DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

„SOLIDARNOŚĆ"Ja niżej podpisany/a deklaruję wstąpienie do Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego „Solidarność", działającego przy Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Znam statut Związku i będę
stosował/a się do jego postanowień. Wyrażam zgodę na potrącanie
przez pracodawcę z mojego wynagrodzenia składek członkowskich
w wysokości 0,82 % wynagrodzenia brutto. Wyrażam zgodę na
umieszczenie moich danych osobowych w rejestrze członków
Związku i przetwarzanie ich w zakresie prowadzonej działalności
statutowej.

Administratorem danych będzie Komisja Zakładowa.

Oświadczam, że nie jestem członkiem innego związku zawodowego.

_____________________________________________________________
Data, Podpis


_____________________________________________________________

NAZWISKO IMIĘ

_____________________________________________________________

DRUGIE IMIĘ PESEL

_____________________________________________________________

MIEJSCE PRACY (AGENDA, WYDZIAŁ)

_____________________________________________________________

DATA I MIEJSCE URODZENIA

_____________________________________________________________

ADRES ZAMIESZKANIA

_____________________________________________________________

ADRES MAILOWY NR TEL.


Wyrażam akceptację
______________________________________
Data, Podpis Przewodniczącego NSZZ „S"

Autor: Iwona Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, godz. 11:31 - Iwona Szewczak