. 236–238; ZID 2012, nr 1, s. 112–114.
 14. Gorzkie Żale dzisiaj, LKiS 2012, nr 1, s. 46–47.
 15. Wartość matki przewyższa perły, LKiS 2012, nr 1, s. 106–108.
 16. [Rec.] R. Dz w o n k o w s k i, Polacy w Kościele katolickim na Wschodzie (1939–2011), Toruń 2011, WAL, 2012, nr 1, s. 116–117; AK 2012, z. 1, s. 199–200.
 17. Wykład o wychowaniu. Matka Miłosierdzia w Wilnie, „Rota” 2012, nr 1, s. 42–44.
 18. „O duszy nauczycielstwa” – przed stu laty i dziś, Toruń 2012: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 42, il. (Biblioteka Pedagogiczna: Seria A: STUDIA XIX) ISBN 978 – 83 – 7780 – 367 – 7).

[Rec.] S. K o w a l c z y k, WAL 2012, nr 3, s. 473–475; AK 2013, z. 3, s. 599–601; t e n ż e, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, nr 1, s. 146–147; E. Kula,  PHO 2014, nr 1 – 2, s. 197 – 198; A. C h o d u b s k i, Cywilizacja i polityka (w druku).

 1. Proboszczowie krasnobrodzcy od połowy XIX w., Lublin 2012: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, ss. 108, il. (Biblioteka Pedagogiczna: Seria A: Studia XXIV) ISBN 978 – 83 – 7306 – 559 – 8).

[Rec.] Z. Z i e l i ń s k i, ZID 2012, nr 3, s. 115–118; t e n ż e, O kapłanach inaczej, „Niedziela Zamojsko – Lubaczowska” nr 47 z 18.11.2012, s. II; t e n ż e , GKr 2012, nr 12, s. 13; t e n ż e, O kapłanach inaczej, LKiS 2012, nr 5, s. 90–91; J. D o r o s z e w s k i, Historia krasnobrodzkich księży, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2013, nr 2, s. 110–11; T. M a l e c, Światła Krasnobrodu, „Nasza Przeszłość” 2013, t. 120, s. 255–259.

 1. [Rec.] A. Fe l c h n e r, J. M a j c h r z y k  –  M i k u ł a, T. M a t u s z a k, A. P i a s t a, Z dziejów piotrkowskiej oświaty (od czasów Księstwa Warszawskiego do wybuchu II wojny światowej). Wybór dokumentów, Piotrków Trybunalski 2011, PHO 2012, nr 1–2, 226 – 228.
 2. Wartość życia ludzkiego, GKr 2012, nr 5, s. 7–8.
 3. Emigracja polska w badaniach pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w: W nieustannej trosce o polską diasporę. Tom studiów historycznych i politologicznych dedykowany Księdzu Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu, Gorzów Wielkopolski 2012, s. 447–462.
 4. Matka Miłosierdzia w Wilnie oraz w Krasnobrodzie, GKr 2012, nr 6, s. 9–10.
 5. [Rec.] D. Pi e t r u s i ń s k i, Głoście wszędzie Ewangelię. Medytacje na niedziele i uroczystości Pańskie, Sandomierz–Lublin 2010–2012, Rok A, ss. 280, Rok B, ss. 264, Rok C, ss. 262, HD 2012, nr 3, s. 232–235.
 6. Dziedzictwo Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, GKr 2012, nr 7, s. 21; Dziedzictwo Janusza Korczaka, IP 2012, nr 2–3, s. 11.
 7. Piotr Skarga (15361612) a miłość ojczyzny dzisiaj, „Rota” 2012, nr 2, s. 53–56.
 8. [Rec.] Ubogie dzieci w Polsce, red. Cz. Kępski, Lublin 2011; AK 2012, z. 2, s. 414–415; „Roczniki Pedagogiczne” 2012, nr 3, s. 170–171.
 9. Nasza szkoła. Technikum Przemysłowo – Pedagogiczne 1962–2012, LKiS 2012, nr 3, s. 43–45.
 10. Uniwersytecie, służ prawdzie!” LKiS 2012, nr 3, s. 72–73.
 11. Służba w szlachetnej sprawie, [rec.] Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie w latach 18552010, red. A. Puszka, J. Szady, Lublin 2011, LKiS 2012, nr 3, s. 84.
 12. [Rec.] A. J. Ch o d u b s k i, Górnik, geolog Witold Zglenicki (18501904) „Polski Nobel”, Płock 2011, ABMK 97 (2012), s. 431–433; SPol 33 (2012), s. 187–189.
 13. Działalność społeczno – oświatowa i charytatywna matki Kolumby Białeckiej, w: Kobieta a patriotyzm. Konteksty historyczno – pedagogiczne XVI–XX wieku, red. E. J. Kryńska [i in.], Białystok 2012, s. 309–327
 14. O 93 aniversario da recuperacao da independeciada Polonia, „Polonicus. Revista de reflexao Brasil–Polonia” 2012, nr 1, s. 19–33.
 15. Wspomnienie o śp. prof. zw. dr. hab. Tadeuszu Radziku, w: W służbie Klio... Księga poświecona pamięci Profesora Tadeusza Radzika, red. J. Kłapeć [i in.], Lublin 2012, s. 19–23.
 16. [Rec.] Z. Zi e l i ń s k i, Demokracja totalitarna, Lublin 2012, WAL 2012, nr 2, s. 325–328; PHO 2012, nr 3–4, s.174–176.
 17. Najważniejsza jest miłość, PU 2012, nr 4, s. 21.
 18. Przedmowa, w: M. Ju r c z y s z y n, Mieczysław Brzeziński. Pedagog – społecznik, Lublin 2012, s. 7–9.
 19. „Matka, która wszystko rozumie”, „Echo Polonii Brazylijskiej” [Kurytyba] 2012, nr 3, s. 1–3.
 20. Ojczyzna jest jak matka, GKr 2012, nr 11, s. 15–16.
 21. Człowiek pełen wiedzy i miłości bliźniego. Stanisław Mauersberg (19242012), PHO 2012, nr 3–4, 25–26.
 22. Obraz Rosji w Europie w czasie Powstania Styczniowego ze szczególnym uwzględnieniem austriackiej opinii publicznej, „Teka Komisji Historycznej”, t. IX, 2012, s. 143–148.
 23. [Rec.] S. Ko w a l c z y k, Drogi mego życia, Lublin–Sandomierz 2012, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 2012, nr 3, s. 469–472; „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 2012, nr 11–12, s. 274–278; Podążać ku wiecznej metamorfozie, LKiS 2012, nr 7, s. 94–95.
 24. Życie w obronie wartości – Gabriela Jaworska OP (1950–2012), „Duchowość w Polsce” 2012, t. 14, s. 299–305; (wersja poszerzona) LKiS 2012, nr 4, s. 91–94.
 25. Lubelski Lipiec 1980 roku, LKiS 2012, nr 4, s. 82–84.
 26. Człowiek drogą pedagogiki, w: Zdrowie Polaków na terenie byłego Związku Sowieckiego. Program i streszczenia referatów, Lublin 2012, s. 5.
 27. Ksiądz Antoni Szymański i jego zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, LKiS 2012, nr 5, s. 42–46; „Summarum” 2012, s. 7–18.
 28. Franciszek Skowyra (1902–1978) – fundator nagrody naukowej KUL, PU 2012, nr 5, s. 24–25.
 29. Budowniczy świątyni ks. Stanisław Abramowicz, w: 100 – lecie kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie 19122012, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Garbowskiej – wydanie okazjonalne, Garbów 2012, s. 8.
 30. Stanisław Mauersberg (1924–2012), jakiego znałem, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2012, t. XLIX, s. 29–32.
 31. Pedagogia życia profesora Mieczysława Wieliczki (1935–2009), w: U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki – biografistyka – historia, red. R. Skrzyniarz [i in.], Lublin 2012, s. 239–250 [ISBN 978 – 83 – 7702 – 543 – 7].
 32. Ojczyzna jest jak matka, LKiS 2012, nr 6, s. 8–10.
 33. Społeczność gminy bychawskiej w latach 1864–1918, [Rec.] A. Ko p r u k o w n i a k, Lokalna społeczność gminy bychawskiej i jej aktywność 1864–1918, Bychawa 2011, LKiS 2012, nr 6, s. 97–98.
 34. Laudacja na cześć ks. prof. Stanisława Kowalczyka wygłoszona 8 maja 2012 r. na KUL z okazji prezentacji jego książki ,,Współczesny kryzys ideowo – aksjologiczny” (Lublin 2011), w: T. Pe c i a k o w s k i, Zróżnicowane oblicza kryzysu – wokół najnowszej książki ks. prof. Stanisława Kowalczyka, „Roczniki Nauk Społecznych” 2012, t. 4, s. 170–171.

 

 

2013

 

 1. Żywa lekcja powstania. Z ks. prof. dr. hab. Edwardem Walewandrem rozmawia Adam Kruczek, „Nasz Dziennik” nr 14 z 17.01.2013, s. 6.
 2. [Rec.] Z. Zi e l i ń s k i, Demokracja totalitarna, Lublin 2012, HD 2013, nr 1, 215–217; AK 2013, z. 2, s. 415–417.
 3. Myśli o Matce, GKr 2013, nr 2, s. 7–8.
 4. Kazania i przemówienia, t. 1, Lublin 2013: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, ss. 290, il. (Biblioteka Pedagogiczna: Seria A: STUDIA XXIII) ISBN 978 – 83 – 7306 – 560 – 4).

 [Rec.] Z. Z i e l i ń s k i, Przeżyte, powiedziane, napisane, LKiS 2013, nr 4, s. 87; S. K o w a l c z y k, AK 2014, z. 1, s. 177–178.

 1. Matka Miłosierdzia w Wilnie, IP 2013, nr 1, s. 35–37.
 2. Obraz Rosji w Europie w czasie Powstania Styczniowego ze szczególnym uwzględnieniem austriackiej opinii publicznej, „Przegląd Polsko – Polonijny” 2013, nr 4, s. 31–38.
 3. [Red.] Józef Bazylak (1932–2013). Takim pozostał wśród nas…, Lublin: Wydawnictwo Liber Duo 2013, ss. 76, il. (Biblioteka Pedagogiczna, Seria A: STUDIA XXVII) ISBN 978 – 83 – 62889 – 48 – 8.

[Rec.] S. K o w a l c z y k, Józef Bazylak. Dziecko Zamojszczyzny, LKiS 2013, nr 4, s. 83; Z. Z i e l i ń s k i, HD 2014, nr 1, s. 233–238. Z. Z i e l i ń s k i, Pamięć gromadzi pokarm dla przyszłych pokoleń, LKiS 2013, nr 5, s. 96 – 98; tenże, toż, ZID 2013, nr 3, s. 105–110.

 1. Biografia ks. Józefa Bazylaka, w: jw., s. 7–10.
 2. Bibliografia prac ks. prof. Bazylaka (razem z Pauliną Bajer), w: jw., s. 11–13.
 3. Józef Bazylak, jakiego znałem. Wprowadzenie, w: jw., s. 15–21.
 4. Biskup Czesław Kaczmarekmęczennik naszych czasów, w: Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki. Program i abstrakty, red. E. Krzewska [i. in.], Lublin 2013, s. 11–13.
 5. [Rec.] S. Ko w a l c z y k, Rozważania o kapłaństwie. Kapłan w służbie Chrystusa i człowieka, Lublin–Sandomierz 2013, „Wiadomośmakaci Archidiecezji Lubelskiej” 2013, nr 1, 141–143; HD 2013, nr 3, s. 231–233; Męczennik naszych czasów. Na marginesie ciekawej biografii, „Duchowość w Polsce” 2013, t. 15, s. 286–287.
 6. Józef Bazylak, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej” 2013, nr 1, s. 137–140.
 7. [Red.] Józef Bazylak (1932–2013). Takim pozostał wśród nas…, Wyd. II poszerzone, Lublin: Wydawnictwo Liber Duo 2013, ss. 92, il. (Biblioteka Pedagogiczna, Seria A: STUDIA XXVII) ISBN 978 – 83 – 62889 – 49 – 5.
 8. Przedmowa do drugiego wydania, w: jw., s. 7–8.
 9. [Rec.] E. Or z e c h o w s k a, Radomscy bernardyni w dobie Powstania Styczniowego, Radom 2008; AK 2013, z. 3, s. 615–617; Zakonnik w powstaniu, LKiS 2013, nr 1–2, s. 97.
 10. [Rec.] W. Sz u l a k i e w i c z, Stanisław Łempicki (1886–1947). Twórca lwowskiej szkoły historii wychowania, Toruń 2012; PH – O 2013, nr 1–2, s. 202–203.
 11. [Rec.] M. Pa r z y s z e k, Rodzina w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Aspekt pedagogiczny, Lublin 2012, PH – O 2013, nr 1–2, s. 204–206.
 12. Człowiek drogą pedagogiki, w: W. Ch m i e l e w s k i, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne przestrzenie edukacyjne biografistyki”, PH – O 2013, nr 1–2, s. 232–234.
 13. Przedmowa, w: A. Wo c h, Szkolnictwo średnie ogólnokształcące Lublina w latach 1918–1939, Lublin 2013, s. 5–8.
 14. „O duszy nauczycielstwa”przed stu laty i dziś, w: Szkoła twórcza w odtwórczym świecie, red. J. Krukowski i A. Włoch, Kraków 2013, s. 96–103.
 15. Radom pamięta o swojej historii, [Rec.] E. Or z e c h o w s k a, Godów. Dzieje radomskiej dzielnicy, Radom 2010; LKiS 2013, nr 1–2, s. 100–101; AK 2013, z. 1, s. 194–196.
 16. Piękne słowa o ważnej Dyrekcji, [Rec.] D. Sz e w c z u k, Chełmska Dyrekcja Naukowa, Lublin 2012; LKiS 2013, nr 1–3, s. 98–99.
 17. [Razem z A. Rutkowską] Skarszewski Wojciech, w: EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 272–273.
 18. Skaziński Stanisław, w: jw., kol. 279.
 19. Skowyra Franciszek, w: jw., kol. 305.
 20. Sosnowski Kazimierz, w: jw., kol. 620.
 21. „Studia Polonijne”, w: jw., kol. 1081–1082.
 22. Męczennik naszych czasów. Na marginesie ciekawej biografii, ZID 2013, nr 1, s. 84–95; WAL 2013, nr 2, s. 343–356; „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 2013, nr 3, s. 298–309.
 23. Postmodernismus und christliche Pädagogik, „Klerusblatt” [München] 2013, nr 8–9, s. 177–181.
 24. Św. Piotr i Paweł fundamentem Kościoła, „Róża w Rodzinie” [Pismo parafii św. Jana Chrzciciela i św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim] 2013, nr 3, s. 3–4.
 25. Duchowość w wychowaniu, w: Wychowanie: czy może „obejść się” bez duchowości, red. J. Bartoszewski, J. Swędrak, E. Struzik, Kraków 2013, s. 81–86.
 26. [Rec.] Z. Z i e l i ń s k i, Benedykt XVI. Nauczyciel i pielgrzym, Warszawa 2013, „Klerusblatt”, [Monachium] 2013, nr 10, s. 224.
 27. Ksiądz Antoni Szymański i jego zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w: Ksiądz Antoni Szymański (1881–1942). Rektor – uczony – działaczspołeczny, red. S. Fel i M. Wódka, Lublin 2013, s. 29–40.
 28. Ks. Prałat Prof. Czesław Stanisław Bartnik, w: Źródła wielkości mistrzów. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Pawłowi Gachowi, red. M. Nowak [i in.], Lublin 2013, s. 259–265; LKiS 2013, nr 4, s. 80–82.
 29. Obszary badań w Katedrze Historii Wychowania w KUL w latach 20002013, w: tamże, s. 731–735.
 30. Katoliczeskaja cierkow kak sreda duchownoju niepanu wierujuszczich w Wastokie, w: Zdrowie Poliakow na terytorii bywszego Sowietskowo Sajuza, red. M. Makara – Studzińska [i in.], Warszawa 2014, s. 48–69.
 31. Postmodernizm a pedagogika chrześcijańska (część 1), IP 2013, nr 4, s. 37–39.
 32. Christmas in the Zamość Region, „Polish American Journal” 2013, nr 12, s. 9.
 33. Bóg się rodzi, moc truchleje, GK 2013, nr 12, s. 5; portal „Naszego Dziennika” z 31.12.2013.
 34. Matka Boża w powstańczych bojach, w: M. Pa r z u c h o w s k a, Święte obrazki, cz. II, Życie Świętej Rodziny, Warszawa 2013, s. 21.
 35. Świątobliwa dominikanka [s. Kolumba Białecka], „Angelus Bronowicki” [Gazeta parafii św. Michała Archanioła w Lublinie], 2013, numer na Boże Narodzenie 2013 r., s. 12
 36. Nadzieja przychodzi w postaci dziecka, w: tamże, s. 20
 37. Antoni Wójcikowski – budowniczy kościoła w Pawłowie, „Głos Pawłowa”, 2013, nr 4, s. 12.
 38. Znaczenie kultu Matki Boskiej w okresie Powstania Styczniowego, w: tamże, s. 7
 39. On the Teacher’s Soul – a Hundert Years Ago and Today, w: The old and New thinking about education, ed. Kucha, S. Cudak, [„Studia i Monografie”, nr 42,] Łódź 2013, s. 183200.
 40. The Life and Academic Work of. Zygmunt Bolesław Kukulski, w: The old and New thinking about education, ed. Kucha, S. Cudak, [„Studia i Monografie”, nr 42], Łódź 2013, s. 195200.
 41. The Secondo Word War and its Effeckt on the Vicissitudes of Poland and Poles, w: tamże, s. 235
 42. [Red. razem z M. Makarą – Studzińską i J. Bryllem] Kondycja zdrowotna Polaków na terenie byłego Związku Sowieckiego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss. 352, il. (Zdrowie a Życie, Seria A: Studia I) ISBN 978 – 83 – 7702 – 794 – 3.

        [Rec.] J. F l a g a, ABMK 2014, t. 102, s. 425 – 429.

 1. Przedmowa [razem z M. Makarą – Studzińską i J. Bryllem], w: Kondycja zdrowotna Polaków na terenie byłego Związku Sowieckiego, red. M. Makara – Studzińska, E. Walewander, J. Bryll, Lublin 2013, s. 7
 2. Kościół jako środowisko terapii duchowej wiernych na Wschodzie, w: Kondycja zdrowotna Polaków na terenie byłego Związku Sowieckiego, red. M. Makara – Studzińska, E. Walewander, J. Bryll, Lublin 2013, s. 93
 3. Religijność na dawnych Kresach – wczoraj i dziś, w: Dziedzictwo Kresów. Przeszłość i teraźniejszość, red. I. Kozimala, A. Królikowska, B. Topij – Stempińska, Kraków 2013, s. 219
 4. Pobożność maryjna w Powstaniu Styczniowym, LKiS 2013, nr 7, s. 6
 5. Męczennik naszych czasów. Na marginesie ciekawej biografii [bp. Czesław Kaczmarek], „Duchowość w Polsce” 2013, t. 15, s. 275

 

 

2014

 

 1. [Rec.] Z. Z i e l i ń s k i, Benedykt XVI. Nauczyciel i pielgrzym, Warszawa 2013, AK 2014, z. 1, s. 176
 2. Mój mistrz i przyjaciel [ks. S. Cz. Bartnik], „Nasz Dziennik”, nr 18 z 23.01.2014, s. 20
 3. Słowo pasterza. „Bóg się rodzi, moc truchleje”, „Wołanie z Wołynia” 2014, nr 1, s. 6
 4. Wspomnienie „wiary bez obłudy” [Apolonia Walewander], GK 2014, nr 3, s. 45; toż, LKiS 2013, nr 6, s. 78.
 5. Kazania i przemówienia, t. II, Lublin 2014, Wydawnictwo KUL, ss. 293, il. (Biblioteka Pedagogiczna: Seria A: Studia XXXI) ISBN 978 – 83 – 7702 – 824 – 7).
 6. Myśli o Matce, Lublin 2014, Wydawnictwo KUL, ss. 83, il. (Biblioteka Pedagogiczna: Seria A: Studia XXXII) ISBN 978 – 83 – 7702 – 840 – 7.
 7. Postmodernizm a pedagogika chrześcijańska (cz. 2), „Informator Polski” [Kopenhaga] 2014, nr 1, s. 38
 8. Biskup Czesław Kaczmarek – męczennik naszych czasów, w: Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, red. R. Skrzyniarz [i in.], Lublin 2014, s. 277
 9. [Rec.] E. Or z e c h o w s k a, Radomscy bernardyni w dobie Powstania Styczniowego, Radom 2008, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. XIII, s. 253
 10. [Rec.] E. Or z e c h o w s k a, Godów. Dzieje radomskiej dzielnicy, Radom 2010, w: tamże, s. 249
 11. W posłudze sanktuarium. Złoty jubileusz ks. prałata Romana Marszalca, Wydawnictwo Liber Duo, ss. 38, il. (Biblioteka Pedagogiczna: Seria A: Studia XXXIV) ISBN 978 – 83 – 64522 – 07 – 9.
 12. Starnawski Zbigniew, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, red. P. Jusiak [i in.], t. IV, Lublin 2014, s. 239
 13. [Rec.] J. St r u s k i, Pamiętniki o Łąkoci (1914–1945), Lublin 2013, WAL 2014, nr 1, s. 121123 [wersja zmieniona].
 14. Polscy studenci teologii w Innsbrucku po drugiej wojnie światowej, w: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka, red. J. Walkusz [i in.], Lublin 2014, s. 719
 15. Pobożność maryjna w Powstaniu Styczniowym, w: W służbie szkole i nauce. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Jerzemu Doroszewskiemu, red. W. Kowalski [i in.], Lublin 2014, s. 103
 16. [Rec.] Ch. My s c h o r, Wyżsi urzędnicy pruskiej administracji prowincjonalnej w Poznańskiem 1871–1918, Poznań 2014, w: Nie tylko przyjaciele zasługują na pamięć, „Niedziela” 2014, nr 25 (z 22.06), s. 48.
 17. Pamięć i modlitwa, „Zeszyty Kurowskie” 2014, nr 24, s. 38–43.
 18. [Rec] Głos z eremu. Ksiądz infułat Czesław Wala, red. A. Rynio, Szydłowiec 2013, ZID 2014, nr 1, s. 157–159; toż, LKiS 2014, nr 1, s. 96; toż, AK 2014, z. 3, s. 614 – 615.
 19. Pamięć i nadzieja, „Róża w Rodzinie” [Janów Lubelski] 2014, nr 2, s. 1 – 2.
 20. Cor unum et anima una, „Korrespondenzblatt des Canisianums” 2014, H. 1, s. 66.
 21. Profesor Teresa Kukołowicz, człowiek uniwersytetu, LKiS 2014, nr 1, s. 91; PH – O 2014, nr 3 – 4, s. 127 – 130..
 22. Ksiądz Edward Pudełko (1938 – 2006) –  pedagog i wydawca, LKiS, 2014, nr 1, s. 97.
 23. Na marginesie ciekawej książki o św. Janie Pawle II, [rec.] Z. Tyburski, Encykliki Jana Pawła II. Fundamenty wiary i moralności katolickiej, Lublin 2011, „LKiS, 2014, nr 1, s. 94 – 95; toż, Cenna książka o nauczaniu św. Jana Pawła II, WAL, 2014, nr 2, s. 355 – 358; toż, ZID, 2014, nr 2, s. 273 – 276.
 24. Wprowadzenie i homilie, w: Urszula Zgodzińska 1942 – 2011. Pedagog z powołania, red. A. Rutkowska, Lublin 2014, s. 9 – 39.
 25. [Razem z Aleksandra Rutkowską] Wiedeń. Duszpasterstwo polonijne, EK t. 20, k. 481 – 482.
 26. Wielka Emigracja, tamże, k. 494 – 495.
 27. Wnorowski Kazimierz, tamże, k.830.
 28. Zjednoczenie Emigracji Polskiej w Szwajcarii, tamże, 1418.
 29. Związek Polskiej Inteligencji Katolickiej, tamże, k. 1516.
 30. Badania nad Polonią – wczoraj i dziś. Niektóre aspekty problematyki polonijnej, w: W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym, red. S. Zych, Lublin –  Sokołów Małopolski 2014, s. 7 – 11.
 31. Mentalność rosyjska a Polska, „Ze Wschodu i o Wschodzie” 2014, nr 93 – 94, s. 61 – 62.
 32. Życie dla pojednania, „Ze Wschodu i o Wschodzie” 2014, nr 93 – 94, s. 205 – 207.
 33. Adoracja eucharystyczna z okazji jubileuszu 40 – lecia kapłaństwa, ZID, 2014, nr 2, s. 277 – 279.
 34. [Rec.] Ks. Stanisław Kowalczyk, Z problematyki antropologii personalistycznej, Lublin 2014, toż,  HD 2014, nr 4, s. 229 – 232; toż, ZID 2014, nr 2, s. 280 – 283; toż, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 2014, nr 7 – 8, s. 551 – 554; toż, Zaproszenie do wędrówki ku prawdzie, LKiS 2014, nr 3, s. 92 – 93.
 35. Pomoc krajowi, [rec.] M. Przeniosło, Rady Opiekuńcze w województwie kieleckim 1918 – 1921, Kielce 2013, LKiS 2014, nr 3, s. 92 – 93.
 36. Wojenne dni Bodzentyna, [rec.] Z dziejów Bodzentyna w okresie II wojny światowej. W 70. rocznicę pacyfikacji 1943 – 2013, red. L. Michalska – Brachy, M. Przeniosło, M. Jedynak, Kielce 2013, LKiS 2014, nr 3, s. 89.
 37. Opisanie buntu, [rec.] Bartosz Grzegorz Kułan, Bunt w więzieniu na Świętym Krzyżu w dniu 20 września 1925 roku, Kielce 2012, LKiS 2014, nr 3, s. 88.
 38. Zwyczajne i niezwyczajne, LKiS 2014, nr 3, s. 80 – 81.
 39. Z troską o zagrożeniach, [rec.] Zygmunt Zieliński, Kłopoty z tożsamością. Historia na wysypisku, Toruń 2014, LKiS 2014, nr 5, s. 86 – 87.
 40. Boże Narodzenie 2014, LKiS 2014, nr 6, s. 6; „Głos Pawłowa” 2014, nr 4, s. 3; GKr 2014, nr 12, s. 5.
 41. [Wstępem i przypisami opatrzył oraz podał do druku:] R. Moszyński, Dziennik 1939 – 1945. Wojna i okupacja w Lublinie w oczach dorosłych i dzieci, Wydawnictwo TN KUL, ss. 430, il. (Biblioteka Pedagogiczna: Seria B: Materiały i Dokumenty t. VIII, ISBN 978 – 83 – 7702 – 824 – 7.

 

2015

 

 1. Kazania przemówienia, t. III, Lublin 2015: Wydawnictwo KUL, ss. 253, il. (Biblioteka Pedagogiczna: Seria A: STUDIA XXXI) ISBN 978 – 83 – 7702 – 824 – 7).
 2. Przedmowa, do: N. Rykowska, Polacy w Kazachstanie jako środowisko wychowawcze, Lublin 2015, s. 7 – 9.
 1. Życie w obronie wartości. Siostra Gabriela Jaworska OP 1950-2012, Lublin 2015: Wydawnictwo Liber Duo, ss. 97, il. (Biblioteka Pedagogiczna: Seria B: Materiały i Dokumenty, t. IX) ISBN 978-83-64522-20-8.

[Rec.]  J. Flaga, Życie w obronie wartości, ZID 2015, nr 2, s.  373-378; Z. Zieliński, Dwie drogi - jeden cel, LKiS 2015, nr 5, s. 92; J. Flaga, ABMK 2015, t. 104, s. 421-426..

 1. Pusty margines, „Co w naszej gminie. Informator Gminy Tarnawatka” 2015, nr 17, s. II-III.
 2. Wspomnienie, „Co w naszej gminie. Informator Gminy Tarnawatka” 2015, nr 23, s. 1 i 4.
 3. A Zamość Easter, „Polish American Journal” 2015, nr 4, s. 13.
 4. [Rec.] Głos z eremu. Ksiądz infułat Czesław Wala, red. Alina Rynio, Szydłowiec 2013, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, t. XIV, red. J. Walkusz, Lublin 2015, s. 299-301.
 5. Słaby wykład, w: R. A. Tokarczyk, Antologia anegdoty akademickiej, Lublin 2015, s. 248.
 6. Kask ochronny, w: tamże, s. 423.
 7. Zapisać swój czas, w: J. Struski, Pamiętniki o Łąkoci, wyd. II uzupełnione, red. R. Karpiński, Lublin 2015, s. 7-10.
 8. Korzenie formacji benedyktyńskiej, w: Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Marii Barbarze Styk, red. M. Nowak [i in.], Lublin 2015, 463-469.
 9. Entuzjazm wiary. Julia Stanisława Bakalarz OP (1956-2010), LKiS 2015, nr 3, s. 99-101; toż „Duchowość w Polsce” 2015, t. 17, s. 266-271.
 10. Dług wdzięczności wobec Matki Boskiej Krasnobrodzkiej, GKr 2015, nr VII, s. 13-14.
 11. Hagiografia dawniej i obecnie, WAL 2015, nr 1, s. 113-125.
 12. Nie tylko Kresowa, [Rec.] „Wojenne dzieciństwo. Wspomnienia”, wstęp i oprac. E. Orzechowska, Przedmowa Z. Zieliński, Lublin 2014, „Wołanie z Wołynia” 2015, nr 4, s. 41-44; t o ż, ZID 2015, nr 2, s. 351-355; t o ż, Wojenne dzieciństwo,  LKiS 2015, nr 1, s. 98-99; t o ż, ABMK 2015, t. 104, s. 455-458; t o ż, IP 2016, nr 1, s. 31-33. 
 13. Pogłębienie wiary, GKr 2015, nr 8, s. 13-14; toż, „Róża w Rodzinie” [Janów Lubelski] 2015, nr 7, s. 11-13;
 14. Druga wojna światowa a losy Polski i Polaków, IP 2015, nr 1, s. 36-39.
 15. Z wielkiego ucisku, ZID 2015, nr 2, s. 348-351; toż, LKiS 2015, nr 1, s. 82-83..
 16. Przedruk części kazania pt. Bł. Jerzy Popiełuszko, patron trudnego czasu, H. Miturska, Po owocach ich poznacie, „Ku Wspólnocie” [Gazeta parafii św. Józefa w Lublinie] 2015, nr 3, s. 8.
 17. [Rec.] R. Strus, Wychowanie patriotyczne na katechezie, Lublin 2012, HD 2015, nr 4, s. 237-240; toż, ZID 2015, nr 3, s. 542-545; Czy patriotyzmu można uczyć na katechezie?, „Królowa Świata” [Radom] 2015, nr 10-11, s. 5-6.
 18. Zapisać swój czas, [Rec.] J. Struski, Pamiętniki o Łąkoci, red. R. Karpiński, wyd. II, Lublin 1915, „Niedziela” 2015, nr 44 (z 1.11), s. 30.
 19. Boże Narodzenie dzisiaj, „Głos Pawłowa” 2015, nr 4, s. 3.
 20. [Rec.] Z. Zieliński, Kłopoty z tożsamością. Historia na wysypisku, Toruń 2014, AK 2015, z. 3, s. 595-597.
 21. Święty Antoni - patron trudnych czasów, „Wołanie z Wołynia” 2015, nr 5, s. 26-29; toż, ZID 2015, nr 3, s. 545-549; toż, LKiS 2015, nr 5, s. 6-7.
 22. Do namysłu, LKiS 2015, nr 1, s. 79.
 23. Papiestwo w twórczości naukowej ks. prof. Zygmunta Zielińskiego, LKiS 2015, nr 1, s. 100-101.
 24. Boże Narodzenie, IP 2015, nr 2, s. 3-4.
 25. Boże Narodzenie 2015 , „Wołanie z Wołynia” 2015, nr 6, s. 11-12; toż, GKr 2015, nr 13, s. 3.
 26. Biografia jako ważny element badań regionalnych, „Głos Ziemi Urzędowskiej”  2015, s. 88-90.
 27. Pedagogia życia Franciszka Skowyry (1902-1978), w: W służbie nauki. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, red. R. Skrzyniarz [i in.], Lublin 2015, s. 429-436.
 28. Kazanie ślubne wygłoszone w 2015 r. w kościele p.w. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie, ZID 2015, nr 4, s. 749-753.
 29. Elżbieta i Maryja, tamże, s. 744-748.
 30. Profesor Teresa Kukołowicz, człowiek uniwersytetu, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 2015, t. LII, s. 17-20.
 31. [Rec.] Z. Zieliński, Educatrix et advocata. Wychowawca i obrońca. Miejsce Kościoła w dziejach narodu, Lublin 2015, w: Promocje, targi, kiermasze, media, „Summarium” 2015, s. 185-187.
 32. Mentalność rosyjska z Polska, redakcja E. Walewander, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, ss. 224, il. (Biblioteka Pedagogiczna, Seria A: Studia XXXVII) ISBN 978-83-8061-091-0

[Rec.:] S. Kowalczyk, ZID 2016, nr 3, s. 679-683.

 1. Wstęp, w: [jw.], s. 7-12.
 2. Russian Mentality of Poland. Introduction, w: [jw.], s. 13-18.
 3. Wprowadzenie, do: T. Grużewski, Duch rosyjski jako wychowawca, w: [jw.], s. 73-75.
 4. Przypisy do tekstu: T. Grużewski, Duch rosyjski jako wychowawca, w: [jw.], s. 75-113.
 5. Badania nad Polonią-wczoraj i dziś. Niektóre aspekty problematyki polonijnej, w: W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym, red. S. Zych, B. Walicki, Lublin-Sokołów Małopolski 2015, s. 31-38.

 

2016

 

 1. [Rec.] „Wojenne dzieciństwo. Wspomnienia”, wstęp i oprac. E. Orzechowska, przedmowa Z. Zieliński, Lublin 2014, AK 2016, z. 2, s. 910-913; toż, „Ze Wschodu i o Wschodzie”, 2016, nr 97-99, s. 46-
 2. O matce z okazji Święta Kobiet, GKr 2016, nr 3, s. 7 i 12.
 3. Hagiografia dawniej i obecnie, w: Przedmiot, źródła  i metody badań w biografii, red. R. Skrzyniarz [i in.], Lublin 2016, s. 393-404.
 4. Katolicyzm jako inspiracja ideologiczna skautingu w działalności Sługi Bożego Jacques’a Sevina TJ (1882-1951), w: Język i wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Kazimiery Krakowiak, red. E. Domagała-Zyśk [i in.], Lublin 2016, s. 655-
 5. Powstanie i rozwój szkoły duchowości karmelitańskiej, w: Veritas in caritate. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC, red. M. Tkaczyk [i in.], Lublin 2016, 503-
 6. Patron trudnych czasów, „Głos św. Antoniego. Miesięcznik parafii p.w. św. Antoniego w Lublinie” 2016, nr 6, 3-4.
 7. Osoby konsekrowane w życiu narodu polskiego, WAL 2016, nr 1, s. 137-145; toż, ZID 2016, nr 2, s. 426-
 8. Kaplica szkolna, „Głos Pawłowa” 2016, nr 2, s. 13­-
 9. Przedmowa, do: Cz. Michałowski, Stan wojenny w Lublinie, Lublin 2015, s. 7-
 10. Austria moich studiów, w: Historyczne i polityczne związki Polski i Austrii, red. E. Muciek, Lublin 2016, s. 155-
 11. Niezwykły erudyta, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 2016, nr 5-6, s. 408-409, toż, LKiS 2016, nr 3, s. 87.
 12. [Rec.] Prawda i pamięć. Wspomnienia, wstęp i oprac. E. Orzechowska, przedmowa ks. Z. Zieliński, Lublin 2016, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 2016, nr 7-8, s. 552-554; toż, ZID 2016, nr 3, s. 673-675; toż, PH-O 2016, nr 4, s. - ; toż, „Polonia Semper Fidelis. Dwutygodnik Polonii PSF stanu New Mexico” z 15.10.2016, nr 60, s. 13-14; toż, ABMK 2016, t. 106, s. 433-
 13. Godne zastanowienia, „Polonia Semper Fidelis. Dwutygodnik Polonii PSF stanu New Mexico” z 1.09.2016, nr 57, s. 5.
 14. Tomaszowska szkoła, ZID 2016, nr 2, s. 434-
 15. Druga wojna światowa a losy Polski i Polaków, „Polonia Semper Fidelis. Dwutygodnik Polonii PSF stanu New Mexico” z 15.09.2016, nr 58, s. 4-
 16. Mentalność rosyjska a polska, „Ze Wschodu i o Wschodzie” 2016, nr 97-99, s. 35-36; toż, „Głos Pawłowa” 2016, nr 3, s. 24; toz, LKiS 2016, nr 3, s. 80.
 17. Wybitny pedagog laureatem Medalu Mickiewicz-Puszkin, „Ze Wschodu i o Wschodzie” 2016, nr 97-99, s. 28-
 18. Medal dla Leona Popka, LKiS 2016, nr 1-2, s. 77.
 19. Nauczyciel dobry, LKiS 2016, nr 1-2, s. 92-
 20. Kronika stanu wojennego, LKiS 2016, nr 1-2, s. 94.
 21. [Rec.] M. Leszczyński, Horyniec Zdrój. Studia z historii miejscowości i parafii, Lublin 2016, ZID 2016, nr 3, s. 666-669;
 22. Trudne polskie losy w Meksyku, [Rec.] W. J. Chmielewski, Polskie osiedle Santa Rosa w Meksyku 1943-1946, Warszawa 2015, LKiS 2016, nr 1-2, s. 100; toż, „Polonia Semper Fidelis. Dwutygodnik Polonii PSF stanu New Mexico” z 1.11.2016, nr 61, s. 13.
 23. Dziecko w opcji życiowej Janusza Korczaka, WAL 2016, nr 2, s. 347-350; toż, ZID 2016, nr 3, s. 670-672; toż, LKiS 2016, nr 3, s. 78-
 24. prał. Keuser żegna Lublin, „Niedziela Lubelska” 2016, nr 43 (z 23.10.2016), s. V.
 25. [Rec.] Z. Zieliński, Educatrix et Advocata. Wychowawca i obrońca. Miejsce Kościoła w dziejach Narodu. Studia i szkice, Lublin 2015, AK 2016, z. 3, s. 596-597; toż, „Polonia Semper Fidelis. Dwutygodnik Polonii PSF stanu New Mexico” z 15.11.2016, nr 62, s. 13-
 26. Pedagog i wydawca, w: Edward Pudełko (1838-2006) we wspomnieniach przyjaciół, red. K. Grzesiak, Lublin 2016, s. 75-78.
 27. Katecheza spoza grobu, [rec.] ks. H. Frąkała, Dawałem słowo i przykład, Tomaszów Lubelski 2014, ZID 2016, nr 3, s. 676-678; t o ż, WAL 2016, nr 3, s. 503-
 28. Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i jego misja dzisiaj, „Gazeta Kongresowa”. XX Kongres Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Warszawa 23 listopada 2016, s. 1-2; toż, Materiały i dokumenty. XX Kongres Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Warszawa 23 listopada 2016, Warszawa grudzień 2016, s. 118-119
 29. Pielgrzymka w życiu religijnym wierzących, w: Środowisko. Transcendencja. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Romanowi Jusiakowi OFM, red. F. W. Wawro [i in.], Lublin 2016, s. 221-229.
 30. Przedmowa, w: Teresa Leonarda Kuniszewska MSF, Pedagogia i apostolstwo błogosławionej Bolesławy Lament, Lublin 2016, s. 7-
 31. Razem z A. Rutkowską, John Paul II’s Teaching on Education in the Family, w: Family versus post-modernity challenges. Upbringing. Problems. Assistance and support, red.  Przybysz-Zaręba, A. Regulska, ks. A. J. Najda, Warszawa 2016, s. 21-32.
 32. Boże Narodzenie 2016, „Głos Pawłowa” 2016, nr 4, s. 3; toż, GK 2016, nr 12, s. 7; toż, „Róża w Rodzinie” [Janów Lubelski] 2016, nr 4, s. 1-2; toż, „Wołanie z Wołynia” 2016, nr 6, s. 4-5; toż, „Informator Polski” 2016, nr 4, s. 4-
 33. Dobroczynność, [Rec.] M. Surdacki, Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku, Wyd. TN KUL, Lublin 2016, WAL 2016, nr 3, s. 519-
 34. Ksiądz Profesor Stanisław Kowalczyk - filozof z pasją, [Rec.] Ks. Stanisław Kowalczyk, Liberalizm - jego dylematy i zagrożenia, Lublin 2016, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” 2016, nr 11-12, s. 783-
 35. Odszedł od nas człowiek, „Informator Polski” 2016, nr 4, s. 23-24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

(WYBÓR)

 

1980

 1. T r e l a, Sprawozdanie z kursu języka niemieckiego, WDL 1980, nr 9, s. 202–204.

 

1981

 1. W i e r c i ń s k i, 118 rocznica Powstania Styczniowego, WDL 1981, nr 3, s. 52–53.
 2. Alumni Lubelskiego Seminarium Duchownego bawili z wycieczką w RFN, SP z 29.07.1981.

1982

 1. W i e r c i ń s k i, Ksiądz Grzegorz Piramowicz (17351801)ojciec pedagogiki polskiej, WDL 1982, nr 1–2, s. 44–45.

 

1985

 1. K a w a ł k o, Akademia poświęcona 190 rocznicy Powstania Kościuszkowskiego w lubelskim WSD, WDL 1985, nr 1, s. 11–12.

 

1991

 1. S ł o m k a, Sekcja teologii duchowości KUL 19611991. Rys historyczny, pracownicy, katedry, sekcja, „Roczniki Teologiczne. Teologia Duchowości” (1991/1992), s. 7–20.

 

1993

 1. C h m i e l e w s k i, W. S ł o m k a, Polscy teologowie duchowości, Lublin 1993, s. 200–212;
 2. K u c h a r s k i, Zasłużeni i cenieni, BLK 1993, nr 2, s. 42–43;
 3. M a l i n o w s k i, Lublin w służbie Polonii, „Kurier Polonijny” 1993, nr 12(17), s. 14–15.

 

1994

 1. Księga pamiątkowa w 75 – lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968–1993, red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 482–483.

 

1995

 1. S ł o d o w a, Lubelski ośrodek polonijny, PP 1995, nr 1/2, s. 10.
 2. T o m k o w s k i, Ksiądz E. Walewander, „Wiadomości Towarzystwa Polsko – – Austriackiego”, [Warszawa] 1995, nr 6–7, s. 93–94.
 3. M., Lublinianin prezesem TNP – W, KL 1995, nr 33, s. 2.
 4. C h m i e l e w s k i, Kronika Sekcji Teologii Duchowości KUL (1994–1995), „Roczniki Teologiczne” 1995, z. 5, s. 138–139.
 5. S t r z e s z e w s k i, Na przełomie czasów. Moje wspomnienia, Lublin 1995, s. 230.

 

1996

 1. P o l a k, Kto jest kim w Kościele katolickim? Warszawa 1996, s. 393–394.

 

1999

 1. R a d z i k, Stan badań nad emigracją po II wojnie światowej: ośrodki naukowe w Polsce oraz tematy badawcze, w: Ślady polskości. Polonia i emigracja w świetle badań i źródeł historycznych, pod red. D. Nałęcz, Warszawa 1999, s. 249–250.
 2. J u d y c k i, Kronika polonijna, GK 1999, nr 10, s. 13.

 

2000

 1. Walewander Edward, w: Kto jest kim w województwie lubelskim, Lublin 2000, s. 222.
  1. K o ś c i ń s k i, Edward Walewander, „Dziennik Wschodni” nr 118 z 22.05.2000, s. 2.

 

2001

 1. Kto jest kim w Polsce. (Edycja IV), Warszawa 2001, s. 996–997.

 

2002

 1. Who is Who w Polsce, Wydanie I, Zug (Szwajcaria) 2002, s. 2060–2061.

 

2003

 1. Teologowie duchowości w Polsce 2003, oprac. ks. M. Chmielewski, Lublin 2003, s. 344–365.

 

2004

 1. Złota Księga Nauk Humanistycznych, Gliwice 2004, s. 419.

 

2005

 1. Walewander Edward, w: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, red. K. Dopierała, Toruń 2005, s. 530.

 

2007

 1. M a r i a ń s k i, Walewander Edward, w: Leksykon pedagogiki religii, red. C. Rogowski, Warszawa 2007, s. 828–829.
 2. Edward Walewander, GKr 2007, nr 5, s. 6.
 3. C. N a p i ó r k o w s k i, Ks. Edward Walewander, w: Teologu polski, co sądzisz o swojej twórczości? Niepokalanów 2007, s. 368–370.

 

2009

 1. S. B a r t n i k, Błyskawica życia. Autobiografia z lat 19561990, Lublin 2009, passim.

 

2010

 1. J. W i l l a u m e, Lubelski ośrodek badań historii najnowszej w ostatnim dwudziestoleciu, „Dzieje Najnowsze” 2010 nr 2, s. 10–11.

 

2011

 1. Edward Walewander, ks. prof. dr hab., kierownik Katedry Pedagogiki Porównawczej, w: Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Historia i współczesność, red. A. Rynio [i in.], Lublin 2011, s. 177–183.

 

2012

 1. Walewander Edward, w: Kronika Nauki Polskiej 20072010, Gliwice 2012, s. 172.
 2. P i o t  r o w s k i, Ksiądz Dominik Surowski. Męczennik 19051942, Warszawa 2012, passim.
 3. K o w a l c z y k, Drogi mego życia, Lublin–Sandomierz 2012, passim.

 

2013

 1. K u r c e w i c z, Ks. Edward Walewander, „Głos Pawłowa” 2013, nr 4, s. 8.
 2. Katedra Pedagogiki Porównawczej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2013, passim.
 3. Zieliński, Przeżyte, powiedziane, napisane, LKiS 2013, nr 4, s. 87

 

2014

 

 1. W a l e w a n d e r, Polscy studenci teologii w Innsbrucku po drugiej wojnie światowej, w: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka, red. J. Walkusz [i in.], Lublin 2014, s. 719 – 729.

2015

 1. Bibliografia prac ks. Edwarda Walewandra 1974 – 2014, red. Ł. Ryszka, Lublin 2015.

 

 

 

------------------------------------

1. Łukasz Ryszka, Bibliografia prac ks.. Edwarda Walewandra 1974–2014 wydana z okazji 40 – lecia Jego święceń kapłańskich staraniem przyjaciół i dawnych studentów, Lublin 2015.

Autor: Agnieszka Linca-Ćwikła
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2017, godz. 22:50 - Agnieszka Linca-Ćwikła