Artykuły i rozdziały w książkach

Autor

Rok wydania

Tytuł publikacji

Słowa-klucze

Biegajło, M.

(2000)

Wychowanie do twórczości. Psychologia Wychowawcza, 1, 26-35.

twórczość, wychowanie

Artymiak, M.

(2002)

Etyczne aspekty badań w cyberprzestrzeni. W: M. Stepulak (red.), Dylematy etyczno-zawodowe psychologa (s. 127-134). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

etyka zawodowa,

Artymiak, M.

(2004)

Etyczne aspekty pomocy psychologicznej online. W: A. Margasiński, D. Probucka (red.), Etyka. Psychologia. Psychoterapia (s. 213-221). Kraków: Wydawnictwo Aureus.

etyka zawodowa, pomoc online,

Artymiak, M.

(2005)

Henry`ego A. Murraya propozycja badania człowieka jako jednostki związanej czasem. W: P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.), Studia z Psychologii w KUL. Tom 12 (s. 245-255). Lublin: Wydawnictwo KUL.

personologia,

H. Murray, motywacja

Artymiak, M.

(2006)

Henry A. Murray`a Research Proposals on a human Being As a “Time-Binding” Entity. W: Z. Uchnast (red.), Psychology of Time. Theoretical and Empirical Approaches (s. 31-41). Lublin: Wydawnictwo KUL.

personologia,

H. Murray, motywacja

Artymiak, M.

(2008)

Kształtowanie motywacji osiągnięć jako zadanie szkolnego doradcy zawodowego. W: E. Żerel, M. Jedynak (red.), Szkolny doradca zawodowy: fakt czy mit we współczesnej szkole (s. 283-296). Lublin: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych.

motywacja osiągnięć,

doradztwo zawodowe

Artymiak, M.

(2009)

Problematyka usług psychologicznych online w kształceniu studentów psychologii. W: B. Szmigielska (red.), Psychologiczne konteksty internetu (s. 48-65). Kraków: Wydawnictwo WAM.

pomoc psychologiczna online

Artymiak, M.

(2009)

Autodeterminacja a psychologiczna jakość życia. Aplikacje dla psychologii zdrowia. W: K. Janowski, K. Grzesiuk (red.), Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne. Tom 3 (s. 11-19). Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej w Lublinie.

autodeterminacja

Artymiak, M.

(2009)

Elementy podejścia synergicznego w Deciego i Ryana teorii autodeterminacji. W: Z. Uchnast (red.), Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach (s. 67-77). Lublin & Nowy Sącz: Towarzystwo Naukowe KUL & Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu.

synergia, autodeterminacja

Artymiak, M.

(2009)

Henry A. Murray – elementy podejścia personologicznego we współczesnych koncepcjach psychologicznych. W: A. Tokarz (red.), Osobowość: psychologia i pogranicza. Wielkie teorie osobowości – koniec czy początek (w druku). Lublin & Nowy Sącz: Towarzystwo Naukowe KUL & Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu.

personologia,

H. Murray,

teorie osobowości

Babska, Z.

(1986)

Psychologiczna problematyka młodości. W: Z. Babska, A. Biela, T. Witkowski (red.). Wykłady z psychologii w KUL w roku akademickim 1988/89 (s.345-386). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 

Firkowska,

A.

 

Kryzysy religijne u młodzieży męskiej i żeńskiej. W: Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka, t. 2 (s.103-121). Lublin Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Bałaj, B.

(2008)

Stephen M. Kosslyn, William L. Thompson, Giorgio Ganis, “The case for mental imagery”. New York: Oxford University Press 2006, ss. 248. Przegląd Psychologiczny, 51, 2, 261-264.

 

Bałaj, B.

(2007)

Umysłowa symulacja z wykorzystaniem wyobraźni motorycznej. Przegląd teorii i badań. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 231-247). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 

Śpila, B., Makara-Studzińska, M., Kurzeja, A., Bartczuk, R., Sojczuk, S. & Chuchra, M.

(2009)

Obraz siebie a przemoc w dzieciństwie w grupie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Badania nad Schizofrenią, 10(10), 357-362.

obraz siebie, przemoc, toksykomania

Śpila, B., Makara-Studzińska, M., Kurzeja, A., Bartczuk, R., Sojczuk, S. & Chuchra, M.

(2009)

Wpływ przemocy doznanej w dzieciństwie na funkcjonowanie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Badania nad Schizofrenią, 10(10), 352-356.

przemoc, toksykomania

Pawlikowski, J., Sak, J., Bartczuk, R. & Wiechetek, M.

(2009)

Religijność lekarzy a postawa wobec pacjenta i wykonywanego zawodu. W: K. Janowski & M. Artymiak. Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne, T. 4. (s.220-239). Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej.

religijność, postawa wobec pacjenta

Śpila, B., Dubas-Ślemp, H., Urbańska, A., Bartczuk, R. i Grzywa-Celińska, A.

(2009)

Comparison of the stress factors' impact on HPA in patients with depression and neurosis - study with the use of the Dexamethasone Supression Test. European Neuropsychopharmacology, 19(suppl. 3), s. S479.

oś podwzgórze-przysadka-nadnercza, depresja, nerwice

Skórska, M., Śpila, B., Tomkiewicz, K., Kucmin, T. i Bartczuk, R. (2007

 

Stress, sense of coherence and childhood traumatic experience in female alcoholics and female adult children of alcoholics (ACOA). W: A. Kaczor, A. Borzęcki, M. Iskra (red.) Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. T. 1. (s.366-369). Lublin: AM.

stres, poczucie koherencji, alkoholizm

Bartczuk, R. i Jarosz, M.

(2006)

Funkcja religijności w procesie radzenia sobie ze stresem. Koncepcja Kennetha I. Pargamenta. Roczniki Psychologiczne, 9(1), 37–52.

religijność, religijne radzenie sobie, Pargament

Kucmin, T., Żołnierczyk-Kieliszek, D., Pacian, A., Rudnicka-Drożek, E. i Bartczuk, R.

(2006)

Depression in course of somatic diseases – preliminary study. Journal of Environmental Studies, 15(2b), 390–391.

depresja, chorzy somatycznie

Batory A., Oleś P.

(2010)

Wartościowanie jako interpretacja doświadczenia osobistego. W: H. Wrona-Polańska, M. Lendzińska, G. Rudkowska (red.), W kręgu aksjologii i psychologii (s. 26-33). Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

wartościowanie, wartości

Batory A., Brygoła E.

(2009)

Tożsamość osobista młodzieży wobec zjawisk współczesnej kultury. W: L. Szewczyk, E. Talik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Tom X – Psychologia kliniczna nastolatka (s. 209-222). Lublin: TN KUL

tożsamość, młodzież

Batory, A.

(2008)

Tożsamość złożonego Ja. W: P. K. Oleś, A. Batory (red.), Tożsamość i jej przemiany a kultura (s. 279-308). Lublin – Warszawa: PWN – Wydawnictwo KUL.

złożoność Ja, wielogłosowe Ja

Oleś P., Batory A.

(2006)

Metodologiczne problemy badania wartości. W: W. Furmanek (red.), Z badań nad wartościami w pedagogice (s. 39-47). Rzeszów: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

wartości

Batory, A.

(2006)

Skazani na maski i role? – czyli o tym jak funkcjonujemy w „teatrze życia”. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko (s. 95-98). Warszawa - Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” - Wydawnictwo KUL.

złożoność Ja, role społeczne, maski

Batory, A.

(2006)

Psychoanaliza i psychologia egzystencjalna. Czy coś je łączy? W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko (s. 111-113). Warszawa - Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” - Wydawnictwo KUL.

psychoanaliza, psychologia egzystencjalna

Batory, A.

(2006)

Jan III Sobieski „pod obserwacją”, czyli co interpretacja psychologiczna może wnieść do wiedzy historycznej. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko (s. 136-137). Warszawa - Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” - Wydawnictwo KUL.

analiza biografii

Batory, A.

(2008)

Przejawy wielogłosowości w doświadczaniu moralności, Zeszyty Naukowe KUL, 51, nr 2, 75-93.

dialogowej Ja, moralność

Jankowski, T., Oleś, M., Bąk, W., Oleś, P.

(2008)

Przydatność Inwentarza NEO-PI-R w diagnozie indywidualnej. W: J. Siuta (red.), Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce (s. 113-154). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

NEO-PI-R, diagnoza

Bąk, W., Oleś, P.

(2009)

Lęk w kontekście procesów samoregulacji. W: M. Fajkowska, B. Szymura (red.), Lęk: geneza – mechanizmy – funkcje (s. 231-258). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

samoregulacja, lęk

Bąk, W., Oleś, P.

(2008)

Koncepcja trzech planów organizacji systemu Ja. W: M. Plopa, M. Błażek (red.), Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna (s. 45-55). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

struktura Ja, samoregulacja

Łaguna, M., Bąk, W.

(2007)

Emocje i przekonania na temat Ja. Dwa kierunki wyjaśniania ich wzajemnych relacji. W: A. Błachnio, A. Gózik (red.), Bliżej emocji (s. 205-217). Lublin: Wydawnictwo KUL.

emocje, samoocena, optymizm

Bąk, W.

(2003)

Struktura systemu Ja a nasilenie lęku egzystencjalnego. W: P. Francuz, M. Grygielski, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL (t. 11, s. 137-156). Lublin: Wydawnictwo KUL.

rozbieżności Ja, lęk egzystencjalny

Bąk, W.

(2009)

Wielość Ja w ujęciu poznawczym i dialogowym. Próba integracji podejść. Przegląd Psychologiczny, 52, 53-68.

dialogowe Ja, złożoność Ja

Bąk, W.

(2008)

Struktura rozbieżności Ja w zaburzeniach psychicznych. Czasopismo Psychologiczne, 14, 115-129.

rozbieżności Ja, zaburzenia

Puchalska-Wasyl, M., Chmielnicka-Kuter, E., Jankowski, T., Bąk, W.

(2008)

Wyobraźnia jako przestrzeń dla wewnętrznego dialogu. Przegląd Psychologiczny, 51, 197-214.

wyobraźnia, wewnętrzne dialogi

Bąk, W.

(2008)

Teoria ukierunkowań regulacyjnych E. Tory Higginsa. Roczniki Psychologiczne, 11, 7-38.

Higgins, samoregulacja, ukierunkowania

Bąk, W.

(2005)

Emocjonalne korelaty rozbieżności JA – badania inspirowane teorią E. T. Higginsa. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 2, 27-39.

rozbieżności Ja, emocje, Higgins

Bąk, W.

(2002)

E. Tory Higginsa teoria rozbieżności Ja. Przegląd Psychologiczny, 45, 39-55.

Higgins, rozbieżności Ja

Błaszczak, W.

(1997)

Sen a śmierć Łazarza. W: A. J. Nowak (red.), Tajemnica snu. (s. 61-64), Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

sen; Łazarz; analiza

Błaszczak, W.

(1997)

Zachowania autodestrukcyjne uwarunkowane nie przebaczoną krzywdą. W: P. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości (s. 235 – 242). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Nie przebaczona Krzywda; autodestrukcja

Błaszczak, W.

(2000)

Wspomaganie procesu przebaczenia. W: J. Makselon, B. Soiński (red.), Człowiek przełomu tysiącleci. Problemy psychologiczne (s. 89 – 99). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Krzywda; przebaczenie

Błaszczak, W., Oleś, P.

(2001)

Konfrontacja z sobą jako sposób wprowadzania zmian? W: D. Kubacka-Jasiecka (red.). Człowiek wobec zmian (s. 53-67). Kraków: UJ.

Konfrontacja z Sobą; promowanie zmian

Błaszczak, W.

(2001)

Poradnictwo psychologiczne w duszpasterstwie powołań – zadania i cele. W: J. Makselon (red.). Poradnictwo psychologiczno-religijne (s. 107-116). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Poradnictwo; duszpasterstwo

Błaszczak, W.

(2001)

Kryzys wywołany doświadczeniem realnego zagrożenia życia jako szansa rozwoju. W: K. Popiołek (red.), Człowiek w sytuacji zagrożenia. Kryzysy, katastrofy, kataklizmy (s. 192-203). Poznań: SPA.

Kryzys; rozwój; zagrożenie życia

Błaszczak, W.

(2004)

Narracja jako sposób rekonstruowania i konstruowania historii życia w terapii Metodą Konfrontacji z Sobą Huberta Hermansa. W: E. Dryll i A. Cierpka (red.), Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne (s. 243-251). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu psychologii PAN.

Konfrontacja z Sobą; opowiadanie historii; tworzenie znaczeń

Błaszczak, W.

(2000)

Reinterpretacja doświadczenia zagrożenia życia jako sposób radzenia sobie ze stresem, Nowiny Psychologiczne, 2, 39-51.

Stres; radzenie sobie; zagrożenie życia

Błaszczak, W.

(2004)

Rozwój osobowości po doświadczeniu realnego zagrożenia życia. Przegląd Psychologiczny, 47 (1), 61-75.

Zagrożenie życia; zmiana; wzrost po traumie

Oleś P., Borawski D.

(2005)

Kryzysu wieku średniego - w kierunku ujęcia dialogowego. W: W. Badura-Madej, K. Minkiewicz (red.), Zeszyty Interwencji Kryzysowej (8/2005, s. 45-63). Kraków: Stowarzyszenie Interwencji i Pomocy Psychologicznej VIVOS VOCO.

Dialogowe Ja, kryzys połowy życia, bilans

Celińska, A.

(2002)

Konsument – podmiot czy przedmiot oddziaływań psychologa reklamy. W: M. Z. Stepulak (red.), Dylematy etyczno-zawodowe psychologa (s. 33-43). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

etyka zawodu psychologa

Celińska, A.

(2003)

Wiliama Sterna koncepcja krytycznego personalizmu. W: T. Rzepa (red.), Na ścieżkach historii psychologii (s. 131-139). Szczecin: AMP.

Stern W., osoba

Celińska, A.

(2005)

Korelaty charakterologiczne kompetencji temporalnych. W: P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.), Studia z Psychologii w KUL. Tom 12 (s. 277-305). Lublin: Wydawnictwo KUL.

charakter, kompetencje temporalne

Celińska, A.

(2006)

Characterological Correlates of Temporal Competence. W: Z. Uchnast (red.), Psychology of Time. Theoretical and Empirical Approaches (s. 193-213). Lublin: Wydawnictwo KUL.

character, temporal competence

Celińska-Miszczuk, A.

(2008)

Williama Sterna personalistyczna perspektywa typologiczna. W: P. Francuz, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL. Tom 15 (s. 11-26). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Stern W., typ, typologia

Bulzak, A., Celińska-Miszczuk, A.

(2009)

Style działania obronnego i synergicznego a psychologiczna jakość życia. W: Z. Uchnast (red.), Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania i zarządzania (s. 93-116). Lublin-Nowy Sącz: TN KUL i WSB-NLU.

jakość życia, charakter

Oleś, M., Steuden, S., Klonowski, P., Chmielnicka-Kuter, E., Puchalska-Wasyl, M., Sobol-Kwapińska, M. Gajda, T.

(2002)

Oleś, M., Steuden, S., Klonowski, P., Chmielnicka-Kuter, E., Puchalska-Wasyl, M., Sobol-Kwapińska, M., Gajda, T. (2002). Metody badania jakości życia i psychospołecznego funkcjonowania chorych z zaburzeniami widzenia. W: P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski (red.), Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL

Jakość życia; zaćma; jaskra

Chmielnicka-Kuter E.

(2004)

Chmielnicka-Kuter E. (2004). Od autonarracji do dialogu w sobie: Studium przypadku. W: E. Dryll, A. Cierpka (red.). Narracja: Koncepcje i badania psychologiczne (s. 277-284). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Wartościowanie; dwa systemy znaczeń; dialog

Chmielnicka-Kuter E.

(2005)

Role-playing Games heroes as partners of internal dialogues. In: P. K. Oleś, H. J. M. Hermans (Eds.), The dialogical self: Theory and research (pp. 231-243). Lublin: Wydawnictwo KUL.

RPG; player-hero confrontation; innovative dialogue

Chmielnicka-Kuter E.

(2006)

Sposoby na prawdę o nas samych i o świecie. Mechanizmy obronne osobowości. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl i M. Sobol-Kwapińska (red.). O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s. 34-35). Warszawa – Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” i Wydawnictwo KUL.

Mechanizmy obronne; przejawy; funkcje

Chmielnicka-Kuter E.

(2006)

Jeden klient – trzech ekspertów. Porównanie wybranych teorii osobowości. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl i M. Sobol-Kwapińska (red.). O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s. 70-71). Warszawa – Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” i Wydawnictwo KUL.

Teorie osobowości; tematyka wywiadu; porównanie teorii

Chmielnicka-Kuter E.

(2006)

Między teorią a życiem. Fakty, hipotezy, nadinterpretacje. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl i M. Sobol-Kwapińska (red.). O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s.85-90). Warszawa – Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” i Wydawnictwo KUL.

Interpretacja psychologiczna; aparat pojęciowy; błędy

Chmielnicka-Kuter E.

(2006)

Czy wyobraźnia pomaga nam w życiu? Przypadek Magdy. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl i M. Sobol-Kwapińska (red.). O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s.193-195). Warszawa – Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” i Wydawnictwo KUL.

Wyobraźnia; wyobrażona postać; zabawa symboliczna

Chmielnicka-Kuter E.

(2006)

Dokąd prowadzą nas gry fabularne? Przypadek Sławka. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl i M. Sobol-Kwapińska (red.). O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s.196-198). Warszawa – Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” i Wydawnictwo KUL.

Gry fabularne; współzależność historii osobistej i alternatywnej

Chmielnicka-Kuter E.

(2003)

Gry fabularne: prezentacja i psychologiczna analiza zjawiska na gruncie teorii wartościowania Huberta J. M. Hermansa. Roczniki Psychologiczne, 6, 151-171.

Gry fabularne; dialogowe aspekty RPG; analiza przypadku

Chmielnicka-Kuter E.

(2004)

Gry fabularne w badaniach psychologicznych. Polskie Forum Psychologiczne, 9(2), 124-138.

Gry fabularne; stereotypy a wyniki badań; kierunki badań

Chmielnicka-Kuter E.

(2005)

Wyobrażone postacie i ich autorzy: Analiza wzajemnych odniesień na przykładzie zjawiska gier fabularnych. Przegląd Psychologiczny 48 (1), 53-73.

Gry fabularne; odniesienie postać – gracz; klimat afektywny

Oleś M., Chmielnicka-Kuter E., Oleś P.

(2006)

Subiektywna jakość życia w badaniach narracyjnych, Psychologia Jakości Życia, 5, 2, 189-212.

Jakość życia; wartościowanie; narracja

Puchalska-Wasyl M., Chmielnicka-Kuter E., Oleś P. K.

(2008)

From internal interlocutors to psychological functions of dialogical activity. Journal of Constructivist Psychology, 21, (3), 239-269.

Imaginal figure; dialogue; dialogicality correlates

Puchalska-Wasyl M., Chmielnicka-Kuter E., Jankowski T. i Bąk W.

(2008)

Wyobraźnia jako przestrzeń dla wewnętrznego dialogu. Przegląd Psychologiczny, 51 (2), 197-214.

Wyobraźnia; dialogowość; wyobrażeniowe mechanizmy przetwarzania informacji

Talik, W., Czyż, A., Łaguna, M.

(2010)

Cechy osobowości a otwartość na karierę międzynarodową u pielęgniarek. W: G. Grzymał-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.), Drogi i bezdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna (s. 344-350). Kraków: Zakład Wydawniczy „Nomos”.

 

Czyż, A.

(2009)

Zjawisko „ślepoty na zmiany”, relacja fiksacja-uwaga-świadomość, a metoda FRP (Fixation Related Potentials). Poznańskie Forum Kognitywistyczne-teksty pokonferencyjne (ISSN 16899768), 4, 81-93.

http: //pfk.wikidot.com/nasze-wydawnictwa

 

Witkowski, T., Fortuna, P.

(2008)

O tolerancji, psychobiznesie i odpowiedzialności. Psychologia Społeczna, 3, 4 (9), 295-308.

 

Witkowski, T., Fortuna, P.

(2008)

Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Psychologia Społeczna, 3, 4 (9), 372-382.

 

Łatkowski, M., Gorbaniuk, O., Fortuna, P.

(2007)

Wpływ instrukcji wyobrażeniowej i narracyjnej formy komunikatu na skuteczność reklamy prasowej. W: P. Francuz (red.). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 271-290). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

 

Fortuna, P.

(2007)

Czy można neutralizować manipulacyjny wpływ telewizji? – eksperymentalne badania psychologiczne. W: B. Gujska (red.). Współczesne metody psychomanipulacji a zdrowie psychiczne (s. 37-52). Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.

 

Fortuna, P.

(2007)

Istotne znaczenie nieistotnych „ozdobników”: wpływ informacji kontekstowej na postawę wobec treści wiadomości telewizyjnej. W: P. Francuz (red.). Psychologiczne aspekty komunikacji wizualnej, (s. 251-282). Lublin: TN KUL.

 

Fortuna, P.

(2007)

Rola nastroju w komunikacji perswazyjnej. Kierunki badań. W: A. Błachnio, A. Gózik (red.). Bliżej emocji (s. 159-174). Lublin: TN KUL.

 

Fortuna, P.

(2007)

Zmiana przekonań w wyimaginowanym świecie. Rola wyobraźni w perswazji narracyjnej. W: P. Francuz (red.). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 249-270). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

 

Fortuna, P., Francuz, P.

(2005)

O rozumieniu tv informacji – wnioski (cz. I). Zeszyty Telewizyjne, 9, 19-35.

 

Fortuna, P.

(2004)

Perswazyjne oddziaływanie telewizji. Możliwości obrony. W: P. Francuz (red.) Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, Vol. 2 (s. 23-78). Lublin: TN KUL.

 

Krok, D., Fortuna, P.

(2003)

Preferencje wokalne w strukturze głosu kaznodziejskiego. Psychologiczne badania empiryczne. Przegląd Homiletyczny, 7, 201-212

 

Krok, D., Fortuna, P.

(2001)

Znaczenie wokalnych elementów struktury kazania dla jego recepcji. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 21, 181-213.

 

 

Fortuna, P.

(1999)

Wokalne elementy struktury przekazu telewizyjnego. W: P. Francuz (red.). Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 25-52). Lublin: TN KUL.

 

Francuz, P., Fortuna, P.

(1999)

Zapamiętywanie treści telewizyjnych programów informacyjnych: studium psychologiczne. W: P. Francuz (red.). Psychologiczne aspekty odbioru telewizji (s. 151-181). Lublin: TN KUL.

 

Francuz, P., Fortuna, P. Bagiński, D.

(1998)

The psychological aspects of the doctrine and mission of the regional centers of public television. Journal for Mental Changes, 4, 75-93.

 

Gajda, T.

(2002)

Test Niedokończonych Zdań RISB Rottera. W: P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski (red.) (2002), Jak świata mniej widzę: zaburzenia widzenia a jakość życia (s. 67-69). Lublin: TN KUL.

test niedokończonych zdań, osobowość, diagnostyka psychologiczna

Gajda, T.

(2004)

Narracyjna tożsamość: psychologiczna analiza poczucia tożsamości na gruncie teorii Huberta J. M. Hermansa. W: E. Dryll, A. Cierpka (red.), Narracja: koncepcje i badania psychologiczne (s. 253-263). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

 

Hermans, tożsamość, autonarracja

Gajda, T.

(2003)

P. Dybel - Urwane ścieżki: Przybyszewski, Freud, Lacan. Zeszyty Naukowe, 1-2(181-182), 103-104.

Dybel, Freud, Lacan

Gorbaniuk, O., Białonos, W., Aksjonowa, J.

(2010)

Імідж України і держав колишнього СРСР в уявленнях поляків [Wizerunek Ukrainy i krajów b.ZSRR w percepcji Polaków]. Соціальна психологія [Psychologia Społeczna], 2, 40, 37-48 (w języku ukraińskim).

 

Gorbaniuk, O., Bogusz, M., Razmus, W.

(2010)

Імідж України на тлі інших держав у свiтлі концепції особистості країни” [Wizerunek Ukrainy na tle innych krajów świata z perspektywy koncepcji „osobowości kraju”]. Соціальна психологія, 41(3), 75-90 (w języku ukraińskim).

 

Gorbaniuk, O., Markiewicz, K., Bąkowicz, M., Ratajewska, A.

(2010)

Taksonomia leksykalna skojarzeń osobowych polskimi politykami. Current problems of psychiatry, 11, 1, 53-59.

 

Błaszczyk, E., Gorbaniuk, O.

(2009)

Wymiary postrzegania osobowości polskich polityków: analiza indywidualnych struktur czynnikowych. W: J. Miluska (red.), Polityka i politycy. Diagnozy-oceny-doświadczenia (s. 263-278). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 

Bogusz, M., Gorbaniuk, O.

(2009)

Cechy charakteru państwa niemieckiego w percepcji Polaków na tle innych krajów świata. W: O. Gorbaniuk, B. Jóźwik (red.), Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej (s. 229-248). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Gorbaniuk, O.

(2009)

Kampania wyborcza do sejmu w 2007 roku a stabilność struktury i profili postrzeganych cech osobowości polskich polityków. Roczniki Psychologiczne.

 

Gorbaniuk, O.

(2009)

Wizerunek Niemców i Niemiec wśród polskiej młodzieży. W: O. Gorbaniuk, B. Jóźwik (red.), Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej (s. 249-272). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Gorbaniuk, O.

(2009)

Wymiary dyferencjacji profili osobowości polskich polityków: analiza danych zagregowanych. Psychologia Społeczna, 1-2 (10-11), 88-105.

 

Gorbaniuk, O., Gajda, M.

(2009)

Typologia osobowości marek. Marketing i Rynek, 6, 14-19.

 

Gorbaniuk, O., Kowal, H., Razmus, W.

(2009)

Лексикальна таксономія і факторна структура рис особистості, асоційованих з брендами [Taksonomia i struktura cech osobowości kojarzonych z markami: badanie ukraińskich konsumentów] Соціальна психологія [Psychologia Społeczna], 3, 24-39. (w języku ukraińskim)

 

Gorbaniuk, O., Krulikowska, A., Krzyszycha, G.

(2009)

Wpływ preferencji politycznych wyborców na postrzeganie cech osobowości polityków. W: K. Stasiuk, B. Danieluk (red.), Lubelskie spotkania z psychologią społeczną. Lublin: UMCS.

 

Gorbaniuk, O., Razmus, W.

(2009)

Структура ассоциаций с брендами среди украинских потребителей [Struktura skojarzeń z markami wśród ukraińskich konsumentów]. Маркетинговые исследования в Украине [Badania marketingowe na Ukrainie], 1 (w języku rosyjskim).

 

Gorbaniuk, O., Rejus K.

(2009)

Postawa wobec reklam kontrowersyjnych młodzieży z Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Roczniki Nauk Społecznych, 2009, 193-210.

 

Gorbaniuk, O., Sawicka, E.

(2009)

Wpływ liczby i rodzaju modyfikacji oryginalnych nazw marek na ich błędne rozpoznawanie. Marketing i Rynek, 11, 8-14.

 

Holewa, A., Gorbaniuk, O.

(2009)

Taksonomia wolnych skojarzeń z partiami politycznymi w czasie wyborów parlamentarnych w 2007 roku: badania studentów lubelskich uczelni. W: A. Oleszkowicz, P. Zdybek (red.), Psychologia ilości, psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia (s. 71-85). Wrocław: Atut.

 

Lewicka, D., Gorbaniuk, O.

(2009)

Struktura skojarzeń Polaków z państwem niemieckim na tle pozostałych krajów świata. W: O. Gorbaniuk, B. Jóźwik (red.), Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej (s. 199-228). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Gorbaniuk, O.

(2008)

Wizerunek a postrzegana jakość artykułów konsumpcyjnych z krajów b.ZSRR. W: A. Podraza (red.), Polsko-ukraińskie stosunki gospodarcze: korzyści i zagrożenia (s.100-111). Lublin: Fundacja Rozwoju KUL.

 

Gorbaniuk, O., Łyżwa, A.

(2008)

Imperatywne hasła reklamowe a reaktancja. W: Z. Zaleski, A. Błachnio, A. Przepiórka (red.), Bliżej emocji II. Lublin: KUL.

 

Gorbaniuk, O., Ostrowska, K.

(2008)

Wymiary personifikacji marek. Marketing i Rynek, 10, 8-13.

 

Gorbaniuk, O., Białonos, W.

(2007)

Wymiary postrzegania wizerunku Polski i krajów b.ZSRR. Marketing i Rynek, 12.

 

Gorbaniuk, J., Gorbaniuk, O.

(2007)

Uwarunkowania zmian samoidentyfikacji narodowej u osób polskiego pochodzenia z byłego ZSRR w trakcie studiów w Polsce: badania porównawcze 1997 vs. 2005. W: R. Szwed (red.), Kształtowanie tożsamości etnicznej i narodowej na pograniczu polsko-ukraińskim. Lublin: Fundacja Rozwoju KUL.

 

Gorbaniuk, O., Godlewska, M.

(2007)

Cechy strukturalne przekazu reklamowego a jego odbiór przez dzieci w młodszym wieku szkolnym. W: P. Francuz, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL, t.14 (s. 155-172). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J.

(2007)

Percepcja stosunku społeczeństwa polskiego do Polaków z krajów b.ZSRR na przykładzie studentów polskiego pochodzenia studiujących w Polsce. Badania nad schizofrenią, 8, 189-201.

 

Gorbaniuk, O., Łatkowski, M., Fortuna, P.

(2007)

Wpływ narracyjnej formy komunikatu i instrukcji wyobrażeniowej na skuteczność reklamy prasowej. W: P. Francuz (red.), Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią (s. 271-290). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 

Gorbaniuk, O., Szpakowski, M.

(2007)

Stereotyp Polaka i wizerunek Polski a postrzegana jakość produktów polskich przez konsumentów na Ukrainie. W: R. Biskup, M. Ganczar (red.), Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy (s. 215-223). Lublin: Fundacja Rozwoju KUL.

 

Gorbaniuk, O., Szymona, T., Stachoń, M.

(2007)

Wpływ erotyki w reklamie na zapamiętywanie marek. W: A. Błachnio, A. Gózik (red.), Bliżej emocji (s. 191-204). Lublin: Wydawnictwo KUL

 

Gorbaniuk, O., Wiciok, J., Hermanowicz-Górny, M.

(2007)

Psychologiczne predyktory zakupów online. Psychologia Społeczna, 5(3-4), 201–213.

 

Szewczak, K., Gorbaniuk, O.

(2007)

Cechy strukturalne przekazu reklamowego a zaangażowanie konsumenta. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej 3. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Dzwonkowski, R., Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J.

(2006)

Postawy katolików obrządku łacińskiego wobec zmian językowych w kościele katolickim na Białorusi. Przegląd Polonijny, 119(1), 5-36.

 

Gorbaniuk, O.

(2006)

Miejsce religijności w strukturze tożsamości narodowej Polaków na Ukrainie i Białorusi. W: M. Mróz, T. Dębowski (red.), Wspólnoty chrześcijańskie w państwach byłego ZSRR - perspektywa dwudziestolecia. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum.

 

Gorbaniuk, O., Chutkowska, M., Rudnicka, A.

(2006)

Postawa wobec własności prywatnej wśród mieszkańców Polski i Ukrainy: Porównania międzykulturowe i międzypokoleniowe. W: T. Guz, M. R. Pałubska, M. Kuć (red.), Księga Pamiątkowa z okazji 10-Lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych I Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim. Lublin: TN KUL.

 

Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J.

(2006)

Czynniki stresogenne w procesie adaptacji młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu studiującej w Polsce (badania 1997&2005). Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska. Secttio D Medicina. vol. LX, suppl. XVI, 2, 273-277.

 

Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J.

(2006)

Tożsamość narodowa a obywatelstwo u studentów polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR. W: M. Bieńkowska-Ptasznik, K. Krzysztofka, A. Sadowski (red.), Obywatelstwo i tożsamość w społeczeństwach zróżnicowanych kulturowo i na pograniczach, t.1 (s. 91-107). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Gorbaniuk, O.

(2005)

Rola języka i pochodzenia badacza w badaniach psychologicznych osób o doświadczeniu dwukulturowym. W: P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.), Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 12 (s. 55-74). Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.

 

Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J.

(2005)

The implications of ukrainization of liturgy for religious identity of catholics of latin rite in Ukraine. W: E. Klima (red.), Religion in the time of changes (s. 90-104). Łódź: Uniwersytet Łódzki.

 

Gorbaniuk, O., Małek, M.

(2005)

Skuteczność reklam wykorzystujących archetypy. Świat Marketingu, marzec (recenzowane czasopismo internetowe, http://www.swiatmarketingu.pl).

 

Ostrowska, I., Gorbaniuk, O.

(2005)

Uwarunkowania postaw Polaków wobec inwestycji zagranicznych. W: P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.), Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t.12 (s. 85-102). Lublin: Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL.

 

Pogorzelska, D., Gorbaniuk, O.

(2005)

Mediacyjna rola modelu planowanego zachowania w wyjaśnianiu prośrodowiskowych zachowań konsumenckich. Czasopismo Psychologiczne, 11(1).

 

Pogorzelska, D., Gorbaniuk, O.

(2005)

Predyktory prośrodowiskowych wyborów konsumenckich. Roczniki Psychologiczne, 8(2), 93-110.

 

Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J.

(2004)

Co znaczy być Polakiem dla katolików na Białorusi? W: E. Skrobocki (red.), Problemy świadomości narodowej ludności polskiej na Białorusi (s. 41-56). Grodno: Związek Polaków na Białorusi.

 

Dzwonkowski, R., Gorbaniuk, O. Gorbaniuk, J.

(2003)

Język polski wśród katolików obrządku łacińskiego na Ukrainie. Eureka, 2,

 

Gorbaniuk, O.

(2001)

Proces wynarodowienia Polaków na Ukrainie: Stan aktualny, przyszłe zagrożenia. W: M. Szczerbiński, T. Wolsza (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie (s. 389-406). Gorzów Wlkp.: Światowa Rada Badań nad Polonią.

 

Gorbaniuk, O.

(2001)

Zachodnia i Wschodnia Ukraina: dwa oblicza polskości. W: M. Szczerbiński, T. Wolsza (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie (s. 377-388). Gorzów Wlkp.: Światowa Rada Badań nad Polonią.

 

Dzwonkowski, R., Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J.

(2000)

Samoidentyfikacja narodowa młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu na studiach w Polsce. Roczniki Nauk Społecznych, nr, 199-217.

 

Gorbaniuk, O.

(2000)

Uwarunkowania stopnia zwrotu ankiet pocztowych w Polsce w świetle badań eksperymentalnych. Roczniki Nauk Społecznych, nr, 242-265.

 

Gorbaniuk, O.

(1999)

Ефективність поштових анкет у маркетингових дослідженнях [The effectiveness of mail survey in marketing researches]. Економіка України [Economy of Ukraine], 3 (448),87-90.

 

Gorbaniuk, O.

(1999)

Stopień zwrotu ankiet pocztowych w badaniach marketingowych w świetle doświadczeń nauczycieli akademickich polskich uczelni. Roczniki Nauk Społecznych, nr, 163-178.

 

Gorbaniuk, O.

(1999)

Struktura czynnikowa postaw wobec reklamy telewizyjnej. Czasopismo Psychologiczne, 3(5), 275-280.

 

Gorbaniuk, O.

(1999)

Wymiary postaw wobec reklamy telewizyjnej. Marketing i Rynek, 11, 21-25.

 

Gorbaniuk, O.

(1998)

Czynniki konstytuujące samookreślenie się narodowe w opinii młodzieży polonijnej z b.ZSRR studiującej w Polsce. Przegląd Polonijny, 3, 75-85.

 

Gorbaniuk, O.

(1998)

Czynniki konstytuujące samookreślenie się narodowe w opinii młodzieży polskiego pochodzenia z b.ZSSR studiującej w Polsce. Roczniki Nauk Społecznych, 1998, 97-110.

 

Gorbaniuk, O.

(1998)

Kryteria przynależności narodowej w percepcji młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu studiującej w Polsce. Roczniki Psychologiczne, 29-42.

 

Gorbaniuk, O.

(1998)

Mechanizm kształtowania się tożsamości narodowej Polaków na pograniczach. W: A. Sadowski (red.), Polacy na pograniczach w perspektywie porównawczej. Studia społeczne (s. 391-400). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Gorbaniuk, O.

(1998)

Społeczne konsekwencje reform ekonomicznych na Ukrainie. W: S. Partycki (red.), Rynek a rozwój społeczny (s. 155-162). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 

Gorbaniuk, O. Gorbaniuk, J.

(1997)

Problem tożsamości narodowej Polaków zza wschodniej granicy studiujących w Polsce. Przegląd Polonijny, 3,131-139.

 

Gorbaniuk, O., Gorbaniuk, J.

(1997)

Walka o przetrwanie ludności Ukrainy Wschodniej w latach 1918-1956 jako wyzwanie dla psychologii. W: D. Kubacka-Jasiecka, A. Lipowska-Teutsch (red.), Wobec przemocy (s. 153-164). Kraków: Towarzystwo Interwencji Kryzysowej.

 

Grabowska, O.

(2005)

Rola Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w promowaniu samozatrudnienia wśród studentów. W: J. Pyka (red.), Mój biznes. Poradnik samozatrudnienia dla studentów i absolwentów (s. 83-90). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

 

Grabowska, O.

(2005)

Szachowa metafora organizacji – nowy instrument zarządzania strategicznego. W: B. Kożusznik (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej (s. 203-213). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 

Iskra, J.

(1998)

Koncepcja zdrowia psychicznego w ujęciu Kazimierza Dąbrowskiego. W: Z. Uchnast (red.), Norma psychologiczna. Perspektywy spojrzeń (s. 59-67).  Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Zdrowie psychiczne, dezintegracja pozytywna

Iskra, J.

(1998)

Stopień otwartości na doświadczenie a obraz siebie młodzieży artystycznie uzdolnionej.  Roczniki Psychologiczne (1), (57-71).

Otwartość na doświadczenie, obraz siebie

Iskra, J.

(1998)

Metody analizy twórczości artystycznej. Od interpretacji psychiatrycznej do hermeneutycznej. W: P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski (red.),  Studia z Psychologii w KUL. Tom 9 (s. 425-445) Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Interpretacja twórczości, hermeneutyka

Iskra, J.

(2002)

Jakościowa analiza zdarzeń życiowych przedstawionych w postaci utworów literackich jako sposób zrozumienia życia osobowego ich autora. W: M. Straś-Romanowska (red.), Szkice psychologiczne. Doniesienia z badań. Aplikacje. Refleksje (s. 149-159). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jakościowa analiza, interpretacja twórczości

Iskra, J.

(2002)

Manipulacja a dobro osobiste klienta. W: M. Stepulak (red.), Dylematy etyczno-zawodowe psychologa (s. 177-184). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Manipulacja

Iskra, J.

(2002)

Godność osoby w chorobie terminalnej. W: M. Stepulak (red.), Dylematy etyczno-zawodowe psychologa (s. 43-51). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Godność osoby, choroba terminalna

Uchnast, Z.,

Iskra, J.

(2003)

Doświadczenie cierpienia: jakościowa analiza zdarzeń życiowych. W: K. Krzyżewski (red.), Doświadczenie indywidualne. Szczególny rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci (s. 143-157). Kraków: Wydawnictwo UJ.

Cierpienie, jakościowa analiza

Uchnast, Z.,

Iskra, J.

(2004)

Psychologiczna struktura doświadczenia cierpienia osobowego. W: R. Jaworski, A. Rusak, W. Simon (red.), Wobec cierpienia (s. 39-48). Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

Cierpienie, jakościowa analiza

Iskra, J.

(2005)

Doświadczenie czasu u studentów - jakościowa analiza raportów pisemnych. W:  P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.), Studia z Psychologii w KUL. Tom 12 (s. 211-225) Lublin: Wydawnictwo KUL.

Doświadczenie czasu, jakościowa analiza

Iskra, J.

(2005)

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji `Psychologia czasu: Teoretyczne inspiracje – doświadczanie - temporalne kompetencje – podejścia badawcze` Lublin, 20-21 września 2004r. Roczniki Psychologiczn, (1), (152-154).

Kompetencje temporalne, psychologia czasu

Iskra, J.

(2006)

Psychological Qualitative Analysis of Students` Self-Reports on Lived Events of Time Experience. W: Z. Uchnast (red.), Psychology of Time. Theoretical and Empirical Approaches (s. 163-175). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kompetencje temporalne, doświadczenie czasu, jakościowa analiza

Iskra, J., Stojek, M.

(2007)

Doświadczenia strachu u policjantów będących w sytuacji zagrożenia. W: P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.), Studia z psychologii w KUL. Tom 14 (s. 173-185). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Doświadczenie czasu, jakościowa analiza

Klinkosz, W., Iskra, J.

(2007)

Porównanie systemu typologicznego I. Myers, K. Briggs (MBTI) oraz stylów osobowości Paula T. Costy, Roberta R. McCrae`a (NEO-4). Badanie polskich studentów. W: P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.), Studia z psychologii w KUL. Tom 14 (s. 11-23). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Typy psychiczne, style osobowości

Iskra, J.

(2008)

Obraz rodziny pochodzenia u studentów psychologii o różnym poziomie poczucia bezpieczeństwa. W: L. Golińska, B. Dudka (red.), Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń (s. 215-224). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Rodzina pochodzenia, poczucie bezpieczeństwa

Iskra, J.

(2008)

Odporność na stres a zdrowie psychosomatyczne młodzieży. W: A. Bochniarz, J. Bogucki, A. Grabowiec (red.), Zdrowa szkoła zdrowy uczeń. Teoria i praktyka edukacji zdrowotnej (s. 189-196). Lublin: Wydawnictwo NeuroCentrum.

Stres, prężność osobowa, zdrowie psychosomatyczne

Klinkosz, W., Iskra, J.

(2008)

The Myers-Briggs typology system and the NEO4 personality structure in a Polish sample. Polish Journal of Applied Psychology (1), (54-63).

Typy psychiczne, struktura osobowości

Iskra, J.

(2008)

Ekspresja rozwoju osobowości Antoine de Saint- Exupéry w jego twórczości literackiej. Jakościowa i ilościowa analiza. W: P. Francuz, W. Otrębski (red.), Studia z Psychologii w KUL. Tom 15 (s. 39-64). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Osobowość, twórczość literacka, jakościowa analiza

Iskra, J., Klinkosz, W.

(2008)

Sprawozdanie z konferencji „Psychologia ilości, psychologia jakości. Relacje i interakcje” Wrocław, 22-23 kwietnia 2008 roku. Roczniki Psychologiczne (2), (191-193).

Badania ilościowe, badania jakościowe

Iskra, J.

(2009)

Twórczość literacka jako wyraz bycia i stawania się człowiekiem. W: H. Romanowska-Łakomy, H. Kędzierska (red.), Człowiek integralny. Holistyczna wizja człowieczeństwa (s.187-192). Warszawa: Eneteia.

Twórczość literacka, osoba, rozwój osobowy

Klinkosz, W., Iskra, J.

(2009)

Zbieżność podejścia typologicznego Myers-Briggs i struktury

NEO 4. W: A. Oleszkowicz, P. Dybek (red.), Psychologia ilości. Psychologia jakości. Uzupełniające się spojrzenia (s. 121-132). Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Typy psychiczne, struktura osobowości

Iskra, J.

(2010)

 

Psychologiczna struktura doświadczenia aktualizacji siebie. Psychologiczne badania studentów. W: H. Wrona-Polańska, M. Ledzińska, G. Rudkowska (red.), W kręgu aksjologii i psychologii (s. 123-133). Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Aktualizacja siebie, jakościowa analiza

 

Jankowski, T., Oleś, M., Bąk, W., Oleś, P.

(2009)

Przydatność Inwentarza NEO-PI-R w diagnozie indywidualnej. W: J. Siuta (red.), Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce (s. 113-154). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

NEO-PI-R, inwentarz osobowości, diagnoza

Jankowski, T.

(2008)

Integracyjna rola uważności w kształtowaniu koncepcji siebie. Przegląd Psychologiczny, 51, 4, 443-464.

 

uważność, koncepcja siebie, integracja

Puchalska-Wasyl, M., Chmielnicka-Kuter, E., Jankowski, T., Bąk, W.

(2008)

Wyobraźnia jako przestrzeń dla wewnętrznego dialogu. Przegląd Psychologiczny, 51, 197-214.

 

wyobraźnia, wewnętrzne dialogi

Jankowski, T.

(2006)

Motywy związane z koncepcją siebie. Studia z Psychologii w KUL, 13, 149-174.

 

autowaloryzacja, autoweryfikacja, samowiedza

Jankowski, T.

(2004)

Wczesne diagnozowanie oraz krótka interwencja wobec osób z problemem alkoholowym. Medycyna Ogólna, 1-2.

 

diagnoza, uzależnienia, alkoholizm

Grygielski, M., Januszewska, E., Januszewski, A., Juros, A., Oleś, P.

(1984)

Meaning in life and hopelessness: interrelationships and intergroup differences. Polish Psychological Bulletin, 15 (4), 277-284.

sens życia,

lęk egzystencjalny,

beznadziejność

Januszewska, E., Steuden, S., Oleś, M.

(1990)

Niektóre uwarunkowania lęku u dzieci. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL. Tom 5 (s. 241-255). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

lęk, niepokój, zaburzenia zachowania

Januszewska, E.

(1992)

Postawy rodzicielskie i elementy składowe niepokoju u dzieci chorujących na białaczkę, neurotycznych i zdrowych. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL. Tom 6 (s. 363-375). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

postawy rodzicielskie, niepokój, psychosomatyka

Oleś, M., Januszewska, E., Steuden, S.

(1992)

Osobowościowe uwarunkowania reakcji na sytuacje frustracyjne u dzieci neurotycznych i zdrowych. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL. Tom 6 (s. 347-362). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

frustracja, przyczyny frustracji, agresja, odporność psychiczna

Januszewska, E.

(1993)

Elementy i okoliczności powstawania lęku wyrażanego w marzeniach na jawie u dzieci. W: W. Tłokiński (red.), Lęk. Różnorodność przeżywania (s. 76-89). Warszawa: Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego.

źródła marzeń, treści marzeń dziecięcych

Januszewska, E.

(1994)

Czynniki warunkujące kształtowanie obrazu siebie u dzieci. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL. Tom 7 (s. 27-46). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

body self, postawy rodzicielskie, środowisko społeczne

Januszewska, E.

(1995)

Osiągnięcia szkolne oraz poziom lęku u dzieci. Badania uwarunkowań. W: W. Tłokiński (red.), Lęk. Zjawisko umotywowane (s. 65-80). Warszawa: Drukarnia Naukowo-Techniczna.

lęk, utrata poczucia bezpieczeństwa, środowisko szkolne

Januszewska, E.

(1996)

Osobowość dzieci z moczeniem dziennym i nocnym. W: E. Januszewska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Tom 3 (s. 21-43). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

osobowość reaktywne, pobudzenie ergotropowe i trofotropowe

Januszewska, E., Januszewski, A.

(1996)

Postawy matek w percepcji dzieci neurotycznych o niskim vs wysokim niepokoju. W: E. Januszewska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Tom 3 (s. 45-68). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

napięcie emocjonalne, metody i style wychowania

Januszewska, E.

(1996)

Kryzys uczuć u dzieci: niepowodzenia szkolne i wagary. W: A. Januszewski, P. Oleś, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL. Tom 8 (s. 267-285). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

więzi uczuciowe, fazy smutku, wagary szkolne

Januszewska, E.

(1997)

Przymus jedzenia jako syndrom autodestrukcji w okresie wczesnej adolescencji. W: P. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości (s. 145-161). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

autoagresja, obwinianie siebie, bezradność

Januszewska, E.

(1998)

Osobowość borderline. Historia pojęcia i diagnoza zaburzenia. W: P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL. Tom 9 (s. 87-117). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

historia pojęcia borderline, kryteria diagnostyczne borderline,

Januszewska, E.

(1998)

Pomoc psychologiczna w kryzysie rodziców dzieci przewlekle chorych. Sztuka Leczenia. Tom 3 (s. 59-69) Kraków: Towarzystwo Somatopsychiczne.

przewlekłe choroby dzieci, kryzysy psychologiczne rodziców, sposoby radzenia sobie z chorobą

Januszewska, E.

(1998)

Kryzys rodziny w związku z chorobą nowotworową dziecka. Sztuka Leczenia. Tom 4 (s. 15-25) Kraków: Towarzystwo Somatopsychiczne.

choroba dziecka, kryzys emocjonalny, sposoby radzenia sobie z chorobą dziecka

Januszewska, E.

(2000)

Style reagowania na stres w kontekście postaw rodzicielskich: Badania młodzieży w okresie adolescencji. W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości (s. 313-344) Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

stres, postawy rodziców, style reagowania na stres

Januszewska, E.

(2000)

Nieśmiałość a poziom lęku u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Przegląd Psychologiczny, 43 (4), 481-497.

źródła nieśmiałości dziecięcej, postępowanie wobec nieśmiałości dziecięcej

Januszewska, E.

(2000)

Psychoprofilaktyka zespołu pogranicznego. Badania młodzieży w okresie adolescencji. Sztuka Leczenia. Tom 6 (2) (s. 56-71) Kraków: Towarzystwo Somatopsychiczne.

borderline, terapia, psychoprofilaktyka

Januszewska, E.

(2000)

Style reagowania na stres przez młodzież z zespołem pogranicznym o predyspozycjach do uzależnień. Diagnoza i psychoprofilaktyka. W: Cz. Cekiera, I. Niewiadomska (red.), Wolność od uzależnień fundamentem rozwoju pełnej godności ludzkiej (s. 113-138). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

osobowość borderline, psychoprofilaktyka borderline

Januszewska, E.

(2001)

Psychosomatyczne aspekty choroby skóry (neurodermitis).W: L. Szewczyk, A. Kulik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka (s. 79-96). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

psychosomatyczne uwarunkowania neurodermitis, osobowość pacjentów z neurodermitis

Januszewska, E.

(2001)

Zahamowany rozwój jako wyraz osobowości pogranicznej (borderline personality) w ujęciu J. F. Mastersona. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza dzieciństwa (s. 451-477). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

uwarunkowania rozwoju osobowości borderline, terapia borderline

Januszewska, E.

(2001)

Retrospektywny obraz ojca a natężenie symptomów zespołu pogranicznego (borderline) u młodzieży. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa (s. 507-531). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

kryteria diagnostyczne borderline, postawy ojców młodzieży typu borderline

Januszewska, E.

(2005)

Kwestionariusz Radzenia sobie ze Stresem (KRS). Wartość diagnostyczna i wyniki badań młodzieży. W: M. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży. Tom 6 (s. 91-123). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

sposoby, strategie, style reagowania na stres, dolegliwości somatyczne, lęk

Januszewska, E.,

Januszewski, A.

(2009)

Stres sytuacji żałoby doświadczanej przez dzieci i młodzież. Analiza psychologiczna procesu radzenia sobie. W: S. Steuden, S. Tucholska (red.), Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby (s. 67-89). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

radzenie sobie ze zdarzeniem śmierci, reakcja na żałobę u dzieci i młodzieży

Januszewska, E.

(2009)

Organizacja Osobowości Pogranicznej (O-O-P) a dolegliwości somatyczne: męczliwość. Psychologiczne badania młodzieży. W: K. Janowski, A. Cudo (red.), Człowiek chory. Aspekty Biopsychospołeczne. Tom 2 (s. 75-97). Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej w Lublinie

kryteria diagnostyczne borderline, zaburzenie borderline a dolegliwości somatyczne i męczliwość

Januszewska, E.

(2009)

Uwarunkowania strategii regulacji emocji złości, lęku i smutku u młodzieży. W: L. Szewczyk, E. Talik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychologia kliniczna nastolatka (s. 251-281). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

teorie emocji, charakterystyka psychologiczna emocji negatywnych, objawy i funkcje złości, lęku, smutku

Januszewska, E.

(2009)

Konfirmacyjne modele strategii regulacji emocji negatywnych. Badania eksploracyjne młodzieży. W: L. Szewczyk, E. Talik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychologia kliniczna nastolatka (s. 283-312). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

kwestionariusz FEEL/KURE, polska adaptacja FEEL, modele konfirmacyjne strategii regulacji emocji negatywnych

Grygielski, M., Januszewska, E., Januszewski, A., Juros, A., Oleś, P.

(1984)

Meaning in life and hopelessness: interrelationships and intergroup differences. Polish Psychological Bulletin, 15 (4), 277-284.

sens życia,

lęk egzystencjalny,

beznadziejność

Januszewski, A., Oleś, P.

(1984)

1Porównanie wyników badań indywidualnych i grupowych Skalą Standardowych Matryc J.C.Ravena. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 1, 40-45.

 

Januszewski, A.

(1988)

Central traits in self-esteem and estimating another person investigation. W: A. Biela, Z. Uchnast (red.), Problems with the self in psychology: Selected papers presented during the Symposium in Kazimierz, 1988, 4-7 maj (s. 150-166). Lublin & Bielefeld: Katolicki Uniwersytet Lubelski & Universität Bielefeld.

central traits, self-esteem, estimating another person

Januszewski, A.

(1989)

Dystrakcyjna funkcja potrzeby dominacji w poznawaniu innych ludzi. W: A. Biela, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku akademickim 1986/87 (s. 88-102). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 

Januszewski, A.

(1992)

Behawioryzm społeczny w ujęciu G. H. Meada: Aplikacje do psychologii zaburzeń komunikacji symbolicznej. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tom 6 (s. 33-52). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 

Januszewski, A.

(1992)

Funkcje samoakceptacji w poznawaniu siebie i innych ludzi. W: A. Biela, Cz., Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii. Tom 1 (s. 69-75). Lublin: Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Lublinie.

 

Januszewski, A.

(1994)

Pierwotne i wtórne źródła informacji w sytuacjach komunikacji interpersonalnej. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tom 7 (s. 63-82). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 

Januszewska, E., Januszewski, A.

(1996)

Postawy matek w percepcji dzieci neurotycznych o niskim vs wysokim niepokoju. W: E. Januszewska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Tom 3 (s. 45-68). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

napięcie emocjonalne, metody i style wychowania

Januszewski, A.

(1998)

Procesualne aspekty normy psychologicznej. W: Z. Uchnast (red.), Norma psychologiczna. Perspektywy spojrzeń (s. 41-58). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Januszewski, A.

(2001)

Podstawy i charakterystyczne elementy terapii psychoanalitycznej w chorobach skóry. W: L. Szewczyk, A. Kulik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka. T.5 (s. 97-117). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Januszewski, A.

(2001)

Wartościowanie perspektywy czasu a style reagowania na stres przez młodzież o predyspozycjach do uzależnień. W: Cz. Cekiera, I. Niewiadomska (red.), Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka (s. 139-163). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Januszewski, A.

(2001)

Doświadczenie osamotnienia u młodzieży a postawy rodzicielskie. W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości (s. 285-312). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Januszewski, A.

(2001)

Retrospektywny obraz ojca a natężenie symptomów narcystycznych u młodzieży w okresie adolescencji. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa (s. 533-568). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Januszewski, A.

(2005)

Kwestionariusz Narcyzmu. Wartość diagnostyczna w świetle wyników badań polskiej młodzieży. W: M. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży. Tom 6 (s. 155-196). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Januszewska, E.,

Januszewski, A.

(2009)

Stres sytuacji żałoby doświadczanej przez dzieci i młodzież. Analiza psychologiczna procesu radzenia sobie. W: S. Steuden, S. Tucholska (red.), Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby (s. 67-89). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

radzenie sobie ze zdarzeniem śmierci, reakcja na żałobę u dzieci i młodzieży

Januszewski, A.

(2009)

Temperamentalne wskaźniki układów dopamin- oraz serotonin-ergicznego a poczucie dolegliwości somatycznych w świetle wyników badań młodzieży. W: K. Janowski, A. Cudo (red.), Człowiek chory. Aspekty Biopsychospołeczne. Tom 2 (s. 98-114). Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej w Lublinie.

 

Januszewski, A.

(2009)

Strategie i style regulacji emocji negatywnych. Badania eksploracyjne młodzieży kwestionariuszem FEEL-KJ. W: L. Szewczyk, E. Talik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychologia kliniczna nastolatka (s. 313-344). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

kwestionariusz FEEL/KURE, polska adaptacja FEEL, strategie i style regulacji emocji negatywnych

Juczyński Z.

(1973)

Deficyt intelektualny w schizofrenii. Roczniki Filozoficzne KUL, 4,75-101.

 

Bechyne-Henkiel E., Juczyński Z.

(1972)

Diagnoza osobowości w rehabilitacji inwalidów z dysfunkcją narządu ruchu. Biuletyn Zakładu Badawczego ZSI,1,79-91.

 

Juczyński Z.

(1970)

Dynamika osobowości. IV Sympozjum Psychologii Klinicznej. Roczniki Filozoficzne, 4, s.146-148.

 

Juczyński Z.

(1969)

Psychoterapia nerwic. III Sympozjum Psychologii Klinicznej. Zeszyty Naukowe KUL, 3, s.86-87.

 

Juczyński Z.

(1968)

Osobowość neurotyczna. II Sympozjum Psychologiczne. Zeszyty Naukowe KUL, 3-4, s.147-148.

 

Kornas-Biela, D.

(1988)

Self Image of Parents with High Genetic Risk. W: A. Biela, Z. Uchnast (red.), Problems with the Self in Psychology (s. 158-165). Lublin-Bielefeld: KUL & Uniwersität Bielefeld.

 

Kornas-Biela, D.

(1989)

Psychological Aspects of Genetic Counseling in Cystic Fibrosis Families. W: E. H. Sikkens (red.), Psychosocial Aspects of Genetic Counseling (s. 91-101). Groningen: Globe.

 

Kornas-Biela, D.

(1991)

The Psychological Aspects of Prenatal Diagnosis. W: D. J. Roy, J. L. Baudouin, M. Safjan, T. Dybowski, (red.), Medicine, Ethics and Law: Canadian and Polish Perspectives (s. 159-171). Montreal: Center for Bioethics, Clinical Research Institute of Montreal.

 

Kornas-Biela, D.

(2003)

Dritti del bambino, violenza e sfruttamento sessuale. W: Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche a cura del Pontificio consiglio per la famiglia (s. 209-225). Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna.

 

Kornas-Biela, D.

(2005)

Enfants, droits de l’enfant et violence sexuelle. W: Conseil Pontifical pour la Famille (red.), Lexique des termes ambigus et controversés sur la vie, la famille et les questions éthiques (s. 359-376). Paris: Librairie Pierre TÉQUI. (Wydanie na podstawie publikacji w języku włoskim.)

 

Kornas-Biela, D.

(2005)

Psychodynamic approach to procreation failure. W: N. Gozdek, M. Sygit (red.), Health Promotion. Theoretical and Practical Aspects (s. 187-194), Lublin : Wydawnictwo WERSET.

 

Domagała-Zyśk, E., Kornas-Biela, D., Sidor, B.

(2006)

Nowe trendy w edukacji specjalnej dzieci ryzyka i nowe wyzwania pedagogiki specjalnej w Polsce (s. 337-347), New trends in special education of the at risk children and special pedagogues training in Poland (s. 349-358). W: Proceeding of the Symposium on Special pedagogy “State of the Art in practical Work, Research and Education”. University of Verona, 5-7.05.2006. Verona: Libreria Editrice Universitaria.

 

Kornas-Biela, D.

(2007)

Women’s Reproductive Health Need for Integral and Positive Approach. W: K. Szymański (ed.), Aid for Women’s Health, which agenda is best? Reproductive rights? Evidence before ideology (s.19-41), Wrocław/Brussels: Parlament Europejski

 

Kornas-Biela, D.

(2007)

La santé reproductive des femmes: le besoin d’une approche intégrale et positive. W: K. Szymański (ed.), L̀ aide pour la santé des femmes. Quel ordre du jour est le meilleur ? Droits reproductifs : l'ideologie mise a l'epreuve par les faits (s. 19-44). Wrocław/Bruxelle: Parlament Europejski.

 

Kornas-Biela, D.

(2008)

Humanistický prístup k prenatalnemu obdobiu rozvoja človeka. W: T. Bąk, M. Mráz, (red.), Sociálne univerzum v pohl’ade humanitných vied (s. 72-83). Trnava: Filozofická fakulta TU.

 

Kornas-Biela, D.

(1990)

Coping strategies in CF families. Acta Universitatis Carolinae Medica, 36 1/2&3/4): 233-234.

 

Kornas-Biela, D.

(1992)

The Psychological Aspects of Prenatal Diagnosis. Population Research Institute Review, 2, (6): 1-4.

 

Boyd, C.J., Zaleski, Z., Kornas-Biela, D., Scamperle, E., Krajewska-Woslowiak, Henderson, D.

(1994)

Mother – Daughter Identification: Polish and Polish – American Mothers and Theirs Adult Daughters. Health Care for Women International, 15: 181-195.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Chronic Childhood Illness: Family Stress in Cystic Fibrosis. Polish Quarterly of Developmental Psychology, 1 (3): 195-205.

 

Kornas-Biela, D.

(2008)

Wartość prokreacji: społeczne konsekwencje paradygmatu biologistycznego. Der Wert der Fortpflanzung: soziale Konsequenzen des biologistischen Paradigmas. Artykuł dwujęzyczny (tekst w języku polskim i niemieckim). Keryks. Międzynarodowy Przegląd Pedagogicznoreligijny, 7: 233-271.

 

Boyd, C.J., Krajewska, B., Kornas-Biela, D.

(1988)

Międzykulturowe badania porównawcze identyfikacji matek i ich dorosłych córek. W: K. Pospiszyl (red.), Rodzina jako system interakcji (s. 128-136), Lublin: UMCS.

 

Kornas-Biela, D.

(1988)

Wczesna pomoc psychopedagogiczna rodzinie dziecka z upośledzeniem umysłowym. W: D. Kornas-Biela (red.). Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie (s. 61-77). Lublin: RW KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(1988)

Zachowania medyczne rodziców dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych. W: K. Pospiszyl (red.), Rodzina jako system interakcji (s. 112-118), Lublin: UMCS.

 

Kornas-Biela, D.

(1988 )

Z zagadnień psychologii prenatalnej. W: J. W. Gałkowski, J. Gula (red.), W imieniu dziecka poczętego (s. 25-51). Rzym-Lublin: Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Rzymie & Katolicki Uniwersytet Lubelski. (wyd. II rozsz. 1991)

 

Kornas-Biela, D.

(1989)

Świadomość moralna a usprawnianie kompetencji społecznej dzieci niewidomych. Zalecenia wychowawcze. W: S. Kowalik, J. Kwiek, B. Szychowiak (red.), Optymalizacja interakcji w procesie usprawniania osób z dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi (s. 191-196). Poznań: UAM.

 

Kornas-Biela, D.

(1991)

Rozwój dziecka nie narodzonego. W: M. Kallas (red.), W: W obronie poczętego (s. 16-44). Pelplin: Wydawnictwo Diecezjalne.

 

Kornas-Biela, D.

(1992)

Problemy psychologii prenatalnej. W: A. Biela, Cz. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii (s. 237-309). Lublin: PTP.

 

Kornas-Biela, D.

(1992)

Kształtowanie się przywiązania matki i dziecka w prenatalnym okresie jego rozwoju. W: D. Kornas-Biela (red.) Problemy psychologii prenatalnej (s. 249-259). Lublin: PTP.

 

Kornas-Biela, D., Jarosik, E., Faińska, A

(1992)

Postawy lekarzy wobec diagnostyki prenatalnej i przerywania ciąży. W: E. Bielawska-Batorowicz, D. Kornas-Biela (red.), Z zagadnień psychologii prokreacyjnej (s. 99-108). Lublin: RW.

 

Kornas-Biela, D.

(1992)

Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego. W: D. Kornas-Biela (red.) Problemy psychologii prenatalnej (s. 811-815). Lublin: PTP.

 

Kornas-Biela, D.

(1992)

Obraz siebie i poczucie wsparcia społecznego u rodziców oczekujących narodzenia dziecka. W: E. Bielawska-Batorowicz, D. Kornas-Biela (red.), Z zagadnień psychologii prokreacyjnej (s. 91-98). Lublin: RW KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(1992)

Potrzeby rodziców po śmierci dziecka w okresie okołoporodowym. W: E. Bielawska-Batorowicz, D. Kornas-Biela (red.), Z zagadnień psychologii prokreacyjnej (s. 61-75). Lublin: RW KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(1992)

Przeżycia związane z diagnostyką prenatalną a postawy wobec niej w literaturze przedmiotu. W: E. Bielawska-Batorowicz, D. Kornas-Biela (red.), Z zagadnień psychologii prokreacyjnej (s. 27-35). Lublin: RW KUL

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Diagnostyka prenatalna. W: E. Burzyk (red.), Odpowiedzialni za życie i miłość (s. 59-75, 79-80, 82, 87). Bielsko-Biała: Wydawnictwo Diecezjalne. Wyd. II, Bielsko-Biała: WD Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej, s. 56-75, 78-80, 82, 87.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Psychologia prenatalna a psychologia rozwojowa. Kilka uwag metodologicznych. W: A. Biela, J. Brzeziński, T. Marek (red.), Społeczne, eksperymentalne i metodologiczne konteksty procesów poznawczych człowieka (s. 337-357). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Retrospektywny obraz własnej sytuacji życiowej rodziców i ich stosunku do dziecka z upośledzeniem umysłowym. W: M. Chodkowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Socjalizacja i rehabilitacja (s. 61-69). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Z zagadnień psychologii rodziny w okresie ciąży. W: B. Chazan (red.), Rodzina i prokreacja. (s. 37-52). Warszawa: IMiDZ.

 

Kornas-Biela, D.

(1995)

Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy. W: B. Rocławski (red.), Opieka logopedyczna od poczęcia (s. 13-23). Gdańsk, Glottispol. (następne wydania 1997, 1998)

 

Kornas-Biela, D.

(1996)

Aborcja i eutanazja – dramat współczesnej cywilizacji. W: A. Biela i in. (red.) Eutanazja a opieka paliatywna. Aspekty etyczne, religijne, psychologiczne i prawne. (s. 163-172). Lublin: KUL i AM.

 

Kornas-Biela, D.

(1996)

Sekcja Psychologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W: G. Witaszek, R. Podpora (red.), Wychowanie do życia w rodzinie (s. 213-216). Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(1997)

Edukacja seksualna w szkole wyzwaniem dla współczesnej rodziny. W: P. Kryczka (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie (s. 231-252). Lublin: RW KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(1997)

Psychogenne uwarunkowania rozwoju człowieka w okresie prenatalnym a dziecięce porażenie mózgowe. W: H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwkowa (oprac.), Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy mowy – Diagnozowanie i postępowanie usprawniające –. (s. 86-99). Warszawa: Wyd. DiG.

 

Kornas-Biela, D.

(1998)

Zespół ocalenia” jako konsekwencja przemocy wobec dzieci. W: J. Papież, A. Płukis (red.), Przemoc dzieci i młodzieży w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej (s. 150-162). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

 

Kornas-Biela, D.

(1998)

Macierzyństwo we współczesnej cywilizacji a nauczanie Jana Pawła II. W: J. Augustyn (red.), Macierzyństwo (s. 65-79). Kraków: Wyd. WAM.

 

Kornas-Biela, D.

(1998)

Rodzinne uwarunkowania aktywności seksualnej nastolatków. W: H. Cudak (red.), Problemy współczesnej rodziny w Polsce (s. 230-247). Piotrków Trybunalski: Wydawnictwo WSP.

 

Kornas-Biela, D.

(1999)

Czym jest naturalne planowanie rodziny. W: J. Nagórny, K. Jeżyna (red.), Człowiek – miłość – rodzina. Humanae Vitae po 30 latach (s. 161-180). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(1999)

Macierzyństwo w nauczaniu Jana Pawła II. W: D. Kornas – Biela (red.), Oblicza macierzyństwa (s. 13-40). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(1999)

Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek po poronieniu. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza macierzyństwa (s. 179-200). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(1999)

Tragiczne macierzyństwo: psychospołeczny kontekst dzieciobójstwa. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza macierzyństwa (s. 317-335). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(1999)

Wpływ pornografii na rozwój osobowości człowieka. W: Pornografia – Zagrożenie dla rodziny i społeczeństwa (s. 12-30). Warszawa: Dział Ekspertyz. Biuro Informacji i Dokumentacji Senackiej Kancelarii Senatu.

 

Kornas-Biela, D.

(1999)

Zagrożenia rozwoju dziecka w pierwszej fazie jego życia. W: B. Balcerzak-Paradowska (red.), Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian (s. 158-177). Warszawa: IPSS.

 

Kornas-Biela, D.

(1999)

Zdobywane macierzyństwo: doświadczenia matek związane ze wspomaganą prokreacją. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza macierzyństwa (s. 213-240). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(2000)

Ekologia łona ekologią świata: o nowy paradygmat w ekologii. W: J.M. Dołęga, J.W. Czartoszewski (red.), Ekologia rodziny ludzkiej (s. 99-116). Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej. Przedruk w: Naturalne Planowanie Rodziny, cz. (1), 2000, 6 (42): 3-6.

 

Kornas-Biela, D.

(2000)

Poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu. Rodzina szansą III tysiąclecia. W: R. Ryszka. (red.), Polska rodzina na progu Trzeciego Tysiąclecia (s. 47- 60). Lublin: Norbertinum.

 

Kornas-Biela, D.

(2001)

Doświadczenia rodziców – użytkowników wspomaganej prokreacji. W: Socjalizacja i wychowanie we współczesnych rodzinach polskich (s. 324-342). Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrowskie.

 

Kornas-Biela, D.

(2001)

Małoletnie ojcostwo: problem i wezwanie. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa (s. 323-353). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(2001)

Osoba niepełnosprawna, chora, cierpiąca: nauczanie Jana Pawła II. W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości (s. 357-384), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(2001)

Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu u dziecka: doświadczenia rodziców, pomoc profesjonalistów. W: D. Kornas-Biela(red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości (s. 459-477). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(2001)

Rodzina w opinii młodego pokolenia Polaków. W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości (s. 109-134). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. (Kornas-Biela D. (2001). Przedruk fragmentu: Rodzice jako wychowawcy. Fundamenty Rodziny, 3 (37): 4-5.)

 

Kornas-Biela, D.

(2001)

Współczesny kryzys ojcostwa. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa (s. 171-192). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(2002)

Dziecko prenatalne jako przedmiot zainteresowań psychologicznych organizacji i stowarzyszeń naukowych. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza dzieciństwa (s. 225-252). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(2002)

Zapewnić dziecku dobry początek. W: R. Krupa (red.), Urzeczeni – narzeczeni – małżonkowie (s. 29-35). Lublin: Polihymnia.

 

Kornas-Biela, D.

(2003)

Wielki uczony, lekarz, świadek wierny i odważny. W: Włodzimierz Fijałkowski. Szkoła rodzenia w programie prokreacji ekologicznej. Laudacja z okazji wręczenia nagrody im. Ks. I. Radziszewskiego (s. 19-38). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL (rozdział oraz merytoryczne przygotowanie książki do druku).

 

Kornas-Biela, D.

(2004)

Najmłodsze dziecko w rodzinie. W: G. Soszyńska (red.), Rodzina. Myśl i działanie (s. 47-59). Lublin: Polihymnia.

 

Kornas-Biela, D.

(2005)

Edukacja prenatalna we współczesnym dyskursie humanistycznym. W: J. Gnitecki (red.), Pedagogika jako formacja intelektualna refleksji we współczesnym dyskursie humanistycznym (s. 129-148). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

 

Kornas-Biela, D.

(2005)

Ku dojrzałemu przeżywaniu ludzkiej płciowości. W: J. Nagórny, M. Pokrywka (red.), Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła (s. 119-164). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(2005)

Młodość i starość: wspólne oblicze. Na podstawie „Listu Ojca świętego Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku”. W: M. Nowak, C. Kalita (red.) Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II (s. 83-92). Biała Podlaska: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

 

Kornas-Biela, D.

(2005)

Psychologiczne aspekty naturalnego planowania rodziny. W: M. Troszyński (red.), Naturalne planowanie rodziny. Podręcznik dla nauczycieli naturalnego planowania rodziny (s. 115-130). Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (Wyd. II zmienione, rozszerzone w: M. Troszyński (red.), Metody rozpoznawania płodności. Poznań, 2009, Bonami.)

 

Kornas-Biela, D.

(2006)

Jakość życia w kontekście diagnostyki prenatalnej. W: T. Rostowska (red.). Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia (s. 87-104). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki.

 

Kornas-Biela, D.

(2006)

Niepełnosprawność w rodzinie – czym jest, co znaczy, trudne początki. W: J. Stala, E. Osewska (red.), Rodzina. Bezcenny dar i zadanie (s. 638-683). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

 

Kornas-Biela, D.

(2006)

Psychologia i pedagogika wobec statusu dziecka prenatalnego. W: T. Biesaga (red.), Bioetyka personalistyczna (s. 291-315). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT

 

Kornas-Biela, D.

(2006)

Rodzina w procesie prokreacji. W: J. Stala, E. Osewska (red.), Rodzina. Bezcenny dar i zadanie (s. 481-539). Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.

 

Kornas-Biela, D.

(2006)

Współdziałanie mężczyzny i kobiety w Kościele i w świecie w ujęciu Listu Kongregacji Nauki Wiary do biskupów Kościoła Katolickiego. W: K. Jeżyna, T. Zadykowicz (red.) Miłość, wierność, uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła (s. 165-176). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(2007)

Magiczne dzieci” produktem wspomaganej prokreacji: podejście psychodynamiczne. W: G. Chojnacka-Szawłowska, B. Pastwa-Wojciechowska (red.), Kliniczne i sądowo penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka (s. 67-71). Gdańsk, Impuls, 2007.

 

Kornas-Biela, D.

(2007)

Chrześcijańskie wychowanie prenatalne odpowiedzią na dar. W: A. Rynio (red.), Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością (s. 453-470). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(2007)

Kulturowo-społeczne przyczyny kryzysu ojcostwa. W: D. Kornas-Biela (red.), Ojcostwo wobec wyzwań współczesności (S. 35-48). Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego.

 

Kornas-Biela, D., Abignete, L., Kozubek, M.

(2007)

Pedagogiczne inspiracje Ruchu Focolari. W kierunku pedagogiki jedności. W: A. Rynio (red.), Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością (s. 106-126). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(2007)

Szkoła rodzenia szkołą rodzicielstwa. W: D. Opozda (red.), Rodzicielstwo. Wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych (s. 245-264). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(2007)

Zdrowie reprodukcyjne kobiet: potrzeba integralnego i pozytywnego podejścia. W: A. Szymański (red.), Europa – aborcja – prawa rodziców. Prawa reprodukcyjne – fakty nie ideologia (s. 19-43). Wrocław-Bruksela: Parlament Europejski.

 

Kornas-Biela, D.

(2008)

Psychologiczny kontekst naturalnego planowania rodziny. W: W. Wieczorek, E. Flader, R. Krupa, J. Płońska, A. Zaremba (red.), Naturalne planowanie rodziny w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych (s. 251-269). Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”.

 

Kornas-Biela, D.

(2008)

Zdrowa rodzina kolebką powołań. W: W. Depo, M. Gmyz, T. Guz, Z. Pałubska (red.), Rodzina kolebką powołań (s. 55-84). Lublin: Polihymnia.

 

Kornas-Biela, D.

(2009)

Osiągnięcia psychologii prenatalnej szansą dla rodziny. W: T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań (s. 195-215). Warszawa: Difin.

 

Kornas-Biela, D.

(2009)

Powierzyć dziecko kobiecie – przedwieczny zamysł Ojca. W: T. Paszkowska (red.), Mulieris Dignitas: promieniowanie kobiecości (s. 61-80). Lublin, Wydawnictwo KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(2009)

Psychologia prenatalna wobec aborcji. W: B. Chazan, W. Simon (red.), Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia (s. 109-131). Wrocław: Wydawnictwo Wektory.

 

Kornas-Biela, D.

(2009)

Psychologiczny kontekst podejmowania decyzji w sytuacji niepomyślnej diagnozy prenatalnej. W: K.A. Kłosiński, S. Biela (red.), Człowiek i jego decyzje (T. 2. s. 343-360). Lublin, Wydawnictwo KUL.

 

Kornas-Biela, D.

(2004)

Okres prenatalny. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka (s. 15-46). Warszawa: PWN.

 

 

Kornas-Biela, D.

(1974)

Uporządkowanie preferencyjne norm moralnych w hipotetycznych sytuacjach konfliktowych. Przegląd Psychologiczny, 18 (4): 473-488.

 

Kornas-Biela, D.

(1974)

Preferencje norm moralnych u młodzieży kończącej studia wyższe. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 10 (5): 20-33.

 

Kornas-Biela, D.

(1974)

Motywacja moralna młodzieży. Psychologiczne badania studentów. Roczniki Filozoficzne, 22 (4):0 25-40.

 

Kornas-Biela, D.

(1975)

Główne problemy rozwoju i wychowania moralnego dzieci niewidomych. Summarium, 4 (24): 90 96.

 

Kornas-Biela, D.

(1976)

Uwagi o statusie metodologicznym psychologii rewalidacji. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 12 (1): 26-39.

 

Kornas-Biela, D.

(1976)

Psychologiczno-pedagogiczne aspekty postaw moralnych współczesnej młodzieży. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, 18 (2): 127-133.

 

Kornas-Biela, D.

(1977)

Z badań nad pojęciami moralnymi w psychologii polskiej. Summarium, 6 (26): 43 51.

 

Kornas-Biela, D.

(1977)

Metodologiczne problemy psychologii moralności. Summarium, 6 (26): 224-233.

 

Kornas-Biela, D.

(1978)

O niektórych czynnikach rozwoju moralnego dzieci niewidomych. Roczniki Filozoficzne, 26 (4): 163-176 (petit).

 

Kornas-Biela, D.

(1980)

Świadomość istnienia norm moralnych. Badania rozwojowe niewidomych i widzących dzieci od 8 do 16 lat. Summarium, 9 (29): 215-219.

 

Kornas-Biela, D.

(1981)

Z badań nad świadomością moralną dzieci niewidomych i widzących w wieku szkolnym. Summarium, 10 (30): 215-228.

 

Kornas-Biela, D.

(1981)

Pochodzenie i zmienność norm moralnych w świadomości dzieci niewidomych i widzących. Roczniki Filozoficzne, 29 (4): 75-121.

 

Kornas-Biela, D.

(1983)

Rozwój motywacji moralnej dzieci niewidomych w wieku szkolnym. Roczniki Nauk Społecznych: Pedagogika, 11 (2): 5-30.

 

Kornas-Biela, D.

(1983)

Psychologiczne koncepcje rozwoju moralnego. Roczniki Filozoficzne, 31 (4): 55-85.

 

Kornas-Biela, D.

(1984)

Struktura i funkcjonowanie świadomości moralnej. Roczniki Nauk Społecznych, 12 (2): 23-46.

 

Kornas-Biela, D.

(1984)

Psychologiczno pedagogiczne aspekty kształtowania sumienia dzieci i młodzieży niewidomej. Ateneum Kapłańskie, 103, 76 (1): 61-74.

 

Kornas-Biela, D.

(1984)

Organizacja i tendencje szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Summarium, 13 (33): 101-114.

 

Kornas-Biela, D.

(1984)

Rozwój dziecka nienarodzonego. Obecność, 4: 71-91.

 

Kornas-Biela, D.

(1985)

Funkcjonowanie świadomości moralnej w aspekcie rozwojowym (Przegląd literatury). Roczniki Nauk Społecznych, 13 (2): 19-39.

 

Kornas-Biela, D.

(1985-1986)

Obraz siebie u rodziców z ryzykiem genetycznym. Summarium, 34-35: 221-228.

 

Kornas-Biela, D.

(1986)

Rozwój psychiczny dziecka przed narodzeniem w ujęciu psychologii fizjologicznej. Nowiny Psychologiczne, 8-9: 18-43. (Przedruki i różne wersje tego artykułu ukazały się m.in. jako:

(1987) Rozwój psychofizyczny dziecka przed

urodzeniem. Chrześcijanin w Świecie, 1987, 162 (3): 52

66.

(1987). Rozwój psychofizyczny dziecka przed

urodzeniem. Sprawy Rodziny, 1987, 9: 23-38.)

 

Kornas-Biela, D.

(1986)

Terapia dzieci autystycznych. Roczniki Nauk Społecznych, 14 (2): 67-73. (Przedruk: (1995). Formy terapii w ramach turnusu rehabilitacyjnego. W: M. Grodzka (red.), Płacz bez łez (s. 247-254). Gdańsk: Wydawnictwo Medyczne MakMed.)

 

Kornas-Biela, D.

(1987-1988)

Wpływ genetycznej choroby dziecka na psychospołeczne funkcjonowanie rodziców. Summarium, 16-17 (36-37): 99-106.

 

Kornas-Biela, D.

(1991-1992)

Psychospołeczne przyczyny zaniku naturalnego karmienia niemowląt. Roczniki Nauk Społecznych, XIX-XX (2): 59-73. (Przedruk: Górnośląski Biuletyn Neonatologiczny, 1993, 5: 10-21.)

 

Kornas-Biela, D.

(1988)

Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje sztucznego przerywania ciąży. Przegląd Psychologiczny, 31 (2): 467-487.

 

Kornas-Biela, D.

(1990)

Rola psychologa przy wydawaniu orzeczeń o dopuszczalności przerywania ciąży. Nowiny Psychologiczne, 3-4: 125-132.(1992).

 

Kornas-Biela, D.

(1992)

Dźwiękowa stymulacja prenatalna i jej konsekwencje dla rozwoju dziecka. Annales Academiae Medicae Bydgostiensis, 5 (Supl.: V Sympozjum Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Psychosomatyczne uwarunkowania porodu, Żnin, 5-6. 06. 1992): 129-133.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Psychologiczne aspekty kryzysu ekologicznego w dziedzinie prokreacji. Ginekologia Polska, Supl. Sympozjum Ekologia Prokreacji Człowieka: 168-171.

 

Kornas-Biela, D.

(1993)

Zalety stosowania NPR. Naturalne Planowanie Rodziny, (4): 1,4,13. Przedruk: (1994). Zalety stosowania metod naturalnego planowania rodziny. W: M. Kwiek, I. Nowak (red.), Dorastanie do miłości propozycje działań wychowawczych dla uczniów klas IV-VIII szkól podstawowych i szkół ponad podstawowych (s. 165-168). Wrocław: Oficyna Współczesna.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Kształtowanie się zdolności słuchowych w prenatalnym okresie rozwoju dziecka. W: Opuscula Logopaedica in honorem Leonis Kaczmarek (143-158), Lublin, UMCS.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Potrzeba wychowania seksualnego w rodzinie. Pielęgniarstwo 2000, 5 (16): 5-16.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Obraz siebie rodziców ryzykiem genetycznym. Naturalne Planowanie Rodziny, 3: 15-16.

 

Kornas-Biela, D.

(1994)

Postawy młodzieży akademickiej wobec prokreacji. Ateneum Kapłańskie, 122, 86, (1): 102-110.

 

Kornas-Biela, D., Kołodziej, B.

(1995)

Postawy nauczycieli wobec nauczania zagadnień prorodzinnych w szkole. Roczniki Nauk Społecznych, Pedagogika 23 (2): 133-145.

 

Kornas-Biela, D.

(1996)

Psychologiczne przyczyny rodzicielstwa młodocianych. Roczniki Nauk Społecznych, Pedagogika, 24 (2): 125-148.

 

Kornas-Biela, D.

(1997)

Obraz ojca a obraz Boga u dzieci z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Kraków. Prace Psychologiczne, VI., 180: 51-57.

 

Kornas-Biela, D.

(1997)

Psychospołeczne konsekwencje rozwoju usług w zakresie diagnostyki prenatalnej. Ginekologia Polska, 68, 5b:188-195.

 

Kornas-Biela, D.

(1997)

Zadania rodziny i szkoły w wychowaniu do integralnego przeżywania ludzkiej płciowości. Folia Pomeraniae, 2 (2): 75-87.

 

Kornas-Biela, D.

(1998)

Historyczny kontekst rozwoju edukacji seksualnej i jej konsekwencje. Studia nad Rodziną, 1998, 2 (1): 133-148.

 

Kornas-Biela, D.

(1998)

Najmłodsze dziecko w rodzinie. Wiadomości, Opinie, Myśli. Biuletyn WOM, Lublin, 1998, 21: 4-6.

 

Kornas-Biela, D.

(1998)

Psychologiczne konsekwencje swoistej formy przemocy w rodzinie. Pedagogika Rodziny, 1998, T. 1: 119-139.

 

Kornas-Biela, D.

(1999)

Pornografia zagrożeniem rodziny. Pedagogika Rodziny. 2: 99-114.

 

Kornas-Biela, D.

(2003)

Psychodynamiczny nurt w psychologii prenatalnej: wybrane problemy z obszaru prokreacji. Przegląd Psychologiczny, 46 (2): 179-196.

 

Kornas-Biela, D.

(2003)

Podejście psychodynamiczne w psychologii prenatalnej. Czasopismo Psychologiczne, 2003, 9 (2): 179-191.

 

Kornas-Biela, D.

(2004)

Psychologiczne aspekty naturalnego planowania rodziny. Naturalne Planowanie Rodziny, 2: 3-8, cz. I.; 3-4: 7-11, cz. II.; 5: 9-12, cz. III.; 6: 8–9, cz. IV.

 

Kornas-Biela, D.

(2005)

Rodzina w kontekście wychowania prenatalnego. Roczniki Teologiczne, z. 10., Nauki o Rodzinie, 52: 35-53.

 

Kornas-Biela, D.

(2006)

Psychospołeczne aspekty stosowania środków wczesnoporonnych. Roczniki Psychologiczne, 9 (1): 159-180.

 

Kornas-Biela, D.

(2006)

Męskość, ojcostwo – kryzys i wyzwanie. Cywilizacja. Tom pt. Mężczyzna – między ideałem a rzeczywistością, z okazji jubileuszu 85 rocznicy urodzin o. prof. M. Krąpca, 17:103-120.

 

Kornas-Biela, D.

(2006)

Psychologiczny kontekst efektywności naturalnego planowania rodziny. Paedagogia Christiana, 2 (18): 185-203.

 

Kornas-Biela, D.

(2007)

Psychologia prenatalna człowieka. Medycyna Praktyczna. Ginekologia i Położnictwo, 1: 14-23.

 

Kornas-Biela, D.

(2008)

Niepomyślna diagnoza prenatalna: dylemat rodziców, wyzwanie dla profesjonalistów. Medycyna Praktyczna. Ginekologia i Położnictwo, 4:15-27.

 

Kwapis, K.

(2006)

Samoobserwacja kontrolująca według Marka Snydera a złożoność systemu Ja. Studia z Psychologii w KUL, 13, 175-188.

samoobserwacja kontrolująca; pryncypialna i pragmatyczna koncepcja siebie

Oleś, P. K., & Sobol-Kwapińska, M.

(2010)

Dialogi temporalne: Ja - w trzech wymiarach czasu. In

G. Sędek, & S. Bedyńska (red.), Życie na czas.

Perspektywy badawcze spostrzegania czasu (pp. 398

420). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

wewnętrzne dialogi temporalne, metafory czasu, postrzeganie czasu

Sobol-Kwapińska, M.

(2006)

Słodkie cytryny i kwaśne winogrona. Mechanizmy

obronne mądrości ludowej i nie tylko. In P. K. Oleś, M.

Puchalska-Wasyl, & M. Sobol-Kwapińska (red.), O

osobowości praktycznie wszystko (s. 36-38). Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

mechanizmy obronne, osobowość, mądrość ludowa

Sobol-Kwapińska, M.

(2006)

Sto pytań do... Wywiad z wybranym twórcą teorii

osobowości. W: P. K. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, & M.

Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie

wszystko. (s. 82-84). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

SCHOLAR.

teorie osobowości, pomiar osobowości, wymiary osobowości

Sobol-Kwapińska, M.

(2006)

Czwarty wymiar w teoriach osobowości. W: P. K. Oleś,

M. Puchalska-Wasyl, & M. Sobol-Kwapińska (red.), O

osobowości praktycznie wszystko (s. 99-102). Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

teorie osobowości, psychologia czasu, wymiary osobowości

Sobol-Kwapińska, M.

(2005)

Konfrontacja z czasem. W: E. Chmielnicka-Kuter, & M.

Puchalska-Wasyl (Eds.), Polifonia osobowości. Aktualne

problemy psychologii narracji (s. 307-315). Lublin:

Wydawnictwo KUL.

psychologia czasu, metafory czasu, postrzeganie czasu

Sobol-Kwapińska, M.

(2003)

Jak postrzegamy czas? Pomiar za pomocą

kwestionariusza „Metafory Czasu”. W: W. Otrębski, P.

Francuz, & M. Grygielski (red.), Studia z psychologii w

KUL (s. 339-356). Lublin: RW KUL.

psychologia czasu, metafory czasu, postrzeganie czasu

Oleś M., Steuden, S., Klonowski, P., Chmielnicka-Kuter, E., Gajda, T., Puchalska-Wasyl, & M., Sobol-Kwapińska, M.

(2002)

Metody badania jakości życia i psychospołecznego

funkcjonowania chorych z zaburzeniami widzenia. In P.

K. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski (Eds.), Jak świata

mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia (s. 45

68). Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL.  

 

 

zaburzenia widzenia, jakość życia, pomiar osobowości

Sobol-Kwapinska, M.

(2009)

Forms of present time orientation and satisfaction with

life in the context of attitudes toward past and future.

Social Behavior and Personality, 37(4), 433-440.

Psychology of time, present time orientation

 

Sobol-Kwapinska, M., & Nosal, C. S.

(2009)

How does one conceive time? Measurement by means of

Time Metaphors Questionnaire. Polish Psychological

Bulletin, 40, 1-7.

Psychology of time, time metaphors, perceiving of time

Sobol-Kwapinska, M., & Oles, P. K.

(2007)

On measuring time metaphors. Psychological Reports,

100, 244-246.

 

psychologia czasu, metafory czasu, postrzeganie czasu

Sobol, M., & Oleś, P. K.

(2002)

Orientacja temporalna „carpe diem” a poczucie

satysfakcji z życia. Przegląd Psychologiczny, 45, (3), 331-346.

carpe diem

psychologia czasu, prezentystyczna orientacja temporalna

Sobol, M.

(2002)

Metafora jako sposób ekspresji postaw temporalnych.

Roczniki Psychologiczne KUL, 5, 115-127.

psychologia czasu, metafory czasu, postrzeganie czasu

Sobol, M.

(2001)

Chwilo trwaj...”. Gestalt, 6, 27-29.

carpe diem,

psychologia czasu, prezentystyczna orientacja temporalna

Masiak, E.

(2000)

Przynależność do Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny (ISKCON) a preferencja wartości oraz inne aspekty osobowościowe. Badania nad schizofrenią, 1999/2000,II,2, 407-412.

ISKCON,

osobowość,

preferencja wartości

Masiak-Siudyła, E.

(2004)

Psychospołeczne funkcjonowanie członków wybranych grup religijnych. Badania nad schizofrenią, 2004,V,5, 487-498.

grupy religijne, funkcjonowanie psychospołeczne

Masiak M., Olajossy M., Masiak E., Kochański A., Olajossy-Hilkesberger L.

(2005)

Badanie dynamiki objawów klinicznych wczesnej schizofrenii w pierwszym roku leczenia. Badania nad schizofrenią, 2005,VI,6, 236-243.

wczesna schizofrenia, dynamika objawów klinicznych

Masiak, E.

(2006)

Handicapped Child as a Partner in Creative Musical Interaction: Creative Music Therapy (Nordoff -Robbins Approach). Polish Journal of Environmental Studies, 15 (6B) (2006), 247-250.

creative music therapy, handicapped children

Masiak, E.

(2007)

Experiencing Creativity within Community as Embodiment of Salutogenesis Ideas: Community Music Therapy in Psychiatric Hospital. W: A. Kaczor, A. Borzęcki, M. Iskra (red.), Środowiskowe Żródła Zagrożeń Zdrowotnych: Tom 1. (s.358-361). Lublin: Wydawnictwo Wschód.

music therapy, psychiatry,

salutogenesis

Masiak, E.

(2008)

Active Music Therapy in Adult Psychiatry: from Hospitalization to Community Care. W: A. Vetra i in. (red.), Riga Stradins University Collection of Scientific Papers: Research Articles 2008: Economics, Communication, Politics, Sociology, Social Policy and Social Work, Law (s.137-139). Riga: RSU.

 

active music therapy, psychiatry

Masiak, E.

(2008)

Element autopsychoterapii w strukturze doświadczania muzyki przez artystów muzyków. W: W. Karolak, B. Kaczorowska (red.), Arteterapia w Medycynie i Edukacji (s.137-142). Łódź: Wydawnictwo WSHE.

doświadczanie muzyki,

autopsychoterapia,

artysta muzyk

 

Masiak, E.

(2008)

Kulturocentryczna muzykoterapia improwizacyjna jako strategia promocji zdrowia w lecznictwie psychiatrycznym. W: W. Karolak, B. Kaczorowska (red.), Arteterapia w Medycynie i Edukacji (s.133-136). Łódź: Wydawnictwo WSHE.

muzykoterapia improwizacyjna, psychiatria,

promocja zdrowia

Niemczyk, E.

(2007)

Przewidywanie efektywności własnych działań u osób z wysoką i niską samooceną w zadaniach o różnym stopniu kontrolowalności. Polskie Forum Psychologiczne, 14 (1), 110-125.

samoocena, skuteczność działań

Niewiadomska, I.

(2009)

Troska o rozwój osoby – zadanie dla Służby Więziennej i karanych przestępców. W: P. Marzec, J. Nikołajew (red.), Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II. (s. 299-313). Tomaszów Lubelski-Lublin: KUL.

przestępczość, służba więzienna, osoba

Niewiadomska, I.

(2009)

Doświadczana ocena społeczna jako czynnik warunkujących potencjał poprawczy sprawców przestępstw agresywnych. W: B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.), Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy. Przestępczość nieletnich. (s. 227-240). Kraków: UJ.

 

agresja, przestępstwo, ocena społeczna

Niewiadomska, I.

(2009)

Psychospołeczne uwarunkowania alienacji społecznej byłych więźniów. W: S. Steuden, K. Janowski (red.), Psychospołeczne konteksty doświadczania straty. (s. 151-163). Lublin: KUL.

byli więźniowie, alienacja społeczna

Niewiadomska, I.

(2009)

Osobowościowa odporność na sytuacje trudne jako czynnik konstytuujący bezpieczeństwo publiczne. W: E. Szafrańska, A. Szołtek (red.), Psychologia na rzecz bezpieczeństwa publicznego. (s. 125-136). Szczytno: Wyd. Wyższej Szkoły Policji.

sytuacje trudne, bezpieczeństwo publiczne

Niewiadomska, I.

(2008)

Znaczenie podmiotowych predyktorów poprawy moralnej w kształtowaniu oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób odbywających kary izolacyjne. W: M. Konopczyński, B. Nowak (red.), Zróżnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych. Tradycja -współczesność - perspektywy. (s. 130-147). Warszawa: WSPR „Pedagogium”.

kara izolacyjna, poprawa moralna,

Niewiadomska, I.

(2007)

Kariera przestępcza a subkultury młodzieżowe. W: E. Rusiniak., A. Furgała, K. Świątkowska (red.), Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Działania resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz innych podmiotów współpracujących na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. (s. 118-129). Warszawa: MSWiA, KGP.

subkultury młodzieżowe, kariera przestępcza

Niewiadomska, I.

(2007)

Analiza poczucia sensu życia jako wymiaru doświadczania własnej godności przez nieletnich. W: A. Królikowska, Z. Marek (red.), Refleksje nad godnością człowieka. (s. 75-92). Kraków: WSFP „Ignatianum”, Wyd. WAM.

nieletni, poczucie własnej godności, poczucie sensu życia

Niewiadomska, I.

(2007)

Rola Kościoła w przeciwdziałaniu przestępczości jako przykład obecności kościołów w życiu publicznym. W: E. Wiązowaty (red.), Państwa, kościoły, policje w integrującej się Europie. (s. 107-119). Szczytno: Wyższa Szkoła Policji.

Kościół, przeciwdziałanie przestepczości

Niewiadomska, I., Kalinowski, M.

(2007)

Założenia i realizacja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jako przykład urzeczywistniania idei porządku i bezpieczeństwa w środowiskach akademickich. W: J. Świtka, M. Kuć, G. Gozdór (red.), Społeczno-moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego. (s. 147-158). Lublin: TN KUL.

środowisko akademickie, system bezpieczeństwa

Niewiadomska, I.

(2007)

Osobowościowe uwarunkowania osamotnienia intymnego u młodzieży. W: F. Wawro (red.), Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych. (s. 149-157). Lublin: Wydawnictwo KUL.

osamotnienie intymne, osobowość, młodzież

Niewiadomska, I.

(2006)

Wielowymiarowe skutki niskiego poczucia koherencji u młodzieży. Problemy Higieny i Epidemiologii, t. 87 (1), 37-47.

młodzież, poczucie koherencji

Niewiadomska, I.

(2006)

Resocjalizacja. W: M. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), Leksykon teologii pastoralnej. (s. 733-736). Lublin: TN KUL.

resocjalizacja

Niewiadomska, I.

(2006)

Anonimowi Alkoholicy. W: M. Kamiński, W. Przygoda, M. Fiałkowski (red.), Leksykon teologii pastoralnej. (s. 49-52). Lublin: TN KUL.

alkoholizm, anonimowi alkoholicy

Niewiadomska, I.

(2006)

Kierunki działań profilaktycznych wynikające z diagnozy zagrożeń w środowisku akademickim. Problemy Higieny i Epidemiologii t. 87 (3), 195-204.

diagnoza, środowisko akademickie, profilaktyka

Niewiadomska, I.

(2005)

Poczucie osamotnienia jako osobowościowy czynnik ryzyka korzystania z kultów publiczności. W: W. Nowak, S. Ropiak (red.), Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne. (s. 65-78). Olsztyn: Wyd. UWM.

osamotnienie, kulty publiczności

Niewiadomska, I.

(2005)

Wspieranie rozwoju człowieka. Osamotnieni. W: M. Kalinowski (red.), Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. (s. 189-201). Lublin: Wydawnictwo KUL.

osamotnienie, rozwój

Niewiadomska, I.

(2005)

Znaczenie zmiennych psychologicznych w naruszaniu norm prawa karnego przez nieletnich. Roczniki Nauk Prawnych nr 1, t. XV, 213-232.

nieletni, zmienne psychologiczne

Niewiadomska, I., Rok, K.

(2005)

Przejawy demoralizacji i czynów karalnych u wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Roczniki Teologiczne z. 10, t. LII, 183-197.

wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, demoralizacja

Lelonek, B., Niewiadomska, I.

(2005)

Личностное развитие социально неадаптированной молодежи в ракурсе теории позитивной дезинтеграции К. Домбровского. Качественный анализ эмпирических данных. Человек, культура, общество. Минск БГУ, 177-180.

teoria pozytywnej dezintegracji, osobowość, młodzież niedostosowana społecznie

Niewiadomska, I.

(2005)

Cechy osobowości pogranicznej (borderline) zwiększające ryzyko agresywnych czynów karalnych u młodzieży. W: Świtka J., M. Kuć, Niewiadomska I. (red.), Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. (s. 89-102). Lublin: TN KUL.

osobowość borderline, agresja, młodzież

Niewiadomska, I., Polakiewicz, P.

(2005)

Osobowość sprawcy a popełnianie przestępstwa. W: Świtka J., Kuć M., Niewiadomska I. (red.), Osobowość przestępcy a proces resocjalizacji. (s. 41-65). Lublin: TN KUL.

osobowość, przestępstwo

Niewiadomska, I.

(2005)

Dylematy moralne w wykonywaniu zadań psychologa penitencjarnego. W: J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. (s. 93-105). Lublin: Wydawnictwo KUL.

dylematy moralne, psycholog penitencjarny

Niewiadomska, I., Wałejsza, A.

(2005)

Preferencja stylu życia jako sposobu realizacji wartości u recydywistów penitencjarnych. W: J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. (s. 159-173). Lublin: Wydawnictwo KUL.

styl życia, wartości, recydywista

Niewiadomska, I., Polakiewicz, P.

(2005)

Niektóre etyczne problemy procesu resocjalizacji. W: J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji. (s. 229-239). Lublin: Wydawnictwo KUL.

problemy etyczne, resocjalizacja

Pietruszka, M., Niewiadomska, I.

(2005)

Чувство когерентности у бездомных и людей с домом. Человек, культура, общество. Минск БГУ, 153-154.

poczucie koherencji, bezdomność

Niewiadomska, I., Szczygielska, M.

(2005)

Funkcjonowanie rodziców stosujących przemoc wobec dzieci w sytuacjach stresowych. W: S. Steuden, M. Ledwoch (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka chorego. (s. 107-120). Lublin: TN KUL.

przemoc wobec dzieci, stres

Kalinowski, M., Niewiadomska, I.

(2005)

Ogólnopolska sieć uczelni wolnych od uzależnień” – program zintegrowanej profilaktyki uzależnień w środowiskach akademickich. Problemy Higieny i Epidemiologii t. 86 (2), 1-10.

program profilaktyczny, środowisko akademickie, Ogólnopolska sieć uczelni wolnych od uzależnień

Kalinowski, M., Niewiadomska, I.

(2005)

Integracja profilaktyki w szkołach wyższych. „Remedium(nr specjalny - listopad) PARPA 2005, 18-19.

profilaktyka, szkoły wyższe

Niewiadomska, I.

(2005)

Wspieranie rozwoju człowieka. Młodzież. W: M. Kalinowski (red.), Wzrastanie człowieka w godności, miłości i miłosierdziu. (s. 165-178). Lublin Wyd. KUL.

rozwój, młodzież

Niewiadomska, I., Markiewicz, R.

(2004)

Nasilenie psychologicznego syndromu agresji jako czynnik ryzyka czynów karalnych popełnianych przez nieletnich. W: M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. (s. 147-166). Lublin: TN KUL.

nieletni, agresja, czyn karalny

Niewiadomska, I.

(2004)

Poczucie wsparcia rodzinnego u nieletnich popełniających czyny karalne. Roczniki Teologiczne, z. 10, Nauki o Rodzinie: TN KUL, 199-215.

nieletni, wsparcie, rodzina

Niewiadomska, I.

(2004)

Послення страху перед майбутнiм у польской та украинской молодi. Психологiчнi Перспективи. Psychological Prospects nr 6, 11-22.

lęk, przyszłość, młodzież ukraińska i polska

Niewiadomska, I.

(2004)

Opinie skazanych dotyczące kary pozbawienia wolności. W: M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. (s. 317-332). Lublin: TN KUL.

kara pozbawienia wolności, skazany

Niewiadomska, I.

(2004)

Zapobieganie czynnikom wywołującym stres jako strategia wzmacniająca poczucie godności osobistej personelu więziennego. W: J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska. (red.), Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność resocjalizacji. (s. 107-122). Lublin: Wydawnictwo KUL 2004.

stres, godność osobista, personel więzienny

Markiewicz, R., Niewiadomska, I.

(2004)

Możliwości i ograniczenia badań osobowości sprawców zabójstw. W: M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. (s. 169-192). Lublin: TN KUL.

zabójca, badanie osobowości

Niewiadomska, I.

(2003)

Rola wparcia we wczesnej i ustawicznej fazie procesu zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu. W: J. Kułakowski, I. Antolak-Kułakowska (red.), Człowiek a uzależnienia, t. 2, (s. 13-22). Lublin: Stowarzyszenie SPES VITAE.

alkoholizm, wsparcie

Niewiadomska, I.

(2003)

The Role of Support in The Early Phases of The People Sedated to Alcohol. W: J. Kułakowski, I. Antolak-Kułakowska (red.), Człowiek a uzależnienia, t. 2, (s. 23-31). Lublin: Stowarzyszenie SPES VITAE.

alkoholizm, wsparcie

Niewiadomska, I.

(2003)

  • Biologiczna koncepcja stresu. W: T. Marcinkowski (red.), Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. (s. 50-55). Warszawa: PZWL.

stres, biologia

Niewiadomska, I.

(2003)

  • Rola stresu w niektórych zaburzeniach czynnościowych. W: T. Marcinkowski (red.), Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. (s. 55-59). Warszawa: PZWL.

stres, zaburzenia czynnościowe

Kolarczyk, E., Niewiadomska, I., Łyszczarz, J.

(2003)

  • Stres w zawodach medycznych. T. Marcinkowski (red.), Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. (s. 62-87). Warszawa: PZWL.

stres, zawód medyczny

Niewiadomska, I.

(2003)

Znaczenie grup nieformalnych w kształtowaniu zachowań dewiacyjnych młodzieży. W: M. Łucek (red.), W sztafecie pokoleń. Historia i bieżące zadania harcerstwa. (s. 88-118). Lublin: Wydawnictwo Sigillum,.

grupy nieformalne, dewiacja, młodzież

Niewiadomska, I.

(2002)

Czynniki osobowościowe zwiększające ryzyko zachowań autodestrukcyjnych wśród młodzieży. W: J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii. (s. 145-153). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

osobowość, zachowania autodestrukcyjne, młodzież

Niewiadomska, I.

(2002)

Reakcje na stres alkoholików pijących i alkoholików we wczesnej fazie abstynencji. W: L. Kułakowski, I. Antolak-Kułakowska (red.), O godność osoby ludzkiej. (s. 219-239). Radom: „Spes Vitae”.

stres, alkoholizm, abstynencja

Niewiadomska, I.

(2002)

Dlaczego ludzie uzależniają się od alkoholu? W: Alkohol, Alkoholizm i Ja. (s. 5-25). Lublin: Fundacja Rozwoju KUL.

alkoholizm, przyczyny

Niewiadomska, I.

(2002)

Możliwości rozwoju młodzieży bez sięgania po substancje psychoaktywne. W: M. Tatala, K. Kościelecki (red.), Rozwój osób uzależnionych w procesie zdrowienia. (s.57-78). Zakroczym: PARPA.

rozwój, młodzież, substancje psychoaktywne

Block, B., Niewiadomska, I.

(2002)

  • Giobbe e la sofferenza dell`uomo giusto. Prespettiva Persona nr 39, 17-20.

 

Niewiadomska, I.

(2002)

Radzenie sobie ze stresem przez nieletnich. Roczniki Psychologiczne t. V, (s. 145-159). Lublin: TN KUL.

stres, nieletni

Niewiadomska, I.

(2001)

Postawy ojców warunkujące zjawisko samookaleczania się młodzieży. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza ojcostwa. (s. 569-587). Lublin: TN KUL.

postawy, ojciec, samookaleczanie młodzieży

Niewiadomska, I.

(2001)

Rola wartości w utrzymywaniu abstynencji anonimowych alkoholików. W: Cz. Cekiera, I. Niewiadomska (red.), Profilaktyka uzależnień drogą do wolności człowieka. (s. 165-177). Lublin: TN KUL.

wartości, abstynencja, anonimowi alkoholicy

Block, B., Niewiadomska, I.

(2001)

  • Dynamika systemu wartości u osób chorych na raka w stanie terminalnym. W: J. Kolbuszewski (red.), Problemy współczesnej tanatologii. (s. 451-461).Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

system wartości, choroba nowotworowa, faza terminalna

Block, B., Niewiadomska, I.

(2001)

  • Promiena sistema vrijednosti u Bolestami koje prijete źivotu (zasnovano na analizi Knjige o Jobu). Bilten za Palijativnu Medicinu nr 11, 28-31.

 

Block, B., Niewiadomska, I.

(2001)

  • Az ertekrendszer atalakulasa a halalos betegsegben (Job konyvenek elemzese alapian). KHARON, Thanatologiai Szemle, 4, 2001, 27-39.

 

Niewiadomska, I.

(2001)

NIE PALĘ! Rola szkoły w kształtowaniu postawy młodzieży wobec palenia tytoniu. W: Cz. Cekiera, Zatoński (red.), Palenie tytoniu: wolność czy zniewolenie. (s. 197-225). Lublin: TN KUL.

palenie tytoniu, szkoła, młodzież

Block, B., Niewiadomska, I.

(2000)

  • Cierpienie w śmiertelnej chorobie a dynamika zmian w systemie wartości. psychologiczna analiza Księgi Hioba. W: J. Kolbuszowski (red.), Problemy współczesnej tanatologii. (s. 11-18). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

choroba śmiertelna, system wartości, Księga Hioba

Niewiadomska, I.

(2000)

Rodzice i dzieci: jak mogą pomagać sobie nawzajem w sytuacjach trudnych? W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. (s. 195-214). Lublin: TN KUL 2000.

rodzice, dzieci, sytuacje trudne

Niewiadomska, I.

(1999)

The psychological pain experience of multidimensional phenomen of loneliness. Wisnik Psychicznogo Zdorowia (Ukraina, Odessa), 3, 28-30.

ból psychologiczny, osamotnienie

Niewiadomska, I.

(1999)

Udręczone macierzyństwo: specyfika funkcjonowania kobiet w rodzinie z problemem alkoholowym. W: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza macierzyństwa. (s. 303-315). Lublin: RW KUL.

macierzyństwo, kobiety, problem alkoholowy

Niewiadomska, I.

(1998)

  • Czynniki wywołujące poczucie osamotnienia u chorych na schizofrenię. W: P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski (red.), Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. (s. 343-352). Lublin: RW KUL.

Osamotnienie, schizofrenia

Niewiadomska, I.

(1997)

Analiza osobowościowych przyczyn osamotnienia w świetle teorii atrybucji B. Weinera. W: P. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. (s. 177-191). Lublin: TN KUL.

Osamotnienie, osobowość, teoria atrybucji B. Weinera

Niewiadomska, I.

(1997)

Analiza zjawiska osamotnienia w świetle teorii dezintegracji pozytywnej. W: Cz. Cekiera, I. Niewiadomska (red.), Rozwój osoby w teorii dezintegracji pozytywnej. (s. 69-88). Lublin: TN KUL.

Osamotnienie, dezintegracja pozytywna

Niewiadomska, I.

(1996)

Zjawisko subkultur młodzieżowych jako skutek wadliwej socjalizacji i obronnej adaptacji jednostki. W: E. Januszewska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. (s. 105-124). Lublin: TN KUL.

Subkultury, adaptacja jednostki, młodzież

Niewiadomska, I.

(1995)

Przyczyny lęku schizofrenicznego w koncepcji S. Mednicka. W: W. Tłokiński (red.,. Lęk- zjawisko umotywowane. (s. 142-148). Warszawa.

Lęk schizofreniczny, koncepcja Mednicka

Oleś P.

(1991)

Próby integracji nomotetycznego i idiograficznego stylu badań w psychologii osobowości. W: A. Januszewski, T. Witkowski, Z. Uchnast (red.), Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Vol. 5, s. 73-82). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Badania, nomotetyczne, idiograficzne

Juros A., Oleś P.

(1992)

Analiza porównawcza zmiennych egzystencjalnych mierzonych Kwestionariuszem do Badania Kryzysu w Wartościowaniu (KKW) i Skalą Niepokoju Egzystencjalnego (SNE). W: S. Steuden (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej (s. 113-125). Lublin: Katedra Psychologii Klinicznej i Osobowości KUL.

Kryzys w wartościowaniu, niepokój egzystencjalny

Oleś P.

(1992)

Zjawisko kryzysu psychicznego. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Vol. 6, s.397-422). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Kryzys, osobowość

Juros A., Oleś P.

(1993)

Struktura czynnikowa i skupieniowa Testu Przymiotnikowego ACL H. G. Gougha i A. B. Heilbruna (Przydatność dla diagnostyki psychologicznej). Brzeziński, E. Hornowska (red.), Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej (s. 171-201). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

ACL, osobowość

Oleś P., Juros A., Oleś M., Wujec Z.

(1993)

Psychologiczne i psychometryczne aspekty klasyfikowania profili osobowości przy pomocy hierarchicznej analizy skupień. W: E. Aranowska (red.), Psychologia Matematyczna. Wybrane zagadnienia metodologii badań w psychologii (Vol. 5, s. 73-98). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Analiza skupień, osobowość, profil osobowości

Oleś P.

(1994)

Kryzysy wartości. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Vol. 7, s. 85-100). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Kryzys, wartości

Oleś P.

(1994)

Wielka Piątka - w badaniach polskich? W: A. Falkowski, P. Francuz (red.), Psychologia Matematyczna. Model, badanie, eksperyment, analiza danych (Vol. 6, s. 67-82). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Wielka piątka, osobowość

Oleś P., Hermans H. J. M.

(1994)

The objective values from the personal valuation perspective. W: A. Biela, L. Pawłowski and Ass. (red.), Protection of environment: Mental changes and social integration perspective (157-164). Lublin: Politechnika Lubelska.

Values, personal meanings

Oleś P.

(1996)

Z problematyki interwencji kryzysowej i radzenia sobie ze stresem. W: A. Januszewski, P. Oleś, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Vol. 8, s. 249-265). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Kryzys, radzenie sobie, stres

Oleś P.

(1999)

Poczucie tożsamości a funkcjonowanie "systemu ja" w okresie dorastania. W: T. Rzepa (red.), W poszukiwaniu tożsamości (s. 25-38). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

System Ja, adolescencja, tożsamość

Oleś P.

(2000)

Odkrywanie znaczeń według metody Konfrontacji z Sobą H. J. M. Hermansa. W: M. Straś-Romanowska (red.). Prace Psychologiczne LIII. Metody jakościowe w psychologii współczesnej (s. 105-113). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konfrontacja z sobą, znaczenia osobiste

Oleś P., Oleś M.

(2001)

Psychologia osobowości: bilans, perspektywy, wyzwania. W: P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski (red.), Studia z Psychologii w KUL (Vol.10. s. 393-398). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 

osobowość

Błaszczak W., Oleś P.

(2002)

Badanie zmian w systemie znaczeń osobistych metodą Konfrontacji z sobą. W: D. Kubacka-Jasiecka (red.), Człowiek wobec zmiany: Rozważania psychologiczne (s. 53-66). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konfrontacja z sobą, znaczenia osobiste, zmiana

Oleś P.

(2002)

Jakość życia w zdrowiu i chorobie. W: P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski (red.), Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia (s. 37-42). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Jakość życia, zdrowie, choroba

Oleś P.

(2002)

Radzenie sobie ze stresem i depresja a jakość życia w chorobie. W: P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski (red.), Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia (s. 139-152). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Jakość życia, radzenie sobie, Zaburzenia widzenia

Oleś P. K.

(2002)

Rozwój osobowości. W: B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, T. 3 Rozwój funkcji psychicznych (s. 131-177). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Osobowość, rozwój

Oleś P.

(2002)

W kierunku granic poznania psychologicznego i ingerencji w psychikę. W: B. Chyrowicz SSpS (red.), Etyczne aspekty ingerowania w ludzką psychikę (s. 9-36). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Etyka, psychologia

Oleś P., Oleś M.

(2002)

Poczucie jakości życia u pacjentów chorych na zaćmę. W: P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski (red.), Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia (s. 101-119). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Jakość życia, Zaburzenia widzenia, zaćma

Oleś P., Steuden S., Toczołowski J.

(2002)

W kierunku wyjaśniania psychologicznego funkcjonowania osób z zaburzeniami widzenia. W: P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski (red.), Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia (s. 191-213). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Jakość życia, Zaburzenia widzenia

Oleś P., Baranowska M.

(2003)

Przełom połowy życia u kobiet. W: J. Meder (red.), Problemy zdrowia psychicznego kobiet (s. 151-160). Warszawa: Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kryzys połowy życia, kobiety

Oleś P. K., Hermans H. J. M.

(2003)

Values assessment. W: R. Fernández-Ballesteors (red.), The encyclopedia of psychological assessment (Vol. 2, s. 1082-1088). London: Sage Publications.

Values, assessment

Oleś P.

(2004)

Konstruowanie autonarracji - refleksja teoretyczna. W: E. Dryll, A. Cierpka, (red.), Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne (s. 191-205). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Autonarracja

Oleś P.

(2004)

Niektóre dylematy biegłego psychologa. W: M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna (s. 193-207). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Opiniowanie

Oleś P. K.

(2004)

Perspektywa integracji nauki o osobowości czy metateoria? W: Z. Chlewiński, A. E. Sękowski (red.), Psychologia w perspektywie XXI wieku (s. 143-164). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Osobowość, integracja

Oleś P., Borawski D.

(2005)

Kryzysu wieku średniego - w kierunku ujęcia dialogowego. W: W. Badura-Madej, K. Minkiewicz (red.), Zeszyty Interwencji Kryzysowej (8/2005, s. 45-63). Kraków: Stowarzyszenie Interwencji i Pomocy Psychologicznej VIVOS VOCO.

Dialogowe Ja, kryzys połowy życia, bilans

Oleś P., Puchalska-Wasyl M.

(2005)

Tożsamość narracyjna czy Ja polifoniczne? W: E. Chmielnicka-Kuter, M. Puchalska-Wasyl (red.), Polifonia osobowości. Aktualne problemy psychologii narracji. (s. 51-64). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Tożsamość, dialogowe Ja, narracja

Steuden S., Oleś P.

(2005)

Oddziaływania zwiększające poczucie jakości życia u pacjentów z zaburzeniami widzenia. W: A. Bańka (red.), Psychologia jakości życia (s. 219-238). Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.

Jakość życia, zaburzenia widzenia,

Terapia

Oleś P.K.

(2005)

The dialogical self: Cognitive inspirations and preliminary results. W: P.K. Oleś, H. J. M. Hermans (red.), The dialogical self: Theory and research (s. 169-182). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dialogical self, Theory,

Research

Oleś P., Batory A.

(2006)

Metodologiczne problemy badania wartości. W: W. Furmanek (red.), Z badań nad wartościami w pedagogice (s. 39-47). Rzeszów: Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wartości, metodologia

Oleś P.

(2006)

Co warto wiedzieć przed obroną pracy doktorskiej? W: J. Brzeziński, J. Siuta (red.), Metodologiczne i statystyczne problemy psychologii (s. 205-217). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Praca naukowa, doktorat

Oleś P.

(2007)

Poczucie godności – teoria i badania. W: A. Królikowska, Z. Marek, SJ (red.), Refleksje nad godnością człowieka (s. 119-127). Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM.

Godność, osobowość

Oleś P.

(2007)

Inspiracje Carla G. Junga dla badań nad rozwojem osobowości po ‘połowie życia’. W: K. Węgłowska-Rzepa, D. Frederiksen (red.), Między świadomością a nieświadomością (s. 159-172). Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Osobowość, Jung, połowa życia

Oleś P.

(2007)

Psychologia osobowości według Profesor Zenomeny Płużek. W: S. Steuden, P. Oleś (red.), Życie jako zadanie. O Zenomenie Płużek (s. 25-34). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Osobowość, Płużek

Oleś P. K.

(2008)

Autonarracyjna aktywność człowieka. W: B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro (red.), Narracja. Teoria i praktyka (s. 37 - 52). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autonarracja, motyw, wartościowanie

Oleś P. K.

(2008)

Co psychologowie wiedzą o naturze człowieka. W: J. M. Brzeziński, L. Cierpiałkowska (red.), Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki (s. 347-364). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Natura ludzka, osobowość

Oleś P.

(2008)

Człowiek w świecie, czyli o zależności od doświadczenia i kreowaniu doświadczeń. W: A. Zeidler-Janiszewska, R. Nycz (red.), Nowoczesność jako doświadczenie: dyscypliny-paradygmaty-dyskursy (s. 60-76). Warszawa: Wydawnictwo SWPS „Academica”.

Doświadczenie, osobowość

Oleś P. K.

(2008)

O różnych rodzajach tożsamości oraz ich stałości i zmianie. W: P. K. Oleś, A. Batory (red.), Tożsamość i jej przemiany a kultura (s. 41-84). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Tożsamość, osobowość

Oleś P. K., Drat-Ruszczak K.

(2008)

Osobowość. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik Akademicki (T. 1., s. 651-764). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 

Osobowość, teoria

Oleś P. K.

(2009)

Dialogowość wewnętrzna jako właściwość człowieka. W: J. Kozielecki (red.), Nowe idee w psychologii. (s. 216-235). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dialogowe Ja, wewnętrzne dialogi, osobowość

Oleś P., Oleś M.

(1981)

Zagadnienie wartości w psychologii humanistycznej A. H. Maslowa i C. R. Rogersa. Roczniki Filozoficzne, z.4 Psychologia, 29, 141-161.

Wartości, osobowość

Oleś P.

(1983)

System klaryfikacji wartości: Założenia, zastosowanie, przegląd niektórych technik. Roczniki Filozoficzne, z.4 Psychologia, 31, 87-105.

Klaryfikacja, wartości

Oleś P.

(1984)

Z zagadnień "psychologii wartości". Roczniki Filozoficzne, z.4 Psychologia, 32, 67-95.

Wartości, osobowość

Grygielski M., Januszewska E., Januszewski A., Juros A., Oleś P.

(1984)

Meaning in life and hopelessness: Interrelationships and intergroup differences. Polish Psychological Bulletin, 15, 277-284.

 

Meaning in life, hopelessness

Oleś P., Juros A.

(1985-86)

Symptom poczucia beznadziejności w kognitywno-afektywnej teorii depresji A. T. Becka: Skala "Hopelessness" - polska adaptacja. Summarium, 34-35, 289-298.

Beznadziejność, depresja, skala HS

Oleś P.

(1987-88)

Konfrontacja z Sobą H. J. Hermansa: Terapeutyczno-diagnostyczna metoda poznawania siebie i badania relacji między wartościowaniem a uczuciami. Roczniki Filozoficzne, z.4 Psychologia, 35-36, 85-110.

Konfrontacja z sobą,

wartościowanie

Oleś M., Oleś P.

(1989-90)

Test Przymiotnikowy Gougha i Heilbruna a Kwestionariusz Osobowości Cattella 16PF: Analiza współzależności. Roczniki Filozoficzne, z. 4. Psychologia, 37-38, 173-188.

ACL, Cattell 16PF, osobowość

Oleś P., Płużek Z.

(1990)

Osobowość a system akceptowanych wartości - analiza zależności. Przegląd Psychologiczny, 33, 313-324.

Wartości, osobowość

Płużek Z., Oleś P.

(1990)

Struktura czynnikowa wartości akceptowanych przez studentów. Przegląd Psychologiczny, 33, 151-163.

Wartości, struktura czynnikowa

Oleś P. K.

(1991)

Value crisis: Measurement and personality correlates. Polish Psychological Bulletin, 22, 53-62.

Value crisis, VCQ, personalisty

Oleś P.

(1993)

Zagadnienie stresu, kryzysu i radzenia sobie. Roczniki Filozoficzne, z.4. Psychologia, 41, 5-18.

Kryzys, stres, radzenie sobie

Hermans H. J. M., Oleś P.

(1994)

The personal meaning of values in a rapidly changing society. Journal of Social Psychology, 134, 569-579.

Personal meanings, values, social change

Nosal C., Oleś P.

(1994)

Diagnostyczna wartość pomiaru orientacji temporalnych dla wskaźników kryzysu wartościowania. Przegląd Psychologiczny, 37, 525-537.

Kryzys, wartości, orientacja temporalna

Oleś P.

(1994)

Konstrukcja Kwestionariusza do badania Kryzysu Połowy Życia: Założenia a fakty empiryczne. Przegląd Psychologiczny, 37, 159-166.

Kryzys połowy życia,

KKPŻ, pomiar

Oleś P., Hermans H. J. M.

(1995)

The objective values from the personal valuation perspective during the changes in society. Journal for Mental Changes, 1, 113-122.

Values, personal meanings

Oleś P.

(1995)

Kryzys połowy życia u mężczyzn a radzenie sobie ze stresem. Roczniki Filozoficzne, z. 4. Psychologia, 43, 91-110.

Kryzys połowy życia, radzenie sobie

Hermans H. J. M., Oleś P.

(1996)

The personal meaning of values: Continuity-discontinuity of value experience. Polish Psychological Bulletin, 27, 4, 301-317.

Values, personal meanings, continuity

Hermans H. J. M., Oleś P. K.

(1996)

Value crisis: Affective organization of personal meanings. Journal of Research in Personality, 30, 457-482.

Value crisis, personal meanings, affect

Masiak M., Kopacz G., Oleś P., Welcz H.

(1998)

Assessing the egograms of neurotic patients during psychotherapy. Transactional Analysis Journal, 28, 168-170.

Egogram, neurosis, psychotherapy

Hermans H. J. M., Oleś P. K.

(1999)

Midlife crisis in men: Affective organization of personal meanings. Human Relations, 52, 1403-1426.

Midlife crisis, personal meanings, affect

Oleś P. K.

(1999)

Towards a psychological model of midlife crisis. Psychological Reports, 84, 1059-1069.

 

Oleś P.

(2000)

Kontrowersje wokół "Wielkiej Piątki". Czasopismo Psychologiczne, 6, 7-18.

Wielka piątka, osobowość, kontrowersje

Oleś P. K.

(2001)

W kierunku integracji nauki o osobowości. Roczniki Psychologiczne, 4, 193-214.

Osobowość, integracja, metateoria

Oleś P., Toczołowski J., Oleś M., Klonowski P.

(2001)

Poczucie jakości życia u pacjentów z kataraktą i jaskrą. Sztuka Leczenia, 7, 27-32.

Jakość życia, katarakta

Toczołowski J., Oleś P., Zagórski Z., Szymona K., Baltaziak L., Rymgayłło-Jankowska B.

(2001)

Badania poczucia zmiany koncepcji siebie u pacjentów po keratotomii radialnej. Klinika Oczna, 103 (1), 35-38.

Koncepcja siebie, keratotomia radialna, zmiana

Toczołowski J., Oleś P., Zagórski Z., Szymona K., Baltaziak L., Rymgayłło-Jankowska

(2001)

The sense of self-concept change in patients after radial keratotomy. Journal of Refractive Surgery, 17, 134-137.

Self-concept, radial keratotomy, change

Oleś P.

(2002)

Z badań nad wartościami i wartościowaniem: niektóre kwestie metodologiczne. Roczniki Psychologiczne, 5, 53-75.

Wartości, wartościowanie,

metodologia

Oleś P., Kowalczyk M.

(2004)

Przełom „połowy życia” u kobiet i mężczyzn: implikacje dla wieku średniego i starszego. Lęk i Depresja, 9, 57-68.

Kryzys połowy życia,

osobowość

Oleś P.

(2003)

Zmiany i rozwój osobowości w okresie średniej dorosłości. Kolokwia Psychologiczne, 11, 77-95.

Osobowość, rozwój, zmiana

Oleś P.

(2004)

Niespójność osobowości – wartość adaptacyjna. Kolokwia Psychologiczne, 12, 70-90.

Osobowość, spójność wewnętrzna

Oleś P.

(2005)

Zjawiska dialogowe – od wpływu społecznego po aktywność wewnętrzną. Przegląd Psychologiczny, 48, 11-18.

Dialogowe Ja, dialog wewnętrzny

Oleś P. K.

(2006)

Kilka dobrych powodów, dla których warto zajmować się nauką. Roczniki Psychologiczne, 9, 267-269.

Nauka, etyka

Oleś P. K.

(2007)

O etycznych i nieetycznych obrzeżach uprawiania nauki. Nauka, 4, 19-34.

Etyka, nauka

Puchalska-Wasyl M., Chmielnicka-Kuter E., Oleś P. K.

(2008)

From internal interlocutors to psychological functions of dialogical activity. Journal of Constructivist Psychology, 21, 239–269.

 

Dialogical self, inner dialogues, dialogicality

Oleś P. K.

(2009)

Czy głosy umysłu da się mierzyć? Skala Wewnętrznej Aktywności Dialogowej (SWAD). Przegląd Psychologiczny, 52, 37-50.

Dialogowe Ja, SWAD,

pomiar

Oleś P. K., Batory A., Buszek M., Chorąży K., Dras J., Jankowski T., Kalinowska I., Kubala D., Parzych J., Sadowski S., Sosnowska K., Talik W., Wróbel M.

(2010)

Wewnętrzna aktywność dialogowa i jej psychologiczne korelaty. Czasopismo Psychologiczne, 16, 113-127.

Dialogowe Ja, osobowość, SWAD

Poniatowska J.

(2005)

Czy istnieje związek między obrazem siebie a znaczeniem nadawanym doświadczeniom udzielania pomocy. W: Chmielnicka-Kuter i M. Puchalska-Wasyl (red.), Polifonia osobowości: Aktualne problemy psychologii narracji (s. 333-344). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Obraz siebie; doświadczenia udzielania pomocy; wartościowanie

Popielski, K.

(1971)

Rola „sensu i wartości życia” w etiologii nerwicy noogennej w ujęciu V.E. Frankla. W: Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL, Nr.19. (s.27-29). Lublin: Wyd. TN KUL.

 

Popielski, K.

(1972)

Rola idei wiodącej w procesie integracji osobowości. Summarium 2, 253-258.

 

Popielski, K.

(1977)

V.E. Frankl: Analiza egzystencjalna i logoterapia. Zeszyty Naukowe KUL, 2 (78), 63 – 77.

 

Popielski, K.

(1982)

Miejsce i znaczenie analizy egzystencjalnej i logoterapii. Zdrowie Psychiczne, 1-2, 5-16.

 

Popielski, K.

(1982)

Metody badania frustracji egzystencjalnej i nerwicy egzystencjalnej stosowane w logoterapii. Zdrowie Psychiczne, 1-2, 72-91.

 

Popielski, K.

(1984/1985)

Problematyka przystosowania. W: Wykłady z psychologii w KUL (s.299-319). Lublin: RW KUL.

 

Popielski, K.

(1989)

Kategoria „nie jestem” jako wymiar bycia i sposób doświadczania siebie. Zdrowie Psychiczne, 1-2, 45-69

 

Popielski, K.

(1994)

Laudacja wygłoszona z okazji nadania tytułu Honoris causa KUL Prof. Dr. V. E. Franklowi. Lublin 23 V 1994. Roczniki Filozoficzne, t. XLII, z.4, 9-12.

 

Popielski, K.

(1994)

W kierunku psychoterapii „o ludzkim obliczu”: logoterapia i nooterapia. Roczniki Filozoficzne, t. XLII, z.4, 13-31.

 

Popielski, K.

(1998)

Fenomen religijności człowieka a noetyczny wymiar egzystencji. Zeszyty Naukowe KUL, 41(3-4), 49-63.

 

Popielski, K.

(1999)

Noopsychosomatyka: propozycja nowego podejścia terapeutycznego. Przegląd Psychologiczny, 42 (4), 17-41.

 

Popielski, K., Happach, M., Krzemińska-Dąbrowska, I., Moskalewicz, B., Świerkocka, K.

(2000)

Bóle krzyża u pracowników bankowych. Analiza psychologiczna i uwarunkowania społeczne. Reumatologia, 38 (1), 59-66.

 

Popielski, K.

(2005)

Psychologiczne aspekty doświadczania schorzeń reumatycznych. Reumatologia, 3, 160-165.

 

Popielski, K.

(2008)

Noetyczne jakości życia i ich znaczenie w procesie „bycia i stawania się” egzystencji. Chowanna. Czasopismo Pedagogiczne, 30 (1), 9-25.

 

Popielski, K.

(1987)

Logoteoria i logoterapia w kontekście psychologii współczesnej. W: K. Popielski (red.), Człowiek - pytanie otwarte (s. 27-66). Lublin: RW KUL.

 

Popielski, K., Wolicki, M.

(1987)

Antropologiczno - filozoficzne podstawy analizy egzystencjalnej i niektóre jej aplikacje do teorii osobowości. W: K. Popielski (red.), Człowiek - pytanie otwarte (s. 101-106). Lublin: RW KUL.

 

Popielski, K.

(1987)

Sens” i „wartość” życia jako kategorie antropologiczno-psychologiczne. W: K. Popielski (red.), Człowiek - pytanie otwarte (s. 107-140). Lublin: RW KUL.

 

Popielski, K.

(1987)

Testy egzystencjalne: metody badania frustracji egzystencjalnej i nerwicy noogennej. W: K. Popielski (red.), Człowiek - pytanie otwarte (s. 237-261). Lublin: RW KUL.

 

Popielski, K.

(1987)

Elementy poradnictwa psychologicznego i psychoterapii egzystencjalno-kognitywnej. W: K. Popielski (red.), Człowiek - pytanie otwarte (s. 289 – 312). Lublin: RW KUL.

 

Popielski, K.

(1989)

Koncepcja logoteorii V. E. Frankla i jej znaczenie w poradnictwie psychologiczno – pastoralnym. W: Z. Chlewiński (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej (s. 69 – 101). Lublin.

 

Popielski, K.

(1992)

O problemach psychoterapii. W: A. Biela, Cz. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii (s. 651-652). Lublin.

 

Popielski, K.

(1992)

Egzystencjalno – poznawcza orientacja w psychoterapii i poradnictwie psychologicznym. W: A. Biela, Cz. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii (s. 683-694). Lublin.

 

Popielski, K.

(1992)

Problemy diagnozy w poradnictwie psychologicznym i logoteraupetycznym. W: A. Biela, Cz. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii (s. 695 – 705). Lublin.

 

Popielski, K.

(1993)

Poradnictwo psychologiczne noetycznie zorientowane w: A. Kargulowa (red.), Poradnictwo w okresie transformacji kulturowej (s.49-62). Wrocław.

 

Popielski, K.

(1995)

Zdrowie jako kategoria antropologiczno-egzystencjalna. W: Z. Czaplicki, W. Muzyka (red.), Styl życia a zdrowie (s. 9-18). Olsztyn: PTP.

 

Popielski, K.

(1996)

Pytanie o człowieka. W: K. Popielski (red.), Człowiek – wartości - sens (s. 15-21). Lublin: RW KUL.

 

Popielski, K.

(1996)

Człowiek: egzystencja podmiotowo-osobowa. W: K. Popielski (red.), Człowiek – wartości - sens (s.25-47). Lublin: RW KUL.

 

Popielski, K.

(1996)

Psychologiczno-egzystencjalna interpretacja problematyki sensu i sensowności. W: K. Popielski (red.), Człowiek – wartości - sens (s.49-54). Lublin: RW KUL.

 

Popielski, K.

(1996)

Doświadczanie sensu i jego znaczenie dla egzystencji. W: K. Popielski (red.), Człowiek – wartości - sens (s.55-60). Lublin: RW KUL.

 

Popielski, K.

(1996)

Wartości i ich znaczenie w życiu ludzi. W: K. Popielski (red.), Człowiek – wartości - sens (s.61-69). Lublin: RW KUL.

 

Popielski, K.

(1996)

Miejsce i znaczenie wartości w procesie bycia i stawania się człowieka (VIII tez do dyskusji). W: K. Popielski (red.), Człowiek – wartości - sens (s.71-76). Lublin: RW KUL.

 

Popielski, K.

(1996)

Koncepcja człowieka i jej znaczenie dla psychoterapii i poradnictwa – propozycje K.Wojtyły i V.E.Frankla. W: K. Popielski (red.), Człowiek – wartości - sens (s.395-405). Lublin: RW KUL.

 

Popielski, K.

(1996)

Aktywność podmiotowo-osobowa – dynamika i rozwój egzystencji. W: K. Popielski (red.), Człowiek – wartości - sens (s.443-447). Lublin: RW KUL.

 

Popielski, K.

(1997)

Emocje i uczucia w strukturze osobowości. W: W. Szewczyk (red.), Świat ludzkich uczuć (s. 11-22). Tarnów: Wyd. Biblios.

 

Popielski, K.

(1997)

Rozwój i destrukcja poczucia sensu życia (interpretacja nooteoretyczna). W: P. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości (s. 57-68). Lublin: TN KUL.

 

Popielski, K.

(1997)

Noo-teoretyczne podstawy opieki paliatywnej. W: B. Block, W. Otrębski (red.), Człowiek nieuleczalnie chory (s.33-37). Lublin: WNS KUL.

 

Popielski, K.

(1997)

Rozwój integralny, aktywność własna i zharmonizowane wychowanie jako ontyczna podstawa rozwoju i zdrowia człowieka. W: Z. Czaplicki, W. Muzyka (red.), Nauki o wychowaniu a promocja zdrowia (s. 16-25). Olsztyn: PBS.

 

Popielski, K.

(1998)

Poczucie sensu życia jako podmiotowo-osobowa potrzeba człowieka W: Z. Machnikowski (red.), Słowo Boga i drogi człowieka (s 253-263). Pelplin: Bernardinum.

 

Popielski, K.

(2001)

W kierunku psychologii podmiotu osobowego. W: K. Popielski (red.), K psychológii osobného subjektu. (W kierunku psychologii podmiotu osobowego) (s.7-10). Trnava – Lublin: Wyd. Uniwersytetu w Trnave.

 

Popielski, K.

(2001)

Podmiot osobowy jako kategoria psychologiczno-egzystencjalna. W: K. Popielski (red.), K psychológii osobného subjektu. (W kierunku psychologii podmiotu osobowego) (s.11-18). Trnava – Lublin: Wyd. UT.

 

Popielski, K.

(2002)

Szkoła jako miejsce bycia i stawanie się człowieka. W: M. Szymański (red.), Dziesięć lat później (s.338-349). Warszawa: Wyd. Żak.

 

Popielski, K.

(2002)

Rodzina – locus sensu. Studia Pelplińskie (wyd. specjalne), t. XXXIII, 511 – 523.

 

Popielski, K.

(2003)

Psychologia ludzkiej egzystencji. W: Nauka a jakość życia. Edukacja w perspektywie stulecia. Studium Vilnense, I (1), 5-7.

 

Popielski, K.

(2003)

Rodzina i szkoła jako środowisko kreowania sensu egzystencjalnego. W: T. Sakowicz, A. Kieszkowska (red.), Miejsce rodziny i szkoły w profilaktyce uzależnień (s.149-161). Kielce: Wyd. Jedność.

 

Popielski, K.

(2004)

Stres pourazowy a noo-logoterapia. W: T. Sakowicz (red.), Rodzina i szkoła wobec przemocy (s.31-42). Kielce: Wyd. Jedność.

 

Popielski, K.

(2005)

Dynamika rozwoju i egzystencji człowieka. W: M. Kalinowski (red.), Wzrastanie człowieka (s. 13-19). Lublin: Wyd. KUL.

 

Popielski, K.

(2005)

Egzystencja: wzrastanie bio-psycho-duchowe. W: M. Kalinowski (red.), Wzrastanie człowieka (s.77-81). Lublin: Wyd. KUL.

 

Popielski, K.

(2008)

Poczucie sensu życia jako doświadczenie egzystencjalnie znaczące i potrzeba rozwojowa. W: M. Dudzikowa, Czerepińska – Walczak (red.), Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty, t. II (s.19-51). Gdańsk: GWP.

 

Popielski, K.

(2008)

Doświadczanie wartości i poczucia sensu życia w rodzinie i szkole. W: R. Wawrzyniak-Beszterda (red.), Życie szkołą (s. 129-152). Poznań: Garmond Oficyna Wydawnicza.

 

Popielski, K., Kowalczyk, E.

(2008)

Wartości w kulturze organizacyjnej firmy. W: K. Popielski (red.), Wartości dla życia. Lublin: Wyd. KUL.

 

Popielski, K., Kozik, M.

(2008)

Style kierowania a hierarchia wartości. W: K. Popielski (red.), Wartości dla życia. Lublin: Wyd. KUL.

 

Popielski, K., Owsiak, W.

(2008)

Noetyczne uwarunkowania strategii korzystania z telewizji.

W: K. Popielski (red.), Wartości dla życia. Lublin: Wyd. KUL.

 

 

Popielski, K., Mamcarz, P.

(2008)

Trauma egzystencjalna. W: K. Popielski (red.), Wartości dla życia. Lublin: Wyd. KUL.

 

Popielski, K., Suchocka, L., Bownik, I.

(2008)

Ocena doznań bólowych osób ze schorzeniami reumatycznymi. W: K. Popielski (red.), Wartości dla życia. Lublin: Wyd. KUL.

 

Popielski, K., Sztembis, R.

(2008)

Zdrowie jako wyjściowa wartość egzystencji. W: K. Popielski (red.), Wartości dla życia. Lublin: Wyd. KUL.

 

Popielski, K., Gonsievski, M.

(2008)

Osobowościowe uwarunkowania zdrowego stylu życia młodzieży akademickiej - ujęcie noo-teoretyczne. W: Popielski K. (2008) Wartości dla życia. Wyd. KUL. Lublin.

 

Popielski, K., Ciepliński, K.

(2008)

Zagadnienie ludzkiej wolności w ujęciu wybranych współczesnych teoretyków myśli psychologicznej. W: K. Popielski (red.), Wartości dla życia. Lublin: Wyd. KUL.

 

 

Popielski, K., Suchocka, L.

(2008)

Czynniki modyfikujące doświadczanie cierpienia u osób w chorobie przewlekłej. W: K. Popielski (red.), Wartości dla życia. Lublin: Wyd. KUL.

 

Popielski,K., Olijniczuk, S.

(2008)

Wartości moralne a poczucie sensu życia. W: K. Popielski (red.), Wartości dla życia. Lublin: Wyd. KUL.

 

Popielski, K.

(1980)

Karol Wojtyła and Logotherapy. The International Forum for Logotherapy. Journal of Search for Meaning, 3, 36 – 37.

 

Popielski, K.

(1980)

Entwicklungsrichtungen und Untersuchungen in der polnischen Persönlichkeitpsychologie. Psychologische Rundschau, Götingen, Toronto, Zürich, 1, 66-69.

 

Popielski, K.

(1980)

Die Bedeutung der „ Leitidee” für den Persönlichkeitsaufbau. Archiv für Religionspsychologie, t.XIV, 61-69.

 

Popielski, K.

(1982)

A General Concept of Humanity and its Meaning for Psychotherapy: The Antropological Philosophy of K. Wojtyła and the Concept of Human Nature in V. E. Frankl. Analecta Frankliana, Berkeley, 55-63.

 

Autor: Łukasz Cięgotura
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2011, godz. 01:27 - Łukasz Cięgotura