Associate Professor
tel: +4881 4454023
mobile: +48660089782
e-mail: szady@kul.lublin.pl
www
(Historical Geoinformation Laboratory)
Classes
 
 logo_academia logo_rg
 

Research areas:

 • Historical geography of religious and ethnic groups in the Polish-Lithuanian Commonewalth

 • Legal and social position of laymen in denominational organizations in early modern Europe

 • Structures and organization of religious institutions in early modern Europe

 • Historical cartography and application of GIS tools in historical research

 

Books:

 

Articles:

 

Maps and cartographic works:

 

Reports, reviews and editorial works:

 • The Union of Lublin and Integrative Traditions in East Central Europe, “Acta Poloniae Historica”, 71 (1995), pp. 228-230.

 • [co-aut.] Sprawozdanie [Report], in: J. Kłoczowski, P. Kras, H. Łaszkiewicz (Eds), Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 1999, pp. 206-210.

 • [co-ed.] Kościół. Społeczeństwo. Kultura. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, J. Drob et al. (Eds), Lublin: Werset 2004.

 • Liga katolicka [The Catholic Leauge], in: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin: TN KUL 2004.

 • Krasnystaw, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, fasc. 171, 2006.

 • [co-ed.] W kręgu wielkopostnej pobożności i bractw religijnych, C. Taracha et al. (Eds), Lublin: Werset 2007.

 • Systemy Informacji Geograficznej. Nowa specjalizacja dla studentów historii KUL [Geographical Information Systems. New Specialization for Students of History at KUL], "Ibidem. Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II", 5 (2008), pp. 179-181.

 • GIS w historii [Historical GIS], „Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny”, 4 (155), 2008, pp. 35, 38.

 • [co-aut.] Prof. Stanisław Litak 1932-2010, “Przegląd Uniwersytecki KUL”, nr 2 (124), marzec-kwiecień 2010, pp. 19-20.

 • Łaszcz (Marcin), Łascius, Lascius, jésuite polonais (1551-1615), DHGE T. 31, fasc. 177-178a, Paris 2010, col. 804-805.
 • Nauka była w Nim [The Man of Science], in: P.P. Gach, M. Surdacki (Eds), Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932-2010, Lublin: TNKUL 2011.

 • Przeszłość można zobaczyć GIS-em [Past Can Be Seen through GIS], Arcana GIS, wiosna 2013, pp. 20-23.

 • [co-aut.] Od redakcji [From Editors], „Studia Geohistorica”, 1 (2013), p. 6.
 • Praktyczny wymiar „historical GIS” [Practical Dimension of Historical GIS]: „International Journal of Applied Geospatial Research”, vol. 2 (2011), n. 4: Special Issue on the Past Informing the Future: Applied Geospatial Solutions,ed. R. Dobbs, M.B. Ruvane, ss. 108, „Studia Geohistorica”, 1 (2013), pp. 132-133.

 • [co-ed.] Laser Discoverers. Non-invasive examination and documentation of archeological and historical objects in the Świętokrzyskie Voivodeship, Stare Babice 2014.
 • [ed.] Studia Geohistorica, 1-5 (2013-2017).

 

Selected Presentations and Papers Given:

 • IV Encuentro Hispano-Polaco de Historia Comparada, Logroño (Hiszpania), 6 October 2004, organizer: Universidad de la Rioja, paper: „La propriedad eclesiástica en Polonia en la época moderna”

 • Kościoły wschodnie XVI-XVIII w. i ich tradycja, Lublin, 3-5 November 2005 r., organizer: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, paper: „Atlas wyznań w Rzeczypospolitej około 1772 r. – koncepcja i realizacja“

 • Bractwa religijne, manifestacje pobożności, Wielki Tydzień, Lublin 22 May 2006, organizers: Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Cátedra de Historia Moderna (Universidad de la Rioja), paper: „Kazania na Wielki Tydzień w epoce nowożytnej w Polsce“ (wspólnie z Joanną Szady).

 • Religious Space of East Central Europe – Open to the East and the West, Lublin-Lviv, 6-10 September 2007, organizers: Polska Komisja CIHEC, Ukraińska Komisja CIHEC, paper: „Geografia historyczna i geohistoria“

 • Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie. XXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Pobierowo, 11-13 October 2007, organizer: Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Szczeciński, paper: „Mapa unickiej diecezji chełmskiej z 1782 roku jako przykład kartografii wyznaniowej”

 • Brzostek – 640 lat, Brzostek, 18 June 2007, organizer: Gmina Brzostek, paper: „Parafia Brzostek w XVII i XVIII wieku”

 • Rzeczpospolita wielokulturowa, wielojęzyczna: dobrodziejstwo czy obciążenie?, Warszawa, 9 October 2008, organizer: Collegium Civitas, paper: „Mapa wyznaniowa Rzeczypospolitej przed I rozbiorem”

 • Zakony męskie na Północnym Mazowszu do 1864, Ostrołęka, 29 November 2008, organizer: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, paper: „Sieć klasztorów na Północnym Mazowszu w XVI-XVIII w.”

 • Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej – od średniowiecza po współczesność, Łęczna, 16 April 2009, organizer: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, paper: „Zmiany przestrzeni geograficznej parafii Łęczna”

 • Chełm nieznany. Spór o kulturę pogranicza, Chełm, 14-15 May 2009, organizer: Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie, Urząd Miasta Chełma, paper: „Gminy wyznaniowe miasta Chełma do końca XVIII wieku”

 • Systemy Informacji Geograficznej w pracy historyka, 22 October 2009, Lublin, organizer: Instytut Historii KUL, paper: „Bazy danych przestrzennych jako narzędzie w geografii historycznej”

 • Społeczeństwo i kultura Epoki Staropolskiej – poszukiwanie sacrum odnajdywanie profanum, Wrocław, 25-26 November 2010 r., organizer: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, paper: „Topografia obiektów sakralnych na pograniczu polsko-ruskim w XVIII w.”

 • GIS Day, Toruń, 17 November 2010, organizer: Instytut Geografii UMK, paper: „Historical GIS – obszary zastosowań”.

 • II Warsztaty Ontologii Stosowanej, Kazimierz Dolny, 12-13 April 2011, paper: Ontologie w historycznych systemach informacji geograficznej.

 • Polska-Hiszpania. Wczoraj i dziś, organizer: Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Cátedra de Historia Moderna de la Universidad de la Rioja, Lublin, 16-17 June 2011, paper: Obraz Hiszpani w „Nowych Atenach” Benedykta Chmielowskiego

 • Dąbrowica. Siedem wieków historii, organizer: Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Dąbrowica, 25 June 2011 r., paper: Dąbrowica w geografii i kartografii historycznej

 • Mosaic Project. Reconstructing the Population History of Europe by Recovering Surviving Census Records, Rostock, 27 July 2011 roku, organizer: Max Planck Institute for Demographic Research, paper: Geography of religious and confessional structures in Poland (10th-20th century).

 • XXV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii: Przestrzeń na dawnych mapach, Poznań, 15-17 September 2011, organizer: Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zespół Historii Kartografii Instytutu Historii Nauki PAN, paper: Mapa województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 r. jako źródło kartograficzne i historyczne

 • XIV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego, Warszawa, 14-15 October 2011 r., organizers: Zakład Geoekologii i Klimatologii IGiPZ PAN i Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, paper: Krajobraz kulturowy na mapie województwa lubelskiego Karola Perthèesa z 1786 r.
 • Mosaic Project. Reconstructing the Population History of Europe by Recovering Surviving Census Records, Rostock, 1 February 2012 roku, organizer: Max Planck Institute for Demographic Research, paper: Linking religious and demographic data for spatial geocoding of historical Eastern Europe.
 • GIS w nauce, Łódź, 4-6 June 2012, organizer: Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, paper: Bazy danych czasowo-przestrzennych  w badaniach geograficzno-historycznych.
 • XV. International Conference of Historical Geographers, Prague, 6-10 August 2012, organizer: Charles University in Prague, Faculty of Science, paper: Religious and confessional borderlands in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the second half of the 18th century
 • Kamienie milowe w kartografii. XXVI Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 12-15 September 2012, organizer: Zespół Historii Kartografii PAN, paper: Działalność Michała Jerzego Poniatowskiego na rzecz rozwoju kartografii polskiej.
 • Zapomniane mosty, drogi i przeprawy w Galicji - z problematyki badań nad systemami komunikacyjnymi XVIII-XX w., Przemyśl, 20-21 September 2012, organizer: Zakład Socjografii i Form Ustrojowych Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, paper: GIS w badaniach map historycznych Galicji.
 • Historická geografie v digitálním světě, Praga, 30 January 2013, organizer: Výzkumné centrum historické geografie oraz Komise pro historickou geografii (Historický ústav AV ČR), paper: Atlas Historyczny Polski XVI wieku – koncepcje i metody prezentacji.

 • III Warsztaty Ontologii Stosowanej, Kazimierz Dolny, 8-9 April 2013, organizer: Katolicki Uniwersytet Lubelski, paper: Ontologia w geoinformacji historycznej.
 • Czterechsetletnie rękopisy w wydaniu hi-tech. Atlas historyczny Wielkopolski XVI wieku w postaci interaktywnej aplikacji geoprzestrzennej (GIS), Instytut Historii PAN, 13 June 2013, paper: Atlas źródeł i materiałów do dziejów dawnej Polski.
 • „GIS w nauce”, Lublin, 24-26 June 2013, organizers: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Instytut Historii KUL, paper: Atlas źródeł i materiałów do dziejów dawnej Polski, Scientific Board member
 • Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, Lublin 19-21 September 2013 r., organizers: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Zakład Kartografii i Geomatyki UMCS w Lublinie, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL, paper: Dawne mapy w badaniach nad geografią historyczną religii i wyznań w XVIII wieku.
 • DARIAH-DE Expert workshop on controlled vocabularies, Moguncja, 10-11 October 2013 r., organizer:  Leibniz Institute of European History, paper: Sacral objects and church administration units as a subject of historiacal spatio-temporal databases.
 • WG3: European Networks of Knowledge Exchange, Rome, 13-15 February 2014, organizer: COST Action IS 1301 “New Communities of Interpretation”, paper: Spatio-temporal databases as a tool for historical geography of religious communities.
 • European Social Science History Conference, Vienna, 23-26 April 2014, organizer: International Institute of Social History, paper: Atlas of Sources and Materials for the History of Old Poland.
 • GIS w nauce, Gdańsk, 23-25 June 2014, organizers: Centrum GIS, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański; Zakład Geoinformacji, Wydziału Nauk Geograficznych, Uniwersytetu Łódzkiego, paper: Gazetery vs HGIS – wokół metod geograficznego indeksowania źródeł historycznych, Scientific Board member.
 • Laserowi Odkrywcy - nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych woj. świętokrzyskiego, Sękocin, 25 June 2014, organizer: Instytut Badawczy Leśnictwa, referat: Systemy GIS jako narzędzie pracy historyka.
 • Życie zakonne w Królestwie Polskim w latach 1832-1864, Drohiczyn, 12-13 September 2014, organizer: Instytut Nauk Historycznych, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, paper: Kasaty  zakonów  w  Królestwie  Polskim 1832-1864 - przegląd geograficzno-historyczny.
 • XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Szczecin, 17-21 September, organizers: Polskie Towarzystwo Historyczne; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, paper: Struktury kościelne na przykładzie Atlasu wyznań i religii w Rzeczypospolitej w XVIII w., paper: Profesor Stanisław Litak.
 • Centres of Learning and Knowledge Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe, Cracow, 25-26 September 2014, organizer: COST Action IS 1301: “New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe”, paper: Geography of the Reformation movements in the Polish-Lithuanian Commonwealth
 • 450 lat osadnictwa protestanckiego na Lubelszczyźnie, Lublin, 10 October 2014, organizers: Parafia Ewangelicko-Augsburska  św. Trójcy w Lublinie, Katedra Historii XIX wieku w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, paper: Powstanie i rozwój gmin protestanckich w Rzeczpospolitej Szlacheckiej
 • Imaginations and Configurations of Polish Society: From the Middle Ages through the 20th Century, organizers: Aleksander Brückner Center for Polish Studies, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, GWZO Leipzig, Halle/Leipzig, 22-24 October 2014, paper: Confessional Fractionalization of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 18th century. New Perspectives in Historical Geography
 • Historia chrześcijaństwa w źródłach, Kraków, 4-6 December 2014, organizer: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, paper: Metody opracowania repertoriów wizytacji kanonicznych epoki staropolskiej (wspólnie z T. Nowicki, A. Hamryszczak)

 

Conferences organization and co-organization:

 • [co-org.] „Atlas ruchu zakonnego w Europie Środkowo-Wschodniej w X-XX wieku”, organizer: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Lublin, 19-21 November 1993.

 • [co-org.] „Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej”, organizer: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Lublin, 19-21 November 1993, Lublin, 30 June-1 July 1994.

 • [co-org.] „Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, organizer: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Lublin, 3-4 October 1994.

 • [co-org.] „Samoidentyfikacja narodowa i religijna a problem mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej”, organizer: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Lublin, 15-17 November 1994.

 • [co-org.] „Tożsamość, odmienność i tolerancja a kultura pokoju”, Lublin, organizer: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, 5-7 December 1995.

 • [co-org.] Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów (CIHEC): „Chrześcijaństwo w Europie Środkowo-Wschodniej i jego związki z Zachodem i Wschodem”, organizers: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 2- 6 September 1996.

 • [co-org.] Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów (CIHEC): „Religious Space of East Central Europe – Open to the East and the West“, Lublin-Lviv, 6-10 September 2007.

 • [org.] „Systemy Informacji Geograficznej w pracy historyka”, organizer: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 22 October 2009.

 • [co-org.] „GIS w nauce”, Lublin, 24-26 June 2013, organizers: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Instytut Historii KUL.

 

Functions

 • Studia Źródłoznawcze – Scientific Board member
 • Komisja Geografii Historycznej, Polskie Towarzystwo Historyczne - Committee member
 • Komisja Krajobrazu Kulturowego, Polskie Towarzystwo Geograficzne - Committee member
 • Zespół Historii Kartografii, Instytut Historii Nauki PAN - Team member
 • Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej - Society member
 • Centrum Geohistorii – Chairman of the board
 • Studia GeoHistorica – Chief editor
 • Przegląd Geografii Politycznej i Historycznej – Scientific Board member
 • Polska Grupa Commission Internationale d'Histoire Ecclésiastique Comparée - Commission member
 • Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski [Atlas of Sources and Materials for History of Old Poland] - Chief editor