Specjalność skierowana jest do osób chcących działać bezpośrednio w obszarze ekonomii społecznej lub tych, które w ramach realizacji zadań pracownika socjalnego będą pracować w społecznościach lokalnych, w obszarze budowania strategii, współdziałania międzyinstytucjonalnego, animowania w kierunku tworzenia i wykorzystywania podmiotów ekonomii społecznej.

 

W trakcie studiów na tej specjalności studenci nabywają kompetencje do samodzielnego działania w obszarze ekonomii społecznej, w tym, do tworzenia i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, a także kompetencje fachowca zajmującego się współpracą z podmiotami ekonomii społecznej – w ramach realizacji aktywnej polityki społecznej, aktywizowania społeczności lokalnej, budowania strategii rozwoju i strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz troski o profilaktykę społeczną.

 

Uczestnicy zajęć nauczą się m.in. samodzielnie identyfikować i analizować zjawiska zachodzące w przestrzeni społecznej, przeprowadzać diagnozę społeczną i na jej podstawie tworzyć strategie rozwiązywania problemów społecznych i strategie rozwojowe, włączać w nie innowacyjne metody readaptacji społecznej i zawodowej. Dzięki wiedzy z zakresu organizacji pomocy społecznej i zarządzania publicznego, będą potrafili budować długofalowe procedury działania, dokonywać ewaluacji wdrażania strategii, działać na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych. Będą zarazem przygotowani do aktywnego wykorzystywania w tych działaniach instrumentów ekonomii społecznej, do ich zakładania i prowadzenia, do współdziałania z innymi instytucjami na poziomie społeczności lokalnej, regionalnej i krajowej.

 

Przedmioty wiodące:

► Metody badań problemów społecznych

► Metodyka diagnozy zasobów społecznych

► Strategia rozwiązywania problemów społecznych

► Organizowanie społeczności lokalnej w kontekście strategii rozwoju

► Aktywizacja i integracja społeczna

 

Perspektywy zatrudnienia

► Instytucje związane ze służbami społecznymi, np. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej
► Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR)
► Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/GOPS/MOPR)

► Instytucje ekonomii społecznej

► Organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej

► Instytucje rynku pracy, w tym, agencje zatrudnienia, instytucje dialogu społecznego oraz partnerstwa lokalnego

► Zespoły eksperckie ds. budowania strategii rozwojowych, ds. oceny zasobów pomocy społecznej, ds. diagnozowania zasobów i potrzeb społeczności lokalnych
► Zespoły badawcze zajmujące się badaniem jakości życia (np. Diagnoza społeczna)
► Zespoły tworzące strategie rozwiązywania problemów społecznych, przeciwdziałaniu biedzie i wykluczeniu społecznemu itp.

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2018, godz. 01:54 - Tomasz Peciakowski