Na liście naukowych czasopism punktowanych, ogłoszonej Komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. znalazły się periodyki, których wydawcą lub współwydawcą jest WPPKiA KUL.

Poniżej wykaz wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach:

 

 

Tytuł czasopisma Liczba punktów
ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH 10
BIULETYN STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU PRAWA KUL 10
KOŚCIÓŁ I PRAWO 8
STUDIA PRAWNICZE KUL 8
STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO 7

BIULETYN STOWARZYSZENIA KANONISTÓW POLSKICH

(redaktor naczelny: ks. prof. dr hab. Józef Krukowski)

6

REVIEW OF COMPARATIVE LAW

5

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2016, godz. 14:39 - Adam Jankowski