EN:

Theism and Hard Incompatibilism

 
Źódło/source:

Roczniki Filozoficzne, 65 (2017), nr 3

 
Strony/pages: 191-203  

 

http://dx.doi.org/10.18290/rf.2017.65.3-9

 

Streszczenie

Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska zwanego twardym inkompatybilzimem i po­rów­nanie go z teistyczną, a w szczególności współczesną chrześcijańską koncepcją wolności woli ludzkiej. Twardy inkompatybilizm głosi, że wolność woli ludzkiej, rozumiana zarówno w sposób libertariański, jak i kompatbilistyczny, nie istnieje. W artykule zwraca się uwagę na pewną zbież­ność między tezą twardego inkompatybilizmu a opartą na Biblii mądrością chrześcijańską, gło­szącą zależność ontyczną i aksjologiczną człowieka od Boga. Zarazem jednak argumentuje się, że jednym z najważniejszych składników teologii i filozofii chrześcijańskiej jest doktryna o wol­ności woli ludzkiej i ludzkiej odpowiedzialności za zło. Doktryna ta jest niespójna z twar­dym inkompatybilizmem. W części końcowej artykułu przedstawiona jest syntetycznie propo­zy­cja, jak można uzgodnić ze sobą tezę indeterminizmu metafizycznego, która jest spójna z twar­dym in­komatybilizmem, z tezą libertarianizmu, która jest niespójna z twardym inkompaty­bi­lizmem.

 

Summary

The aim of the article is to present and to compare the view on human freedom called hard incompatibilism with the contemporary Christian doctrine on human free will. Hard incompati­bilism claims that human free will understood both in a libertarian and compatibilist way does not exist. One stresses in the paper that there is a similarity between hard incompatibilism and Chri­stian wisdom rooted in the Bible and this similarity consists in the fact that humans are deeply dependent in their existence on external conditions. Hard incompatiblism identifies that con­di­tions simply as the external or physical world and Christian wisdom points to God as an onto­logical and axiological foundation of human being and prospects. However, one argues in the paper that the doctrine of human freedom and responsibility for sin and moral evil is a crucial part of the Christian theology and philosophy. Thus, the Christian doctrine is incoherent with hard incompatibilism. There is a proposal, put forth in the last part of the article, how one can recon­cile metaphysical indeterminism—which is coherent with hard incompatibilism—with the liber­tarian doctrine on the human free will, which is coherent with the Christian view on the na­ture of human freedom.

 

 

Słowa kluczowe: twardy inkompatybilizm; indeterminizm; wolność woli; Bóg; zło.

Key words: hard incompatibiliom; indeterminizm; freedom of will; God; evil.

 

 

Bibliografia/References:

 1. Fischer, John, Robert Kane, Derk Pereboom, Manuel Vargas, red. 2007. Four views on free will. Oxford: Blackwell Publishing.
 2. Hasker, William. 1989. God, Time, and Knowledge. Ithaca and London: Cornell University Press.
 3. Hasker, William. 2011. „Divine Knowledge and Human Freedom”. W: Robert Kane, red. The Ox­ford Handbook of Free Will, 39–54. Oxford: Oxford University Press.
 4. Hick, John. 1977. Evil and the God of Love. New York: Harper Collins Publishers.
 5. Highfield, Ron. 1995. „The freedom to say ‘No’? Karl Rahner’s doctrine of sin”. Theological Studies 56:485–503.
 6. Highfield, Ron. 2011. „Response to William Lane Craig”. W: Stanley N. Gundry i Dennis W. Jowers, red. Four Views on Divine Providence, 114–122. Michigan: Zondervan.
 7. Hubaczek, Krzysztof. 2010. Bóg a zło. Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej. Wroc­ław: Fundacja na Recz Nauki Polskiej.
 8. Kane, Robert. 2007. „Libertarianism”. W: John Fischer, Robert Kane, Derk Pereboom i Ma­nuel Vargas, red. Four views on free will, 5–43. Oxford: Blackwell Publishing.
 9. Kotarbiński, Tadeusz. 1962. Przykład indywidualny kształtowania postawy wolnomyślicielskiej. Warszawa: Książka i Wiedza.
 10. Łukasiewicz, Dariusz. 2014. Opatrzność Boża, wolność, przypadek. Studium z analitycznej filo­zofii religii. Kraków: Wydawnictwo Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teo­logii/ Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”/Kolegium Filozoficzno-Teo­lo­giczne Polskiej Prowincji Dominikanów.
 11. Roth, K. John. 1981. „A Theodicy of Protest”. W: Stephen T. Davis, red. Encountering Evil: Live Options in Theodicy, 7–22. Atlanta: John Knox Press.
 12. Rowe, William. 1990. „The Problem of Evil and some Varieties of Atheism”. W: Marilyn McCord Adams i Robert Merrihew Adams. The Problem of Evil, 126–137. Oxford: Oxford University Press.
 13. Pereboom, Derk. 2007. „Hard Incompatibilism”. W: John Fischer, Robert Kane, Derk Pere­boom i Ma­nuel Vargas, red. Four views on free will, 85–125. Oxford: Blackwell Publishing.
 14. Plantinga, Alvin. 1995. Bóg wolność i zło. Tłum. K. Gurba. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 15. Smilansky, Saul. 2000. Free will and illusion. Oxford: Oxford University Press.
 16. Stump, Eleonore. 2003. Aquinas. New York: Routledge.
 17. Swinburne, Richard. 1995. Spójność teizmu. Tłum. Tadeusz Szubka. Kraków: Wydawnictwo Znak.

 

 

Informacja o autorze/Information about Author:

Prof. zw. dr hab. Dariusz Łukasiewicz — kierownik Zakładu Logiki i Ontologii w Uni­wersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; adres do korespondencji: ul. Ogińskiego 16, 85–092 Bydgoszcz; e-mail: dlukas@ukw.edu.pl

 
 

Cytowanie/Citation information:

Łukasiewicz, Dariusz. 2017. Teizm a twardy inkompatybilizm. "Roczniki Filozoficzne" 65, 3: 191-203, DOI: 10.18290/rf.2017.65.3-9.

 

 

Autor: Anna Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2017, godz. 16:27 - Anna Karczewska