Cele konkursu:

 • dziękczynienie za BEATYFIKACJĘ OJCA ŚWIETEGO Jana Pawła II,
 • propagowanie osoby i nauki Papieża Jana Pawła II,
 • podkreślenie więzi z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia,
 • popularyzacja hasła XIII Dnia Papieskiego,
 • propagowania wśród środowisk szkolnych tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę oraz pielęgnowanie kultu i roli, jaką w historii Kocioła i naszej Ojczyzny ma otaczany czcią wielu pokoleń Polaków wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej i Królowej Polski,
 • integracja społeczności szkolnych przystępujących do konkursu.


Warunki uczestnictwa:

 • konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno szkoły należące do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II oraz te, które chcą wziąć w nim udział (informacja o konkursie opublikowana będzie na stronie: www.rodzina.org.pl),
 • szkoły uczestniczące w konkursie przeprowadzają do dnia 18 maja 2013 r. eliminacje wewnątrzszkolne, które wyłonią najlepszą pracę,
 • do 31 maja 2013 r. najlepsze projekty wraz z kartą uczestnictwa zostaną przesłane do organizatora,
 • do dnia 22 czerwca 2013 r. komisja konkursowa powołana przez organizatora wyłoni zwycięzcę,
 • wyniki zostaną podane na stronie internetowej Rodziny Szkół: www.rodzina.org.pl, jak też Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu: www.zszarzecze.edupage.org,
 • w październiku podczas XIII Pielgrzymki Rodziny Szkół im. Jana Pawła II odbędzie się wręczenie nagród laureatom i dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu.