Artykuły i rozdziały w książkach

Autor

 

Sadowski, S.

Rok wydania

 

(2006)

Tytuł publikacji

 

Ocena Skali Proaktywności w Karierze Międzynarodowej. Czasopismo Psychologiczne, 12, 2,179-189.

Słowa - klucze

 

Proaktywność; właściwości psychometryczne

Sękowska, Z.

(1953)

Źródła pedagogiki. Roczniki Humanistyczne, t.4, z.3.

 

Sękowska, Z.

(1959)

Pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zeszyty Naukowe KUL, 2.

 

Sękowska, Z.

(1960)

Przedgląd podstawowych poję tyflologicznych. Szkoła Specjalna, 1-2,

 

Sękowska, Z.

(1960)

Przeżycia ociemniałych związane z utratą wzroku. Szkoła Specjalna, nr 4/5.

 

Sękowska, Z.

(1961)

Co to jest pedagogika specjalna i czym się zajmuje. Sprawozdania z czynności wydawniczej i Posiadzeń naukowych KUL, 12.

 

Sękowska, Z.

(1961)

Próba wyjasnienia procesu adaptacji osobistej i społecznej człowieka ociemniałego. Sprawozdania z czynności wydawniczej i Posiadzeń naukowych KUL, 12.

 

Sękowska, Z.

(1962)

Eksperymentalna rewalidacja niewidomych bez rąk. Szkoła Specjalna, nr 3, 135-142.

 

Sękowska, Z.

(1962)

Postęp pedagogiczny w kształceniu niewidomych. Sprawozdania z czynności wydawniczej i Posiadzeń naukowych KUL, 13.

 

Sękowska, Z.

(1962)

Poznawanie świata przez niewidomych i ociemniałych. Sprawozdania z czynności wydawniczej i Posiedzeń naukowych KUL, 13

 

Sękowska, Z.

(1962)

Psychologia w rewalidacji inwalidów. Sprawozdania z czynności wydawniczej i Posiedzeń naukowych KUL, 13.

 

Sękowska, Z.

(1963)

Kompensacja zmysłu wzroku u ludzi ociemniałych. Szkoła specjalna, 3, 115-122.

 

Sękowska, Z.

(1963)

Pedagogika specjalna, jej przedmiot i metody. Sprawozdania TN KUL.

 

Sękowska, Z.

(1963)

Psychologia w rewalidacji inwalidów. Roczniki Filozoficzne, t.11, z.4, 33-43.

 

Sękowska, Z.

(1963)

Sesje pedagogiczne na KUL-u. Zeszyty Naukowe KUL, 2.

 

Sękowska, Z.

(1965)

Ergonomia w rewalidacji inwalidów. Sprawozdania Tow. Naukowego KUL, 16.

 

Sękowska, Z.

(1965)

Próba wyjaśnienia procesu adaptacji osobistej i społecznej człowieka ociemniałego. Sprawozdania z czynności wydawniczej i Posiedzeń naukowych KUL, 2.

 

Sękowska, Z.

(1965)

Synkretyzm w świadomości lingwistycznej dzieci głuchych. Roczniki Filozoficzne, t.13, z.4, 145-154.

 

Sękowska, Z.

(1966)

Badanie psychologiczne słownika dzieci niewidomych. Roczniki Filozoficzne, t.14, z.4, 61-84.

 

Sękowska, Z.

(1966)

Diagnostyka psychopedagogiczna dzieci niedowidzących. Sprawozdania z czynności wydawniczej i Posiedzeń naukowych KUL, 16.

 

Sękowska, Z.

(1966)

Rozwój szkolnictwa dla dzieci słabo widzących. Sprawozdania z czynności wydawniczej i Posiedzeń naukowych KUL, 16.

 

Stepulak, M.

(2002)

Zaufanie jako czynnik osobowego rozwoju człowieka. W: J. Makselon (red.), Studia z psychologii rozwoju (s. 169-181). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

 

Stepulak, M.

(2003)

Problemy etyczno-moralne psychologa reklamy komercyjnej produktów i usług. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 6, 294-302. Łódź: Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania.

 

Stepulak, M.

(2003)

Osoba w wybranych orientacjach współczesnej psychologii. W: T. Rzepa (red.), Na ścieżkach historii psychologii (s. 39-63). Szczecin: AMP.

 

Stepulak, M.

(2003)

Osobowy wymiar małżeństwa kanonicznego jako punkt odniesienia w pracy biegłego psychologa. Jus matrimoniale. Ze studiów nad kościelnym prawem małżeńskim, 8, 179-181.

 

Stepulak, M.

(2005)

Problemy etyczno-zawodowe psychologa klinicznego pracującego z chorymi terminalnie. W: J. Makselon (red.), Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno – pastoralne (s. 77-99). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

 

Stepulak, M.

(2005)

Etyczne problemy badań naukowych we współczesnej psychologii. Annales. Etyka w życiu gospodarczym. Problemy etyczne w procesie edukacji, Tom 8 (2) (s. 77-85). Łódź: Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania.

 

Stepulak, M.

(2005)

Perspektywa temporalna w doświadczaniu dylematu moralnego u psychologów. W: P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.), Studia z Psychologii w KUL. Tom 12. (s. 227-244). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Stepulak, M.

(2006)

Temporal Perspective in the Experience of Moral Dilemmas in Psychologists. W: Z. Uchnast (red.), Psychology of Time. Theoretical and Empirical Approaches (s. 215-230). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Stepulak, M.

(2006)

Etyka zawodowa psychologa jako przedmiot moralnej i duchowej formacji akademickiej. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, Tom 9 (2). Łódź: Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania.

 

Stróżak, P.

(2008)

Mindfulness/mindlessness as a new factor influencing false memories: evidence from imagination inflation and modified premature cognitive commitment study. Polish Psychological Bulletin, 39, 4, 202-208.

http://versita.metapress.com/content/u67x352kn3r79152/?p=adea8797296b479ca9e7cd984c695f9c&pi=3

 

Suchocka, L.

(2001)

Wartości i ich znaczenie dla egzystencji. Psychológia pre bezpečný svet, 304-307.

 

Suchocka, L.

(2001)

Noetyczny wymiar osobowości: analiza badań polsko-słowackich. W: K. Popielski (red.), W kierunku psychologii podmiotu osobowego (s. 37-45).Trnava-Lublin.

 

Suchocka, L.

(2003)

Znaczenie wartości w procesie rozwoju młodzieży studiującej: porównawcze badania polsko-litewskie. W: R. Brazis (red.), Studium Vilnence CD, ISSN 1648-7915, vol 1, op.6. Wyd. Universitas Studiorum Polona Vilnensis. Wilno.

 

Suchocka, L.

(2003)

Analiza bólu i cierpienia w wybranych chorobach przewlekłych. Interpretacja noo-logoteoretyczna. W: J. Stempelová, L. Timulák (red.), Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia. Perspektiva z pohľadu logoterapie (s.141-154). Trnava: Wyd. UT.

 

Suchocka, L.

(2004)

Problemy i zagrożenia egzystencjalne współczesnej młodzieży. Analiza psychologiczna. W: T. Sakowicz (red), Rodzina i szkoła wobec przemocy (s.43-48). Kielce: Wyd. Jedność.

 

Suchocka, L., Jankowska, M.

(2004)

Problemy i zagrożenia egzystencjalne współczesnej młodzieży szkolnej. Analiza pedagogiczna. W: J. Stempelová, L. Timulák (red.), Výzvy pre psychológiu tretieho tisícročia. Perspektiva z pohľadu logoterapie (s. 170-175). Trnava: Wyd. UT.

 

Suchocka, L. Popielski, K., Bownik, I.

(2008)

Ocena doznań bólowych osób ze schorzeniami reumatycznymi. W: K. Popielski (red.), Wartości w życiu i dla życia, t.1 (s.415-431). Lublin: TN KUL.

 

Suchocka, L. Popielski, K.

(2008)

Czynniki modyfikujące doświadczanie cierpienia u osób w chorobie przewlekłej W: K. Popielski (red.), Noo-psychosomatyka: człowiek współczesny: między rozwojem zintegrowanym a dehumanizacją (s.487-497). Lublin: Wyd. KUL.

 

Suchocka, L.

(2010)

Odpowiedzialność jako kategoria zdrowia. Ujecie psychologiczne. W: E. Nanistova (red.), Logoterapia v teorii, vyskume a praxi (s.53-58). Trnava:Wyd. UT.

 

Francuz, P., Szalkowska, A., Szubielska, M.

(2010)

W jaki sposób obraz modyfikuje rozumienie treści telewizyjnych programów informacyjnych? Studia Medioznawcze, 40, 1, 41-53.

 

Francuz, P., Szalkowska, A., Shyerstuk, I.

(2008)

Priming the evaluation of intentions of characters in television news. Journal of Media Psychology, 13, 1, 1-22.

 

Szalkowska, A.

(2008)

Rozumienie niespójnej narracji. W jaki sposób z niespójnego przekazu konstruujemy spójny obraz rzeczywistości? Nowa Polszczyzna, 2, 39-45.

 

Szalkowska, A.

(2008)

Tekst językowy, audycja, film. Nowa Polszczyzna, 4, 37-42.

 

Szalkowska, A.

(2007)

Rozumienie treści komunikatów medialnych w zależności od ich formy, spójności i czasu odtwarzania. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 37-66). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Francuz, P., Szalkowska, A.

(2007)

Strategie budowania umysłowej reprezentacji treści telewizyjnych programów informacyjnych. W: D. Wadowski (red.), Kultura, media, społeczeństwo (s. 345-364). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 

Szalkowska, A., Francuz, P.

(2004)

Torowanie intencji bohaterów wiadomości telewizyjnych: w kierunku rozumienia narracji. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji II (s. 165-191). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Szalkowska, A., Francuz, P.

(2003)

Rozumienie informacji prasowej: badania psychologiczne. Przegląd Psychologiczny, 46, 1, 79-99.

 

Szewczyk, L., Krzaczek E.

(1987)

Nieprawidłowości rozwoju emocjonalnego w okresie dojrzewania u dzieci z zaburzeniami czynnościowymi. Pediatria Polska, 62, 485.

 

Szewczyk, L., Krzaczek E.

(1992)

Nieprawidłowości rozwoju emocjonalnego w okresie dojrzewania u dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi. W: A. Biela, C. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii (s. 843). Lublin: PTP.

 

Szewczyk, L.

(1993)

Lęk a okresy rozwojowe dziecka. W: W. Tłokiński (red.), Lęk - różnorodność przeżywania (s. 72). Warszawa: Arx Regia.

 

Szewczyk, L., Leszczuk, J.

(1996)

Występowanie tendencji depresyjnych u dzieci z moczeniem nocnym. W: E. Januszewska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (s.15-20). Lublin: TN KUL.

 

Skowrońska, M., Szewczyk, L.

(1997)

Sposoby radzenia sobie z bólem u dzieci i młodzieży. W: L.Szewczyk (red.), Radzenie sobie i pomoc innym w zdrowiu i chorobie (s.117-120). Lublin: AM.

 

Kowalczuk, D., Szewczyk, L.

(1997)

Malowanie jako pomoc w rozwoju i radzeniu sobie ze stresem u dzieci. W: L. Szewczyk (red.), Radzenie sobie i pomoc innym w zdrowiu i chorobie (s. 137-142). Lublin: AM. AM Lublin.

 

Szewczyk, L.

(1997)

Reakcje emocjonalne a aktywność katecholaminergiczna u dzieci w sytuacji przewlekłego stresu. Roczniki Filozoficzne, 65,99-107.

 

Szewczyk, L., Krzaczek E.

(1997)

Przejawy mechanizmów autodestrukcyjnych w próbach samobójczych u dzieci. W: P. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości. Lublin: TN KUL.

 

Szewczyk, L.

(1996)

Nieprawidłowości rozwoju emocjonalnego w relacji do okresów rozwojowych dziecka. W: E. Januszewska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (s. 9). Lublin: TN KUL.

 

Szewczyk, L.

(2000)

Zaburzenia psychosomatyczne. W: B. Woynarowska (red.), Zdrowie i szkoła (s. 186-194). Warszawa: PZWL.

 

Szewczyk, L.

(2001)

Psychobiologiczne mechanizmy zaburzeń psychosomatycznych u dzieci i młodzieży. W: L. Szewczyk, A. Kulik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka (s.7-14). Lublin: TN KUL.

 

Skowrońska, M., Szewczyk, L.

(2001)

Percepcje bólu u dzieci i nastolatków z psychogennymi bólami brzucha, bólami głowy. L. Szewczyk, A. Kulik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka (s. 15-26). Lublin: TN KUL.

 

Wiśniowiecka, M., Szewczyk, L.

(2001)

Poczucie osamotnienia u dzieci z otyłością. L. Szewczyk, A. Kulik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka (s. 27-38). Lublin: TN KUL.

 

Kulik A., Szewczyk, L.

(2001)

Uwarunkowania osobowościowe zmęczenia psychicznego u nastolatków w codziennych pozornie bezstresowych sytuacjach życiowych. L. Szewczyk, A. Kulik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka (s. 53-68). Lublin: TN KUL.

 

Szewczyk, L.

(2003)

Psychofizjologiczne mechanizmy funkcjonowania w zdrowiu i chorobie w okresie rozwojowym. W: Z. Juczyński, N. Ogińska- Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki (s.79-90). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Szewczyk, L.

(2003)

Psychofizjologiczne mechanizmy i symptomatologia zaburzeń psychosomatycznych dzieci i młodzieży. W: L. Szewczyk, M. Skowrońska (red.), Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży (s.7-17). Warszawa: Wydawnictwo Emu.

 

Krawczyk, A., Szewczyk, L.

(2003)

Psychofizjologiczne mechanizmy zespołu zmęczenia. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 3,45-48.

 

Talik, E., Szewczyk, L.

(2009)

Stresory specyficzne dla nastolatków w okresie późnej adolescencji. W: L. Szewczyk, E. Talik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Tom X – Psychologia kliniczna nastolatka (s. 17-36). Lublin: TN KUL.

stres, nastolatek, okres dorastania (adolescencja)

Talik, E. , Szewczyk, L

(2008)

Ocena równoważności kulturowej religijnych strategii radzenia sobie ze stresem na podstawie adaptacji kwestionariusza RCOPE - Kennetha I. Pargamenta. Przegląd Psychologiczny, 51 (4), 513-538.

adaptacja testu, religijne radzenie sobie ze stresem

Weinmüller, E., Szewczyk, L.

(2006)

Religious aspects of coping with stress among adolescents from families with alcohol problems. Mental Health, Religion and Culture, 9 (4), 389-400.

religijne radzenie sobie ze stresem, rodzina z problemem alkoholowym

Szewczyk L., Weinmüller E.

(2005)

Religijne aspekty radzenia sobie ze stresem /prace nad polską wersją kwestionariusza RCOPE/. W: M. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Tom VI- Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży (s. 23-40). Lublin: TN KUL.

religijne radzenie sobie ze stresem, adaptacja testu

Szewczyk L. Weinmüller E.

(2005)

Religijne aspekty radzenia sobie ze stresem u nastolatków z rodzin z problemem alkoholowym. W: P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.), Studia z psychologii w KUL, t. XII (s. 103-138). Lublin: Wyd. KUL.

religijne radzenie sobie ze stresem, okres dorastania (adolescencja), rodzina z problemem alkoholowym

Szewczyk L. Weinmüller E.

(2005)

Style radzenia sobie ze stresem u nastolatków z rodzin z problemem alkoholowym. W: S. Steuden, M. Ledwoch (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii kliniczneji osobowości. Problemy człowieka chorego (s. 121-141). Lublin: TN KUL.

radzenie sobie ze stresem, okres dorastania (adolescencja), rodzina z problemem alkoholowym

Talik, E.

2009)

Jak trwoga, to do Boga! O religijnym radzeniu sobie ze stresem przez młodzież dorastającą. Katecheta, 7-8, 95-99.

religijne strategie radzenia sobie ze stresem, okres dorastania (adolescencja)

Talik, W., Łaguna, M., Talik, E

(2008)

Kompetencje managerskie a zadowolenie z osiągnięć firmy. Organizacja i Kierowanie, 4 (34), 67-81.

kompetencje menadżerskie, zarządzanie

Talik, E., Łaguna, M., Talik, W., Wiącek, G., Wawrzeńczyk-Kulik, M.

(2008)

Na właściwym poziomie. Metoda "Astra-Manager" jako narzędzie do mierzenia kompetencji menedżerów małych firm. Personel i Zarządzanie, 4, 52-56.

kompetencje menadżerskie, przedsiębiorczość, tworzenie testu

Talik, E., Wiącek, G., Talik, W., Łaguna, M.

(2007)

Metody pomiaru kompetencji przedsiębiorczych i ich wykorzystanie w doradztwie zawodowym osób niepełnosprawnych. W: A. Biela (red.), Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży (s. 107 – 117). Warszawa: Kancelaria Senatu RP.

kompetencje menadżerskie, doradztwo zawodowe, osoby niepełnosprawne

Łaguna, M., Wawrzeńczyk-Kulik, M., Weinmüller, E., Talik, W., Huyghe, P., Wiącek, G., Vingoe, G., Tarkowski, K.

(2006)

Competences of starter entrepreneurs and the measurement method "ASTRA - STARTER". Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration. Journal for Mental Changes, 12 (1-2), 9-31.

Kompetencje menadżerskie, tworzenie testu, przedsiębiorczość

Łaguna, M., Weinmüller,E., Wawrzeńczyk, M., Talik, W., Wiącek, G., Iwanek-Chachaj, E., Tarkowski, K.

(2006)

Metoda do pomiaru kompetencji osób zamierzających założyć własną firmę „ASTRA - STARTER". Organizacja i Kierowanie 2, 67-83.

kompetencje menadżerskie, przedsiębiorczość, tworzenie testu

Skowrońska, M., Szewczyk, L.

(2005)

Kwestionariusz do badania bólu u dzieci i młodzieży. J. Varni i K. Thompson. W: M. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Tom VI- Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży (s. 81-89). Lublin: TN KUL,

 

Gierczak, U., Szewczyk, L.

(2006)

Agresja a postawy altruistyczne u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym. W: L. Szewczyk, A. Kulik (red.), Aktualności psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości (s.109-128). Lublin: Proqurat.

 

Malecha, A., Szewczyk, L.

(2006)

Cechy osobowości nastolatków z cukrzycą typu 1. W: L. Szewczyk, A. Kulik (red.), Aktualności psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości (s. 129-142). Lublin: Proqurat.

 

Rogala, J., Szewczyk, L.

(2006)

Jakość życia i postawy wobec choroby u nastolatków chorych na cukrzycę typu 1. W: L. Szewczyk, A. Kulik (red.), Aktualności psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości (s. 143-159). Lublin: Proqurat.

 

Urban, A., Szewczyk, L.

(2006)

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 0-6 lat - wybrane metody terapeutyczne. Rewalidacja, 1,3-18.

 

Szewczyk, L.

(2007)

Funkcjonowanie psychiczne dziewcząt i chłopców z zaburzeniami endokrynnymi. W: A. Kulik, L. Szewczyk (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychospołeczne następstwa choroby somatycznej u dzieci i młodzieży (s.47-54). Lublin: TN KUL.

 

Frydlewicz-Urbanek, A., Szewczyk, L.

(2007)

Płeć psychologiczna a poczucie własnej wartości dziewcząt z zespołem anorexia nervosa. W: A. Kulik, L. Szewczyk (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychospołeczne następstwa choroby somatycznej u dzieci i młodzieży (s. 105-121). Lublin: TN KUL.

 

Szewczyk, L., Krawczyk, A.

(2007)

Psychologiczna specyfika przewlekłych chorób somatycznych u dzieci i młodzieży. W: A. Kulik, L. Szewczyk (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychospołeczne następstwa choroby somatycznej u dzieci i młodzieży (s. 21-28). Lublin: TN KUL.

 

Łuszczak, K., Szewczyk, L., Janowski, K.

(2008)

Użyteczność oceny cech osobowości i zainteresowań w przewidywaniu zmian w poziomie skumulowanego zmęczenia u nastolatków. W: L. Szewczyk, A. Kulik (red.), Problemy psychosomatyki okresu dorastania i dorosłości (s.41-56). Lublin: Proqurat.

 

Francuz, P., Szalkowska, A., Szubielska, M.

(2010)

W jaki sposób obraz modyfikuje rozumienie treści telewizyjnych programów informacyjnych? Studia Medioznawcze, 40, 1, 41-53.

 

 

Szubielska, M.

(2007)

Fluktuacja uwagi wzrokowej na ekranie telewizora a rozumienie filmu niemego przez dzieci przedszkolne. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 117-129). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Szubielska, M.

(2007)

Rozwój zdolności myślenia metaforycznego u dzieci w okresie średniego dzieciństwa a rozumienie treści obrazowych z okolicy cięć montażowych. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej (s. 87-115). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Szubielska, M., Francuz, P.

(2006)

Niebezpieczne związki między ścieżkami. Zeszyty telewizyjne, 11, 4-19.

 

Francuz, P., Szubielska, M.

(2004)

Czego możemy nauczyć się o naszej pamięci na podstawie analizy rozpoznawania treści słownych i obrazowych umieszczonych w materiale audiowizualnym w pobliżu cięcia montażowego? W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji 2 (s. 333-349). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Szubielska, M.

(2004)

Uwaga i rozumienie w odbiorze przekazu audiowizualnego przez dzieci. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji 2 (s. 99-132). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Szubielska, M., Francuz, P.

(2004)

Zapamiętywanie treści telewizyjnych programów informacyjnych o zróżnicowanym nasyceniu emocjonalnym. W: P. Francuz (red.), Psychologiczne aspekty odbioru telewizji 2 (s. 219-243). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 

Śliwak, J.

(1983)

Kierunek studiów a poczucie sensu życia. Zdrowie Psychiczne, 3, 90-98.

Kierunek studiów, sens życia,

Śliwak J.

(1985)

Kierunek studiów a preferencja wartości. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 1, 60-78.

 

Kierunek studiów, preferencja wartości

Prężyna, W., Jagiełło, A., Łucki, J., Śliwak, J.

(1986)

Oczekiwania wobec drugiej wizyty Jana Pawła II w Polsce. Zeszyty Naukowe KUL, 29, 3-4, 135-152.

Jan Paweł II, druga wizyta, oczekiwania

Śliwak, J.

(1989

Altruizm a religijność. Przegląd badań. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red), Wykłady z Psychologii w KUL w roku akad.1987/88 (s.187-197). Lublin: RW KUL.

Altruizm, religijność, typy religijności

Śliwak, J.

(1989)

Typ studiów a rozwój niektórych cech osobowości. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 3-4, 68-80.

Typ studiów, osobowość

Śliwak, J., Król, A.

(1989-1990)

Poziom altruizmu a poczucie sensu życia. Roczniki Filozoficzne, 4, 119-164.

Altruizm, sens życia

Śliwak, J.

(1993)

Altruizm a religijność człowieka - badania empiryczne. Roczniki Filozoficzne, 4, 41, 41-52.

Altruizm, religijność,

Śliwak, J.

(1994)

Zachowania altruistyczne w kontekście głównych teorii psychologicznych. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red), Wykłady z Psychologii w KUL, t.7 (s.47-62). Lublin: RW KUL.

Altruizm, teorie psychologiczne

Śliwak, J., Leszczuk, P.

(1994)

Poziom altruizmu a obraz siebie - badania empiryczne dorastającej młodzieży. Roczniki Filozoficzne, 4, 119-164.

Altruizm, obraz siebie, dorastająca młodzież

Śliwak, J.

(1996)

Altruizm a religijność. Przegląd badań. W: T Ożóg (red), Materiały pomocnicze z psychologii rozwojowej, wychowawczej i społecznej dla studentów pedagogiki (s. 89-100). Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli..

Altruizm, religijność

Śliwak, J

(1996)

Altruizm endo-egzocentryczny a poziom niepokoju. Analecta Cracoviensia, 28, 143-159.

Altruizm, endo-egzocentryzm, niepokój

Śliwak, J.

(1996)

Altruizm a preferencja wartości - badania empiryczne Roczniki Filozoficzne, 4, 111-146.

Altruizm, preferencja wartości

Śliwak, J.

(1996)

Spostrzeganie dystansu społecznego wobec wybranych mniejszości etnicznych. W: A. Januszewski, P. Oleś, W. Otrębski (red), Studia z Psychologii w KUL, t.8 (s.217-232) Lublin: RW KUL,.

Dystans społeczny, mniejszości etniczne

Śliwak, J., Hajduk, E.

(1996)

Przystosowanie społeczne u osób o różnym poziomie altruizmu. Roczniki Filozoficzne, 4, 171-193.

Altruizm, przystosowanie społeczne

Śliwak, J.

(1997)

O formułę szkoleń wzmacniających integrację i samopomocowy charakter społeczności lokalnej - na przykładzie szkoleń przeprowadzonych w gminie Łęczna. W: A. Juros, W. Otrębski (red), Integracja osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej (s.51-60). Lublin: FŚECEDS.

Integracja, samoocena, społeczność lokalna

Biela, A., Śliwak, J. i in.

(1997)

Obciążenia psychiczne na stanowiskach pracy w górnictwie. W: Model systemu wynagradzania dla kopalń węgla kamiennego. Katowice: Bytomska Spółka Węglowa.

Stres, obciążenia psychiczne, stanowisko pracy

Śliwak, J.

(1998)

Altruizm i pojęcia pokrewne. W: P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski (red), Studia z Psychologii w KUL, t.9 (s.37-48). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

Altruizm, prospołeczność,

Śliwak, J.

(1998)

Korelaty osobowościowe altruizmu - przegląd badań. Zeszyty Naukowe KUL, 3-4, 89-105.

Altruizm, prospołeczność, osobowość,

Śliwak, J.

(1999)

Zachowania altruistyczne w koncepcji socjobiologicznej. Roczniki Psychologiczne, 2

Altruizm, prospołeczność, socjobiologia

Śliwak, J.

(2000)

Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania zachowań altruistycznych. Roczniki Psychologiczne, 3, 35-49.

Altruizm, prospołeczność, zmienne społeczne

Śliwak, J.

(2001)

Altruizm a religijność. W: T. Gadacz, B. Milerski (red.), Encyklopedia Religijności, t.1 Warszawa: PWN.

Altruizm, prospołeczność, religijność

Śliwak, J.

(2002)

Niepokój a poziom altruizmu. Przegląd Psychologiczny, 45, 2, 229-245.

Altruizm, prospołeczność niepokój

Śliwak, J.

(2003)

Altruizm a miłość. Analecta Cracoviensia, 35, 67-85.

Altruizm, prospołeczność, miłość

Śliwak, J.

(2004)

Prospołeczność a religijność. W: M. Libiszowska – Żółtkowska, J. Mariański (red.), Leksykon Socjologii Religii – zjawiska – badania – teorie (s.318 – 320). Warszawa: Verbatinum.

Altruizm, prospołeczność, religijność

Śliwak, J.

(2004)

Socjobiologia a religia. W: M. Libiszowska – Żółtkowska, J. Mariański (red.), Leksykon Socjologii Religii – zjawiska – badania – teorie (s.374 – 376). Warszawa: Verbatinum.

Socjobiologia, religijność, religija

Szymołon, J, Śliwak, J

(2004)

Autorytaryzm a religijność. W: M. Libiszowska – Żółtkowska, J. Mariański (red.), Leksykon Socjologii religii – zjawiska – badania – teorie (s.24 – 25). Warszawa: Verbatinum.

Autorytaryzm, religijność, dogmatyzm

Śliwak, J., Piasecki, M, i in.

(2004)

Psychosocial conditioning of success in teleworking for disabled people. W: I. D. Karwat (red.), Epidemiological Analysis of Selected Medical and Social Problems Connected With Non-infectious Diseases in Poland (s.432 – 442). Lublin: LIBER.

Teleworking, disabled people

Otrębski, W., Śliwak, J., i in.

(2004)

Coping strategies of people with disability as an indicator of their success in teleworking. W: I. D. Karwat (red.). Epidemiological Analysis of Selected Medical and Social Problems Connected With Non-infectious Diseases in Poland. Lublin: LIBER.

Coping, disability, teleworking

Prężyna, W., Śliwak, J.

(2004)

Altruizm ale Jaki ? W: L. Pytka, T. Rudowski (red.), Samoświadomość i jakość życia – perspektywa psychospołeczna (s.13 – 30). Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury..

Altruism, prospołeczność, endo/egzocentryzm

Rutkowska, E. Śliwak, J. i in.

(2004)

Course of continuous rehabilitation as a part of occupation guidance. W: I. D. Karwat (red.), Epidemiological Analysis of Selected Medical and Social Problems Connected With Non-infectious Diseases in Poland (s.361 –367). Lublin: LIBER..

Rehabilitation, occupation

Śliwak, J.

(2005)

Altruizm i jego pomiar. Kwestionariusz A – N. Roczniki Psychologiczne, 7, 1, 121 – 144.

Altruizm, prospołeczność, pomiar

Śliwak, J., (Яцек Слівак)

(2005)

Релігійна група і нові релігійні рухи (секти). Соціальна психологія, 1, 9, 96–106. (Ukraina)

Grupa, sekta, religijnośc

Śliwak, J.

(2005)

Religijne style poznawcze a postawy wobec śmierci. W: J. Makselon (red.), Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno pastoralne (s.317- 336). Kraków: Wydawnictwo PAT.

Religijność, postawa, śmierć

Śliwak, J., Szołdra, M.

(2005)

Self – awareness and a type of religiousness. (Samoświadomość a typ religijności – badania empiryczne adolescentów.) W: E. Klima (red.), Religion in the Time of Changes (s.105 – 120). Łódź: University of Łódź. Department of Space Economy and Spatial Planning.

Samoświadomość, religijność

Śliwak, J.

(2006)

Niepokój a religijność. Roczniki Psychologiczne, 9, 1, 53-81.

Niepokój, religijność

Szymołon, J., Śliwak, J.

(2006)

Ks. Prof. Dr. hab. Władysław Prężyna kapłan, psycholog i nauczyciel. Roczniki Psychologiczne, 9, 1, 11-20.

Prężyna, psycholog

Śliwak, J.

(2006)

Ks. Prof. Dr. hab. Władysław Prężyna. Summarium, 35, 55, 193 –195.

Prężyna, dorobek naukowy

Śliwak, J., Pytka – Reck, E.

(2007)

Samoświadomość a postawy rodzicielskie w: B.J. Soiński (red.), Rodzina w świetle psychologii pastoralnej (s.79- 93). Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie..

Samoświadomość, postawy rodzicielskie

Śliwak, J.

(2007)

Percepcja społeczna osób niepełnosprawnych. W: J. Śliwak (red.), Psychospołeczne problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych (s.71 – 82). Lublin: NORBERTINUM.

Percepcja społeczna, niepełnosprawność, uprzedzenia

Śliwak, J.

(2007)

Psychospołeczne problemy niepełnosprawności. W: E. Rutkowska (red.), Pracownik z niepełnosprawnością (s.23 – 34). Lublin: NORBERTINUM..

Postawy, niepełnosprawność

Śliwak, J.

(2007)

Asertivita alebo kompromis. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 7, 4, 121 – 129.

Asertywność, kompromis, wartości

Śliwak, J.

(2007)

Skupina, naboźenska skupina, sekta – psychosocialny pohl`ad. W: L. Pekarcik (red.), Socialna starostlivost o problemove rodiny (s.28 – 35). Ruźomberok: Katolicka Univerzita v Ruźomberoku.

Grupa, grupa religijna, sekta

Śliwak, J.

(2007)

Socjobiologia a naboźenstvo. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, 7, 4, 113 – 117.

Socjobiologia, religijnośc

Śliwak, J., Zdunek, M.

(2007)

Wolontariat - bezinteresowna działanie na rzecz potrzebującego człowieka. W: J. Śliwak (red.), Psychospołeczne problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych (s.103 – 126). Lublin: NORBERTINUM.

Wolontariat, bezinteresowne działanie

Śliwak, J., Zdunek, M.

(2007)

Poczucie sensu życia a preferencja wartości u wolontariuszy. J. Śliwak (red.), Psychospołeczne problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych (s.143 – 185). Lublin: NORBERTINUM.

Sens życia, wartości. wolontariat

Śliwak, J.

(2008)

Percepcja społeczna osób niepełnosprawnych – sprawozdanie z drugiego etapu badań. W: M. Piasecki, J. Śliwak (red.), Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (s.9 - 26). Lublin: NORBERTINUM.

Percepcja społeczna, niepełnosprawność,

Śliwak, J., Piasecki, M., Rutkowska, E., Otrębski, W.

(2008)

Psychospołeczne uwarunkowania powodzenia osób niepełnosprawnych w telepracy. W: M. Piasecki, J. Śliwak (red.), Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (s.37 – 47). Lublin: NORBERTINUM.

Telepraca, niepełnosprawność,

Otrębski, W., Śliwak, J., i in.

(2008)

Strategia radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy u osób niepełnosprawnych jako jeden z wyznaczników powodzenia w telepracy. W: M. Piasecki, J. Śliwak (red.), Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (s.49 – 60). Lublin: NORBERTINUM.

 

Radzenie sobie, obciążenia psychiczne, niepełnosprawność

Rutkowska, E., Śliwak, J. i in.

(2008)

Przebieg rehabilitacji ustawicznej jako element doradztwa zawodowego. W: M. Piasecki, J. Śliwak (red.), Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych (s. 61 – 67). Lublin: NORBERTINUM.

Rehabilitacja, doradztwo zawodowe

Śliwak J.

(2008)

Relacje religijne do Boga u osób o różnym poziomie i strukturze niepokoju. W: C. Hisem, J. Neuman (red.), Dar Zivota s Bohom (s.204 – 233). Kosice: Teologicka Fakulta Katolickiej Univerzity V Rużomberku.

Relacje religijne, niepokój

Śliwak, J.

(2008)

Obrona własnych praw czy przekraczanie własnego „ja” – polemicznie o asertywności. Łódzkie Studia Teologiczne, 17, 373 – 383.

Asertywność, „ja”, własne prawa

Sękowski, A., Klinkosz, W. i in.

(2005)

National character does not reflect mean personality trait levels in 49 cultures. Science, 310, 96-100.

(with: Terracciano, A., Abdel-Khalek, A. M., Adam, N., Adamovova, L., Ahn, C., Ahn, H., Alansari, B. M., Alcalay, L., Allik, J., Angleitner, A., Avia, M. D., Ayearst, L. E., Barbaranelli, C., Beer, A., Borg-Cunen, M. A., Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Budzinski, L., Camart, N., Dahourou, D., De Fruyt, F., de Lima, M. P., del Pilar, G. E. H., Diener, E., Falzon, R., Fernando, K., Fickova, E., Fischer, R., Flores-Mendoza, C., Ghayur, M. A., Gulgoz, S., Hagberg, B., Halberstadt, J., Halim, M. S., Hrebickova, M., Humrichouse, J., Jensen, H. H., Jocic, D. D., Jonsson, F. H., Khoury, B., Knezevic, G., Lauri, M. A., Leibovich, N., Martin, T. A., Marusic, I., Mastor, K. A., Matsumoto, D., McRorie, M., Meshcheriakov, B., Mortensen, E. L., Munyae, M., Nagy, J., Nakazato, K., Nansubuga, F., Oishi, S., Ojedokun, A. O., Ostendorf, F., Paulhus, D. L., Pelevin, S., Petot, J.-M., Podobnik, N., Porrata, J. L., Pramila, V. S., Prentice, G., Realo, A., Reategui, N., Rolland, J.-P., Rossier, J., Ruch, W., Rus, V. S., Sanchez-Bernardos, M. L., Schmidt, V., Sciculna-Calleja, S., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Sineshaw, T., Siuta, J., Smith, P. B., Trapnell, P. D., Trobst, K. K., Wang, L., Yik, M., Zupancic, A., & McCrae, R. R.)

 

Sękowski, A., Klinkosz, W. i in.

(2005)

Universal features of personality traits from the observer’s perspective: Data from 50 cultures. Journal of Personality and Social Psychology, 88, 547-561.

(with: McCrae, R.R., Terracciano, A., Khoury, B., Nansubuga F., Kneþeviè, G. Djuric Jocic, D., Ahn, H., Ahn, C., De Fruyt, F., Gülgöz, S., Ruch, W., Arif Ghayur, M., Avia, M.D., Sánchez-Bernardos, M.L., Rossier, J., Dahourou, D., Fischer, R., Shakespeare-Finch, J., Yik, M.S.M., Smith, P.B., Angleitner, A., Ostendorf, F., Halim, M.S., Hřebíèková, M., Martin, T.A., Sineshaw, T., Sekowski, A., Prentice, G., McRorie, M., Flores-Mendoza, C., Shimonaka, Y., Nakazato, K., Mastor, K.A., Barbaranelli, C., Alcalay, L., Simonetti, F., Pramila, V.S., Falzon, R., Lauri, M. A., Borg Cunen, M.A., Calleja, S.S., Pedroso de Lima, M., Bratko, D., Maruðiã, I., Allik, J., Realo, A., Abdel Khalek, A.M., Alansari, B.M., del Pilar, G.E.H., Ojedokun, A.O., Munyae, M., Budzinski, L., Oishi, S., Diener, E., Chittcharat, N., Wang, L., Beer, A., Humrichouse, J., Mortensen, E.L., Jensen, H.H., Jónsson, F.H., Ficková, E., Adamovová, L., Rus, V.S., Podobnik, N., Diaz-Loving, R., Leibovich, N.B., Schmidt, V., Reátegui, N., Brunner-Sciarra, M., Ayearst, L.E., Trobst, K.K., Matsumoto, D., Neubauer, A., Porrata, J., Rolland, J.-P., Petot, J.-M., Camart, N.)

 

Sękowski, A., Klinkosz, W. i in.

(2005)

Personality Profiles of Cultures: Aggregate Personality Traits. Journal of Personality and Social Psychology, 89, 407-425.

(with: McCrae, R.R., Terracciano, A., Khoury, B., Nansubuga F., Kneþeviè, G. Djuric Jocic, D., Ahn, H., Ahn, C., De Fruyt, F., Gülgöz, S., Ruch, W., Arif Ghayur, M., Avia, M.D., Sánchez-Bernardos, M.L., Rossier, J., Dahourou, D., Fischer, R., Shakespeare-Finch, J., Yik, M.S.M., Smith, P.B., Angleitner, A., Ostendorf, F., Halim, M.S., Hřebíèková, M., Martin, T.A., Sineshaw, T., Prentice, G., McRorie, M., Flores-Mendoza, C., Shimonaka, Y., Nakazato, K., Mastor, K.A., Barbaranelli, C., Alcalay, L., Simonetti, F., Pramila, V.S., Falzon, R., Lauri, M. A., Borg Cunen, M.A., Calleja, S.S., Pedroso de Lima, M., Bratko, D., Maruðiã, I., Allik, J., Realo, A., Abdel Khalek, A.M., Alansari, B.M., del Pilar, G.E.H., Ojedokun, A.O., Munyae, M., Budzinski, L., Oishi, S., Diener, E., Chittcharat, N., Wang, L., Beer, A., Humrichouse, J., Mortensen, E.L., Jensen, H.H., Jónsson, F.H., Ficková, E., Adamovová, L., Rus, V.S., Podobnik, N., Diaz-Loving, R., Leibovich, N.B., Schmidt, V., Reátegui, N., Brunner-Sciarra, M., Ayearst, L.E., Trobst, K.K., Matsumoto, D., Neubauer, A., Porrata, J., Rolland, J.-P., Petot, J.-M., Camart, N.)

 

Sękowski, A., Klinkosz, W. i in.

(2009)

Perceptions of aging across 26 cultures and their culture-level associates. Psychology and Aging. Vol 24 (4), Dec 2009, 941-954.

(with: Löckenhoff, C.E., De Fruyt, F., Terracciano, A., McCrae, R.R., De Bolle, M., Costa, P.T. Jr., Aguilar-Vafaie, M. E.,Ahn, Ch., Ahn, H., Alcalay, L., Allik, J., Avdeyeva, T., Barbaranelli, C., Benet-Martinez, V., Blatný, M., Bratko, D., Cain, T.R., Crawford, J.T., Lima, M.P., Ficková, E., Gheorghiu, M., Halberstadt, J., Hrebícková, M., Jussim, L., Kneževic, G., Leibovich de Figueroa, N., Martin, T.A., Marušic, I., Mastor, K.A.,Miramontez, D.R., Nakazato, K., Nansubuga, F., Pramila, V.S.; Realo, A., Rolland, J.P., Rossier, J., Schmidt, V., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Smith, P.B., Szmigielska, B., Wang, L., Yamaguchi, M., Yik, Mi.)

 

Sękowski, A., Klinkosz, W. i in.

(2009)

The universal structure of personality in adolescence: NEO-PI-R and NEO-PI-3 findings from 24 cultures. Assessment, 16, 3, 301-311.

(with:De Fruyt, F., De Bolle, M., McCrae, R. R., Terracciano, A., Costa, P. T., Jr., Aguilar-Vafaie, M.E., Ch. Ahn, M.E., Ahn, H., Alcalay, L., Allik, J., Avdeyeva, T.V., Blatny, M., Bratko, D., Brunner-Sciarra, M., Cain, T.R., Chittcharat, N., Crawford, J.T., Fehr, R., Fickova, E., Gelfand, M.J., Gulgoz, S., Hřebičkova, M., Jussim, L., Klinkosz W., Knežević, G., Leibovich de Figueroa, N., Lima, M.P., Martin,T.A., Marušić, I., Mastor, K.A., Nakazato, K., Nansubuga, F., Porrata, J., Realo, A., Reategui, N., Rolland, J.P., Schmidt, V., Sekowski, A., Shakespeare-Finch, J., Shimonaka, Y., Simonetti, F., Siuta, J., Szmigielska, B., Vanno, V., Wang, L., Yik, M.

 

Talik, W.

(2009)

Cechy osobowości a przystosowanie u osób w okresie dorastania. W: L. Szewczyk, E. Talik, (red.), Wybrane Zagadnienia z Psychologii Klinicznej i Osobowości. Tom X - Psychologia Kliniczna Nastolatka (s. 37- 48). Lublin: TN KUL.

osobowość, przystosowanie, okres dorastania

Oleś, P., Talik, W.

(2007)

Metoda Konfrontacji z sobą - wersja dla osób uzależnionych (2006). Warszawa: Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych, opracowanie wykonane na zlecenie OBiUP.

Metoda Konfrontacji z sobą, uzależnienia

Talik, W.

(2006)

Ile jest wymiarów osobowości? Porównanie teorii cech. W: P.Oleś, M.Puchalska - Wasyl, M. Sobol - Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s.20-21). Warszawa/Lublin: Wydawnictwo Scholar i Wydawnictwo KUL.

osobowość, teorie cech

Talik, W.

(2006)

Ile jest ja w Ja? Złożoność systemu Ja. W: P.Oleś, M.Puchalska - Wasyl, M. Sobol - Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s.66-69). Warszawa/Lublin: Wydawnictwo Scholar i Wydawnictwo KUL.

poznawcze koncepcje Ja,

Talik, W.

(2006)

W czym teoretycy osobowości są zgodni? Uniwersalizm teorii osobowości. W: P.Oleś, M.Puchalska - Wasyl, M.Sobol - Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s.114-115). Warszawa/Lublin: Wydawnictwo Scholar i Wydawnictwo KUL.

osobowość

Talik, W.

(2005)

Preferencje wartości a zainteresowania czytelnicze nastolatek. Psychologia Rozwojowa, 4, 151-159.

wartości, zainteresowania, okres dorastania

Tatala, M.

(1994)

Rola duchowości w zdrowieniu z uzależnień. Problemy Alkoholizmu, 3, 16.

Duchowość, uzależnienia

Tatala, M.

(1994)

I Ty możesz rzucić palenie. Problemy Alkoholizmu, 8-9, V.

Nikotynizm, palenie

Tatala, M.

(1995)

Sprzedaż alkoholu oddalić od szkół. Problemy Alkoholizmu, 3, V-VI.

Alkohol, sprzedaż

Tatala, M.

(1995)

Wiek senioralny – asystencja w rozwoju młodego człowieka – asystencja w rozwoju młodego człowieka. Problemy Alkoholizmu, 2, 15-16.

Seniorzy, pomoc

Tatala, M.

(1996)

Development of Religious Feelings in Childhood. Polish Quarterly of Developmental Psychology, 2, 115-126.

Religious Feelings

Tatala, M.

(1996)

Jeśli nie my, to kto?... Sprzedaż alkoholu oddalić od szkół. Problemy Alkoholizmu, 3, VI-VII.

Alkohol, sprzedaż

Tatala, M.

(1997)

Uczucia religijne typu „tremendum” i „fascinosum” w świetle aktualnych badań. Analiza przypadku 8-letniej dziewczynki. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie – Prace Psychologiczne, 180, VI, 59-67.

Uczucia religijne

Tatala, M.

(1998)

Jedynactwo a przeżycia pięcioletniego chłopca. Wychowanie w Przedszkolu, 2, 557, 83-89.

Jedynak,

Tatala, M.

(1998)

Psychologiczna problematyka uczuć religijnych. . Forum Psychologiczne (obecnie Polskie Forum Psychologiczne), III, 1, 44-57.

Uczucia religijne

Tatala, M.

(1998)

Rodzina w rozwoju społecznym dziecka. Problemy Alkoholizmu, 1, 500, I-II.

Rodzina, rozwój społeczny

Tatala, M.

(1999)

Dziecięce zainteresowania. Problemy Alkoholizmu, 2 (505), IV.

Zainteresowania, dziecko, alkohol

Kulpaczyński, S., Tatala, M.

(2000)

Modlitwa w dotychczasowych i nowo tworzonych podręcznikach katechetycznych. Katecheta, 44, 6, 68-69.

Podręczniki, modlitwa

Kulpaczyński, S., Tatala, M.

(2000)

Zarys modelu wychowania do modlitwy w wybranych materiałach katechetycznych (cz. I). Seminare, 16, 289-299.

Wychowanie, modlitwa

Kulpaczyński, S., Tatala, M.

(2000)

Zarys modelu wychowania do modlitwy w wybranych materiałach katechetycznych (cz. II). Seminare, 16, 301-325.

Wychowanie, modlitwa

Tatala, M.

(2002)

Trud istnienia” Kazimierza Dąbrowskiego inspiracją do życia w trzeźwości. W: M. Tatala, K. Kościelecki (red.), Rozwój osób uzależnionych w procesie zdrowienia (s.115-119). Zakroczym: Wydawnictwo Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.

Dąbrowski, trud istnienia

Tatala, M.

(2002)

Czynniki rozwojowe sprzyjające zdrowieniu z alkoholizmu. W: M. Tatala, K. Kościelecki (red.), Rozwój osób uzależnionych w procesie zdrowienia (s.41-56). Zakroczym: Wydawnictwo Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.

Zdrowienie, alkoholizm

Tatala, M.

(2002)

Problematyka rozwoju w teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego. Paedagogia Christiana, 1, 9, 81-86.

Dezintegracja pozytywna

Tatala, M.

(2002)

Psychologiczne podstawy rozwoju komunikacji modlitewnej u dzieci i młodzieży. W: S. Kulpaczyński (red.), Modlitwa w katechezie (s.27-53). Lublin: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie.

Modlitwa, młodzież

Tatala, M.

(2002)

Psychologiczne uwarunkowania rozwoju uczuć religijnych dzieci przedszkolnych (Psychologische Bedingungen der Entwicklung der religiösen Gefühle bei Vorschulkindern). Keryks, Międzynarodowy Przegląd Katechetyczno-Pedagogicznoreligijny/Internationale Religionspädagogisch-Katechetische Rundschau (obecnie Keryks, Międzynarodowy Przegląd Pedagogicznoreligijny/ Internationale Religionspädagogische Rundschau) I, 1, 101-112.

Uczucia religijne

Tatala, M.

(2002)

Religijność dziecka przedszkolnego. Wychowanie w Przedszkolu, 3, 137-140.

Religijność, wiek przedszkolny

Tatala, M.

(2002)

Rodzina naturalnym środowiskiem kształtowania uczuć religijnych dziecka przedszkolnego. W: J. Makselon (red.), Studia z psychologii rozwoju (s.183-192). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

Rodzina, religia

 

Tatala, M.

(2003)

Kryzysy rozwojowe w świetle problematyki jakości życia. Psychologia Rozwojowa, 8, 4, 81-89.

Kryzysy rozwojowe

Tatala, M.

(2003)

Symbol w wychowaniu religijnym dziecka przedszkolnego. Kwartalnik Pedagogiczny 4, 190, 63-73.

Symbol, wychowanie, religia

Tatala, M.

(2003)

W 100-lecie urodzin Kazimierza Dąbrowskiego, twórcy teorii dezintegracji pozytywnej. W: P. Francuz, M. Grygielski, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 11, 75-86. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Dąbrowski, dezintegracja pozytywna

Tatala, M., Sikorski, D.

(2003)

Znaczenie grup młodzieżowych w profilaktyce uzależnień. W: S. Kulpaczyński (red.), Katecheza młodzieży (s.373-392). Lublin-Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego.

Profilaktyka, uzależnienia, grupy

Tatala, M.

(2004)

Czynniki psychospołeczne w kształtowaniu postawy trzeźwości u młodzieży. Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 194, 77-89.

Trzeźwość, postawy,

Tatala, M.

(2004)

The Symbolical Context in Kazimierz Dabrowski’s Positive Disintegration Theory. W: B. Tillier (red.), Developmental Potential – From Theory to Practice: Educational and Therapeutic Perspectives, 229-237. Calgary, Alberta.

Symbolical Context Dabrowski

Mańkowska, M., Tatala, M.

(2005)

Antycypacja przyszłości badania nad percepcją nadziei u młodzieży polskiej (lata 1984-2003). W: M. Tatala, P. Szczukiewicz, K. Kościelecki OFMCap (red.), Być sobą. Przekraczanie ograniczeń w kierunku wyższej jakości życia (s.25-41). Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.

Antycypacja przyszłości

Tatala, M.

(2005)

Percepcja symbolu w świetle K. Dąbrowskiego teorii dezintegracji pozytywnej. W: P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.), Studia z psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, t. 12, 19-27. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Percepcja, symbol, Dąbrowski

Tatala, M.

(2005)

Rola rodziny w procesie wychodzenia z choroby alkoholowej. Problemy Alkoholizmu 1, VII-VIII.

Alkoholizm, rodzina

Tatala, M.

(2005)

Uczucia religijne dzieci w wieku przedszkolnym w świetle ich własnych wypowiedzi oraz w percepcji ich matek. Roczniki Psychologiczne, 8, 1, 81-104.

Uczucia religijne

Tatala, M.

(2005)

Znaczenie przeżyć estetycznych w kształtowaniu tożsamości młodzieży. W: M. Tatala, P. Szczukiewicz, K. Kościelecki OFMCap (red.), Być sobą. Przekraczanie ograniczeń w kierunku wyższej jakości życia (s.57-64). Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.

Przeżycia estetyczne, tożsamość

Tatala, M.

(2007)

Rozwój symbolu krzyża i Pisma Świętego w aspekcie świadomości religijnej u młodzieży. W: E. Rydz, D. Musiał (red.), Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka, t. 1, 127-139. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Symbol, religia, dziecko

Tatala, M.

(2009)

Development of prayer in adolescence and youth. Journal of Psychology and Counseling (obecnie International Journal of Psychology and Counseling), 1 (7), 113-116.

Prayer, development

Tomczuk, J.

(2004)

Związek empatii z doświadczeniem – narracyjne badania eksperymentalne.Roczniki Psychologiczne,7 (2), 105-130.

Empatia, doświadczenie, narracja

Tomczuk, J.

(2005)

Dialogowy model empatii. Studia z psychologii w KUL, t. 12, s. 157-167. Lublin: RW KUL.

Empatia, teoria dialogowego ja, model empatii

Tomczuk, J.

(2006)

Język – mój osobisty teoretyk osobowości. Implikacje hipotezy leksykalnej. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s.22-23). Warszawa/Lublin: Scholar/Wydawnictwo KUL.

Hipoteza leksykalna, teorie osobowości

Tomczuk, J.

(2006)

Postawy i funkcje. Struktura osobowości według Junga. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s. 46-48). Warszawa/Lublin: Scholar/Wydawnictwo KUL.

Struktura osobowości, Karol Jung

Tomczuk, J.

(2006)

Wiele twarzy Rembrandta: Rozbieżności w systemie Ja na przykładzie autoportretów artysty. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (58-61). Warszawa/Lublin: Scholar/Wydawnictwo KUL.

Rembrandt, autoportret, rozbieżności w systemie Ja

Tomczuk, J.

(2006)

Skąd ta zmiana? O interpretacji zmiany w różnych koncepcjach osobowości. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s. 99-98). Warszawa/Lublin: Scholar/Wydawnictwo KUL.

Teorie osobowości, teorie zmiany w osobowości

Tomczuk, J.

(2006)

Dlaczego się boimy? Interpretacje leku w różnych teoriach osobowości. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s. 105-106). Warszawa/Lublin: Scholar/Wydawnictwo KUL.

Lęk, teorie osobowości

Tucholska, S.

(1976)

Ekstrawersja i introwersja a zachowanie agresywne młodzieży. Roczniki Filozoficzne, z. 4, 93-103.

ekstrawersja, introwersja, agresja

Tucholska, S.

(1976)

Poczucie sensu życia u młodych ludzi po próbie samobójczej. Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne, 1, 53-64.

sens życia, samobójstwo

Tucholska, S.

(1977)

Neurotyczność a zachowania agresywne młodzieży. W: M. Tyszkowa (red.), Zachowanie się młodzieży w sytuacjach trudnych i rozwój osobowości (s. 165-175). Poznań: UAM.

neurotyczność, agresja, młodzież

Tucholska, S.

(1979)

Obraz siebie jednostek potencjalnie twórczych. Zdrowie Psychiczne, 1, 71-79.

twórczość, obraz siebie

Tucholska, S.

(1980)

Samoaktualizacja jednostek potencjalnie twórczych. Zdrowie Psychicznie, 3, 37-46.

twórczość, samoaktualizacja

Tucholska, S.

(1984)

Psychologiczne aspekty nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży: narkomania, samobójstwa. Ateneum Kapłańskie, z. 453, 212-232.

nieprzystosowanie, patologia, młodzież

Tucholska, S.

(1984)

Profilaktyka nieprzystosowania społecznego. Ateneum Kapłańskie, z. 453, 232-241.

profilaktyka, nieprzystosowanie

Tucholska, S.

(1989)

Poziom zdolności umysłowych u dzieci z trudnościami w nauce szkolnej. Psychologia Wychowawcza, 2, 178-188.

inteligencja, trudności w nauce, dzieci

Tucholska, S.

(1989)

Obraz siebie u dziewcząt z rodzin rozbitych i pełnych. Psychologia Wychowawcza, 5, 474-483.

rodzina, obraz siebie, młodzież

Tucholska, S.

(1990)

Upośledzenie umysłowe: definicje, kryteria, klasyfikacje. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL. Tom 5 (s. 195-212). Lublin: Redakcja Wydawnictw.

upośledzenie umysłowe, systemy klasyfikacyjne

Tucholska, S.

(1991-1992)

Endlera Wielowymiarowe Skale Lęku (EMAS). Roczniki Filozoficzne, z. 4, 133-143.

lęk, pomiar lęku

Tucholska, S.

(1992)

Nadpobudliwość psychoruchowa: kryteria diagnozy, natura zaburzenia. W: S. Steuden (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej (s. 7-20). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia u dzieci

Tucholska, S.

(1992)

Dawida Wechslera Skale Inteligencji. W: S. Steuden (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej (s. 93-100). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

pomiar inteligencji, skale inteligencji

Tucholska, S.

(1992)

Analiza oraz interpretacja wyników WISC. W: S. (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej (s. 101-112). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

WISC, inteligencja

Tucholska, S.

(1992)

Minimalne uszkodzenia mózgu - aspekt psychologiczny. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL, Tom 6 (s. 271-290). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

organika, uszkodzenia mózgu

Tucholska, S.

(1992)

Dynamika depresji u osób po próbie samobójczej. W: A. Biela, Cz. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii. Tom 2 (s. 509-521). Lublin: Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Lubelski.

samobójstwo, próba samobójcza, depresja

Tucholska, S.

(1993)

Skala Inteligencji Wechslera - Bellevue w diagnostyce organicznego uszkodzenia mózgu. Analiza kazuistyczna. Roczniki Filozoficzne, z. 4, 107-126.

inteligencja, organiczne uszkodzenia mózgu

Tucholska, S.

(1994)

Metody badania nadpobudliwości. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL. Tom 7 (s. 255-272). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

nadpobudliwość, pomiar nadpobudliwości

Tucholska, S.

(1994)

Poziom empatii a obraz siebie. Roczniki Filozoficzne, z. 4, 196-181.

empatia, obraz siebie

Tucholska, S.

(1995)

Obraz siebie u jedynaczek i niejedynaczek. Psychologia Wychowawcza, 4, 321-327.

obraz siebie, jedynaczki

Tucholska, S.

(1996)

Płeć a wyniki w Skali Wechslera u dzieci z trudnościami w nauce. Psychologia Wychowawcza, 1, 23-29.

trudności w nauce, inteligencja

Tucholska, S.

(1996)

Stres w zawodzie nauczyciela. Psychologia Wychowawcza, 5, 408-417.

stres, zawód nauczyciela

Tucholska, S.

(1996)

Zachowanie przystosowawcze i jego pomiar. W: A. Januszewski, P. Oleś, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL. Tom 8 (s. 163-174). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

zachowanie przystosowawcze, pomiar dojrzałości społecznej

Tucholska, S.

(1997)

Wykorzystanie modelu Bannatyne’a do analizy deficytów sfery poznawczej u dzieci z trudnościami w uczeniu się. Psychologia Wychowawcza, 2, 138-143.

trudności szkolne, deficyty umysłowe

Tucholska, S.

(1997)

Allporta koncepcja selfu. W: P. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości (s. 257-269. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

self, proprium

Tucholska, S.

(1998)

Pomiar agresji: Kwestionariusz Agresji A. Bussa i M. Perry’ego. W: A. Januszewski, P. Oleś, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL. Tom 9 (s. 369-378). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

agresja, pomiar agresji

Tucholska, S.

(1998)

Obraz siebie u dzieci z trudnościami w nauce szkolnej w zależności od płci. Psychologia Wychowawcza, 1, 37-43.

obraz siebie, uczeń, trudności w nauce

Tucholska, S.

(1998)

Obraz siebie a osiągnięcia w nauce szkolnej uczniów środkowych klas szkoły podstawowej. Roczniki Psychologiczne, 1, 43-55.

obraz siebie, uczeń, osiągnięcia szkolne

Tucholska, S.

(1998)

Kryteria i klasyfikacje upośledzenia umysłowego. Ustalenia z lat 1992-1994. Roczniki Psychologiczne, 1, 182-187.

upośledzenie umysłowe, diagnoza upośledzenia

Tucholska, S.

(1998)

Percepcja rodziców przez dzieci upośledzone w stopniu lekkim. Szkoła Specjalna, 3, 143-150.

postawy rodzicielskie, dzieci upośledzone

Tucholska, S.

(1998)

Źródła lęku szkolnego u uczniów szkoły podstawowej. Zdrowie Psychiczne, 1-2, 50-60.

lęk, uczeń, źródła lęku

Tucholska, S.

(1999)

Stres i satysfakcja w zawodzie nauczyciela. Roczniki Nauk Społecznych - Pedagogika, z. 2, 49-59.

stres zawodowy, satysfakcja zawodowa, nauczyciel

Tucholska, S.

(1999)

Sposoby radzenia sobie przez matki i ojców z zaburzeniami słuchowymi dziecka. Psychologia Wychowawcza, 5, 442-450.

radzenie sobie, rodzice, głuchota

Tucholska, S.

(1999)

Stres zawodowy u nauczycieli: poziom nasilenia i symptomy. Psychologia Wychowawcza, 3, 227-236.

stres zawodowy, nauczyciel

Tucholska, S.

(1999)

Zjawisko seksualnego krzywdzenia dziecka. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 10, 20-23.

przemoc seksualna, dziecko

Tucholska, S.

(2000)

Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowaw­cze, 5, 40-42.

przemoc rówieśnicza, uczeń

Tucholska, S.

(2000)

Psychologiczna analiza przemocy seksualnej wobec dzieci. Roczniki Psychologiczne, 3, 1-11.

przemoc seksualna, dziecko

Tucholska, S.

(2001)

Specyfika lęków w okresie adolescencji. Pedagogica Christiana, 5, 141-151.

lęk, adolescencja

Tucholska, S.

(2001)

Maslach koncepcja wypalenia zawodowego. Przegląd Psychologiczny, 3, 301-317.

wypalenie, koncepcja wypalenia

Tucholska, S.

(2002)

Charakterystyka sprawców przemocy domowej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1, 34-38.

przemoc domowa, agresor

Tucholska, S.

(2004)

Ryzyko wypalenia w zawodzie nauczyciela. Psychologia w Szkole, 2, 95-108.

wypalenie, nauczyciel

Tucholska, S.

(2004)

Osoby z ryzykiem samobójczym. W: M. Kalinowski (red.), Środowiska specjalnej troski (s. 139-147). Lublin: Polihymnia.

samobójstwo, ryzyko samobójstwa

Tucholska, S.

(2005)

Obraz siebie u mężczyzn o orientacji homoseksualnej. W: W. Okła, S. Tucholska (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Problemy człowieka zdrowego (s. 115-128). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

homoseksualizm, obraz siebie

Tucholska, S.

(2006)

Ryzyko zachowań samobójczych osób starszych. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 133-143). Lublin: Wydawnictwo KUL.

samobójstwo, osoby starsze

Tucholska, S.

(2006)

Skale Dawida Wechslera w diagnozie dzieci i młodzieży. W: Cz. Czabała, E. Zasępa. Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji (s. 250-264). Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej.

pomiar inteligencji, dzieci, młodzież

Tucholska, S.

(2007)

Wkład Profesor Zenomeny Płużek w diagnostykę psychologiczną. W: S. Steuden, P Oleś (red.), Życie jako zadanie. O Zenomenie Płużek (s.41-48). Lublin: Wydawnictwo KUL.

diagnostyka psychologiczna, osobowość

Tucholska, S.

(2008)

Wypalenie zawodowe w ujęciu strukturalnym i dynamicznym. W: T. Zbyrad (red.), Wypalenie zawodowe pracowników służb społecznych (s. 15-32). Stalowa Wola: Wydział Zamiejscowy KUL.

wypalenie, stres zawodowy

Tucholska, S.

(2008)

Zjawisko hazardu patologicznego i jego uwarunkowania. Roczniki Psychologiczne, 2, 45-67.

hazard, uzależnienie od hazardu

Tucholska, S.

(2008)

Aktywność hazardowa dorastającej młodzieży. Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, 5, 14-20.

hazard, młodzież

Tucholska, S., Tucholska, K.

(2008)

Potrzeby psychiczne dziecka, czyli co dziecku trzeba do szczęścia. W: E. Sowińska, E. Szczurko, T. Guz, P. Marzec (red.), Dziecko. Studium interdyscyplinarne (s. 395-409). Lublin: Wydawnictwo KUL.

dziecko, potrzeby dziecka

Tucholska, S.

(2009)

Jakość życia w ujęciu psychologicznym. W: S. Janeczek, W. Bajor, M. Maciołek (red.), Gaudium in litteris (s. 1009-1024). Lublin: Wydawnictwo KUL.

jakość życia, zadowolenie z życia

Tucholska, S.

(2009)

Psychologiczna analiza procesu żałoby. W: S. Steuden, S. Tucholska (red.), Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby (s. 11-34). Lublin: Wydawnictwo KUL.

żałoba, śmierć

Tucholska, S., Waniczek, A.

(2009)

Doświadczenie stresu traumatycznego a koherencja. W: S. Steuden, K. Janowski (red.), Psychospołeczne konteksty doświadczenia straty (s. 83-100). Lublin: Wydawnictwo KUL.

stres traumatyczny, koherencja

Umecka, M., Tucholska, S.

(2009)

Zachowania zaradcze młodzieży nieśmiałej. Przegląd Psychologiczny, 52 (3), 263-276.

nieśmiałość, radzenie sobie, młodzież

Uchnast, Z.

(1975)

Rollo May'a fenomenologiczno-egzystencjalna koncepcja człowieka. Roczniki Filozoficzne, 4, 37-45.

R. May, koncepcja człowieka

Uchnast, Z.

(1976)

Koncepcja smutku i depresji w psychologii egzystencjalnej. Roczniki Filozoficzne, 24 (4), 105-120.

depresja, psychologia egzystencjalna

Szewczyk, W., Uchnast, Z.

(1978)

Metoda pomiaru samoaktualizacji E. L. Shostroma. Zagadnienia Wycho­wawcze a Zdrowie Psychiczne, 1, 28-42.

samoaktualizacja, E. Shostrom, POI

Uchnast, Z.

(1979)

Koncepcje człowieka w psychologii humanistycznej. Częstochowskie Studia Teologiczne, 7, 435-457.

Koncepcja człowieka, psychologia humanistyczna

Uchnast, Z.

(1982)

Koncepcje religijności w psychologii humanistycznej. W: Z. Chlewiński Z. (red.), Psychologia religii (s. 123-141). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

psychologia religii,

psychologia humanistyczna

Uchnast, Z.

(1986)

O niektórych podstawach interpretacji we współczesnej psychologii - implikacje dla psychologii humanistycznej. W: Z. Babska, A. Biela, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL w r. akad. 1984/85 (s. 13-75). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

teoria systemów, symbol, znak

Uchnast, Z.

(1986)

Two meanings of holism in psychological interpretations. Raporty Sekcji Psychologii, 8. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

holizm, psychologia postaci

Uchnast, Z.

(1987)

Koncepcja człowieka jako osoby w psychologii humanistyczno-egzystencjalnej. W: K. Popielski, (red.), Człowiek - Pytanie otwarte. Studia z logoteorii i logoterapii (s. 77-100). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

podejście egzystencjalne, psychologia humanistyczna

Uchnast, Z.

(1988)

Podstawy psychologicznej analizy w świetle założeń psychologii postaci i psychologii fenomeno­logicznej. W: A. Biela, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL w r. akad. 1985/86 (s. 11-68). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

psychologia postaci, psychologia fenomenologiczna

Uchnast, Z.

(1988)

The terms 'person' and 'self' in holistic interpretation. W: A. Biela, Z. Uchnast (red.), Problems with the self in psychology: Selected papers presented during the Symposium in Kazimierz, 1988, 4-7 maj (s. 15-22). Lublin & Bielefeld: Katolicki Uniwersytet Lubelski & Universität Bielefeld.

self, osoba, holizm

Uchnast, Z.

(1989)

Systemy i kierunki we współczesnej psychologii. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkows­ki (red.), Wykłady z psychologii w KUL w r. akad. 1987/88 (s. 11-22). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

teorie psychologiczne

Uchnast, Z.

(1989)

Psychometryczne wskaźniki samoakceptacji. Roczniki Filozoficzne KUL, 4, 125-150.

samoakceptacja

Uchnast, Z.

(1990)

Problem podmiotowości w ujęciu psychologicznym. Przegląd Psychologiczny, 33 (1), 41-57.

podmiot, podmiot osobowy, homunculus

Uchnast, Z.

(1991)

Metoda pomiaru poczucia bezpieczeństwa. W: A. Januszewski, Z. Uchnast, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL. Tom 5 (s. 95-108). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

poczucie bezpieczeństwa, A. Maslow

Uchnast, Z.

(1992)

Współczesne tendencje w psychologii humanistycznej. W: A. Biela, Cz. Walesa (red.), Problemy współczesnej psychologii. Tom 1 (s. 55-59). Lublin: Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Lubelski.

psychologia humanistyczna

Uchnast, Z.

(1993)

Metodologiczne problemy w psychologii humanistycznej. Zeszyty Naukowe UJ. Prace psycho­logiczne, 9, 59-74.

metodologia, psychologia humanistyczna

Uchnast, Z.

(1993)

Psychologiczna analiza doświadczenia świata-w-którym-żyjemy: Podstawowe założenia psy­chologii fenomenologiczno-egzystencjalnej. Zeszyty Naukowe UJ. Prace psycho­logiczne, 9, 109-118.

psychologia egzystencjalna, świat przeżywany

Uchnast, Z.

(1994)

Problematyka podmiotu w psychologii ekologicznej J. J. Gibsona. Zeszyty Naukowe UJ. Prace psycho­logiczne, 11, 72-80.

self, psychologia ekologiczna, J.J. Gibson

Uchnast, Z.

(1994)

Reinterpretacja założeń psychologii postaci: Od modelu całości jako symbolicznej figury do modelu całości naturalnej jako ekosystemu. Roczniki Filozoficzne, z. 4, 30-69.

psychologia postaci, M. Wertheimer, naturalne gestalt

Uchnast, Z.

(1994)

Kierunki badań w psychologii twórczości. W: A. Januszewski, P. Oleś, T. Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL. Tom 7 (s. 11-26). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

twórczość, osobowość

Uchnast, Z.

(1995)

Ku psychologii zdarzeń życiowych. W: A. Biela, J. Brzeziński, T. Marek (red.), Społeczne, ekspe­ry­mentalne i metodologiczne konteksty procesów poznawczych człowieka (s. 117-138). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

zdarzenia życiowe,

psychologia postaci, naturalne gestalt

Uchnast, Z.

(1995)

Zdarzenia życiowe osoby ludzkiej: Podejście ekologiczne. Roczniki Filozoficzne, z. 4, 5-23.

osoba, psychologia ekologiczna

Uchnast, Z.

(1996)

Empatia jako postawa egzystencjalna. Roczniki Filozoficzne, z. 4, 37-52.

empatia, psychologia egzystencjalna

Uchnast, Z.

(1997)

Hermeneutyka w psychologii jako nauce humanistycznej. W: A. Gałdowa (red.), Hermeneutyka a psychologia (s. 51-63). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

hermeneutyka, psychologia humanistyczna

Uchnast, Z.

(1997)

Ku koncepcji selfu w psychologii zdarzeń życiowych. W: P. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości (s. 271-281). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

self, zdarzenia życiowe

Uchnast, Z.

(1997)

Prężność osobowa: Empiryczna typologia i metoda pomiaru. Roczniki Filozoficzne, z. 4, 27-50.

prężność, osoba, charakter

Uchnast, Z.

(1998)

Prężność osobowa a egzystencjalne wymiary wartościowania. Roczniki Psychologiczne, z. 4, 27-50.

prężność, wartościowanie

Uchnast, Z.

(1998)

Problematyka normy psychologicznej w psychologii postaci. W: Z. Uchnast (red.), Norma psychologiczna. Perspektywy spojrzeń (s. 29-40). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

norma psychologiczna

Uchnast, Z.

(1999)

Osobowa postawa wiary: Model jakościowej analizy. Roczniki Psychologiczne, 2, 33-53.

wiara, postawa, jakościowa analiza

Uchnast, Z.

(2000)

Samoaktualizacja a rozwój indywidualny i społeczny. Wyniki z badań psychometrycznych młodzieży i studentów. W: L. Niebrzydowski (red.), Edukacja wobec wyzwań i zagrożeń współczesnej cywilizacji (s. 31-48). Łódź: Katedra Psychologii Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.

samoaktualizacja, osobowość

Uchnast, Z.

(2001)

Empatia osobowa: metoda pomiaru. Przegląd Psychologiczny, 44, (2), 189-207.

empatia, skala empatii osobowej

Uchnast, Z.

(2001)

Osobowe wymiary duchowego rozwoju w podejściu chrześcijańskim. W: J. Makselon (red.), Poradnictwo psychologiczno-religijne. Teoria i praktyka (s. 87-93). Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT.

duchowy rozwój, osoba

Uchnast, Z.

(2002)

Psychologiczne koncepcje zintegrowanego rozwoju człowieka. W: R. Jaworski (red.), Rozwój zintegrowany. Materiały wybrane Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (s. 9-22). Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

rozwój człowieka

Uchnast, Z.

(2002)

Doświadczenie osobowe: przedmiot jakościowej analizy personalistycznej. Roczniki Psychologiczne, 5, 5-25.

osoba, doświadczenie, jakościowa analiza

Uchnast, Z.

(2002)

Ku psychologii personalistycznej. Studia Psychologica, R. 3, (3), 83-89.

osoba, personalizm

Uchnast, Z.

(2003)

Osoba ludzka jako przedmiot psychologii. Implikacje założeń podejścia fenomenologicznego i psychologii postaci. W: P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL. Tom 11 (s. 11-20). Lublin: Wydawnictwo KUL.

osoba, psychologia personalistyczna

Uchnast, Z.,

Tucholska, K.

(2003)

Kompetencje temporalne – metoda pomiaru. Roczniki Psychologiczne, 6, 131-150.

czas, kompetencje temporalne

Uchnast, Z.,

Iskra, J.

(2004)

Doświadczenie cierpienia: jakościowa analiza zdarzeń życiowych. W: R. Jaworski, A. Rusak, W. Simon (red.), Wobec cierpienia (s. 39-48). Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

cierpienie, jakościowa analiza

Uchnast, Z.

(2006)

Temporal Competences: Quantitative and Qualitative Approaches. W: Z. Uchnast (red.), Psychology of Time. Theoretical and Empirical Approaches (s. 143-162). Lublin: Wydawnictwo KUL.

czas, kometencje temporalne,

Uchnast, Z.

(2006)

Mądrość: Inteligencja praktyczna - kompetencja osobowa. W: Czabała, Cz., E. Zasępa (red.). Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji (s. 53-67). Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

mądrość, inteligencja praktyczna, kompetencje osobowe

Uchnast, Z.

(2007)

Fenomenologiczne inspiracje w psychologii osoby. W: S. Steuden, P. Oleś (red.), Życie jako zadanie: O Zenomenie Płużek (s. 55-63). Lublin: Wydawnictwo KUL.

osoba, psychologia fenomenologiczna

Uchnast, Z.

(2008)

Sprawiedliwość a zasady funkcjonowania synergicznego. W: Probucka D. (red.), Czy sprawiedliwość jest możliwa? (s. 247-258). Kraków: Akademia Pedagogiczna w Krakowie i Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

sprawiedliwość, synergia, synergia społeczna

Uchnast, Z.

(2008)

Typy charakteru i ich korelaty osobowościowe w wymiarze współdziałanie – zabezpieczanie się. W: B. J. Soiński (red.), Psychologiczne i pastoralne aspekty kapłaństwa (s. 121-133). Poznań: RW WT UAM.

charakter, osobowość, współdziałanie

Uchnast, Z.

(2008)

Motywacja synergiczna w zarządzaniu. W: Z. Uchnast (red.). Współdzia­łanie – rywalizacja. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania (s. 11-25). Lublin-Nowy Sącz: TN KUL i WSB-NLU w Nowym Sączu.

motywacja, synergia, zarządzanie

Neyrinck B., M. Vansteenkiste, W. Lens, B. Soenens, B. Duriez, & Z. Uchnast

(2009)

The significance of motivational regulations of religious behavior in a traditional catholic society: A cross-national comparison between Poland and Belgium. Research Reports, n. 171, University of Leuven, Belgium: Department of Psychology, Research Center for Motivation and Time Perspective.

motywacja, religijne zachowanie, osobowość

Uchnast, Z.

(2009)

Biology—Psychology: Integration from the Perspective of Natural Gestalt Psychology and the Synergetic Approach. Comments on L.A. Pervin’s Paper. Roczniki Psychologiczne, 12, (1), 42-47.

psychologia postaci, synergia, biologiczne podejście

Uchnast, Z.

(2009)

Elementy psychologii gestalt w podejściu synergetycznym do organizacji klastrowej. W: Z. Uchnast (red.), Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania (s. 11-20). Lublin - Nowy Sącz: TN KUL i WSB-NLU w Nowym Sączu.

psychologia postaci, synergia, organizacje klastrowe

Uchnast, Z.

(2010)

Samoaktualizacja czy aktualizacja siebie: spór o paradygmat ekspresji czy synergii. W: H.Wrona-Polańska, M. Ledzińska, G. Rudkowska (red.), W kręgu aksjologii i psychologii (s. 113-122). Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

samoaktualizacja, ekspresywność, synergia

Steuden, S., Oleś, M. i Puchalska-Wasyl, M.

(2002)

Psychologiczne charakterystyki osób z zaburzeniami funkcji wzrokowych – aspekty strukturalne i dynamiczne. W: P. Oleś, S. Steuden i J. Toczołowski (red.), Jak świata mniej widzę. Zaburzenia widzenia a jakość życia (s. 87-100). Lublin: TN KUL.

Jakość życia, zaćma; jaskra

Oleś, M., Steuden, S., Klonowski, P., Chmielnicka-Kuter, E., Gajda, T., Puchalska-Wasyl, M. i Sobol-Kwapińska, M.

(2002)

Metody badania jakości życia i psychospołecznego funkcjonowania chorych z zaburzeniami widzenia. W: P. Oleś, S. Steuden i J. Toczołowski (red.), Jak świata mniej widzę. Zaburzenia widzenia a jakość życia (s. 51- 68). Lublin: TN KUL.

Jakość życia; zaćma; jaskra

Puchalska-Wasyl, M.

(2004)

Wewnętrzny dialog – swoisty typ narracji? W: E. Dryll i A. Cierpka (red.), Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne (s. 267-273). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Wewnętrzny dialog; narracja; nadawanie znaczeń

Oleś, P. i Puchalska-Wasyl, M.

(2005)

Tożsamość narracyjna czy Ja polifoniczne? W: E. Chmielnicka-Kuter i M. Puchalska-Wasyl (red.), Polifonia osobowości: Aktualne problemy psychologii narracji (s. 51-64). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Tożsamość narracyjna; narracje; dialogowe Ja

Puchalska-Wasyl, M.

(2005)

Imaginary interlocutors – types and similarity to the self of the individual. W: H. J. M. Hermans i P. K. Oleś (red.), Dialogical self: Theory and research (s. 201-215). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Wewnętrzny rozmówca; ja realne; ja idealne

Puchalska-Wasyl, M.

(2006)

Jacy jesteśmy naprawdę? Przekonania o sobie a wyniki testowe. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl i M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s. 28-30). Warszawa – Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” i Wydawnictwo KUL.

Wielka Piątka; trafność szacowania; stałość cechy

Puchalska-Wasyl, M.

(2006)

Ile jest mitu w teorii Freuda? O mitologicznych inspiracjach psychoanalizy. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl i M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s. 31-33). Warszawa – Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” i Wydawnictwo KUL.

Psychoanaliza; mit; Edyp

Puchalska-Wasyl, M.

(2006)

Gdzie jest jej miejsce? O relacji między neurotyczną potrzebą a postawą wobec ludzi. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl i M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s. 43-45). Warszawa – Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” i Wydawnictwo KUL.

Neurotyczność; potrzeba; postawa

Puchalska-Wasyl, M.

(2006)

Słyszę różne głosy… O tym, czym jest zjawisko wewnętrznych dialogów. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl i M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s. 62-65). Warszawa – Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” i Wydawnictwo KUL.

Dialogowe Ja; wewnętrzne dialogi; wartościowanie

Puchalska-Wasyl, M.

(2006)

I kto to mówi? Rozpoznaj fragmenty pism klasyków psychologii. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl i M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s. 120-126). Warszawa – Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” i Wydawnictwo KUL.

Teorie osobowości

Puchalska-Wasyl, M.

(2006)

Opanowanie trwogi czy spełnianie potrzeb? Przypadek Ilony. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl i M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s. 151-153). Warszawa – Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” i Wydawnictwo KUL.

Lęk przed śmiercią; światopogląd; poczucie własnej wartości

Puchalska-Wasyl, M.

(2006)

Ja według teorii poznawczych. Przypadek Kasi. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl i M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s. 157-159). Warszawa – Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” i Wydawnictwo KUL.

Ja możliwe; ja idealne; ja powinnościowe

Puchalska-Wasyl, M.

(2006)

Czy praca może być sensem życia? Przypadek Agnieszki. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl i M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s. 184-186). Warszawa – Lublin: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” i Wydawnictwo KUL.

Bycie-w-świecie; wina egzystencjalna; cechy osobowości

Puchalska-Wasyl, M. i Oleś, P. K.

(2008)

Teoria narracyjnej tożsamości Dana P. McAdamsa. W: P. K. Oleś i A. Batory (red.), Tożsamość i jej przemiany a kultura (s. 247-278). Lublin: Wydział I Nauk Społecznych PAN i Wydawnictwo KUL.

Tożsamość narracyjna; rozwój; kultura

Puchalska-Wasyl, M.

(2008)

Dialogowość Ja: przejawy i funkcje psychologiczne – ekspertyza W: P. K. Oleś i K. Drat-Ruszczak, Rozdział 8. Osobowość. W: J. Strelau i D. Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 729-730). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Dialogowość; wewnętrzny rozmówca; funkcje dialogu

Puchalska-Wasyl, M.

(2008)

The phenomenon of inner dialogues: How can it be explored? W: M. A. Pourkos (red.), Perspectives and Limits of Dialogism in Mikhail Bakhtin: Applications in Psychology, Education, Art and Culture (t. 2, s. 115-128). Rethymnon: University of Crete.

Wewnętrzne dialogi; pomiar; analiza

Puchalska-Wasyl, M.

(2001)

Zjawisko wielogłosowego self i jego rola w twórczości literackiej i naukowej. Przegląd Psychologiczny, 44 (3), 349-365.

Dialogowość; literatura; filozofia

Puchalska-Wasyl, M.

(2003)

Dialogowość jako sposób funkcjonowania człowieka – aspekty rozwojowe. Psychologia Rozwojowa, 8 (4), 47-62.

Dialogowe myślenie; naprzemienność; wymienność

Puchalska-Wasyl, M.

(2005)

Wyobrażeni rozmówcy – typy i funkcje. Przegląd Psychologiczny, 48 (1), 109-123.

Dialogowość; wewnętrzny rozmówca; funkcje dialogu

Puchalska-Wasyl, M.

(2005)

Monolog i dialog wewnętrzny – dwie formy wykorzystania dialogowego Ja. Studia Psychologiczne, 43 (4), 59-70.

Monolog; dialog; korelaty osobowościowe

Puchalska-Wasyl, M.

(2007)

Types and functions of inner dialogues. Psychology of Language and Communication, 11 (1), 43-62.

Dialogowość; typ dialogu; funkcje dialogu

Puchalska-Wasyl, M., Chmielnicka-Kuter, E. i Oleś, P. K.

(2008)

From internal interlocutors to psychological functions of dialogical activity. Journal of Constructivist Psychology, 21, (3), 239-269.

Wewnętrzny rozmówca; gry fabularne; korelaty osobowościowe

Puchalska-Wasyl, M., Chmielnicka-Kuter, E., Jankowski, T. i Bąk, W.

(2008)

Wyobraźnia jako przestrzeń dla wewnętrznego dialogu. Przegląd Psychologiczny, 51 (2), 197-214.

Wyobraźnia; dialogowość; wyobrażeniowe mechanizmy przetwarzania informacji

Sak, J., Jarosz, M., J., Wiechetek, M., Włoszczak-Szubzda A., Pawlikowski, Patryn, R.

(2009)

Students' sense of their own health and self-esteem elements. Zdrowie Publiczne - Polish Journal of Public Health, 119, 1, 46-50.

samoocena, zdrowie

Zarzycka, B., Wiechetek, M., Wiechetek, M.

(2006)

Stosowanie Indywidualnych Planów Wspierania a zmiany w poziomie aktywności mieszkanek DPS - badania longitudinalne. W: M. Marczuk, S. Steuden (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 313-324). Lublin: Wyd. KUL.

wsparcie, starość, dom pomocy społecznej

Wiechetek, M., Zarzycka, B., Steuden, S.

(2006)

Percepcja roli i znaczenia osób starszych w wychowaniu młodego pokolenia. Badania empiryczne gimnazjalistów. W: M. Marczuk, S. Steuden (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 217-228). Lublin: Wyd. KUL.

percepcja, starość, młodzież

Sak, J., Wiechetek, M., Mosiewicz, J., Sagan, D., Prystupa, A., Jarosz, M., Pawlikowski, J., Materniak, A., Cabanek, A., Sysiak, J., Woś, K., Rak, K.

(2009)

Percepcja własnej choroby a poczucie sensu życia - badanie osób hospitalizowanych. W: K. Janowski, J. Gierus (red.), Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne, t. 1 (s. 322-333). Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej.

percepcja, choroba, sens życia

Pawlikowski, J., Sak, J., Bartczuk, R., Wiechetek, M.

(2009)

Religijność lekarzy a postawa wobec pacjenta i wykonywanego zawodu. W: M. Artymiak, K. Janowski (red.), Człowiek chory - aspekty biopsychospołeczne, t. 4 (s. 220 – 239). Lublin: Centrum Psychologii i Pomocy Psychologicznej.

religijność, pacjent, postawa, lekarz

Wiechetek, M., Jarosz, M., Pawlikowski, J.

(2009)

Psychologiczne i ekonomiczne wyznaczniki gotowości do migracji – badania studentów medycyny. W: B. Danieluk, K. Stasiuk (red.), Spotkania z psychologią społeczną. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

migracje, uwarunkowania

Zarzycka, B.

(2003)

Psychologiczna analiza poczucia zmian w okresie formacji zakonnej u kobiet o różnym nasileniu ekstrawersji. Psychologia Rozwojowa, 8, 4, 139-154.

poczucie zmian, obraz siebie, psychologia formacji

Kochańska, A., Lewicka-Nowak, E. i Zarzycka, B.

(2006)

Czynniki wpływające na jakość życia u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem serca. Folia Cardiologica, 13, 3, 171-177.

jakość życia, ICD

Kochańska, A., Zarzycka, B., Świątecka, G.

(2006)

Jakość życia, problemy psychologiczne i adaptacyjne po implantacji automatycznego kardiowertera-defibrylatora serca. Terapia, 9, 2, 184, 21-23.

jakość życia, ICD

Zarzycka, B.

(2006)

Psychologiczna analiza zmian w religijności u kobiet na różnych etapach życia zakonnego. Psychologia Rozwojowa, 11, 1, 153-163.

zmiany religijności, psychologia formacji

Zarzycka, B., Wiechetek, M., Wiechetek, M.

(2006)

Stosowanie indywidualnych planów wspierania a zmiany w poziomie aktywności mieszkanek DPS – badania longitudinalne. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s.313-324). Lublin: Wydawnictwo KUL.

starzenie, aktywność, wspieranie

Wiechetek, M., Zarzycka, B., Steuden, S.

(2006)

Percepcja roli i znaczenia osób starszych w wychowaniu młodego pokolenia. Badania empiryczne gimnazjalistów. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s.217-228). Lublin: Wydawnictwo KUL.

percepcja, starzenie

Zarzycka, B.

(2007)

Skala Centralności Religijności S. Hubera. Roczniki Psychologiczne, 10, 1, 133-157.

religijność, centralność, pomiar religijności

Zarzycka, B., Dawidowicz, M., Koziatek, E.

(2007)

Typy samoświadomości a preferencja wartości. W: P. Francuz, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL (s.25-38). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

samoświadomość, preferencja wartości

Larus, D., Zarzycka, B.

(2007)

Obraz rodziców u mężczyzn homoseksualnych. W: B. J. Soiński OFM (red.), Rodzina w świetle psychologii pastoralnej (s.135-150). Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie.

obraz rodziców, homoseksualizm

Zarzycka, B.

(2008)

Tradition oder Charisma – Religiosität in Polen. W: Bertelsmann Stiftung (red.), Religionsmonitor 2008. EUROPA - Überblick zu religiösen Einstellungen und Praktiken (s. 26-29). Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.

Religiosität, Religionsmonitor, Glaube

Kochańska, A. Zarzycka, B., Świątecka, G., Majkowicz, M., Kozłowski, D., Raczak, G.

(2008)

Quality of life in patients with an implantable cardioverter defibrillator – the significance of clinical factors. Archives of Medical Science, 4, 4, 409–416.

Quality of life, ICD

Rydz, E. Zarzycka, B.

(2008)

Kompetencje społeczne a religijność osób w okresie młodej dorosłości. W: E. Rydz, D. Musiał (red.), Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka, t. 2 (s.65-82). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kompetencje społeczne, religijność, dorosłość

Rydz, E., Zarzycka, B.

(2008)

Poziom religijności a poczucie spójności wewnętrznej w wieku młodzieńczym. Psychologia Rozwojowa, 4, 49-58.

Religijność, koherencja, młodzież

Zarzycka, B., Dawidowicz, M.

(2008)

Samoświadomość jako korelat religijności u kobiet należących do zgromadzeń zakonnych. Studia Psychologiczne, 3, 46, 29-42.

Samoświadomość, religijność, życie zakonne

Zarzycka, B.

(2008)

Psychologiczne korelaty kryzysu w trakcie formacji zakonnej. Łódzkie Studia Teologiczne, 17, 429-446.

Kryzys, formacja zakonne, korelaty kryzysu

Zarzycka, B.

(2009)

Tradition oder Charisma? Religiosität in Polen. W: Bertelsmann Stiftung (red.), Woran glaubt die Welt? Analysen und Kommentare zum Religionsmonitor 2008 (s.205-228). Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.

Religiosität, Religionsmonitor, Glaube

Zarzycka, B., Larus, D.

(2009)

Obraz siebie u mężczyzn homoseksualnych. Studia Gnesnensia, 23, 407-424.

Obraz siebie, homoseksualizm

Kulik, A.

(1997)

Elementy autodestrukcji w oddziaływaniu New Age. W: P.Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii osobowości (s.243-255). Lublin: TN KUL.

New Age

Kulik, A., Szewczyk, L.

(1997)

Aktualny i perspektywiczny obraz siebie jako wyraz radzenia sobie dzieci chorych na astmę oskrzelową. W: L.Szewczyk /red./, Radzenie sobie i pomoc innym w zdrowiu i chorobie (s.87-101). Lublin: AM.

Astma oskrzelowa, dzieci, obraz siebie

Kulik, A.

(1998)

Rehabilitacja społeczna uczestników WTZ. Warsztaty Terapii Zajęciowej, 1/2 (10/12), 127-131.

niepełnosprawność

Kulik, A.

(1998)

Problemy emocjonalne młodzieży zajmującej się astrologią. Roczniki Psychologiczne, 1, 131-146.

Agresja, lęk, depresja

Kulik, A., Tomkiewicz, A.

(1998)

Samowychowanie w oratoriach prowadzonych w systemie wychowawczym św. Jana Bosko w świetle badań empirycznych. Roczniki Teologiczne, 45, 6, 131-156.

System prewencyjny, samowychowanie

Kulik, A., Szewczyk, L.

(1998)

Poczucie sensu życia u młodzieży z grup alternatywnych. W: P.Francuz, P.Oleś, W.Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL (s.293-317). Lublin: RW KUL.

New Age, sens życia

Kulik, A., Szewczyk, L.

(1999)

Natężenie i rodzaj reakcji agresywnych u młodzieży. W: H.Pilawska, M.Siemińska (red.), Zachowania ludzkie w zdrowiu i chorobie (s.119-123). Warszawa: Instytut Psychosomatyczny.

Agresja, nastolatki

Kulik, A., Szewczyk, L.

(2000)

Poziom i rodzaje zmęczenia u nastolatków. Sztuka Leczenia, 6, 2, 83-88.

Lęk, młodzież

Kulik, A.

(2001)

Znaczenie relacji międzyludzkich dla dziewcząt w okresie dorastania. Refleksje nad przemianami w postawach wobec koleżeństwa, przyjaźni i miłości. W: P.Francuz, P.Oleś, W.Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL (s. 261-274). Lublin: RW KUL.

Młodzież, relacje

Kulik, A.

(2001)

Refleksje nad poczuciem sensu życia u młodzieży zaangażowanej w formację religijną. W: J.Makselon (red.), Poradnictwo psychologiczno-religijne. Teoria i praktyka (s. 183-190). Kraków: Wyd. Nauk. PAT.

Sens życia, ruchy religijne, młodzież

Kulik, A., Szewczyk, L.

(2001)

Uwarunkowania osobowościowe zmęczenia psychicznego u nastolatków w codziennych pozornie ‘bezstresowych’ sytuacjach życiowych. W: L.Szewczyk, A.Kulik (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychosomatyka (s. 53-68). Lublin: TN KUL.

Zmęczenie przewlekłe, młodzież

Kulik, A., Szewczyk, L.

(2002)

Sense of meaning of life and the emotional reaction among young people pursuing different types of meditation. Studia Psychologica, 44, 2, 155-166.

Lęk, agresja, depresja,

Kulik, A., Szewczyk, L.

(2003)

Radzenie sobie ze stresem u nastolatków z różnym poziomem zmęczenia. W: Z.Juczyński, N.Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki (s. 177-196). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Zmęczenie przewlekłe, młodzież

Kulik, A., Szewczyk, L.

(2003)

Emocjonalność nastolatków a skumulowane zmęczenie. W: L. Szewczyk, M. Skowrońska /red./, Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka (s. 79-100). Warszawa: Wydawnictwo Emu.

Zmęczenie przewlekłe, inteligencja emocjonalna

Kulik, A., Szewczyk, L.

(2003)

Temperamentalne aspekty nieśmiałości u nastolatków. Roczniki Psychologiczne, 6, 59-75.

Nieśmiałość, młodzież, temperament

Kulik, Ag., Kulik, An.

(2003)

Obraz siebie u nieśmiałych nastolatków na tle przemian w Polsce. W: P. Francuz, P. Oleś, W. Otrębski (red.), Studia z psychologii w KUL (s. 263-277). Lublin: RW KUL.

Nieśmiałość, młodzież, ACL

Kulik, A., Szewczyk, L.

(2004)

Skumulowane zmęczenie wśród nastolatków – rozmiary zjawiska w Polsce. W: K. Kosińska-Dec, L. Szewczyk (red.), Rozwój-Zdrowie-Choroba. Aktualne problemy psychosomatyki (s. 117-133). Warszawa: BEL Studio Sp. z o.o.

Zmęczenie przewlekłe, młodzież, epidemiologia

Kulik, A.

(2005)

Rozwój psychiczny dziecka. W: T. Wolańczyk, J. Komender (red.), Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci (s. 15-38). Warszawa: PZWL.

Etapy rozwoju

Kulik, A., Szewczyk, L.

(2005)

Kwestionariusz do badania zmęczenia. Psychometryczne właściwości. W: M. Oleś (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii Klinicznej i Osobowości. Metody diagnostyczne w badaniach dzieci i młodzieży (s. 41-61). Lublin: TN KUL.

Zmęczenie przewlekłe, narzędzie

Kulik, A., Szewczyk, L.

(2006)

Psychofizyczne funkcjonowanie nastolatków w Polsce. W: J. Cz. Czabała, E. Zasępa /red./, Psychologia kliniczna okresu dzieciństwa i adolescencji (s. 113-123). Warszawa: Wyd. APS.

Młodzież, zdrowie

Kulik, A.

(2006)

Wybrane parametry środowiska a psychofizyczne funkcjonowanie nastolatków w Polsce. W: L. Szewczyk, A. Kulik (red.), Aktualności psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości (s. 75-94). Wyd. Proqurat.

Młodzież, zdrowie, środowisko

Kulik, A.

(2007)

Zagadnienia psychologiczne w praktyce i teorii pediatrii. W: A. Kulik, L. Szewczyk (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychospołeczne następstwa choroby somatycznej u dzieci i młodzieży (s. 9-20). Lublin: TN KUL.

Psychologia kliniczna dziecka

Kulik, A., Szewczyk, L.

(2008)

Przewlekłe zmęczenie a temperament u nastolatków. W: L. Szewczyk, A. Kulik (red.), Problemy psychosomatyki okresu dorastania i dorosłości (s. 27-39). Lublin: Wyd. PROQURAT .

Zmęczenie przewlekłe, młodzież, teoria Bussa i Plomina

Kulik, A.

(2009)

Natężenie i typ agresywności a lęk, depresja i inteligencja emocjonalna u nastolatków. W: E. Talik, L. Szewczyk (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i osobowości. Psychologia kliniczna nastolatka (s. 67-87). Lublin: TN KUL.

Młodzież, negatywne emocje, inteligencja emocjonalna

Żurawska-Żyła Renata

(2005)

Zastosowanie koncepcji wielogłosowego ja H. Hermansa oraz Metody Konfrontacji z Sobą w badaniach psychobiograficznych. W: E. Chmielnicka-Kuter, M. Puchalska-Wasyl, P.K. Oleś (red.), Polifonia osobowości. Aktualne problemy psychologii narracji (s. 279-306). Lublin: Wydawnictwo KUL.

badania psychobiograficzne, wielogłosowość artysty

Żurawska-Żyła Renata

(2006)

Między autokreacją a autodestrukcją. O życiu i twórczości Sylvii Plath. W: W. Gutowski, E. Owczarz (red.), Z problemów prozy – powieść o artyście (s. 581- 602). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

autokreacja artysty, psychobiografia

Żurawska-Żyła Renata

(2006)

Cechy – narzędzie opisu osobowości. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s. 17-19). Warszawa-Lublin, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Wydawnictwo KUL.

teoria cech

Żurawska-Żyła Renata

(2006)

Czerwony Kapturek – bajka dla dorosłych? psychoanaliza, czyli prawda o tym czego nie widać i czego nie ma. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s. 39-42). Warszawa-Lublin, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Wydawnictwo KUL.

psychoanaliza, literatura

Żurawska-Żyła Renata

(2006)

Sztukmistrz z Lublina – wewnętrzne konflikty bohatera. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s. 75-78). Warszawa-Lublin, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Wydawnictwo KUL.

teorie osobowości, studium przypadku

Żurawska-Żyła Renata

(2006)

Realizować marzenia czy robić karierę. Przypadek Tomka. W: P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, M. Sobol-Kwapińska (red.), O osobowości praktycznie wszystko. Ćwiczenia z psychologii osobowości (s. 190-192). Warszawa-Lublin, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Wydawnictwo KUL.

narracja, historia życia, studium przypadku

Wątorska-Borowska, M.

(1994)

Efektywność podejścia kompleksowego w rehabilitacji autyzmu wczesnodziecięcego. W: A. Januszewski, P. Oleś, T.Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL, t. VII (s.231-254). Lublin: RW KUL.

 

Cekiera C.

(2009)

Przestępczość w podkulturach kryminalnych, W: M. Kuć (red.), Skuteczność oddziaływań penitencjarnych (s. 55-66). Lublin: TN KUL

 

Przestępczość, podkultury kryminalne

Cekiera C.

(1968)

Cechy osobowości odratowanych samobójstw na podstawie badań testem WISKAD. Studia Phil. Christ. ATK, 4,1.

Samobójstwa odratowane

Cekiera C.

(1968)

Usiłowanie samobójstwa w świetle inwentarza „S".
Zdrowie Psychiczne, l, 30 - 43.

Usiłowanie samobójstwa

Cekiera C.

(1966)

Z badań nad osobowością samobójców.
Zdrowie Psychiczne, 3/4, 135 - 158.

Samobójcy, osobowość

Cekiera C.

(1966)

Z badań nad uwarunkowaniem alkoholizmu młodzieży. Zdrowie Psychiczne, 1/2, 123 – 134.

Alkoholizm, młodzież

Cekiera C.

(1971)

Próby samobójcze starszej młodzieży. Zagadnienia Wychowawcze w aspekcie zdrowia psychicznego, 3 - 4, 190-195.

Samobójstwa, młodzież

Cekiera C.

(1969)

Aktualna problematyka antropologii filozoficznej.
Studia Phil. Christ, 5, 1.

Antropologia filozoficzna

Autor: Łukasz Cięgotura
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2011, godz. 01:29 - Łukasz Cięgotura