Szczegółowy tryb przyjmowania publikacji do planu wydawniczego Wydawnictwa KUL

 

Senacka Komisja Wydawnicza ustala obowiązujący od roku 2016 tryb przyjmowania publikacji do planu wydawniczego.

 

Warunkami przyjęcia do planu wydawniczego są:

 1. Złożenie w Wydawnictwie KUL ostatecznego tekstu publikacji w postaci:
  • wersji elektronicznej oraz wydruku komputerowego w wypadku publikacji opracowywanych redakcyjnie przez wydawnictwo
  • gotowego do druku pliku pdf w wypadku opracowania go przez autora
 2. Przedstawienie recenzji wydawniczych (dla pozycji o charakterze monografii naukowej wymagane są dwie recenzje autorstwa samodzielnych pracowników naukowych, w tym jedna 'zewnętrzna' – recenzenta spoza KUL)
 3. Zapewnienie finansowania:
  • z funduszy na badania naukowe - potwierdzeniem finansowania jest blokada środków w systemie obsługi finansowej Uniwersytetu
  • z funduszy własnych - potwierdzeniem finansowania jest dowód wpłaty

 Wycenę kosztów publikacji, według której należy dokonać zabezpieczenia środków finansowych, przygotowuje Wydawnictwo KUL na podstawie przedstawionych plików elektronicznych lub przygotowanego pliku pdf; można też samodzielnie oszacować koszt wydania publikacji, wykorzystując kalkulator kosztów zamieszczony na stronie Wydawnictwa KUL (zakładka Pliki do pobrania).

 

Wnioski o przyjęcie do planu wydawniczego należy składać w Wydawnictwie KUL.

 

 1. Pozytywna opinia Senackiej Komisji Wydawniczej wydana na podstawie oceny kompletności złożonych materiałów.

 

UWAGA! Istotna zmiana parametrów publikacji będzie skutkować skierowaniem sprawy wydania publikacji do ponownego rozpatrzenia.

 

 

W zakładce Pliki do pobrania znajdują się:

– Zgłoszenie publikacji do planu wydawniczego

– Oświadczenie autora do publikacji zbiorowej

– Formularz wymagany do otrzymania egzemplarzy autorskich

– Kalkulator kosztów druku

 

 

 

Informacje ogólne dla Autorów

 

Ostateczną i kompletną wersję pracy (po recenzji) należy złożyć w postaci wydruku komputerowego oraz w wersji elektronicznej zgodnej z wydrukiem.

 

Typowy układ materiałów w publikacji:

– strona tytułowa

– spis treści (lub na końcu pracy)

– wykazy: skrótów, oznaczeń literowych, symboli graficznych (lub po bibliografii)

– wstęp/przedmowa

– tekst główny z przypisami

– tabele, ilustracje (jeśli wyłączone z tekstu głównego)

– aneksy

– bibliografia

– wykazy tabel i ilustracji

– streszczenia obcojęzyczne

 

W razie wykorzystania w pracy materiałów chronionych prawem autorskim (np. ilustracji) należy załączyć pisemną zgodę właściciela praw autorskich.

 

Zestawienie indeksu (indeksów) leży w gestii Autora i wykonywane jest na etapie ostatniej korekty.

 

Prosimy ponadto Autorów o dostarczenie razem z maszynopisem (w celu wykorzystania na okładce): 1) krótkiej notki o książce (może to być również wybrany fragment recenzji, ze zgodą recenzenta na jej opublikowanie), 2) krótkiej informacji o sobie, 3) krótkiej notki o książce do wykorzystania w katalogu Wydawnictwa, podkreślającej tematykę pracy, jej nowatorstwo itp.

 

 

Wskazówki techniczne dla Autorów

 

Wydruk komputerowy w jednym egzemplarzu powinien być dostarczony:

– na papierze formatu A4 (jednostronnie)

– krój i stopień pisma Times New Roman 12 punktów

– interlinia 1,5 wiersza

– wcięcie akapitowe 1,25 cm

– lewy margines 3 cm, pozostałe 2,5 cm

– przypisy tekstowe i bibliograficzne 10-punktowym stopniem pisma z odnośnikami w indeksie górnym

– ujednolicona i ciągła paginacja stron

– w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów itp.

Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe (każdy akapit należy zakończyć, naciskając klawisz „Enter”), środkowanie, kursywa (dla tytułów publikacji i wyrażeń obcojęzycznych; inne podkreślania, np. rozspacjowanie, można zaznaczyć na wydruku ołówkiem).

 

Wersja elektroniczna:

– plik utworzony w jednym z typowych edytorów tekstu, jak: MS Word (wszystkie wersje), WordPerfect (wszystkie wersje), Open Office (wszystkie wersje) lub inne, obsługujące zapis w RTF;

– jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. greka, hebrajski, cyrylica, znaki matematyczne, fonetyczne), należy je dołączyć do pliku;

– materiały ilustracyjne powinny być dostarczone bądź w wersji papierowej (o jakości umożliwiającej skanowanie), bądź elektronicznej:

 • fotografie: pliki w formatach jpg lub tif, najlepiej w rozdzielczości 300 dpi (biorąc pod uwagę wymiary reprodukcji, rozdzielczość nie może być sztucznie podniesiona w programie do edycji zdjęć);
 • wykresy: w CorelDRAW lub Adobe Illustrator (jeżeli muszą być podczas opracowywania poddawane edycji), Excelu lub osadzone w pliku Word.

 

 

Opisy bibliograficzne

 

Opisy bibliograficzne powinny być ujednolicone. Dotyczy to także prac zbiorowych, w których sposób zapisu ustala z autorami artykułów redaktor naukowy książki.

 

Kolejność elementów w zapisie bibliograficznym:

– imię i nazwisko autora (w przypisach)

– nazwisko i imię autora (w bibliografii)

– tytuł i podtytuł (kursywą)

– imię i nazwisko głównych współtwórców książki (redaktora naukowego, tłumacza, ilustratora, fotografika i in.)

– numer wydania

– numer tomu

– nazwa wydawcy (nieobligatoryjnie)

– miejsce i rok wydania

– numery stron

– seria (nieobligatoryjnie)

 

Dopuszcza się skracanie (do inicjałów) imion autora, redaktora, wydawcy, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby.

 

Przykłady rekomendowanej formy zapisu

a) pełnego:

Giovanni Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. Edward Iwo Zieliński, t. II, Platon i Arystoteles, RW KUL, Lublin 2001, s. 34-35.

Jerzy Kopania, Ekologia kartezjańska. Wprowadzenie do problemu Cartezian Ecology, w: Oblicza filozofii XVII wieku, red. Stanisław Janeczek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 359-376.

Henryk Wejman, Duchowy wymiar męczeństwa, „Roczniki Teologiczne” 53 (2006), z. 5, s. 79-92.

Piotr Kopiec, Kościół dla świata. Wiarygodność Kościoła w teologicznej interpretacji Dietricha Bonhoeffera, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 13-15, Jeden Pan, Jedna Wiara. Studia i Rozprawy Instytutu Ekumenicznego KUL 17.

 

b) skróconego:

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. II, s. 35.

J. Kopania, Ekologia kartezjańska, s. 365.

 

W bibliografii obowiązuje szeregowanie alfabetyczne według nazwisk autorów, a w pracach zbiorowych – według tytułów lub redaktorów naukowych.

Autor: Adam Niezbecki
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2015, godz. 08:45 - Adam Niezbecki