Zasadniczym celem kształcenia na kierunku ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA jest przygotowanie Absolwenta do pracy o charakterze administracyjnym, szczególnie w szeroko rozumianym obszarze kancelaryjnym, archiwalnym i edytorskim. Oferowany kierunek studiów ma charakter interdyscyplinarny. Łączy bowiem problematykę historyczno-ustrojową z wiedzą na temat nowoczesnego zarządzania dokumentacją i z archiwistyką. Ważne jest również opanowanie przez studentów podstawowych elementów z zakresu nauk administracyjnych, prawnych, społecznych i informatycznych.

     Rynek pracy więc coraz częściej potrzebuje specjalistów umiejących zarządzać różnymi rodzajami dokumentacji. Przydatni stają się pracownicy, którzy potrafią już nie tylko ocenić właściwie wartość historyczną materiałów i poddać je właściwej selekcji archiwalnej, lecz także są w stanie prawidłowo i sprawnie zarządzać dokumentacją jeszcze na etapie jej powstawania. Dlatego też w trakcie studiów położony jest nacisk na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z obsługą aplikacji przydatnych do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Wśród efektów kształcenia znajdują się także treści związane z obsługą programów tekstowych i graficznych, programów do przygotowania prezentacji multimedialnych, baz danych i arkuszy kalkulacyjnych. Z kolei moduł edytorski pozwoli zdobyć kwalifikacje potrzebne do pracy w różnego rodzaju instytucjach naukowych, w wydawnictwach i w redakcjach zajmujących się popularyzacją nauki i wydawaniem źródeł historycznych. Student w trakcie kształcenia zdobywa również podstawową wiedzę w zakresie prawa administracyjnego, zarządzania instytucją i zarządzania zasobami ludzkimi. Otrzymuje też elementarną wiedzę w zakresie finansowych podstaw działania jednostek organizacyjnych oraz podstaw komunikacji społecznej.

     Szczegóły programu w zakładce Program studiów.


STRONA GŁÓWNA

PROGRAM STUDIÓW

SYLWETKA ABSOLWENTA

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE

WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI

WARUNKI REKRUTACJI


DO POBRANIA
PLAKAT          FOLDER
Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2014, godz. 00:14 - Tomasz Nowicki