bogdanDoktor socjologii, adiunkt, zatrudniony od 2006 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II  Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Instytut socjologii, Katedra Makrostruktur  Społecznych. W 2006 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Podstawowy przedmiot moich zainteresowań naukowo-badawczych dotyczy rodziny i jej przemian oraz problemów we współczesnym świecie. Autor monografii zatytułowanej Stosunek do własnego zawodu lekarzy praktykujących indywidualnie w lecznictwie otwartym. Studium porównawcze postaw lekarzy medycyny i stomatologów w powiatach: sandomierskim, tarnobrzeskim i stalowowolskim (2007); redaktor prac zbiorowych:  Tolerancja i jej oblicza (2008),  Problem eurosieroctwa. Wybrane aspekty (2011); a także współredaktor pracy Przemiany rodziny w dobie przemian społeczno-kulturowych (2012). Autor ponad trzydziestu artykułów naukowych zarówno krajowych,  jak i zagranicznych. Uczestniczył także w wielu konferencjach i seminariach naukowych zarówno w kraju jak i zagranicą. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

Pełnione funkcje

Opiekun studentów socjologii studiów stacjonarnych od 2006/2007 do 2010/2011

Członek zespołu ds. programowych Instytutu Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli (2012)

Członek Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Pracowników Naukowych KUL(od 2012)

 

Dyżur w katedrze

poniedziałki i wtorki co dwa tygodnie od 16.10.2012 r.

Kontakt:
bogdanwieckiewicz@wp.pl

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2014, godz. 15:40 - Rafał Podleśny