III. Członkowie

 

§ 9

 

Członkowie KNT dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. honorowych,

 3. współpracowników.

 

§ 10

 

Członkami zwyczajnymi mogą być studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranci Wydziału Teologii KUL.

 

§ 11

 

Współpracownikami KNT mogą być studenci studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranci pozostałych wydziałów KUL. 

 

§ 12

 

Członków zwyczajnych i współpracowników przyjmuje Zarząd uchwałą podejmowaną na podstawie podpisanej i przedłożonej Zarządowi deklaracji.

 

§ 13

 

Członkostwo honorowe nadaje Zarząd osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju KNT lub realizacji jego celów.

 

 

§ 14

 

Uprawnienia członków zwyczajnych KNT:

 1. branie udziału w Walnym Zebraniu z prawem głosu,

 2. czynne i bierne prawo wyborcze do organów KNT,

 3. praca w wybranej sekcji,

 4. korzystanie z osiągnięć KNT i udział w zewnętrznych i wewnętrznych spotkaniach.

 

§ 15

 

Uprawnienia członków współpracowników KNT:

 1. branie udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,

 2. praca w wybranej sekcji KNT,

 3. korzystanie z osiągnięć KNT i udział w zewnętrznych i wewnętrznych spotkaniach.

 

§ 16

 

Obowiązki członków zwyczajnych KNT:

 1. udział w zebraniach ogólnych,

 2. przestrzeganie przepisów Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania i Zarządu.

 

§ 17

 

Prawa członka zwyczajnego traci się przez:

 1. wystąpienie dobrowolne zgłoszone do Zarządu,

 2. ukończenie studiów (§ 10),

 3. skreślenie z listy członków przez Zarząd po zaopiniowaniu przez kierownika sekcji lub kuratora.

 

Wycinek ze Statutu KNT

 

Autor: Alena Androsik
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2013, godz. 14:18 - Alena Androsik