Licencjonowane narzędzia do badanie kompetencji, indywidualne doradztwo zawodowe, coaching kariery, doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej prowadzone przez nowego doradcę zawodowego ds. przedsiębiorczości oraz warsztaty to najważniejsze elementy projektu „Cool Careers”, którymi w tym roku akademickim zostaną objęci studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Projekt autorstwa pracowników Biura Karier KUL powstał przy współpracy z Centrum Studiów Podyplomowych w odpowiedzi na ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty w ramach Programu Akademickie Biura Karier.

 

Wniosek KUL jako jedyny spośród 6 lubelskich uczelni biorących udział w Konkursie uzyskał ocenę pozytywną i znalazł się na 8 miejscu listy rankingowej w kraju. Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła 59 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego 33 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do dofinansowania.

 

_______

 

Rekrutacja w projekcie, który jest skierowany do ostatnich roczników studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich rozpocznie się już w listopadzie br. Obejmie ona 400 studentów.

 

 

W ramach projektu zostanie sfinansowane, m.in.:

  • narzędzia do diagnozy kompetencji i wyznaczania ścieżek zawodowych oraz prowadzenia coachingu
  • zatrudnienie nowego doradcy zawodowego ds. przedsiębiorczości, który zapewni kompleksowe poradnictwo indywidualne oraz cykl szkoleń obejmujący m.in. kwestie formalno-prawne zakładania działalności gospodarczej, pozyskiwania finansowania, pisania biznesplanów;
  • profesjonalne warsztaty i coaching

 

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 530 960,82 zł.

 

 

Autor: Marta Szymańska-Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2017, godz. 13:25 - Olga Żarska-Stępień