Człowiek – Rodzina – Prawo

 

 AKTUALNY NUMER DO POBRANIA PONIŻEJ

Zapraszamy również do Archiwum

 

 

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Państwu kolejny numer czasopisma internetowego Człowiek – Rodzina – Prawo, wydawanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, który reprezentowany jest w tym przypadku przez pracowników Katedry Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny oraz Katedry Kościelnego Prawa Procesowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji.

Czasopismo stanowi praktyczną odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie i kierunki badań Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w przedmiocie interdyscyplinarnej współpracy naukowej. Oprócz tego twórcy czasopisma przewidzieli dwie potencjalne płaszczyzny jego funkcjonowania. Pierwsza z nich to płaszczyzna wewnątrzwydziałowa (przeznaczona na potrzeby studentów i pracowników wydziału). Zaś druga to płaszczyzna międzyuniwersytecka (przeznaczona na potrzeby studentów i pracowników analogicznych jednostek badawczych na polskich uniwersytetach)

W kilku zdaniach o istocie współpracy i tworzenia. Czasopismo ma budować merytoryczne podstawy do rozwijania badań naukowych w zakresie prezentowanych dziedzin oraz ma być miejscem prezentacji myśli naukowych pracowników naukowych. Ma być narzędziem współpracy obu katedr z innymi jednostkami badawczymi polskich uniwersytetów (zarówno na polu naukowym, jak i organizacyjnym). Wreszcie ma być źródłem informacji dla studentów, którzy uczęszczają na zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników obu katedr.

Niech też nie dziwi fakt, że opracowania sa przygotowywane także w językach obcych. Systematycznie będziemy przekazywać czasopismo do zagranicznych ośrodków naukowych, tak aby nie tylko w Polsce prezentować dorobek polskiej myśli prawniczej.

Jesteśmy przekonani, że wszyscy (w obu katedrach) sprostamy zadaniu jakie w przedmiotowej kwestii postawiliśmy przed sobą. Czekając z nadzieją, ale i niepokojem, na pierwsze recenzje, ufamy w pozytywny odbiór czasopisma zarówno przez prawników teoretyków jak i praktyków.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie decyzji Rady Naukowej i Redaktora Naczelnego od dnia 1 lipca 2014 roku Biuletyn Człowiek – Rodzina –Prawo będzie wydawany cztery razy w roku za mijający kwartał. Powyższa decyzja motywowana jest przede wszystkim doskonalszym przygotowaniem biuletynu do złożenia ankiety ewaluacyjnej i uzyskania punktacji dla czasopisma.

Redaktor naczelny

Dr Piotr Telusiewicz

 

 

 NUMER_8_2014

 

 

NUMER_1_2015

 

 

 

 

Autor: Zdzisław Jancewicz
Ostatnia aktualizacja: 12.07.2015, godz. 20:20 - Piotr Telusiewicz