Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich (ISSN 1731-1438) to rocznik wydawany przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawa, prawa kanonicznego a zwłaszcza relacji między państwem i Kościołem. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo partykularne. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również sprawozdania z wydarzeń naukowych oraz uroczystości uniwersyteckich i Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 

Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 20 grudnia 2012 r. przyznano mu 4 pkt.

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r. przyznano mu 3 pkt.

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 6 pkt.

 

Czasopismo "Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2015, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value).

 


 

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (ISSN 1896-8406) to półrocznik wydawany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego we współpracy z Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące administracji, prawa, prawa kanonicznego a zwłaszcza relacji między państwem i Kościołem. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również akta Stowarzyszenia oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych i uroczystości uniwersyteckich.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 

Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 20 grudnia 2012 r. przyznano mu 3 pkt.

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r. przyznano mu 3 pkt.

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 10 pkt.

 

Czasopismo "Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2015, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value).

 

Streszczenia opublikowanych w "Biuletynie SAWP KUL" prac są dostępne 'online' w międzynarodowej bazie danych CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

 


 

Kościół i Prawo (ISSN 0208-7928) to półrocznik wydawany przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Towarzystwem Naukowym KUL. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawa kanonicznego oraz relacji między państwem a Kościołem. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo partykularne. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również recenzje opracowań oraz sprawozdania z konferencji naukowych.

Czasopismo "Kościół i Prawo" wydawane było przez Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1981-1995 pod redakcją naukową ks. prof. dr. hab. Józefa Krukowskiego. Reaktywowane zostało w 2012 r. przez TN KUL we współpracy z WPPKiA pod redakcją ks. dr hab. Mirosława Sitarza, prof. KUL.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r. przyznano mu 1 pkt.

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 8 pkt.

 

"Kościół i Prawo" zostało zaakceptowane przez ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

 

Czasopismo "Kościół i Prawo" pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2015, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value).

 

Czasopismo jest indeksowane w bazie CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

 

Streszczenia opublikowanych w "Kościół i Prawo" prac są dostępne 'online' w międzynarodowej bazie danych CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).

 


 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2016, godz. 10:16 - Magdalena Sawa