PRZEGLĄD PRAWNO-EKONOMICZNY
Rewiew of Law, Business & Economics

Nr 42 (1/2018) styczeń - luty - marzec 2018

 

Przedmowa

 

Szanowni Państwo,

Dopiero co niedawno oddawaliśmy w Państwa ręce nr 41 (4/2017) kwartalnika „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” a już czas na kolejny - 42 numer (1/2018) naszego czasopisma. Cóż tempus fugit….Z nie mniejszą przyjemnością pragnę zaprosić Państwa do lektury zbioru 17 artykułów w nim się znajdujących.

Szczególnej Państwa uwadze polecić chcemy artykuł profesora zwyczajnego Andrzeja Świątkowskiego z Akademii Ignatianum w Krakowie zatytułowany „Specyficzne pojmowanie badań i metod empirycznych w prawie pracy” poświęcony problematyce badań empirycznych w obszarze prawa pracy jako stosunkowo młodej gałęzi systemu prawa.

W numerze znajdziecie Państwo też m.in. artykuły z zakresu historii państwa i prawa oraz historii ekonomii. I tak są to następujące opracowania: „Metody i formy popierania polskiego eksportu w okresie międzywojennym. Bezpośrednie formy popierania eksportu (część II)” autorstwa dra. hab. Zbigniewa Klimiuka, profesora nadzwyczajnego w  Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w  Warszawie; „Gdy bezprawie było prawem. Kilka przykładów dyskryminacji ludzi wierzących w Polsce Ludowej” autorstwa dra. hab. Andrzeja Szymańskiego profesora nadzwyczajnego UO. Z kolei o rozwoju regulacji dotyczących migracji zarobkowej w Polsce w okresie międzywojennym traktuje artykuł Agaty Baran, doktorantki na Wydziale Prawa i Administracji UJ, specjalizującej  się w prawie pracy.

Interesujące rozważania zawiera również artykuł dr. Edyty Sokalskiej z Katedry Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, pt. „Policentryzm jako strukturalna podstawa amerykańskiego federalizmu w recepcji Vincenta Ostroma”. Po niedawnym 500-leciu Reformacji na uwagę zasługuje artykuł ks. dra. hab. Tomasza Rakoczego, profesora nadzwyczajnego UZ, pt. „Struktury prawne i organizacyjne Kościołów Ewangelickich w zakresie środków społecznego przekazu”, dotyczący prawa Kościołów Protestanckich do środków społecznego przekazu.

O instrumencie wielostronnym MLI, jako doniosłym novum w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, piszą Bartosz Bacia, wiceprzewodniczący Komitetu Ładu Korporacyjnego OECD oraz Patryk Toporowski, ekspert w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych i wieloletni pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Pojęciu uprawnionego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów poświęcony jest artykuł dra. hab. Grzegorza Wolaka. O ekonomiczno-prawnych aspektach upadłości konsumenckiej traktuje artykuł dr. Anny Wolskiej-Bagińskiej. Dr Bartłomiej Biga w swoim artykule zajmuje się zagadnieniem ekonomicznej analizy patentu w trzech wymiarach. Dr Sławomir Zwolak jest natomiast autorem glosy do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca  2017 r., II OSK 2766/15, traktującego o tym, czy stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę pociąga za sobą stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. O przymusowym leczeniu osób chorych psychicznie i uzależnionych z perspektywy prawno – psychologicznej piszą w swoim artykule Marlena Stradomska i Tomasz Słapczyński.

Warte lektury są także teksty napisane przez doktorantów prawa, a jest ich w numerze kilka. Artykuł pt. „Zagrożenie utraty stabilności systemu finansów publicznych - system ochrony zdrowia w zestawieniu ze starzejącym się społeczeństwem” jest autorstwa Małgorzaty Chrostowskiej, doktorantki w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Kolejny tekst pt. „Kilka słów o racjonalnym przestępcy w świetle wybranych nowelizacji Kodeksu karnego z lat 2015 – 2017” napisał Michał Grudecki, doktorant w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Oceny instytucji ekstradycji z perspektywy ekonomicznej analizy prawa dokonał w swoim artykule Tomasz Guzik, doktorant w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Strasburskie standardy rzetelnego przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych na przykładzie skarg wniesionych przeciwko Polsce” to artykuł Katarzyny Siczek, doktorantki I roku studiów niestacjonarnych III stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Wreszcie interesujące rozważania zawiera także opracowanie pt. „Przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. w kontekście standardów ochrony danych osobowych w rozporządzeniu GDPR (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.” autorstwa Adriana Romkowskiego, studenta V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W imieniu Redakcji Przeglądu Prawno-Ekonomicznego życzę Państwu owocnej lektury.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Grzegorz Wolak

Redaktor numeru

 

SPIS TREŚCI 

 

Artykuły

Andrzej Marian Świątkowski

Specyficzne pojmowanie badań i metod empirycznych w prawie pracy | 9

 

Prawno-dogmatyczne metody badań nad prawem pracy dominują w świecie. Ograniczony zakres stosowania badań i metod empirycznych w prawie pracy utrudnia poznanie rzeczywistości społecznej i stosunków ekonomicznych. W wielu państwach zaczynają dominować zapatrywania o ograniczonej możliwości oddziaływania prawa pracy na współczesne, nowoczesne stosunki pracy.  Próbowano temu ujemnemu dla harmonijnego rozwoju badań w dziedzinie nauk humanistycznych, prawnych i społecznych stanowi rzeczy zapobiegać, formując propozycję  podejmowania “synergicznych” (reflexive) badań nad prawem pracy. Koncepcja tego typu badań jest ściśle powiązana z socjologiczną teorią “autokreacji” systemów społecznych: prawa pracy, stosunków przemysłowych,  społecznych, politycznych  i ekonomicznych. Oparta jest na dwóch zjawiskach: komunikacji i autokreacji (autopoietic), jakie zachodzą w sferach organizacyjnych i strukturalnych. Czy powyższa metoda badań ma szansę zastąpić tradycyjne, stosowane od lat w USA, badania nad stosunkami przemysłowymi?

 

Andrzej Szymański

Gdy bezprawie było prawem. Kilka przykładów dyskryminacji ludzi wierzących w Polsce Ludowej | 39

 

W tekście pt. „Gdy bezprawie było prawem. Kilka przykładów dyskryminacji ludzi wierzących w Polsce Ludowej” omówiono prześladowanie dzieci szkolnych w Sadlinkach za korzystanie z dnia ustawowo wolnego od pracy, zwalczanie przez władze oświatowe „nielegalnej bursy” w Rumi, depozycję i ukaranie banicją o. Kota, gwardiana klasztoru franciszkanów w Krośnie oraz  sprawę „nielegalnego” krzyża na Jasnej Górze. Wszystkie te sprawy ilustrują walkę komunistycznego ateistycznego reżimu w Polsce Ludowej z ludźmi wierzącymi.

 

Zbigniew Klimiuk Metody i formy popierania polskiego eksportu w okresie międzywojennym. Bezpośrednie formy popierania eksportu (część II) | 61

 

Państwo polskie podejmowało w okresie międzywojennym dla zwiększenia eksportu działania o charakterze bezpośrednim lub pośrednim w kierunku zlikwidowania bądź złagodzenia istniejących trudności eksportowych. Stosowało w tym celu odpowiednią politykę kredytową, celną, podatkową oraz udzielało pomocy pośredniej w postaci służby eksportowej, informacyjnej oraz reklamy. Wzrost obrotów towarowych na rynku międzynarodowym wzmagał konkurencję między producentami. O sprzedaży towary decydowała nie tylko cena, ale również warunki sfinansowania transakcji, wysokość oraz termin udzielonego przez dostawcę kredytu. Pomoc państwa i banków dla eksportera podążała w kierunku finansowania produkcji i sprzedaży eksportowej. Przeszkodą w jej finansowaniu było rozdrobnienie produkcji eksportowej oraz brak organizacji i związków branżowych eksporterów. Niewielkie zasoby kapitałowe naszych instytucji finansowych nie pozwalały na stosowanie różnego rodzaju pomocy kredytowej i akceptowej dla eksportu, jaka miała miejsce w krajach bogatych w kapitały własne. Na szczególną uwagę w tej dziedzinie zasługuje działalność Państwowego Instytutu Eksportowego (PIE), który spełniał rolę instytucji ubezpieczającej kredyt eksportowy. Poręka PIE, jak również Skarbu Państwa, miała na celu zmniejszenie ryzyka eksportera.

 

Edyta Sokalska Policentryzm jako strukturalna podstawa amerykańskiego federalizmu w recepcji Vincenta Ostroma | 85

 

Amerykańska ustawa zasadnicza nie była jedynie politycznym manifestem twórców amerykańskiej państwowości, lecz przede wszystkim zbiorem fundamentalnych norm adresowanych do organów państwowych w celu ich bezwzględnego przestrzegania. Ustalona organizacja władzy publicznej oraz ramy jej działania powodują jednak w praktyce pewne wątpliwości, a interpretacja przepisów konstytucyjnych nie zawsze jest jednakowa. Vincent Ostrom charakteryzuje federalizm jako decyzję konstytucyjną rozumianą w tak szeroki sposób, iż może mieć ona zastosowanie do wielu różnych ośrodków władzy, przy czym ośrodki te ograniczone są skutecznymi regułami prawa konstytucyjnego. Ustrój amerykański w ujęciu Ostroma jest jednak ustrojem głęboko przemyślanym, opartym na wzorcach policentrycznych, które oczywiście nie są wolne od potencjalnych wad i zagrożeń. Federalizm nie jest jedynie formą rządów, ale również metodą rozwiązywania problemów i sposobem życia. Różnorodne są jego atrybuty, a wykreowanie oraz utrzymanie struktur federalnych w państwie zależy od inteligentnego procesu tworzenia, będącego udziałem obywateli federalnych społeczeństw.

 

Tomasz Rakoczy Struktury prawne i organizacyjne Kościołów Ewangelickich w zakresie środków społecznego przekazu | 100

 

Każdy z Kościołów ewangelickich, będący przedmiotem niniejszego artykułu posiada własną ustawę wyznaniową. Niestety nie reguluje ona prawa do posiadania i posługiwania się własnymi środkami przekazu. Ustawy wyznaniowe zawierają katalogi kościelnych osób prawnych i ich organów, ale nie precyzują one ich kompetencji, także w zakresie środków przekazu. Ta kwestia prawna została unormowana w regulacjach wewnętrznych, do których odsyła każda z ustaw. Jak wynika z ich analizy, zagadnienie środków przekazu stanowi kompetencję organów wykonawczych kościelnych osób prawnych. Stopień ich prawnego rozbudowania jest zróżnicowany. Interesującą regulację prezentuje Kościół Ewangelicko-Augsburski. W jego prawie wewnętrznym zostały wyodrębnione trzy podmioty, w których kompetencji leżą środki przekazu: Komisja ds. środków masowego przekazu działająca przy Radzie Synodu, Konsystorz Kościoła oraz System Internetowy Kościoła. Kościół Ewangelicko-Metodystyczny nie stworzył żadnej ze struktur w przedmiotowym zakresie, mimo możliwości jej ukonstytuowania w postaci jednej w wielu Komisji i Rad. Kościoły Ewangelickie są także reprezentowane w komisjach doradczych mediów publicznych, które zajmują się m.in. ustalaniem treści programów wyznaniowych.

 

Grzegorz Wolak O pojęciu uprawnionego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów | 116

 

Orzekanie przez sąd w przedmiocie pozbawienia prawa własności (a temu celowi w gruncie rzeczy służy postępowanie w przedmiocie likwidacji niepodjętego depozytu) jest ingerencją w konstytucyjnie chronione prawo własności (art. 21 ust. 1 i 64 Konstytucji RP). Zakres kognicji sądu w sprawie o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu wydaje się być wąski. Może to rodzić wątpliwości odnośnie do tego, czy w przypadku śmierci uprawnionego do odebrania przedmiotu depozytu, obowiązkiem przechowawcy jest podjęcie działań, np. w postaci zainicjowania postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym uprawnionym celem wyznaczenia przez sąd kręgu spadkobierców po nim i wezwania ich następnie do odbioru depozytu. Ponadto niejednolicie postrzegane jest to, czy w zakres kognicji sądu w postępowaniu o stwierdzenie likwidacji depozytu wchodzi badanie, czy osoba wskazana we wniosku jako uprawniona do odebrania depozytu, jest nią rzeczywiście. Kwestie te są przedmiotem niniejszego artykułu. Bezpośrednim powodem jego napisania była uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2017r., III CZP 39/17, w której uznano, że „Jeżeli osoba uprawniona do odbioru depozytu zmarła, jej spadkobierca jest uprawnionym w rozumieniu przepisów art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów”.

 

Anna Wolska-Bagińska Ekonomiczno-prawne aspekty upadłości konsumenckiej | 145

 

Artykuł ma na celu przybliżenie ekonomiczno-prawnych aspektów upadłości konsumenckiej. W pracy zaprezentowano rozumienie pojęcia upadłości konsumenckie z perspektywy ekonomicznoprawnej oraz omówiono modele upadłości konsumenckiej występujące w poszczególnych krajach. Rozważania objęły także analizę przyczyn upadłości konsumenckiej w Polsce. Przedstawiona analiza wykazała, że zadłużenie konsumentów uzależnione jest w głównej mierze od czynników wewnętrznych. Wzrastające zadłużenie jednostki w połączeniu z nieodpowiedzialnym kredytowaniem oraz niskim poziomem wiedzy finansowej konsumenta może prowadzić do znacznego zadłużenia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

 

Bartosz Bacia, Patryk Toporowski Instrument wielostronny MLI – nowa era w międzynarodowym prawie podatkowym | 159

 

Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku („MLI”) jest jednym z działań OECD będących odpowiedzią na problem erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków (Base Erosion and Profit Shifting- „BEPS”), włączając w to zjawiska takie jak podwójne nieopodatkowanie dochodu oraz strategie polegające na przesuwaniu zysków do jurysdykcji, w których podatnicy nie prowadzą de facto działalności biznesowej, a ich dochody są opodatkowane bardzo niską stawką podatku dochodowego. MLI ma na celu modyfikację bilateralnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. MLI jest umową międzynarodową, która w sposób parasolowy zmienia właściwe postanowienia dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Standardowe klauzule zawarte w MLI będą zastępować, modyfikować lub uzupełniać właściwe klauzule zawarte w umowach dwustronnych. Przełomowa konstrukcja prawna MLI otwiera nowy etap w międzynarodowym prawie podatkowym, oferując po raz pierwszy możliwość harmonizacji przepisów regulujących opodatkowanie transgranicznych dochodów.

 

Małgorzata Chrostowska Zagrożenie utraty stabilności systemu finansów publicznych - system ochrony zdrowia w zestawieniu ze starzejącym się społeczeństwem | 182

 

Artykuł prezentuje problematykę zagrożenia utraty stabilności systemu finansów publicznych w sferze ochrony zdrowia wobec postępującego zjawiska starzenia się społeczeństwa. W podsumowaniu autorka wskazuje na oddziaływanie zjawiska starzenia się społeczeństwa także na system emerytalny oraz rynek dóbr i usług (zagadnienie silver economy). Postępujący proces starzenia się społeczeństwa w przyszłości niewątpliwie będzie wymuszać przesunięcia w budżecie państwa - wyższe wydatki na emerytury, renty, czy też opiekę zdrowotną pociągną za sobą konieczność ograniczania innych wydatków. W artykule wskazano przykładowe rozwiązania, które w dłuższej perspektywie czasu umożliwiłyby przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom starzenia się społeczeństwa na sytuację gospodarczą państwa. Reorganizacja systemu ochrony zdrowia oraz systemu emerytalnego wydaje się być nieunikniona.

 

Michał Grudecki Kilka słów o racjonalnym przestępcy w świetle wybranych nowelizacji Kodeksu karnego z lat 2015 – 2017 | 198

 

W artykule Autor przedstawia wykreowany przez amerykańskich przedstawicieli ekonomicznej teorii prawa karnego model przestępcy racjonanego. Dokonana zostaje w nim charakterystyka tego modelu w oparciu o kryteria stworzone przez wspomnianych naukowców. Zaprezentowano ponadto jego wady. Autor proponuje niewielkie zmiany w prezentowanym modelu tak, aby stał się on bardziej użyteczny w badaniach kryminologicznych. Następnie przedstawia wpływ koncepcji racjonalnego przestępcy na politykę kryminalną państwa. Chodzi o to, co powinno się robić, zwłaszcza jakie kary stosować celem odstraszenia potencjalnych przestępców od popełniania czynów zabronionych. Na zakończenie artykułu Autor opisuje dwie wybrane nowelizacje Kodeksu karnego – z dnia 20 lutego 2015 r. oraz z dnia 10 lutego 2017 r. celem podkreślenia, zauważalnego w jego ocenie, wpływu modelu racjonalnego przestępcy na politykę kryminalną kreowaną przez polskiego ustawodawcę.

 

Agata Baran Rozwój regulacji dotyczących migracji zarobkowej w Polsce w okresie międzywojennym | 213

 

Artykuł poświęcony jest omówieniu problematyki związanej z rozwojem regulacji prawnych dotyczących migracji zarobkowej w Polsce w II RP, z uwzględnieniem sytuacji cudzoziemców na polskim rynku. Przedstawiono w nim ewolucję regulacji prawnych dotyczących polityki migracyjnej, a także analizę regulacji dotyczących obywatelstwa, zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP. Autorka spróbuje w nim określić kierunek dokonanych zmian, ocenić na jakim poziomie było polskie prawo pracy w okresie międzywojennym, oraz udzielić odpowiedzi na pytanie, czy ówczesne regulacje zachęcały cudzoziemców do przyjazdu do Polski.

 

Tomasz Guzik Ocena instytucji ekstradycji z perspektywy ekonomicznej analizy prawa | 240

 

Ekstradycja w polskim systemie prawnym pojawiła się już w międzywojennej kodyfikacji procesu karnego. Pomijając ustawodawstwa państw zaborczych, to właśnie od tego czasu datuje się jej występowanie w polskim procesie karnym. Istnieją dwa rodzaje ekstradycji: czynna oraz bierna. Czynne postępowanie ekstradycyjne odnosi się do sytuacji, w której państwo polskie wnioskuje do innego państwa o wydanie osoby ściganej. Bierna ekstradycja ma miejsce wtedy, gdy inne państwo wnioskuje do Polski o wydanie przestępcy. Ekstradycję jako instytucję prawną można ocenić przy pomocy metody prawoznawstwa jaką jest analiza ekonomiczna. Istnienie prawa karnego może być uzasadniane z wykorzystaniem argumentacji czysto ekonomicznej. Odnosząc ten fakt do ekstradycji, ekonomiczna analiza prawa wskazuje, iż instytucja ta jest uregulowaniem efektywnym w sensie ekonomicznym i tym samym pożądanym w systemie prawa karnego.

 

Katarzyna Siczek Strasburskie standardy rzetelnego przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych na przykładzie skarg wniesionych przeciwko Polsce | 256

 

Niniejsze opracowanie zawiera omówienie wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, ze szczególnym uwzględnieniem spraw wywodzących się ze skarg wniesionych przeciwko Polsce, odnoszącego się do przesłuchiwania małoletnich pokrzywdzonych w charakterze świadków. Podjęta została w nim próba zdefiniowania strasburskiego standardu gwarancyjnego wypracowanego na gruncie art. 6 § 3 (d) EKPC w zw. z art. 6 § 1, jak też jego analiza zarówno w świetle konieczności ochrony w postępowaniu karnym szczególnej kategorii świadków pokrzywdzonych przestępstwami seksualnymi, jak też wyodrębnienia czynników wymaganych dla zrekompensowania oskarżonemu trudności w prowadzeniu obrony, w stopniu zapewniającym całemu postępowaniu pełną zgodność ze standardem konwencyjnym.

 

Adrian Romkowski Przepisy karne ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. w kontekście standardów ochrony danych osobowych w rozporządzeniu GDPR (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. | 268

 

Artykułu poświęcony jest analizie przepisów karnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zarówno w kontekście obecnie istniejącego stanu prawnego, jak i standardów wyznaczanych przez ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (RODO/GDPR) (stosowane od dnia 25 maja 2018 r.), w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w projektowanej „nowej” ustawie o ochronie danych osobowych, której uchwalenie jest konieczne ze względu na istotne zmiany normatywne wprowadzane przez GDPR, ustawodawca powinien zdecydować się na recepcję dotychczasowych uregulowań w zakresie prawnokarnej ochrony danych osobowych (z uwzględnieniem odpowiednich zmian wynikających ze specyfiki rozporządzenia GDPR), czy też sferę tę powinien zmodyfikować, a to zarówno poprzez znaczącą dekryminalizację pewnych naruszeń bądź przeciwnie –kryminalizację deliktów, które na gruncie obecnego stanu prawnego znajdują się poza spektrum normowania prawa karnego. W opracowaniu dokonano kompleksowej analizy typów czynów zabronionych obecnie obowiązującej ustawy, badając je zarówno w perspektywie ich ratio legis, jak też w perspektywie katalogu chronionych przez nie dóbr prawnych oraz również w perspektywie konstrukcyjnych i wykładniczych aspektów typologicznych. Następnie, analizie poddano każdy z tak zbadanych typów czynów zabronionych ustawy w perspektywie uregulowań GDPR, udzielając twierdzącej odpowiedzi na pytanie o ewentualną możliwość recepcji przepisów karnych ustawy o ochronie danych osobowych w obecnym kształcie do ustawy „nowej”. W artykule skomentowano także rozwiązania projektowane w „nowej” ustawie o ochronie danych osobowych, poddając je krytyce oraz postulując, z uwzględnieniem odpowiednich modyfikacji koniecznych tak w kontekście rozporządzenia GDPR, jak i ze względu na koherentność systemu prawnokarnej ochrony danych osobowych, recepcję dotychczasowych rozwiązań na grunt nowej ustawy.

 

Marlena Stradomska, Tomasz Słapczyński Przymusowe leczenie osób chorych psychicznie i uzależnionych - perspektywa prawno - psychologiczna | 307

 

Artykuł poświęcony jest omówieniu kwestii prawno-psychologicznych dotyczących przymusowego leczenia osób chorych i uzależnionych. Omawiana problematyka ma konotacje interdyscyplinarne. Niewątpliwie jest to bardzo ważny problem z punktu widzenia zdrowia publicznego, ale także i ekonomii. Leczenie pacjentów uzależnionych oraz dotkniętych zaburzeniami psychicznymi generuje koszty, oni sami także często są wykluczeni ze społeczność pracowniczej. Jest to poważny problem także dlatego, iż osoby takie dokonują aktów samoagresji. Do problemu tego wciąż przywiązuje się za mało uwagi, a liczba samobójstw spowodowana między innymi tego typu schorzeniami (zaburzeniami) jest zatrważająca, w porównaniu z innymi krajami UE. W artykule zwrócono uwagę na niewystarczający wkład polskiego ustawodawcy w opracowanie skutecznego systemu zapobiegania. W obowiązujących procedurach występują luki, które należałoby uzupełnić. Osoby z zaburzeniami często doświadczają nawrotu choroby i w tych wypadkach nie jest im udzielana właściwa pomoc. Ponadto skuteczność procedury przymusowego leczenia takich osób wydaje się być niewystarczająca choćby ze względu na długotrwałość postępowania wynikającą z konieczności skierowania osoby na badania oraz skuteczność stosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do osób chorych.

 

Bartłomiej Biga Ekonomiczna analiza patentu w trzech wymiarach | 323

 

Efektywność patentu jest zdeterminowana głównie przez jego szerokość, długość i wysokość. Każdy z tych trzech wymiarów jest przedmiotem analizy w niniejszym tekście. Łącznie te trzy wymiary determinują całkowitą „siłę patentu”. W tej perspektywie określona siła patentu może być osiągnięta w rezultacie różnych kombinacji wspomnianych wyżej trzech zmiennych i charakteryzować się różnym poziomem efektywności ze społecznego punktu widzenia. Jest to główna hipoteza niniejszego tekstu. Na jej bazie formułowane jest pytanie o to, jakie kombinacje cech konstrukcyjnych patentu pozwalają najbardziej efektywnie uzyskać założoną siłę patentu.

 

Glosa

 

Sławomir Zwolak

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r., II OSK 2766/15 | 340

 

Glosa dotyczy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2017 r., II OSK 2766/15, odnoszącego się do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, które z kolei pociąga za sobą stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Ta sytuacja powoduje konieczność przeprowadzenia postępowania naprawczego w stosunku do tej inwestycji, które powinno zakończyć się wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Analizie poddano kwestię zależności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z decyzją o pozwoleniu na budowę, z której wynika, że decyzje te są ze sobą w ścisłym związku jako wydane w ramach jednego ciągu zdarzeń prawnych dotyczących tego samego zamierzenia inwestycyjnego. Zależność tych decyzji uniemożliwia pozostawienie na gruncie obiektu budowlanego zrealizowanego z naruszeniem przepisów prawa.

Autor: Dominik Tyrawa
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2018, godz. 17:14 - Rafał Podleśny