Doświadczenie zawodowe:

  • praca naukowo-dydaktyczna w KUL, w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny (od 2002)

  • prowadzenie kursów dla narzeczonych przy Duszpasterstwie Akademickim KUL (od 2005)

  • Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 21 w Warszawie (od 2013 diagnostyka psychologiczna, psychoterapia, poradnictwo rodzinne, realizacja programów profilaktycznych, pomoc dziecku krzywdzonemu)
  • współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi (min. Społeczny Komitet ds. AIDS, Stowarzyszenie ACUS- Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka) i realizacja projektów badawczych oraz projektów o charakterze profilaktyczno-diagnostycznym i pomocowym skierowanym do szkół podstawowych/gimnanzjalnych i ponadgimnanzjalnych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot w Warszawie (w latach od 2005-2012 prowadzenie psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej, poradnictwo psychologiczne, diagnostyka psychologiczna, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

  • współpraca z Centrum probalans oraz Centrum Integrum (od 2005 prowadzenie terapii par i rodzin)

  • Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogodny Dom" w Lublinie (w latach 2003-2005 praca z dzieckiem osieroconym, przygotowywanie do adopcji i rodzicielstwa zastępczego, praca z rodziną problemową, diagnostyka sądowo-psychologiczna)

  • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących w Lublinie (w latach 2002-2003 praca z dziećmi niesłyszącymi i ich rodzinami)

  • Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia (wolontariat w latach 1998-2001, praca z umierającymi dziećmi, grupa wsparcia dla rodzeństwa w żałobie)

 

 

Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2014, godz. 20:57 - Hanna Elżanowska