„Biblioteka Pedagogiczna” - seria wydawnicza poświęcona głównie problematyce z dziedziny szeroko rozumianej pedagogiki porównawczej, wydawana od 1996 r. przez Katedrę Pedagogiki Porównawczej KUL. Funkcję redaktora pełni od początku ks. Edward Walewander.
     „Biblioteka” obejmuje dwie kategorie: A - Studia (dotąd ukazało się 39 tomów) i B - Materiały i Dokumenty (dotychczas wyszło 8 tomów). Treścią publikacji serii są prace metodyczne z dawnej i aktualnej problematyki pedagogicznej, studia z dziejów oświaty oraz instytucji edukacyjnych, z historii wychowania, rozprawy z biografistyki pedagogicznej, teksty źródłowe, wspomnienia. Ważną część serii stanowią rozprawy na temat Polonii i Polaków na Wschodzie. Pogłębiają one wiedzę Polaków w Polsce o życiu wychodźstwa, umacniają związki kulturalne i narodowe kraju z emigrantami, służą też umacnianiu tradycji i kultury polskiej w świecie; szczególnie podejmowana jest w nich problematyka życia religijnego środowisk polskich w różnych krajach. Rozprawy włączone do serii ukazują się w języku polskim i angielskim. Wydawane w języku polskim zawierają streszczenia obcojęzyczne, zwłaszcza w języku angielskim. Wspomnienia z Kazachstanu Jadwigi Ihnatowicz-Suszyńskiej przygotowywane są do druku po francusku.
       W serii publikują nie tylko pracownicy naukowi i współpracownicy Katedry Pedagogiki Porównawczej KUL, ale także autorzy reprezentujący różne ośrodki naukowe w Polsce (Gdańsk, Radom, Warszawa, Wrocław) i zagranicą (Kazachstan, USA). Niektóre tomy serii wydawane są we współpracy z Towarzystwem Naukowym KUL, Towarzystwem Naukowym Polska Wschód, Oddziałem Lubelskim Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska Wschód. Dedykowane są zasłużonym pedagogom żyjącym w Polsce i zagranicą. Dużą część rozpraw stanowią prace gradacyjne (magisteria, doktoraty) absolwentów seminarium z pedagogiki porównawczej, prowadzonego przez redaktora serii. Zainteresowanie Studiami serii potwierdza fakt, że niektóre z nich doczekały się kilku wydań.
Autor: Agnieszka Linca-Ćwikła
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2017, godz. 13:52 - Agnieszka Linca-Ćwikła