Oferta nr:445/2018

 

Biuro Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Lubelskiej poszukuje

kandydatek/kandydatów do pracy na zastępstwo na stanowisku: pracownik ds. obsługi studentów cudzoziemców

 

Ogólny opis zadań na stanowisku:

 1. obsługa administracyjno-finansowa przyjazdów studentów na studia;
 2. współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, zagranicznymi instytucjami partnerskimi, operatorami poszczególnych programów oraz organizacją studencką Erasmus Student Network w sprawach związanych z pobytem
  w Uczelni studentów zagranicznych;
 3. organizacja wydarzeń informacyjno-promocyjnych od strony administracyjnej i językowej;
 4. obsługa programów bazodanowych, aplikacji internetowych służących do zarządzania projektami związanych z pobytem studentów zagranicznych,
 5. przygotowywanie danych do sprawozdań i zestawień oraz procedur i wzorów dokumentów;
 6. inne bieżące prace administracyjno-biurowe związane z pracą na stanowisku, w tym prowadzenie spraw związanych z poprawnym funkcjonowaniem BKM w kontekście RODO.

Wymagania, które powinna spełniać osoba na powyższe stanowisko:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. udokumentowana znajomość języka angielskiego i francuskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie;
 3. rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność koordynacji pracy grupy, rozwiązywania konfliktów i negocjowania;
 4. umiejętność pracy w zespole, jak i samodzielnej pod presją czasu w zmieniających się warunkach;
 5. umiejętność organizowania spotkań i akcji promocyjnych, tworzenia prezentacji;
 6. Umiejętność organizacji miejsca i czasu pracy własnej, samodzielność i dyscyplina
  w przestrzeganiu terminów i procedur;
 7. umiejętność tworzenia dokumentów i sprawozdań.

Dodatkowym atutem będzie:

 1. doświadczenie zawodowe w pracy z cudzoziemcami;
 2. doświadczenie w realizacji programu Erasmus;
 3. doświadczenie zawodowe w pracy w uczelni wyższej.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. CV w języku polskim wg wzoru Europass;
 2. kserokopii dyplomu potwierdzającego wykształcenie;
 3. innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Prosimy o dopisanie w aplikacji następującej klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEI”

 

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez wyżej wymienionego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferta nie będzie rozpatrywana.

 

Wymagane dokumenty należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dokumenty kandydata/kandydatki do pracy w Biurze Kształcenia Międzynarodowego PL” do sekretariatu Prorektora ds. Studenckich w budynku Rektoratu przy ul. Nadbystrzyckiej 38 D w Lublinie.

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 27 sierpnia 2018 r.

 


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 413.
Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2018, godz. 13:38 - Olga Żarska-Stępień