Artykuły i rozdziały w książkach

Autor

 

Popielski, K.

Rok wydania

(1982)

Tytuł publikacji

 

A General Concept of Humanity and its Meaning for Psychotherapy: The Antropological Philosophy of K. Wojtyła and the Concept of Human Nature in V. E. Frankl. Analecta Frankliana, Berkeley, 55-63.

Słowa - klucze

Popielski, K.

(1982)

An Example of Improvisation. The International Forum for Logotherapy. Journal of Search for Meaning, 5, 16-19.

 

Popielski, K.

(1990)

Universal Truths. The International Forum for Logotherapy. Journal of Search for Meaning, 49-50.

 

Popielski, K.

(2004)

Utrpenie ako “existencialne vyznamna” skusenost. W: P. Porubcanova (red.), Hospicova a paliativna Starostlivost (s. 41-50). Trnava: Wyd. TU.

 

Popielski, K.

(2004)

The Suffering as an existentially significant experience. W: P. Porubcanova (red.), Hospicova a paliativna Starostlivost (s. 147-156). Trnava: Wyd. TU.

 

Popielski, K.

(2004)

Die Schule als Ort des Seins und der Menschwerdung. W: M. Szymański (red.), Zehn Jahre danach. Bildungswesen und Erziehungs- wissenschaffen in Deutschland und in Polen im Vergleich Perspektive (s. 335-347). Warszawa: Wyd. Żak.

 

Popielski, K.

(2005)

Noetic dimension of personality: Multidimensionality of being and multidirectionality of becoming and meaning of life. W: Леонтьев (red.), Проблема смысла в науках о человеке (s. 55-67). Москва.

 

Przybyłko, K.

(1982)

Cechy charakterystyczne rozwoju intelektualnego w okresie przedszkolnym. W: A. Gębala (red.), Wybrane Zagadnienia z psychopatologii Okresu Rozwojowego (Materiały szkoleniowe dla lekarzy i pielęgniarek) Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza.

rozwój_intelektualny okres_przedszkolny

Przybyłko, K.

(1982)

Zaburzenia rozwoju intelektualnego w okresie przedszkolnym. W: A. Gębala (red.), Wybrane Zagadnienia z Psychopatologii Okresu Rozwojowego. Lublin: KAW.

rozwój_intelektualny

okres_przedszkolny

zaburzenia

Przybyłko, K.

(1967)

Problemy i koncepcje metod terapeutycznych w zwalczaniu rotacyzmu u dzieci i młodzieży. Logopedia, 7.

terapia rotacyzm

Przybyłko, K., Gębala, A

(1984)

O podstawach i konieczności współpracy psychologa klinicznego z lekarzem pediatrą. Pediatria Polska, 5.

pediatria psychologia_kliniczna

Szewczyk, L., Dobosz- Latalska, C., Przybyłko, K.

(1981)

Zmiany psychofizyczne u dzieci po przebytych zatruciach przypadkowych. Przegląd Pediatryczny, 73.

 

zatrucia zatrucia_przypadkowe

psychofizyka

Przybyłko, K.

(2002)

Objawy zespołu uzależnienia od opioidów w leczeniu bólu przewlekłego. W: Psychologia w perspektywie XXI wieku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

 

Przybyłko, K.

(1992)

Problemy psychologiczne w niepsychiatrycznej Służbie Zdrowia – wprowadzenie do rozdziału XIV. W: A. Biela, Cz. Walesa (red.) Problemy współczesnej psychologii, t.2. Lublin: Wydawnictwo PTP.

 

Przybyłko, K.

(1992)

Psychologiczne problemy pacjenta oraz rola i zadanie psychologa klinicznego w niepsychiatrycznej służbie zdrowia. W: A. Biela, Cz. Walesa (red.) Problemy współczesnej psychologii, t.2. Lublin: Wydawnictwo PTP.

 

Szewczyk, L., Przybyłko, K.

(1992)

Neuropsychologiczne wskaźniki u dzieci z mikrodysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego o różnej etiopatogenezie. W: A. Biela, Cz. Walesa (red.) Problemy współczesnej psychologii, t.2. Lublin: Wydawnictwo PTP.

 

Przybyłko, K., Szewczyk, L.

(1992)

Leczenie z rehabilitacja zaburzeń mowy po masywnym uszkodzeniu czaszki i mózgu. W: A. Biela, Cz. Walesa (red.) Problemy współczesnej psychologii, t.2. Lublin: Wydawnictwo PTP.

 

Szewczyk, L., Przybyłko, K.

(1992)

Ocena zmian mikroorganicznych u dzieci po przebytych zatruciach lekami, manifestującymi się zaburzeniami dotyczącymi ośrodkowego układu nerwowego. W: A. Biela, Cz. Walesa (red.) Problemy współczesnej psychologii, t.2. Lublin: Wydawnictwo PTP.

 

Przybyłko, K.

(1992)

Mózgowe porażenie dziecięce – diagnostyka i rehabilitacja (problemy psychologiczne). W: A. Biela, Cz. Walesa (red.) Problemy współczesnej psychologii, t.2. Lublin: Wydawnictwo PTP.

 

Przybyłko,, K.

(1988)

Psychologia i jej wpływ na rozwiązywanie problemów życiowych, zdrowotnych, społecznych i zawodowych- sprawozdanie z sesji Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zeszyty Naukowe KUL, 4, 51-55.

psychologia_stosowana psychologia_zdrowia

Sękowski, A.

(1992)

Psychologia rewalidacyjna, psychologia w służbie zdrowia, materiały z sesji plakatowej studentów i postulaty z konferencji. W: A. Biela, Cz. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii, t.4 (s. 715-974). Lublin: Wydawnictwo PTP.

 

Sękowski, A.

(1981)

Poziom inteligencji a osiągnięcia muzyczne uczniów. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 3, 96-106.

 

Sękowski, A.

(1982)

Psychologiczne uwarunkowania osiągnięć w uczeniu się muzyki. W: St. Popek (red.), Twórczość w procesie rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży (s. 111-119). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 

Sękowski, A.

(1986)

Psychologiczne uwarunkowania efektywności kształcenia artystycznego uczniów szkół muzycznych. W: W. Panek (red.), Formy i metody pracy z uczniem uzdolnionym i utalentowanym w domu i w szkole (s. 237-253). Białystok: Wydawnictwo Filii UW w Białymstoku.

 

Sękowski, A.

(1987)

Osobowościowe uwarunkowania powodzenia w działalności muzycznej. W: St. Popek (red.), Z badań nad zdolnościami i uzdolnieniami specjalnymi młodzieży (s. 69-83). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 

Sękowski, A.

(1988)

Zastosowanie analizy decyzyjnej w poradnictwie zawodowym. W: M. Jędrzejczak (red.) Perspektywy rozwoju teorii i praktyki poradnictwa (s. 153-160). Wrocław: Acta Universitatis Wratislaviensis, Vol I, No 1001.

 

Sękowski, A.

(1987)

Familientherapie in Polen. W: A. von Schlippe, J. Kriz (red.) Symposion, Familientherapie, Kontroverses - Gemeinsames (s.122-128). Wildberg: Verlag Mona Bogner- Kauffmann.

 

Sękowski, A.

(1988)

Berufliche Rehabilitation von hochbegabten Behinderten. W: Vocational Rehabilitation (s. 161-164). Berlin: VEB Verlag Volk und Gesundheit.

 

Sękowski, A.

(1988)

Personality Predictors of Music Achievements. Polish Psychological Bulletin, , 19/2/, 131-137.

 

Sękowski, A.

(1988)

Style poznawcze jako mechanizm funkcjonowania intelektu. W: St. Popek (red.), Twórczość, zdolności, wychowanie (s. 51- 68). Warszawa: Instytut Badań Problemów Młodzieży.

 

Sękowski, A.

(1988)

Formy muzykoterapii i ich zastosowanie we współczesnej psychologii. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Section J. Peadagogia-Psychologia, , I, 139-151.

 

Sękowski, A.

(1989)

Theoretische Grundlagen der Revalidationspsychologie und Sonderpädagogik. Wissenschasftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, 7, 736-739.

 

Sękowski, A.

(1989)

Postawy środowiska akademickiego wobec studentów niepełnosprawnych. W: St. Kowalik, J. Kwiek, B. Szychowiak (red.), Optymalizacja interakcji w procesie usprawniania osób dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi (s. 153-158). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

 

Sękowski, A.

(1989)

Formy spędzania czasu wolnego przez niepełnosprawnych studentw. Studia Pedagogiczne, LV, 185-191.

 

Sękowski, A.

(1989)

Untersuchungen über Ersatzvorstellungen bei Blinden. Zeitschrift für Heilpädagogik, 10, 717-722.

 

Sękowski, A.

(1989)

Untersuchungen über Ersatzvirstellungen bei Blinden. Blind Sehbehindert. Zeitschrift für Sehgeschädigten-Bildungswesen.1/90, 3-18. (Przedruk).

 

Sękowski, A.

(1990)

Refleksyjność-impulsywność, a funkcjonowanie ucznia zdolnego w środowisku szkolnym. W: W. Panek, K. Smietałło (red.), Uczniowie zdolni i wczesna inicjacja pracy z nimi (s. 199- 09). Białystok: Wydawnictwo Filii UW w Białymstoku.

 

Sękowski, A.

(1982)

Analiza niektórych wyobrażeń surogatowych u dzieci niewidomych. W: Z. Sękowska (red.), Materiały do ćwiczeń z psychologii i pedagogiki specjalnej (s.76-86). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 

Sękowski, A.

(1990)

Problemy rehabilitacji zawodowej wybitnie uzdolnionych inwalidów. W: Z. Sękowska (red.), Teoria i praktyka pedagogiki specjalnej (s. 73-79). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 

Sękowski, A.

(1991)

Niektóre różnice inywidualone występujące u student ow wybranych kierunków studiów. W: A. Biela, Cz. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii (s. 135-142). Lublin: Wydawnictwo PTP.

 

Sękowski, A.

(1991)

Postawy społeczne wobec inwalidów. W: A. Biela, Cz. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii (s. 719-729), Lublin: Wydawnictwo PTP.

 

Sękowski, A.

(1992)

Problems of the Education of Gifted Children in the Countries of Middle East Europe. W: F.J. Mönks, M.W. Katzko, van H.W. Boxtel (red.), Education of the Gifted in Europe: Theoretical and research issues (s. 90-105), Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.

 

Sękowski, A.

(1992)

Cognitive Predictors of Gifted Student's Achievements in Mathematics and the Humanities. W: J. Kotaskova (red.), Psychological Development and Personality Formative Processes (s. 377-382). Prague: Institut of Psychology.

 

Urban, K K. & Sękowski, A.

(1993)

Programs and Practices for Identifying and Nurturing Giftedness and Talent in Europe. W: K. A. Heller, F. J. Mönks, H. A. Passow (red..), International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent (s. 779-797). Oxford: Pergamon Press.

 

Sękowski, A.

(1994)

The Role of Preferences of Cognitive Styles and Intelligence in Different Kinds of Achievements. W: K.A. Heller, E.A. Hanny (red..), Competence and Responsibility (s. 35-40). Volume 2. Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

 

Sękowski, A.

(1994)

Report from the Symposium: Structures and Processes in Intellectual Achievements. W: K.A. Heller, E.A. Hanny (red.),Competance and Responsibility (s. 28-34). Volume 2. Seattle: Hogrefe & Huber Publishers.

 

Sękowski, A.

(1993)

Niektóre uwarunkowania postaw wobec osób niepełnosprawnych. W: T. Witkowski (red.), Podmiotowość osób niepełnosprawnych umysłowo w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Lublin.

 

Sękowski, A.

(1994)

Self-esteem and Achievements of Gifted Students. Gifted Education International, 10, 17-22.

 

Sękowski, A.

(1994)

Wybrane koncepcje teoretyczne postaw wobec osób niepełnosprawnych. W: M. Chodkowska (red.), Człowiek niepełnosprawny. Problemy autorealizacji i społecznego funkcjonowania (s. 97-111). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 

Sękowski, A.

(1994)

Ausgewählte Aspekte der Begabungsförderung in Osteuropäischen Ländern. Erziehungswissenschaftliche Beiträge, Universität Rostock, Begabungsförderung - eine europäische Perspektive", (19), 41-55.

 

Sękowski, A.

(1995)

Metacognition and achievements of gifted students. W: F. Mönks, M. Katzko (red.), Nurturing Talent. Individual needs and social abilities (s. 132-140). Assen: Van Gorcum.

 

Sękowski, A.

(1997)

Wybrane formy pracy z uczniami zdolnymi w Europie. Acta Universitais Nicolai Copernici. Pedagoika XXII - Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 314, 23-29.

 

Sękowski, A.

(1996)

Psychologiczna analiza zmian postaw wobec osób niepełnosprawnych. W: A. Januszewski, P. Oleś, W. Otrębski (red.), Studia z Psychologii w KUL, T. 8, 365-379.

 

Sękowski, A.

(1998)

Wybrane różnice indywidualne, a osiągnięcia uczniów zdolnych. Przegląd Psychologiczny, T. 41, z. 1 / 2, 1-135.

 

Sękowski, A.

(1998)

Edukacyjne możliwości kształtowania postaw tolerancji wobec odmienności. W: J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz (red.), Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju (s. 357-370). Lublin: Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Sękowski, A.

(1998)

Educational possibilities of forming attitudes toward diversity. W: J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz (red.), Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju (s. 370-383). Lublin: Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Sękowski, A.

(1998)

Możliwości kształtowania postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. W: St. Kowalik, Z. Zabor, W. Dłużewska-Martyniec (red.), Rozwiązywanie problemów życiowych mieszkańców domów opieki społecznej (s. 185-195). Jarogniewice: Stowarzyszenie Przyjaciół i Sumpatyków Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

 

Sękowski, A.

(1998)

Osobowość, a postawy wobec osób niepełnosprawnych. Czasopismo Psychologiczne, T. IV, 2, 5-19.

 

Sękowski, A.

(1999)

Postawy wobec osób niepełnosprawnych. Psychologia Wychowawcza, 3, 237-247.

 

Sękowski, A.

(1999)

Sylwetka ucznia zdolnego. W: Ministerstwo Edukacji Narodowej o uczniu zdolnym (s. 5-9). Warszawa.

 

Sękowski, A.

(2000)

Predyktory osiągnięć uczniów zdolnych. W: J. Brzeziński, St. Kowalik (red.), O różnych sposobach uprawiania psychologii. Poznań: Zysk i S-ka.

 

Sękowski, A.

(2000)

Predyktory osiągnięć a koncepcje wybitnych zdolności. W: B. Kamińska (red.), Człowiek – Psychologia – Muzyka. Warszawa.

 

Sękowski, A., Otrębski W.

(2000)

Ks. Prof. Dr hab. Tadeusz Witkowski fDP (1935-2000) Twórca Lubelskiej Szkoły Psychologii Rehabilitacji. Roczniki Psychologiczne, T. 3, 5-24.

 

Sękowski, A.

(2001)

Tendencje integracyjne a postawy wobec osób niepełnosprawnych. W: Z. Palak (red.), Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 

Sękowski, A.

(2001)

Współczesne tendencje w badaniach wybitnych zdolności. Roczniki Psychologiczne, T. 4, 243 –255.

 

Sękowski, A., Witkowska, B.,

(2002)

W kierunku typologii uwrunkowań postaw wobec osób niepełnosprawnych. Roczniki Psychologiczne , T. 5, 129-144.

 

Sękowski, A.

(2003)

Edukacja we wspólnocie narodów. W: St.Wilk (red.), Chrześcijaństwo w dialogu kultur (s. 411-415). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Sękowski, A., Klinkosz, W.

(2003)

Powodzenie akademickie studentów niewidomych i słabo widzących a ich osobowość. Czasopismo Psychologiczne, 9, 1, 65-78.

 

 

Sękowski, A.

(2003)

Wspomaganie psychologiczne uczniów zdolnych. W: A. Gała (red.), Kręgi wychowania (s. 97-105). Lublin: Wydawnictw KUL.

 

Sękowski,. A.

(2004)

Psychologiczne uwarunkowania wybitnych zdolności. W: A.Sękowski (red.), Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań. (ss. 30-44). Warszawa: PWN.

 

Sękowski, A.E.

(2004)

Inteligencja, twórczość, mądrość a wybitne zdolności. W: A. Sękowski (red.), Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań (s. 173-192). Warszawa: PWN.

 

Sękowski, A., Witkowska, B.

(2004)

Psychologiczna analiza postaw pracowników domów pomocy społecznej wobec mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi. Roczniki Psychologiczne, T. 7, 1, 57-75.

 

Sękowski, A.

(2005)

Kategoria oceny a funkcjonowanie uczniów zdolnych. Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo, 1, 37-53.

 

Sękowski, A.

(2005)

Postawy społeczne a poczucie jakości życia osób niepełnosprawnych. W: Z. Palak (red.), Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 

Sękowski, A.

(2006)

Stymulowanie rozwoju zdolności w świetle teorii inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu R.J. Sternberga. Roczniki Psychologiczne, 9, 1, 95-105.

 

Klinkosz, W., Sękowski, A.

(2006)

H. Schuler i M. Prochaska. Polska wersja Inwentarza Motywacji Osiągnięć - „Leistungsmotivations-inventar“ (LMI). Czasopismo Psychologiczne, 12, 2, 253-265.

 

Siekańska, M., Sękowski, A.

(2006)

Job Satisfaction and Temperament Structure of Gifted People. High Ability Studies, 17, 1, 75-87.

 

Klinkosz, W., Sękowski, A., Brambring, M.

(2006)

Academic achievement of students with visual impairment and their personality. Journal of Visual Impairment and Blindness, 100, 666-675.

 

Wiącek, G., Sękowski, A.

(2007)

Powodzenie w kształceniu integracyjnym a wybrane zmienne psychospołeczne – weryfikacja modelu teoretycznego. Roczniki Psychologiczne, 10, 2, 89-111.

 

Jakubiec, B., Sękowski A.

(2007)

Obraz ciała u tancerzy. Studia z psychologii Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 93-109. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Sękowski, A.

(2008)

Stereotypy i uprzedzenia w relacjach transgranicznych. W: Bińczak, S. Partycki (red.), Wyzwania współpracy transgranicznej Polska –Ukraina (s. 15-20). Chełm.

 

Sękowski, A.

(2008)

Zdolności człowieka a wybór zawodu. W: E. Żerel, M. Jedynak (red.), Szkolny doradca zawodowy (s. 73-83). Lublin: WSNS.

 

Klinkosz, W. Sękowski, A.

(2008)

W obronie Wielkiej Piątki. Roczniki Psychologiczne, 11, 1, 142-151.

 

Sękowski A.

(2008)

Osiągnięcia człowieka w perspektywie badań psychologicznych. W: Toeplitz-Winiewska M., Sękowski A. (red.), Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (s. 143-150). Warszawa.

 

Siekańska, M., Sękowski, A.

(2008)

Job Satisfaction and Temperament Structure of Gifted People. Mensa Research Journal, 39, 2, 34-40.

 

Smoleń, R. Sękowski, A.

(2008)

Ocena poczucia jakości życia u osób z upośledzeniem umysłowym w kontekście zmiennych psychospołecznych. W: Studia z Psycholgii w KUL, 157-183. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Sękowski A., Siekańska M.

(2008)

National Academic Award Winners over Time: Their Family Situation, Education and Interpersonal Relations. High Ability Studies, 19, 2, 155-171.

 

Sękowski, A., Siekańska, M., Klinkosz, W.

(2009)

On Individual Differences in Giftedness. W: L. Shavinina, L.V. (red.), International Handbook on Giftedness (s. 467-485). Springer Verlag.

 

Sękowski, A.

(2009)

Current Trends in Studies on Exceptional Giftedness: Intelligence, personality, creativity, and imagination. W: E. Pisula, T. Tomaszewski (red.), New Ideas in Studying and Supporting the Development of Exceptional People (s. 79-91). Warszawa: Warsaw University Press.

 

Sękowski, A.

(2009)

Wspieranie talentu sportowego w perspektywie psychologii zdolności. W: J. Blecharz i M. Siekańska (red.), Praktyczna psychologia sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie (s. 24-32). Studia i monografia nr 54. Kraków: Akademica Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

 

Sękowski, A. Łubianka, B.

(2009)

System wartości osób zdolnych. W: M.Ledzińska, M. Zajenkowski (red.), Z badań nad pograniczeń intelektu i osobowości (s. 137-151). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

 

Sękowski, A.

(2009)

Wybitne zdolności – wyjątkowość czy codzienność. Czasopismo Psychologiczne, 15, 1, 79-88.

 

Sękowski, A., Łubianka, B.

(2009)

Preferencje wartosci uczniów zdolnych. Przegląd Psychologiczny, T. 51, 4, 409-432.

 

Klinkosz, W., Sękowski, A.

(2009)

Inwentarz NEO4 i Ustrukturalizowany Wywiad dla Pięcioczynnikowej Teorii Osobowości w poradnictwie zawodowym i praktyce klinicznej. W: J. Siuta (red.), Diagnoza Osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce (s. 155-174). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Sękowski, A.

(2010)

Aksjologiczne aspekty osiągnieć człowieka. W: Wrońska-Polańska, H., Ledzińska, M., Rutkowska, G. (red.), W kręgu aksjologii i psychologii (s. 48-55). Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

 

Sękowski, A.

(2010)

Osiągnięcia człowieka w perspektywie psychologii zdolności. W: A. Sękowski, W. Klinkosz (red.), Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii (s. 83-93). Lublin: TN: KUL.

 

Sękowski A., Knopik, T.

(2008)

Mity a rzeczywistość. Uwagi o funkcjonowaniu społecznym osób wybitnie zdolnych. Psychologia, Edukacja, Społeczeństwo, 5, 1-2, 9-23.

 

Klinkosz, W.

(2006)

Zachowania interpersonalne młodzieży niedostosowanej społecznie. Badania z zastosowaniem Interpersonalnych Skal Przymiotnikowych (IAS-R) Jerrego S. Wigginsa. W: M. J. Dyrda, A. Sądek (red.), Agresja i przemoc we współczesnym społeczeństwie (s. 23- 29). Siedlce: Stowarzyszenie tutaj teraz.

 

Klinkosz, W., Sękowski, A.

(2004)

Pięcioczynnikowy model osobowości a narzędzia pomiaru Wielkiej Piątki. Głos w dyskusji w obronie modelu Big Five. Roczniki Psychologiczne, 11, 1, 142-151.

 

Klinkosz, W.

(2004)

Metodologiczne problemy badania motywacji osiągnięć na różnych kierunkach studiów. W: R. Stachowski, W. Zeidler (red.), Opisowa metodologia badań psychologicznych. Studia i przykłady (s.162-189). Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

 

Klinkosz, W.

(2002)

Specyfika relacji terapeutycznej: psycholog-klient. W: M. Z. Stepulak (red.), Dylematy etyczno-zawodowe psychologa ( s. 185-192). Lublin: TN KUL.

 

Sękowski, A., Klinkosz, W.

(2003)

Powodzenie w studiach osób niewidomych i słabo widzących a niektóre cechy osobowości. Czasopismo Psychologiczne, 9, 1, 65-78.

 

Klinkosz, W.

(2004)

Wybrane problemy badań nad wybitnie zdolnymi osobami niepełnosprawnymi. W: A. Sękowski (red.), Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań (s. 91-112). Warszawa: PWN.

 

Klinkosz, W.

(2004)

Interpersonalne Skale Przymiotnikowe (IAS-R). Polskie tłumaczenie kwestionariusza Jerrego S. Wigginsa. Przegląd Psychologiczny, 47, 4, 379-393.

 

Klinkosz, W., Iskra, J.

(2007)

System typologiczny Myers-Briggs a struktura osobowości NEO 4. Studia Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim , 14, 11-23.

 

Klinkosz, W., Iskra, J.

(2008)

The Myers-Briggs typology system and the NEO-4 personality structure in a Polish sample. W: A. Kuczyńska (red.), Personality and cognitive characteristics in everyday role functioning. Polish Journal of Applied Psychology, 6, 1, 53-64.

 

Klinkosz, W., Iskra, J.

(2009)

Psychologia ilości, psychologia jakości. W: A. Oleszkowicz, P. Zdybek (red.), Zbieżność podejścia typologicznego Myers-Briggs i struktury NEO4 (s. 121-132). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

 

Klinkosz, W.

(2010)

Zdolności intelektualne a motywacja osiągnięć studentów. W: A. Sękowski, W. Klinkosz (red.), Zdolności człowieka w ujęciu współczesnej psychologii. Lublin: TN KUL.

 

Sękowski, A.

(1984)

Wpływ sieroctwa społecznego na zachowanie się i potrzeby psychiczne dzieci. Ateneum Kapłańskie, 103, 262-272.

 

Zaleski, Z.

Chlewiński, Z.

(1975)

Wkład J. Konorskiego do wyjaśniania zachowania się zwierząt wyższych i ludzi (J. Konorski’s contribution to explication of behavior of primates and humans). Summarium KUL, 24, 15-29.

 

Zaleski, Z.

(1975)

Metodologiczne aspekty J. Konorskiego teorii integracyjnej działalności mózgu.(Methodological aspects of Konorski’s theory of integrational brain activity). Summarium KUL, 24, 25-29.

 

Zaleski, Z.

(1975)

Ryzyko podejmowane przez jednostki i grupy (Risk-taking by individuals and groups). Summarium KUL, 24, 69-80.

 

Zaleski, Z.

(1976)

Niepokój testowy a subiektywne prawdopodobieństwo powodzenia w trudnej sytuacji egzaminacyjnej (Test anxiety and subjective probability of success in a difficult examination conditions). Summarium KUL, 25, 77-80.

 

Zaleski, Z.,

Pietrulewicz B.

(1976)

Badania nad rozumieniem słów przez dzieci głuche (Study of words comprehension by deaf children). Summarium KUL, 25, 87-91.

 

Zaleski, Z.

(1977)

Niepokój testowy a przewidywania sukcesu w stresowej sytuacji egzaminacyjnej (Test anxiety and success prediction in the stessful exam situation). Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 1, 7-16.

 

Zaleski, Z., Gałkowska, M.

(1978)

Neuroticism and marital satisfaction. Behavioral Research and Therapy, 16, 285–286.

Neurotyzm, satysfakcja małżeńska

Zaleski, Z.

(1978)

System wartości a podejmowanie ryzyka (Value system and risk taking). Roczniki Filozoficzne: Psychologia (Annales Philosophiques: Psychologie), 26, 55-89.

Wartości, ryzyko

Zaleski, Z.

(1978)

Badania nad oceną wartości u osób związanych małżeństwem i wolnych (Study of value estimation by married and unmarried subjects). Summarium KUL, 27, 258-268.

Wartości, małżeństwo

Zaleski, Z.

(1979)

Optymalny niepokój podczas psychoterapii grupowej w świetle wypowiedzi jej uczestników (Optimal anxiety during the group psychotherapy in the participants assessment). Psychoterapia, 31, 47-53.

Niepokoj, psychoterapia

Zaleski, Z.

(1979)

Model SEU jako narzędzie analizy procesów decyzyjnych (The SEU model as a tool for analysis of decision processes). Roczniki Filozoficzne: Psychologia, 27, 105-124.

Użyteczność, decyzje

Zaleski, Z.

(1979)

Stan cywilny a ocena wartości (Marital status and value estimation). Przegląd Psychologiczny (Psychological Review), 22, 709-730.

Wartości, małżeństwo

Zaleski, Z.

(1980)

Personality traits in high- and low-risk takers according to R.B.Catell 16-factor questionaire. Polish Psychological Bulletin, 11,191-201.

Osobowość, ryzyko

Zaleski, Z., Kopacz, K.

(1980)

Ocena własnego stanu upojenia u alkoholików jako czynnik motywujący do leczenia się. (Estimation of own alcohol intoxication as a motivefor tratment undertaking). Psychoterapia, 32, 51-55.

Alkoholizm, leczenie

Zaleski, Z.

(1980)

Wpływ spójności grupowej, rodzaju komunikacji i treści zadań decyzyjnych na polaryzację ryzyka (The role of group cohesiveness, way of communication and contents of decision problems in risk polarization). Roczniki Filozoficzne: Psychologia, 28, 27-58.

Spójność grupowa, komunikacja, ryzyko

Zaleski, Z.

(1981)

Psychoticism and marital satisfaction. Personality and Individual Differences, 2,245-246.

Psychotyzm, małżeństwo, satysfakcja

Zaleski, Z., Pietrulewicz B.

(1981)

Niektóre aspekty psychologiczne zagrożenia środowiskowego (Some psychological aspects of ecological danger). Summarium KUL, 10, 195-202.

 

Zaleski, Z.

(1981)

Zgodność w uznawaniu wartości a zadowolenie z małżeństwa (Consensuns in values preference and marital satisfaction). Roczniki Filozoficzne: Psychologia, 29, 163-173.

Wartości,zadowolenie, małżeństwo

Zaleski, Z.

(1983)

J. Nuttina koncepcja motywacji ludzkiej (Nuttin’s theory of human motivation). Roczniki Filozoficzne: Psychologia, 31, 219-246.

Motywacja, cele, przyszłość

Zaleski, Z.

(1984)

Sensation seeking and risk-taking behavior. Personality and Individual Differences, 5,607-608.

Potrzeba wrażeń, ryzyko

Zaleski, Z.

(1984)

Sensation seeking and preferences for emotional visual stimuli. Personality and Individual Differences, 5,609– 611.

Potrzeba wrażeń, stymulacja

Zaleski, Z., Pietrulewicz, B.

(1984)

Deprywacja potrzeb, oceny wartości i decyzje w sytuacji zagrożenia ekologicznego (Need deprivation, value estimation and decisions in conditions of ecological crisis). W: A. Biela (red.), Stres psychiczny w sytuacji kryzysu ekologicznego (s. 71-86). Lublin: TN KUL.

Potrzeby, wartosci, ekologia

Zaleski, Z.

(1985)

Funkcja celu w motywacji ludzkiej. (Goal’s function in human motivation). Roczniki Filozoficzne: Psychologia, 23, 115-122.

Cele, motywacja

Zaleski, Z., Chlewiński, Z.

(1986)

Eksplikacja procesów psychicznych w Jerzego Konorskiego teorii integracyjnej działalności mózgu (Explication of psychological processes in J. Konorski’s theory of integrational brain activity). Raporty Psychologiczne KUL (Psychological Reports KUL), 5, 25-29.

 

Zaleski, Z.

(1986)

Motywacyjna funkcja celów stawianych na okresy życia o równej długości (Motivational function of goals set for periods of different length). Przegląd Psychologiczny, 29, 925-946.

Cele, przyszłość, motywacja,

Zaleski, Z.

(1987)

Behavioral effects of self-set goals for different time ranges. International Journal of Psychology, 22, 17 - 38.

Cele, motywacja

Zaleski, Z.

(1987)

Atrybucyjna analiza kontynuacji i rezygnacji z celów zawodowych (Attributional analysis of giving up vs. pursing the vocational goals). Przegląd Psychologiczny, 30, 969-977.

Cele, atrybucje

Zaleski, Z.

(1987)

Świadomość ekologiczna u mieszkańców terenów zagrożonych. (Ecological consciousness among inhabitants of industrial regions). Młodzież i Wieś, 94-97.

Ekologia, świadomość

Zaleski, Z.

(1988)

Close relationships and actions towards future goal attainment. European Journal of Social Psychology, 18, 191 – 194.

Relacje intymne, cele przyszłościowe

Zaleski, Z.

(1988)

Attributions and emotions related to future goal attainment. Journal of Educational Psychology, 80, 563 – 568.

Atrybucje, emocje, realizacja celów

Zaleski, Z.

(1988)

Spostrzeganie przyczyn przyszłych sukcesów i niepowodzeń w realizacji osobistych celów: Ujęcie atrybucyjne (Perception of causes of future success and failure in the realization of personal goals: attributional approach). Przegląd Psychologiczny, 31, 827-845.

Atrybucja osiągnięć, cele osobiste

Zaleski, Z.

(1988)

Transtemporalne JA. Osobowość w trzech wymiarach czasowych (Transtemporal SELF. Personality in three time dimensions). Przegląd Psychologiczny, 31, 931-945.

Perspektywa czasowa, osobowość

Zaleski, Z.

(1988)

Time perspective as SELF dimension. W: A. Biela, Z. Uchnast (red.), Problems with SELF in psychology (s.103 - 119). Lublin and Bielefeld: KUL and Universitat Bielefeld.

Self, czas, przyszlosc

Zaleski, Z.

(1989)

Perception des causes des resultats de la moisson. W: P. Goguelin (red.), Psychologie du travail (s. 1072 - 1078). Paris: EAP.

Percepcja przyczyn, osiągnięcia

Zaleski, Z.

(1989)

Przyszłościowa perspektywa czasowa jako wymiar JA (Future time perspective a SELF dimensions). W: A. Biela, Z. Uchnast, T. Witkowski (red..), Wykłady z psychologii w KUL 1986/87 (Lectures in psychology at the Catholic U. of Lublin) (s. 227-234). Lublin: RW KUL.

Ja, przyszłość

Zaleski, Z.

(1989)

Cele osobiste a sens życia (Personal goals and sens of life). Oświata i wychowanie: Nurt, 40, 15-18.

Cel, sens życia

Zaleski, Z.

(1989

Geneza celów indywidualnej działalności człowieka (Genesis of goals in individual human activity). W: A. Biela, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL 1986/87 (Lectures in psychology at the Catholic U. of Lublin) (s. 211-225). Lublin: RW KUL.

cele

Zaleski, Z.

(1989)

Lęk przed przyszłością. Ramy teoretyczne I wstępne dane empiryczne (Fear of the future. Theoretical frame and preliminary empirical research). W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL 1987/88 (s. 167-184). Lublin: RW KUL.

Perspektywa czasowa, osobowość

Zaleski, Z., Hupka, R.

(1990)

Romantic jealousy and romantic envy in Germany, Poland and the United States. Behavioral Science Research, 24, 17-28.

Zazdrość, zawiść, interkulturowe

Zaleski, Z.

(1990)

Indywidualność i podmiotowość człowieka wobec ekspansji przemysłu i zagrożeń ekologicznych (Individuality and self-identity in relationship to industry expansion and ecological danger). W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL 1987/88 (s. 221-236). Lublin: RW KUL.

Podmiotowość, ekologia, zagrożenie

Zaleski, Z.

(1990)

Stres pracy rolnika. Atrybucyjna analiza efektów żniwnych (Stress In farmer’s work. Attributional Analysis of harvest effects.) W: A.Biela (red.), Stres w pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia (Stress In work activity. Selected aspects) (s. 131-162). Lublin: RW KUL.

Rolnik, stress, atrybucja

Zaleski, Z., Eysenck, S.

(1990)

Interkulturowe badania osobowości. Polska adaptacja kwestionariusza osobowości EPQ (Cross-cultural studies on personality. The Polish adaptation of the EPQ questioannaire). Roczniki Filozoficzne: Psychologia, 37/38 (4), 151-166.

Osobowość, teoria Eysencka

Zaleski, Z., Triandis, H.

(1991)

Indywidualizm-kolektywizm Polaków. Porównania międzykulturowe (Individualism-collectivism in Poles. Cross-cultural comparison). W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL 1988/89 (s. 127-144). Lublin: RW KUL.

Indywidualizm, kolektywizm

Zaleski, Z.

(1991)

Potrzeba wrażeń jako motyw poszukiwania pozytywnych I negatywnych bodźców (Sensation seeking as a motive for search of positive and negative stimulation). W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL 1988/89 (s. 31-40). Lublin: RW KUL.

Stymulacja, potrzeba wrażeń

Zaleski, Z.

(1992)

Ethnic identity and prosocial attitudes. Journal of Psychology, 126, 651-659.

Tożsamość etniczna, prospołeczne

Zaleski, Z.

(1992)

Future time perspective and goals in human motivation: the functional view of goals. International Journal of Psychology, 27, 183.

Przyszłość, cele, motywacja

Zaleski, Z., Hupka, R., Otto, J., Tarabrina, N.

(1992)

Subjective localization of emotions in the body: cross-cultural study. International Journal of Psychology, 27, 187.

Emocje, lokalizacja, ciało

Zaleski, Z., Hupka, R., Otto, J., Tarabrina, N.

(1992)

Emotions associated to colours: cross-cultural study. International Journal of Psychology, 27, 554.

Emocje, kolory

Zaleski, Z., Sadurski, S.

(1992)

Shame for self and others in relation to transgressed values. International Journal of Psychology, 27, 278.

 

Zaleski, Z.

(1992)

The future of Europe in enmity-friendship perspective: cross-cultural study. International Journal of Psychology, 27, 321.

 

Zaleski, Z.

(1992)

Wsparcie społeczne a postawa wobec przyszłości: polskie doświadczenie nadziei i niepokoju (Social support and attitudes towards the future: Polish experience of hope and anxiety). W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL(vol. 6) (s. 73-80). Lublin: RW KUL.

Wsparcie, przyszłość

Zaleski, Z., Latowska, J.

(1992)

Ocena wartości a preferencja alternatyw w dynamicznej sytuacji decyzyjnej (Value estimation and alternative preference in the dynamic decision situation). W: A.Biela, C.Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii (Problems of contemporary psychology) (s. 927-932). Lublin: PTP.

Wartości, decyzje

Zaleski, Z., Hupka, R.

(1992)

Psychologiczna analiza zazdrości. Badania międzykulturowe (Psychological analysis of jealousy: cross-cultural study). Roczniki Filozoficzne: Psychologia, 39/40, 45-66.

Zazdrość, interkulturowe

Zaleski, Z., Chlewiński, Z., Tureikyte, D.

(1992)

Czy wizja przyszłości świata jest optymistyczna. Badania studentów Litwy, Polski i Ukrainy (1991/92). (Is the future of the world optimistic. Study among students from Lituania, Poland and Ukraine 1991-1992). Studia Psychologiczne, 31, 131-146.

Optymizm, porównania interkulturowe

Zaleski, Z.

(1993)

Attitudes face a l'avenir: espoir et anxiete. Revue Quebequoise de Psychologie, 14,(1), 85-111.

Postawy, przyszłość, niepokój

Zaleski, Z., Triandis, H., McCuskar, C., Betancourt, H., Iwao, S., Leung, K., Salazar, J., Setiadi, B., Sinha, J., Touzard, H., Wang D.

(1993)

An etic-emic analysis of individualism and collectivism. Journal of Cross-Cultural Psychology, 24, 366 - 383.

indywidualizm

Zaleski, Z., Szumielewicz, J.

(1993)

Facteurs psychologique dans la perception du risque par les pilotes d`helicopter. W: P.Goguelin et M.Moulin (red.), La psychologie du travail a l`aube du XXIe siecle (s. 752 - 756). Issy-les-Moulineax: EAP.

 

Zaleski, Z.

(1993)

Perception of Germany and Russia by inhabitants of Eastern and Western Poland. W: A. Biela (red.), Protection of environment: Mental changes and social integration perspectives (s. 99 - 103). Lublin: Technical University of Lublin.

Percepcja, Niemcy, Rosjanie

Zaleski, Z., Boyd, C., Kornas-Biela, D., Scamperle, E., Krajewska, B. & Henderson, D.

(1994)

Mother-daughter identification: Polish and Polish-American mothers and their adult daughters. Health Care for Woman International, 15, 181-195.

Identyfikacja, matka, córka

Zaleski, Z.

(1994)

Towards psychology of personal future. W: Z. Zaleski (red.), Psychology of future orientation (s. 10 - 20). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

przyszłość

Zaleski, Z.

(1994)

Personal future in hope and anxiety perspective. W: Z. Zaleski (red.), Psychology of future orientation (s. 173 - 194). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Nadzieja, niepokój

Zaleski, Z., Chlewiński, Z., Lens, W.

(1994)

Importance and optimism-pessimism in predicting solution to world problems: an intercultural study. W: Z.Zaleski (red.), Psychology of future orientation (s. 207 - 228). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Optymizm, globalne problemy

Zaleski, Z.

(1994)

Pragmatics of future orientation: Concluding remarks. W: Z. Zaleski (red.), Psychology of future orientation (s. 229 - 232). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Orientacja przyszłość

Zaleski, Z.

(1994)

Problemes psychologiques des fermiers dans la situation de la migration ecologique. W: R. Patesson (red.), La psychologie du travail et les changements technologiques, économiques et sociaux (s. 837 - 842). Nivelles: Université Libre de Bruxelles.

Migracja, ekologia, rolnik

Zaleski, Z., Rożnowski, B.

(1994)

Perception of Europe and European identity. Polish Psychological Bulletin, 25, 317– 36.

Percepcja, Europa Tożsamość

Petrusewicz, P., Zaleski, Z.

(1994)

Rola strukturalnych i funkcjonalnych cech przedmiotu w zakupie towarów (Role of structural and functional features of products in their purchase). Prakseologia, 124-125 (3-4), 47-70.

Zachowania konsumenckie

Zaleski, Z., Pietrulewicz, B.

(1994)

Piąte wydanie R.B. Cattella szesnastoczynnikowego kwestionariusza do badania osobowości. Przegląd Psychologiczny, 37, 410-411.

Osobowość, teoria Cattella

Zaleski, Z.

(1994)

Osobowościowe wyznaczniki wsparcia/represji osób z mniejszości społecznych. Roczniki Filozoficzne: Psychologia, 42,165-171.

Osobowość, grupy mniejszościowe, wsparcie

Zaleski, Z.

(1994)

Niepokój przyszłościowy: pojęcie i narzędzie pomiaru. Roczniki Psychologiczne, 45, 4, 191-197.

Niepokój, przyszłość, plany

Zaleski, Z., Eysenck, S., Eysenck, H.

(1995)

Personality and attitudes towards marginal social groups. Personality and Individual Differences, 5, 677–679.

Osobowość, grupy marginalne

Zaleski, Z.

(1995)

Perception of Germany and Russia by inhabitants of Western and Eastern Poland. Journal for Mental Changes, 1, 167–173.

Percepcja, Niemcy, Rosjanie

Zaleski, Z.

(1995)

Prognozy rozwiązywania globalnych problemów: Realia empiryczne i refleksje metodologiczne. W: A. Biela, J. Brzeziński i T. Marek (red.), Społeczne, eksperymentalne i metodologiczne konteksty procesów poznawczych człowieka (s.59-72). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Prognozy, rozwiązywanie problemów

Zaleski, Z.

(1997)

Constructing an image of other nations: A psychosociological approach. W: Z. Chlewiński, B. Rożnowski i Z. Zaleski (red.), Psychospołeczne podstawy relacji między narodowościami Europy Środkowo-Wschodniej (s. 57 - 66). Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Zaleski, Z.

(1997)

Future anxiety: concept, measurement and preliminary research. Personality and Individual Differences, 21, 165–174.

Niepokój, przyszłość, pomiar

Zaleski, Z.

(1997)

Psychophysiological responses during imagery of future negative and positive personal events. (with G. Crombez, F. Bayens, P. Eelen). Polish Psychological Bulletin, 27, 83–90.

Psychofizjologia, przyszłe zdarzenia

Zaleski, Z., Hupka, R., Otto, J., Tarabrina, N., Reidl de Aguilar, L.

(1997)

Where are anger, envy, fear, and jealousy, felt in body: a cross-cultural study. Cross-Cultural Research, 30, 243–264.

 

Janson, M., Zaleski, Z.

(1996)

Niepewność o własną przyszłość a strategie władzy w układzie przełożony – podwładny. W: S. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu, tom III (s. 33-44). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zaleski, Z., Hupka, R., Otto, J., Reidl, L., Tarabrina, N.

(1997)

The colors of anger, envy, fear and jealousy: A cross-cultural study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 28, 156–171.

emocje, kolory interkulturowe

Zaleski, Z.

(1997)

Zukunftsorientierung als Problem der Sozialpsychologie. W: U. Becker, H.-J. Fischbeck & J. Rinderspacher (red.), Zukunft. Uber die Konzepte und Methoden zeitlicher Orientierung (s. 91 - 100). Bochum: SWI Verlag.

Przyszłość

Zaleski, Z.

(1997)

Reflections on negative social emotions. Polish Psychological Bulletin, 28, 203-210.

negatywne emocje

Janson, M., Zaleski, Z., Świetlicka, D.

(1997)

Influence strategies used by military and civil supervisors. Polish Psychological Bulletin, 28, 325-332.

wpływ, podwładni, wojsko

Zaleski, Z.

(1997)

Attitudes towards ownership: the Polish case. Journal for Mental Changes, 3, 7-17.

postawa, własność

Zaleski, Z., Bigos, M.

(1998)

In or out of the European Union. The role of information on Poles` decision. Journal for Mental Changes, 4 (1), 27–47.

postawa, Unia Europejska, informacje

Zaleski, Z., . Cycon, A.

(1998)

Future time perspective and quality of life among high school students. Journal for Mental Changes, 4 (2), 65–67.

przyszłościowa perspektywa, jakość życia

Zaleski, Z.

(1998)

Własność prywatna czy państwowa. Psychologiczna perspektywa posiadania (Private or state property. Psychological perspective of possession). Prakseologia, 138, 121-143.

własność prywatna, własność państwowa

Zaleski, Z.

(1998)

Prawo do prywatności. Spojrzenie psychologiczne (The right to privacy. Psychological approach). Czasopismo Psychologiczne, 4, 218-238.

prywatność

Zaleski, Z.

(1998)

Pesymizm czy optymizm u progu trzeciego milenium: podejście psychologiczne. W: H. Gapski (red.), Christianitas et culturae Europae. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Kłoczowskiego (s. 485 - 490). Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej.

pesymizm, optymizm

Janson, M., Zaleski, Z., Świetlicka, D.

(1998)

Style kierowania stosowane przez przełożonych wojskowych i cywilnych. Badania empiryczne (Influence style used by military and civil supervisors). W: S. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Prace psychologiczne XLVII, tom 4 (s. 91 - 100). Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

kierowanie, kontrola, niepokój

Zaleski, Z.

(1998)

Motywowanie pracowników (Motivating the workers). W: W. Perdeus and B. Rożnowski (red.), Personalne ABC menedżera (rozdz. 7). Warszawa: Droscher Verlag.

motywacja pracowników

Timoszyk, C.

(1998)

Wolność w wychowaniu. Edukacja i Dialog, 4.

wychowanie

Timoszyk, C.

(1999)

Wizja zdarzeń nadchodzącego przełomu wieków a przekonanie o kontroli. Zeszyty Naukowe US, 235, 65–76.

Kontrola, przyszłość

Timoszyk, C., Kraska – Bieńkowska, M.

(1999)

W stronę przyszłości. Zeszyty Naukowe US, 260, 119–129.

przyszłość

Zaleski, Z.

(2000)

Future Time Perspective and psychological well-being. W: P. Schmuck & K. Sheldon (red.), Life goals and life quality. Gottingen: Hogrefe.

przyszłość, jakość życia

Zaleski, Z., Janson, M.

(2000)

Effect of future anxiety and locus of control on power strategies used by military and civilian supervisors. Studia Psychologica, 42, 87-95.

Niepokój , kontrola, władza

Zaleski, Z., Piewak, M., Śmieja, S., M.B

(2000)

Rodzaj informacji a postawy Polaków wobec przyłączenia się do UE. Kolokwia Psychologiczne, 8, 211-220.

Unia Europejska, akcesja, postawy

Błachnio, A., Janson, M., Zaleski, Z.

(2000)

Wstyd za polityków. Przegląd Psychologiczny, 43 (4), 447-467.

wstyd za innych, polityka

Zaleski, Z.

(2001)

Umysł w pojęciach a emocje w ciele? Roczniki Psychologiczne, 4, 239-242.

 

Zaleski, Z.

(2001)

Psychologiczne aspekty prywatnej własności. Kolokwia Psychologiczne, 9, 115-132.

własność prywatność,

Zaleski, Z.

(2001)

Negatywna autoreklama polityczna. Studia Psychologiczne, 39, 181-196.

reklama polityków, wybory

Zaleski, Z.

(2001)

Automatyzmy poznawczo-emocjonalne. W: R. Ohme, M. Jarymowicz, J. Reykowski (red.), Automatyzmy w procesach przetwarzania informacji (s. 179 - 181). Warszawa: Wyd. Inst. Psych. PAN.

automatyzm, poznanie, emocje

Zaleski, Z.

(2001)

Prawo do prywatności. Aspekty psychologiczne. W: K. Motyka (red.), Prawo do prywatności w perspektywie prawniczej i psychologicznej (s. 95 - 145). Lublin: MORPOL.

prawo, prywatność

Zaleski, Z., Łoboda, E.

(2001)

Osobowościowe wyznaczniki stylu sprawowania władzy w układzie przełożony-podwładny. W: S. Witkowski (red.), Wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu (s. 276 - 289). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

osobowość, styl kierowania, władza

Zaleski, Z., Mesjasz, J.

(2001)

Koszty sukcesu zawodowego. In S. Witkowski (Ed.), Wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu (pp. 362 - 377). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.

koszty sukcesu

Timoszyk, C.

(2001)

Rozwój emocjonalny człowieka i jego uwarunkowania. W: Szanse i zagrożenia współczesnej rodziny, (s. 105 – 115), Szczecin: PPH ZAPOL.

Emocje, rozwój

Zaleski, Z.

(2002)

Future horizon: A challenging concept for psychology. W: J. Trempała & L. Malmberg (red.), Adolescents’ future orientation. Theory and research. Franfurt am Main: Akademia Bydgoska and Peter lang Verlag.

perspektywa przyszłościowa

Zaleski, Z.

(2002)

Subjective Geography of relations Among Europeans. W: P. Boski, F. J. R. van Vijver, A. M. Chodynicki (red.), New Directions in cross-cultural psychology (s. 351 - 364). Warszawa: PAN.

relacje, narodowość

Zaleski, Z., Chlewiński, Z., Rożnowski, B.

(2002)

Stability in the social perception of nationals in Central-Eastern Europe: A cross-cultural study. Journal for Mental Changes, 8, 105–126.

percepcja społeczna, narodowość

Zaleski, Z.

(2002)

Czy możliwa i potrzebna jest kontrola procesów automatycznych? W: M. Jarymowicz, R. K. Ohme (red.), Natura automatyzmów. Dyskusje interdyscyplinarne. Warszawa: Wyd. Inst. PAN i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

procesy automatyczne, kontrola

Timoszyk, C., Kraska – Bieńkowska, M.

(2002)

Emocje w kontekście własnej linii życia i wizji przyszłości, Kwartalnik Pedagogiczny, 3-4, 185-186.

Rozwój, emocje, przyszłość

Zaleski, Z.

(2003)

Internal and external determinants of innovation in small, low-tech enterprises. Sociopsychological approach. Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration, 8, 169–196.

innowacje, przedsiębiorczość

Zaleski, Z., Szczurkowska, J.

(2003)

Postawa patriotyczna a preferencje narodowościowe. W: Jerzy Kłoczowski, Sławomir Łukasiewicz (red.), Tradycje różnorodności kulturowej i religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin: Wyd. Tow. Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

patriotyzm, preferencje, narodowość

Zaleski, Z., Woźnicka, A.

(2003)

Uleganie pokusie nielegalnego czynu z perspektywy psychologicznej. Prakseologia, 143, 331-349.

pokusa, uleganie, wolność

Zaleski, Z., Szczurkowska, J.

(2003)

Miejsce osiedlenia się a preferencje narodowościowe. W: J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz (red.), Tradycje różnorodności kulturowej i religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Lublin: Wyd. Tow. Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej.

miejsce, patriotyzm, preferencje

Borek, D.

(2003)

Wpływ lęku na osiągnięcia sportowców. Sport Wyczynowy, 9-10, 81-88.

sport, lęk, wyniki

Błachnio, A.

(2003)

Czat - nowe miejsce spotkań. Lepiej wirtualnie czy realnie. Kultura Popularna, 3(5), 59 – 66.

czat, komunikacja Internet

Zaleski, Z.

(2004)

Godna praca to nie towar na sprzedaż. W: K. Beer, J. Borzych, K. Kmiecik-Baran, J. Rybicki (red.), Godność i praca (s. 67 – 71). Gdańsk : Pomorski Instytut Demokratyczny

 

Zaleski, Z., Górnik-Durose, M.

(2004)

Własność i posiadanie. W: T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna (s. 123 - 160). Gdańsk: GWP.

własność, posiadanie

Zaleski, Z., Timoszyk-Tomczak, C.

(2004)

Rola osobowości w konstruowaniu własnej przyszłości (The role of personality in constructing one’s own future). W: G.E. Kwiatkowska (red.), Wybrane zagadnienia psychologii współczesnej (s. 115 - 150). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

osobowość, przyszłość, cele

Zaleski, Z., Chmielewski, Ł.

(2004)

Wiara w sprawiedliwy świat a szacunek dla prawa. W: L. Pytka, T. Rudowski (red.), Samoświadomość i jakość życia. Perspektywa psychospołeczna Warszawa: ENETEIA.

sprawiedliwy świat

Zaleski, Z.

(2004)

Future Orientation and Anxiety. W: A. Strathman, J. Joireman (red.),Understanding Behavior in the Context of Time: Theory, Research, and Applications (s. 125 - 141). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

przyszłość, niepokój

Koniak, P.

(2004)

Ewaluacja poglądów politycznych – w oparciu o etykietę określającą polityka. Psychologiczne badania eksperymentalne. W: S. Drobczyński, M. Żyromski (red.), Rola wyborów w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce (s. 169 - 186). Poznań: WSNHiD.

Polityka, marketing

Zaleski, Z., Mesjasz, J.

(2005)

Psychologiczne koszty sukcesu zawodowego w społeczeństwie opartym na wiedzy a jakość życia. W: Kolokwia Psychologiczne nr 13 Jakość Życia w badaniach empirycznych i refleksji teoretycznej. Instytut psychologii PAN Warszawa.

koszty sukcesu

Błachnio, A.

(2005)

Identyfikacja wstydu. Studia z psychologii w KUL. 11–18.

wstyd za innych, polityka

Borek, D.

(2005)

Psychologia i sport. Sport Wyczynowy, nr 3-4, 84-87. (with M. Kwiatkowski).

psychologia sportu, Aktualia

Jędruszczak, K.

(2005)

Modele i koncepcje prywatności w psychologii. Przegląd Psychologiczny, 48, 2.

Prywatność

Jędruszczak, K.

(2005)

Miejsce potrzeby prywatności pośród innych potrzeb składających się na autokoncepcję jednostki. Roczniki Psychologiczne, 8, 2.

Prywatność, potrzeby

Jędruszczak, K.

(2005)

Specyfika doradztwa zawodowego w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. W: E. Żerel, M. Jedynak (red.), Wyzwania dla współczesnego doradztwa zawodowego. Lublin: Wyd. TN KUL dla  WSNS.

Doradztwo zawodowe

Szcześniak, M.

(2005)

Aspekty wdzięczności w wybranych tradycjach religijnych. NURT SVD, 39, 5-53.

wdzięczność, tradycje religijne

Szcześniak, M.

(2005)

Jak dziękują najmłodsi? Wdzięczność dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 2, 337-361.

wdzięczność, emocje, dzieciństwo

Zaleski, Z.

(2006)

Future Orientation and Attitudes to Poland’s Joining the European Union. A pre-referendum Study. W: Z. Uchnast (red.), Psychology of time. Theoretical and empirical approaches. (s. 133 -140). Lublin: Wyd. KUL.

przyszłość, wsparcie, Unia Europejska

Timoszyk-Tomczak, C., Zaleski, Z.

(2006)

Personality and construing one’s future. Polish Psychological Bulletin, 3, 3, 172–184.

osobowość, przyszłość

Zaleski, Z.

(2006)

Organizational climate and subjective costs of success. An individual in the organization’s field. [Klimat organizacyjny i podmiotowe koszty sukcesu. Jednostka w polu organizacji.]. Polskie Forum Psychologiczne, 11, 2, 256 – 270.

klimat organizacyjny, koszty sukcesu

Zaleski, Z.

(2006)

Developmental perspectives on SMEs of the borders of the European Union: The case of the Lublin region (with K. Markowski). W: G. Bender, D. Jacobson & P. L. Robertson (red.), Non-Research-Intensive Industries in the Knowledge Economy.

 

Zaleski, Z.

(2006)

Celowe decyzje transtemporalne. Kolokwia psychologiczne 15, 253-259.

decyzje, transtemporalność, przyszłość

Borek, D., Kwiatkowski, M., Żukowski, N.

(2006)

Normy klasyfikacyjne czasów reakcji dla grup sportowców. Sport Wyczynowy, 11-12, 35-45.

sport, czas reakcji

Borek-Chudek, D., Sękowska, E.

(2006)

Formy spędzania wolnego czasu – profilaktyka uzależnień. Aktywność pozalekcyjna uczniów. Scenariusz lekcji-warsztatów dla klas ponadgimnazjalnych. Zeszyty Szkolne. Edukacja Humanistyczna, 4, 22, 111-116.

aktywność pozalekcyjna, profilaktyka

Jędruszczak, K.

(2006)

Czego tak naprawdę pragniemy szukając prywatności. Studia Psychologiczne.

Prywatność

Jędruszczak, K.

(2006)

Prywatność w różnych kulturach. Zeszyty Albo Albo, seria PSYCHOLOGIA – ANTROPOLOGIA – CYWILIZACJA.

Prywatność, kultura

Przepiórka, A., Kozak, A., Trojanowska, A.

(2006)

Wpływ wizerunku marki na postrzeganie cech jej użytkownika. Marketing i Rynek, 2, 21-25.

Wizerunek marki, osobowość, percepcja użytkownika

Zaleski, Z.

(2007)

Psychology of future time perspective in Poland. W: M. Tsuzuki & T. Shirai (red.), Guidebook for the Research on Future Time Perspective (s. 249-256). Kyoto: Nakanishiya Shuppan.

perspektywa przyszłości, cele, kultura

Zaleski, Z.

(2007)

Emocje wyzwaniem naszych czasów. Wprowadzenie. W: A. Błachnio, A. Gózik (red.), Bliżej emocji (s. 5 – 6). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Emocje

Zaleski, Z., Katolo, D.

(2007)

Podprogowa modyfikacja preferencji filmowych. Badania eksperymentalne. W: A. Błachnio, A. Gózik (red.), Bliżej emocji (s. 175 – 189). Lublin: Wydawnictwo KUL.

stymulacja podprogowa, emocje, transfer

Zaleski, Z.

2007)

Innowacje i rozwój w Zjednoczonej Europie. W: K.A. Kłosiński (red.), Unia Europejska. Integracja, konkurencyjność, rozwój (s. 7 - 8). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Innowacja

Błachnio, A.

(2007)

Przegląd wybranych badań nad wpływem Internetu na dobrostan psychiczny i kontakty społeczne użytkowników. Psychologia Społeczna, 3-4, 5-6, 225-233.

Internet, dobrostan psychiczny

Błachnio, A.

(2007)

Inni będą lojalni, jeśli ich o to poprosisz. W: A. Błachnio, & A. Gózik (red.), Bliżej emocji (s. 103 - 116). Lublin: Wydawnictwo KUL.

nielojalność, zdrada, makiawelizm

Błachnio, A., Gózik, A.

(2007)

Psychologiczne determinanty uzależnienia od Internetu. W: M. Sokołowski (red.), Oblicza Internetu. Architektura Komunikacyjna Sieci (s. 207 – 218). Elbląg: PWSZ.

uzależnienie od Internetu,

Borek-Chudek D.

(2007)

Poziom lęku a osiągnięcia sportowe badmintonistów w świetle Wieloczynnikowej Teorii Lęku Martensa. Medycyna Sportowa, 3, 23, 140-148.

cecha i stan lęku

Janson, M.

(2007)

Emocjonalne podłoże zemsty. W: A. Błachnio, A. Gózik (red.), Bliżej emocji (s. 87 - 102). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Emocje, agresja, zemsta

Szcześniak M.

(2007)

Szlachetna i wychwalana lecz wciąż niecodzienna i niepraktykowana? Przegląd literatury psychologicznej na temat wdzięczności. W: A. Błachnio, A. Gózik (red.), Bliżej emocji (s. 59 - 78). Lublin: Wydawnictwo KUL.

wdzięczność, emocje

Szcześniak., M.

(2007)

Wdzięczność w świetle wybranych koncepcji psychologiczno-społecznych. Roczniki Psychologiczne, 10, 93-111.

wdzięczność, emocje złożone, atrybucje

Błachnio, A.

(2008)

Osobowość nielojalnych. Czy taki portret jest możliwy? Psychologiczne determinanty zachowań nielojalnych. W: A. Błachnio, A. Przepiórka (red.), Bliżej emocji II (s. 83 - 98). Lublin: Wydawnictwo KUL.,

nielojalność, zdrada, makiawelizm,

Błachnio, A., Przepiórka, A.

(2008)

Inteligentni się nie nudzą... Czy studenci nudzą się w czasie wolnym? W: W. Muszyński, M. Sokołowski (red.), Homo creator czy homo ludens? (s. 272 – 282). Elbląg: Wydawnictwo Adam Marszałek.

czas wolny

Błachnio, A., Przepiórka, A.

(2008)

Żółte słoneczko, czyli o czym rozmawiamy w sieci Gadu-Gadu? W: M. Sokołowski (red.), Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne (s. 373 – 382). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

gadu gadu, Internet, komunikatory

Błachnio, A.

(2008)

Internet – wróg czy przyjaciel. W: A. Dytman-Stasieńko & J. Stasieńko (red.), WWW- w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych (s. 401 – 411). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

uzależnienie od Internetu,

Błachnio, A., Przepiórka, A.

(2008

Internet dla wybranych, Kto lepiej wyjdzie, korzystając z Internetu – Jacek czy Placek? W: E. Mastelarz, K. Pytla, H. Noga (red.), Cyberuzależnienia przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu. Kraków: NZSAP.

uzależnienie od Internetu,

Janson, M.

(2008)

Osobowościowe i sytuacyjne predyktory zachowań odwetowch. W: A.Błachnio, A.Przepiórka (red.), Bliżej emocji II (s. 137 - 151). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Agresja, odwet, predyktory

Przepiórka, A.

(2008)

Bliżej emocji zazdrości. W: A. Błachnio, A. Przepiórka (red.), Bliżej emocji II. (s. 111 – 121). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

zazdrość, zdrada,

Szcześniak M.

(2008)

Nie sama woda mnie ocaliła, lecz moc rąk, które ją podały”: przedmiotowo-podmiotowa perspektywa wdzięczności. W: A. Błachnio, A. Przepiórka (red.), Bliżej emocji II (s. 33 - 47). Lublin: Wydawnictwo KUL.

wdzięczność, emocje

Błachnio, A., Janson, M.

(2009)

Shame for politicians. W: A. Błachnio, A. Przepiórka (red.), Closer to emotions 3. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Polityka, wstyd, wybory

Błachnio, A., Przepiórka, A.

(2009)

Internet jako globalna wioska. W: A. Błachnio, (red.), Globalizacja a jednostka (s. 192 – 204). Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

globalna wioska, Internet

Błachnio, A. Przepiórka, A.

(2009)

Emotional reactions to betrayal. What emotions does betrayal evoke? W: A. Błachnio, A. Przepiórka (red.), Closer to emotions 3. Lublin: Wydawnictwo KUL.

zazdrość, zdrada

Błachnio, A., Przepiórka, A., Zaleski, Z.

(2009)

Aktywni wygrani. Przyszłościowa perspektywa czasowa i nadzieja na sukces w zarządzaniu wolnym czasem. W: A. Błachnio, (red.), Globalizacja a jednostka (s. 178 – 191). Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.

czas wolny, zarządzanie czasem

Borek-Chudek, D.

(2009)

Siła woli u sportowców wyczynowych i jej związek z emocjami podczas zawodów. W: J. Blecharz, M. Siekańska (red.), Praktyczna Psychologia Sportu. Wykorzystanie koncepcji psychologicznych w sporcie (s. 155 - 165). Kraków: AWF.

siła woli, cecha i stan lęku

Janson, M.

(2009)

Zjawisko zemsty w ujęciu procesualnym. W: B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.), Dziecko jako ofiara przemocy. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Agresja, zemsta, proces

Szcześniak M.

(2009)

Weryfikacja modelu wdzięczności Williama McDougalla z wykorzystaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Przegląd Psychologiczny, 52, 219-234.

model wdzięczności, emocje

Szcześniak M.

(2009)

Pay it back or "pay it forward"? A gift and its psychological determinants. W: A. Błachnio, A. Przepiórka (red.), Closer to emotions 3. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wdzięczność, wzajemność, dar

Autor: Łukasz Cięgotura
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2011, godz. 01:22 - Łukasz Cięgotura