Słowo od RedakcjiW ostatnich latach jesteśmy świadkami wielu przemian jakie dokonały się w Polsce i Europie. Złożyło się na to wiele wydarzeń, nie tylko tych związanych bezpośrednio z wydarzeniami politycznymi. W wielu dziedzinach życia rodzi się nowa refleksja nad rozwiązaniem dotychczas zaniedbanych spraw. Zaniedbania te wynikały bardzo często z istniejącej sytuacji zewnętrznej. Współczesne pokolenie chce dokonać wielu zmian dla dobra Ojczyzny i Narodu. Rodzi się wiele inicjatyw na różnych płaszczyznach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, edukacyjnego. Jedną z tych inicjatyw jest pochylenie się nad kwestią pedagogii i pedagogiki. Obszar ten po latach panowania systemu komunistycznego wymaga racjonalizacji, obiektywnej i sprawiedliwej oceny i pewnej modyfikacji.

W dotychczasowym kształceniu przyszłych pedagogów służą pedagogika ogólna i pedagogika specjalna. Wiemy, że początkowo funkcjonowała tylko pedagogika ogólna, lecz z czasem, kiedy zauważono potrzebę przygotowania kadr z zakresu pedagogiki specjalnej, utworzono ten kierunek z myślą o pracy wśród osób wymagających przygotowania specjalistycznego. Fakt powstania nowego kierunku studiów przyjęliśmy z uznaniem i wdzięcznością.

Na przełomie XX i XXI wieku w polskiej rzeczywistości powstało wiele szkół katolickich (podstawowych, zawodowych, liceów, techników), przedszkoli, jednostek kulturalno-oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, charytatywnych prowadzonych w duchu katolickim. Ten fakt napawa wielką radością każdego, komu bliskie są sprawy należytego i katolickiego wychowania młodego pokolenia, komu bliskie są sprawy przyszłości Ojczyzny i Narodu. Szacuje się, że w Polsce działalność w duchu katolickim prowadzi około 1000 jednostek edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczych. Podobną tendencję powstawania placówek katolickich zauważa się w innych krajach Europy i świata. Słusznie podkreśla prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego kard. Zenon Grocholewski, że „nie wystarczy, by była to szkoła prowadzona przez katolików lub szkoła, w której pracują katolicy. To ma być szkoła, która jest uformowana według mentalności katolickiej i chce przekazywać wartości katolickie, wychowywać całościowo człowieka w duchu tych wartości. Chodzi o to, by młodzieży przekazać nie tylko wiedzę, ale także pewną postawę". Jednak by sprostać temu zadaniu potrzeba dziś nowego spojrzenia na sprawy pedagogiki, przygotowania przyszłych pedagogów. Potrzeba spojrzenia obiektywnego z myślą tworzenia - także gdy chodzi o kształcenie nauczycieli - pedagogiki katolickiej. Zarówno kadra, programy, cele wychowania czy metody realizowane w szkole lub jednostkach katolickich winny być odpowiednio dostosowane. Tak jak w swoim czasie powstała pedagogika specjalna, dziś potrzeba pedagogiki katolickiej.

Mając na uwadze powyższe potrzeby, Katedra Pedagogiki Katolickiej - Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, podjęła dyskusję na ten temat. Zorganizowano konferencje naukowe, powołano w tym celu Akademicką Radę Pedagogów Katolickich w Sandomierzu, opublikowano kilka pozycji książkowych, przygotowano projekt specjalizacji kształcenia z zakresu pedagogiki katolickiej. Kolejnym etapem działań wokół pedagogiki katolickiej jest wydanie pierwszego numeru czasopisma „Pedagogika Katolicka". W tym numerze znajdą Państwo refleksję wokół tych zagadnień przedstawioną przez przedstawicieli różnych środowisk.

Czasopismo kierujemy do Wszystkich, którym leży na sercu sprawa pedagogiki katolickiej. Przede wszystkim kierujemy go do osób prowadzących szkoły, przedszkola, jednostki opiekuńczo-wychowawcze, świetlice, domy kultury i inne dzieła.

Czekamy na Państwa opinie. Możecie mieć wpływ na kształt czasopisma, które ma stać się Waszym pismem, forum wymiany poglądów, myśli, idei, pomysłów i najważniejszych rozwiązań. Nie boimy się wyzwań. W końcu Ktoś powiedział: „Nie lękajcie się!".

Autor: Rafał Olko
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2010, godz. 00:21 - Mirosław Rewera