W trakcie studiów na tej specjalności studenci zapoznają się z problematyką funkcjonowania pracowników socjalnych w społecznościach lokalnych w kontekście aktywnej polityki społecznej, z metodami diagnozy zasobów i potrzeb tych społeczności, zasadami identyfikowania, diagnozowania i antycypowania sytuacji problemowych. Nauczą się budowania strategii pomocowych i rozwojowych oraz opracowania zasobów pomocy społecznej.

 

Dzięki wiedzy z zakresu organizacji pomocy społecznej i zarządzania publicznego, będą potrafili budować długofalowe procedury działania, profesjonalnie reagować na sytuacje trudne, dokonywać ewaluacji wdrażania strategii, skutecznie działać na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych.

 

Przedmioty wiodące:

► Metody badań problemów społecznych

► Metodyka diagnozy zasobów społecznych

► Strategia rozwiązywania problemów społecznych

► Organizowanie społeczności lokalnej w kontekście strategii rozwoju

► Aktywizacja i integracja społeczna

 

Perspektywy zatrudnienia

► Instytucje związane ze służbami społecznymi, np. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej
► Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR)
► Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/MOPR)
► Zespoły eksperckie ds. budowania strategii rozwojowych, ds. oceny zasobów pomocy społecznej, ds. diagnozowania zasobów i potrzeb społeczności lokalnych
► Zespoły badawcze zajmujące się badaniem jakości życia (np. Diagnoza społeczna)
► Zespoły tworzące strategie rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałaniu biedzie i wykluczeniu społecznemu itp.

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2018, godz. 15:44 - Tomasz Peciakowski