Wymagania wstępne:

 

W1-Wiedza ogólna w zakresie szkoły średniej

W2-Podstawy filozofii

W3-Technologie informatyczne

 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 30

 

Nazwa kierunku teologia, nauki o rodzinie, praca socjalna

 

Cele przedmiotu:

 

C1-Zdobycie wiedzy na temat integralnej wizji człowieka w obszarze komunikacji interpersonalnej i medialnej

C2-Opanowanie umiejętności związanych z projektowaniem i realizacją działań wychowawczych i socjalnych

C3-Nabycie kompetencji medialnych, współdziałania i pracy w zespole, pełnienia różnych ról, podejmowania i realizowania zadań pomocowych w obszarze oddziaływania technologii komunikacyjnych na człowieka.

 

Efekty kształcenia dla przedmiotu

 

WIEDZA

EK1 Zna wybrane koncepcje filozoficzne człowieka

EK2 Zna modele komunikacji interpersonalnej i zasady funkcjonowania mass mediów UMIEJĘTNOŚCI

EK3 Potrafi prezentować i zastosować zdobytą wiedzę w życiu osobistym, naukowym, zawodowym i społecznym

EK4 Ma umiejetność krytycznego myślenia w stosunku do prezentowanych koncepcji człowieka we współczesnej przestrzeni medialnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

EK5 Ma ukształtowaną postawę dialogu, szacunku dla prawdy o człowieku i jego godności we wszystkich wymiarach życia

EK6 Jest aktywny w ocenie własnych kompetencji, w działaniach indywidualnych i zespołowych na rzecz funkcjonowania małżeństwa, rodziny i społecznosci lokalnych we współczesnej przestrzeni medialnej

 

Metody dydaktyczne

M1 - wykład

M2 – prezentacja multimedialna

M3 - dyskusja

M4 - konsultacje

 

Treści programowe

W1 Człowiek drogą mass mediów. Wstęp 1h

W2 Antropologia i mass media. Anthro-Journalism 4h

W3 Pytanie o człowieka w przestrzeni medialnej 4h

W4 Wizja człowieka jako osoby w służbie poprawnej komunikacji międzyludzkiej i medialnej 4h

W5 Człowiek jest osobą. Norma personalistyczna 4h W6 Osoba- czyn-komunikacja 4h

W7 Człowiek i rodzina (communio personarum) w przestrzeni medialnej 4h

W8 Komunikacja personalna 4h

W9 Perspektywy antropologii mass mediów. Zakończenie 1h

 

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

 

WIEDZA: Student nie posiada wiedzy na temat antroplogii mass mediów

UMIEJĘTNOŚCI: Student nie potrafi prezentować i zastosować zdobytej wiedzy o człowieku we współczesnej przestrzeni medialnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student nie uczestniczy w zajęciach, nie jest aktywny w dyskusjach i pracach zespołowych, nie radzi sobie z prezentacją wybranego tematu na zaliczenie

 

OCENA DOSTATECZNA

 

WIEDZA: Student ma bardzo ogólną wiedzę na temat antroplogii mass mediów

UMIEJĘTNOŚCI: Student w minimalnym stopniu potrafi prezentować i zastosować zdobytą wiedzę o człowieku we współczesnej przestrzeni medialnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, nie jest aktywny w dyskusjach i pracach zespołowych, nie radzi sobie z prezentacją wybranego tematu na zaliczenie

 

OCENA DOBRA

 

WIEDZA: Student ma dobrze ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę zaprezentowaną podczas zajęć

UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi zaprezentować swoją wiedzę i wykorzystać ją do komunikacji w zespole, do prezentacji wybranego zagadnienia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, uczestniczy w dyskusjach i pracach zespołowych, radzi sobie z prezentacją wybranego tematu na zaliczenie

 

OCENA BARDZO DOBRA

 

WIEDZA: Student ma bardzo dobrze ugruntowaną i uporządkowaną wiedzę zaprezentowaną podczas zajęć

UMIEJĘTNOŚCI: Student poprawnie, za pomocą odpowiednich narzędzi potrafi zaprezentować swoją wiedzę i wykorzystać ją do komunikacji w zespole, inspiruje zespół do pracy, samodzielnie analizuje i dokonuje syntezy wybranych zagadnień

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student uczestniczy w zajęciach, jest aktywny i twórczy w dyskusjach, potrafi przeprowadzić własną prezentację na zaliczenie; pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w oparciu o literaturę

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca

 

LITERATURA PODSTAWOWA

 

Bartnik Cz. S., Personalizm, Lublin 1995

Drożdż M., Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2005

Jęczeń J., Antropologia mass mediów. Repetytorium dla studentów nauk o rodzinie i pracy socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II, Lublin 2012

Jęczeń J., I Communicate, Therefore I AM, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014

Rothenbuhler Eric W., Mihai Coman (ed.), Media Anthropology, SAGE Publications, Thousand Oakes-London-New Delhi 2005

Wojtyła K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Wydawnictwo TN KUL, Lublin 1994

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA


Askew K., Wilk R. (ed.), The anthropology of media, Blackwell, Oxford 2002

Berti E., Il concetto di persona nella storia del pensiero filosofico, in: Persona e personalismo. Aspetti filosofici e teologici, a cura di Facoltà teologica dell’Italia settentrionale, Sezione di Padova, Padova 1992

Buttiglione R., Il pensiero di Karol Wojtyła, Milano 1982

Flew T., New media. An introduction, Oxford: Oxford University Press 2008

Jęczeń J., Antropologia indywidualna Karola Wojtyły, Lublin 1992

Jęczeń J., Persona e morale. Morale come il compimento della persona in Giovanni Paolo II, Rzym 2000

McLuhan M., Understanding me. Lectures and interviews, Anansi, Toronto 2003

Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa: WN PWN SA 2000

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2015, godz. 11:33 - Jarosław Jęczeń