Program studiów z zakresu historii sztuki w KUL od początku obejmował możliwie pełny zakres zagadnień mieszczących się w obszarze tejże dyscypliny. Jego realizacja podyktowana była wszakże, co zrozumiałe, aktualną obsadą personalną zajęć dydaktycznych. Niemniej, zawsze podejmowano starania o to, aby w ramach studiów adepci historii sztuki zyskiwali jak najszerszą wiedzę. Jej zakres jest odzwierciedleniem zainteresowań i badań pracowników dydaktycznych instytutu. Wszyscy oni podejmują różnorakie studia, zmierzające do poznania dziejów sztuki i wielorakich czynników, które ją kształtują. Owoce tej pracy, przekazywane w procesie dydaktycznym, stanowią jeden z podstawowych elementów formujących wrażliwość estetyczną studentów, sprzyjają pogłębianiu kontaktu z dziełem sztuki, a także uczulają na różne „style odbioru" tegoż dzieła.

Zgodnie z jedną z zasad niemieckiej historii sztuki, pracy dydaktycznej przyświeca dewiza: man sieht, was man weisst (widzi się to, co się wie). Kształtowany w oparciu o to założenie, program studiów historii sztuki w KUL jest obszerny i wielowątkowy. Z jednej strony, pozostaje, co prawda, zgodny z charakterem działalności dydaktyczno-naukowej uniwersytetu, a z drugiej - z zainteresowaniami pracowników instytutu, ale generalnie w szerokim zakresie uwzględnia kulturę ludów pierwotnych, sztukę starożytną basenu Morza Śródziemnego, średniowieczną, nowożytną, nowoczesną i ponowoczesną, aktualną, obejmuje sztukę powszechną (przede wszystkim europejską) i polską. Dzięki temu nasi absolwenci mają szansę odebrać solidne wykształcenie i dobrze przygotować się do podjęcia specjalistycznej pracy w muzeach, ośrodkach ochrony zabytków, galeriach i innych instytucjach życia artystycznego w kraju i za granicą.

Szczegółowa realizacja programu odbywa się w ramach poszczególnych jednostek instytutu - katedr. Program zaś ma przede wszystkim na celu przygotowanie zawodowe absolwentów poprzez kształcenie teoretyczne (wykłady kursowe i monograficzne, ćwiczenia, seminaria, konwersatoria) oraz praktyczne (objazdy zabytkoznawcze, praktyki muzealne i inwentaryzacyjne w terenie). Praktyki mają charakter laboratoriów, stanowią szczególny element praktycznego przygotowania do zawodu, ponieważ studenci, pod fachowym kierunkiem opiekunów praktyk, mają szansę wykorzystania nabytej wiedzy w bezpośrednim kontakcie z dziełem sztuki. W ramach wspomnianych dorocznych praktyk przeprowadzono liczne badania inwentaryzacyjno-zabytkoznawcze w zakresie sztuki sakralnej, dawnej i nowej. Powstały opracowania dotyczące ikonografii sakralnej, architektury kościelnej, wyposażenia wnętrz kościelnych i rzemiosła artystycznego. Studenci prowadzili tego typu działalność w wielu regionach Polski. Przebadali tysiące zabytków, zaczynając od okolic najbliższych (Lublin i Lubelszczyzna), poprzez regiony południowe (Stary i Nowy Sącz), Śląsk i Ziemie Zachodnie, Polskę centralną, aż po Wybrzeże. W zakresie działań praktycznych podejmowano też liczne zadania doradcze, obejmujące organizację stałych i okresowych wystaw sztuki kościelnej oraz dokumentowanie i opiniowanie projektów nowych inwestycji.

***

Wszelkie informacje na temat programu studiów historii sztuki i planu zajęć znajdują się także w Bazie Danych KUL. Tamże, w menu STUDIA, w górnym lewym rogu, widnieją: katalog przedmiotów, plan zajęć, program studiów oraz struktura wydziałów. W bazie można też znaleźć książkę telefoniczną, a także rozkład zajęć dla poszczególnych sal.

 

Baza Danych KUL zawiera informacje dotyczące działalności całego UniwersytetuWszelkie informacje na temat programu studiów historii sztuki i planu zajęć znajdują się także w Bazie Danych KUL. Tamże, w menu STUDIA, w górnym lewym rogu, widnieją: katalog przedmiotów, plan zajęć, program studiów oraz struktura wydziałów. W bazie można też znaleźć książkę telefoniczną, a także rozkład zajęć dla poszczególnych sal.

Baza Danych KUL zawiera informacje dotyczące działalności całego Uniwersytetu.

 

 


POCZĄTEK STRONY

IRM_4462_rys_tralki_540_sepia.png

Autor: Instytut Historii Sztuki KUL
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2013, godz. 12:23 - Ireneusz Marciszuk