logo.jpg                       

STRONA GŁÓWNA INSTYTUTU

AKTUALNOŚCI IHS

 

 

Marek_Wisniewski_DSC05042.jpg

 

/FOTO -Walory turystyczne Roztocza Wschodniego/

 

Doc dr Marek Wiśniewski pochodzi z Lubaczowa, jest geografem. Pracę doktorską obronił w 2006 r. Pracował w szkolnictwie podstawowym i średnim, a od 1999 r. jest nauczycielem akademickim. Pracował na kilku uczelniach, a obecnie jest kierownikiem Zakładu Organizacji  Czasu Wolnego w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej w Zamościu.  Jest regionalistą i działaczem społecznym udzielającym się w różnorakich Stowarzyszeniach ( Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Horynieckiej w Horyńcu Zdroju, Przewodniczący Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych w powiecie lubaczowskim, z-ca przew. Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lubaczowskiej w Lubaczowie, członek Zarządu Instytutu Polsko-Ukraińskiego przy PWSTE w Jarosławiu). Jest też radnym powiatu lubaczowskiego, zastępcą Przewodniczącego Rady. Jest autorem wielu przewodników po Roztoczu, okolic Lubaczowa i Przeworska. Napisał ponad 20 artykułów i bierze udział w konferencjach naukowych dotyczących walorów turystycznych, rozwoju i możliwości Roztocza.  Występuje w radiu i telewizji  promując walory regionów, które zna i kocha,  jednocześnie zwracając uwagę na problemy ,  które tam występują, m. In. na opuszczone i niszczejące cerkwie oraz grabione cmentarze z nagrobkami bruśnieńskimi.
O sobie tak mówi: „pasjonuję się północno-wschodnim obszarem powiatu lubaczowskiego. Wychowywałem się na terenie gminy Cieszanów, mieszkałem bowiem w Chotylubiu, mój ojciec był tam leśniczym. W latach osiemdziesiątych byłem działaczem młodzieżowym w gminie Cieszanów. Teraz mieszkam na terenie gminy Horyniec Zdrój, gdzie ponad dwadzieścia lat pracowałem jako nauczyciel w Szkołach Podstawowych w Werchracie i Nowym Bruśnie oraz w Gimnazjum w Horyńcu. Związany jestem też z gminą Narol, gdzie byłem działaczem młodzieżowym oraz prowadziłem działalność gospodarczą. Uważam, że te trzy gminy są zapomniane przez ludzi i Boga, a przecież to prawdziwe  perły na turystycznych mapach Polski. Bardzo ciekawa przyroda, dziedzictwo kulturowe potrafi zachwycić nawet najbardziej wymagających turystów. Spotykając się z kuracjuszami często słyszę od nich, że przyjazd tu był wielką niewiadomą. Pytali: gdzie ten Horyniec? Choćby z tego powodu chcę pokazywać i promować te gminy, w których mieszkam, działam, które są mi bliskie a o których mogę powiedzieć dużo. Znam je bardzo dobrze. Jestem autorem dwunastu publikacji książkowych, około trzydziestu artykułów naukowych, popularnonaukowych, związanych z gminami Horyniec Zdrój, Cieszanów i Narol. ..."

 

Monografie regionalne

 

 1. Wiśniewski M., Wład P., Zakrzewski W., Roztocze Wschodnie . Przewodnik z terenowych warsztatów metodycznych dla nauczycieli geografii. Przemyśl 1998.
 2. Wład P. Wiśniewski M. :  ROZTOCZE WSCHODNIE. Przewodnik nie tylko dla turystów. Trzy wydania. 1999, 2001, 2004.
 3. Wład P. Wiśniewski M. ROZTOCZE WSCHODNIE, mapa turystyczno-topograficzna
 4. Wiśniewski M, Kisiel L, Kurasz L., Walory turystyczne Przeworska i okolic. Przeworsk 2006
 5. Chmielowiec G., Wis S., Wiśniewski M.: 2010. Werchrata  - perła Roztocza. Lubaczów 2010
 6. Wiśniewski M.,  Misiak T. Przyroda Powiatu Lubaczowskiego. Lubaczów 2007.
 7. Krawiec D., Mazur J., Lorenc T., Wiśniewski M. Środowisko przyrodnicze i kulturowe Roztocza i Ziemi Lubaczowskiej. Lubaczów 2005.
 8. Wiśniewski M., Śleszyński P. Na kupieckim szlaku Via Regia. Integracja regionów. Jarosław 2007.
 9. Mazur J., Pietrzak M., Wiśniewski M. Roztocze Wschodnie – Skarby Roztocza. Przemyśl 2007.
 10. Wiśniewski M., Bobecki M., Środowisko wodne pogranicza. Lubaczów 2007.
 11. Wiśniewski M., Kapel W. (red) Środowisko przyrodnicze i kulturowe przygranicznych gmin Lubaczów, Niemirów, Drohomyśl. Lubaczów 2008.
 12. Dyrda G., Wiśniewski M. Zeszyty Naukowe nr 3, Jarosław 2012
 13. Martyn W., Wiśniewski M. Koper M. Roztoczańskie części linii Mołotowa. Historia  - współczesność  - otoczenie.  (pozycja w druku) 2014.


Artykuły

 1. Wiśniewski M. 2000. Propozycja wycieczki przyrodniczo-kulturowej na przykładzie proponowanej ścieżki dydaktycznej „Dolina Brusienki”.[w] Agroturystyka szansą aktywizacji przygranicznego powiatu lubaczowskiego w aspekcie przystąpienia do Unii Europejskiej. A. Jarosz., R. Fedan (red.). Jarosław.
 2. Wiśniewski M. 2001. Cerkwie i cerkwiska na Roztoczu Wschodnim, [w]. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne transgranicznych regionów lwowskiego i podkarpackiego. A. Jarosz, M. Dolisznyj (red.). Jarosław.
 3. Wiśniewski M. 2005. Słowacja w oczach polskiego turysty, [w] Materiały pokonferencyjne, Rozwój gospodarczy podkarpacia i kraju preszowskiego, a ich potrzeby turystyczne i rekreacyjne.
 4. Wiśniewski M. 2004. Migracje na obszarze powiatu lubaczowskiego. [w] Podkarpacie jako region przygraniczny Unii Europejskiej. A. Jarosz (red.) Jarosław.
 5. Wiśniewski M. 2004. Kamieniarka bruśnieńska oraz drzeworyty płazowskie jako przykład sztuki ludowej i jej wpływ na atrakcyjność turystyczną Roztocza Wschodniego. Zeszyty Naukowe PWSZ Nr. 2  Jarosław 2004.
 6. Wiśniewski M. 2006. Roztocze Wschodnie – baza turystyczna Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego. [w] Rzeszowski i Krakowski Obszar Metropolitalny.  Z. Makieła, R. Fedan. (red). Kraków.
 7. Wiśniewski M. 2006. Rzeźba Karpat Wschodnich na tle budowy geologicznej. [w].  Uwarunkowania rozwoju turystyki Karpat Wschodnich. R. Fedan., Z. Makieła (red.)Przeworsk.
 8. Wiśniewski M., 2007 Rozwój współpracy transgranicznej powiatu lubaczowskiego i jarosławskiego z rejonem żółkiewskimi jaworowskim w zakresie turystyki i oświaty. [w] Wymiary aktywności samorządów lokalnych w obszarze współpracy transgranicznej. M. Karapyta., K. Rejman. (red.) Jarosław.
 9. Wiśniewski M. 2007. Walory przyrodnicze powiatu przeworskiego. [w]. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne rozwoju turystyki Karpat Wschodnich. R. Fedan., L. Kisiel., Z. Makieła (red). Przeworsk.
 10. Wiśniewski M. 2007. Walory turystyczne pogranicza polsko-ukraińskiego. [w] Polska – Ukraina. Wspólna przeszłość.  Z. Kubrak, T. Róg.(red.) Cieszanów.
 11. Wiśniewski M. 2007. Regiony i walory turystyczne kupieckiego szlaku Via Regia. [w] Via Regia – Kupiecki szlak. Z. Makieła (red.) Jarosław.
 12. Wiśniewski M. 2008. Walory turystyczne Roztocza Wschodniego. [w] Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej. B. Plawgo (red.) Białystok.
 13. Wiśniewski M. 2008. Lasy Podkarpacia jako istotny składnik atrakcyjności turystycznej. [w]. Współczesne problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Podkarpacia ze szczególnym uwzględnieniem turystyki. L. Kisiel (red.) Przeworsk.
 14. Walory turystyczne środkowego Bugu. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 2009
 15. Zmiany w sieci osadniczej przygranicznych gmin Roztocza Wschodniego. Roztocze. Historia i kultura. Red. W. Łysiak KUL Tomaszów Lubelski 2010.
 16. Aktywność rekreacyjna a czynniki pogodowe na przykładzie kuracjuszy uzdrowisk w Horyńcu Zdroju. Zamość - Łuck 2012
 17. „Zielone szkoły” szansą rozwoju turystyki i ekologii w południowej części powiatu przeworskiego. Zeszyty naukowe PWSTE Jarosław 2012.
 18. Walory przyrodnicze pogranicza Polsko – Ukraińskiego w obszarze województwa podkarpackiego i obwodu lwowskiego. ( w ) …………………. Lwów 2011.
 19. Wpływ turystyki na działalność samorządową. [w] Problemy współczesnej Europy – społeczeństwo, gospodarka, polityka, kultura. Jarosław 18.04.2013.
 20. Wpływ inwestycji na rozwój turystyki w gminie Narol. [w] Międzynarodowe, krajowe oraz regionalne uwarunkowania rozwoju sportu, turystyki i rekreacji. Jarosław 7.06.2013
 21. Przyroda powiatu lubaczowskiego ze szczególnym uwzględnieniem Linii Mołotowa. [w]
 22. Martyn W., Wiśniewski M. Koper M. Roztoczańskie części linii Mołotowa. Historia  - współczesność  - otoczenie.  (pozycja w druku) 2014.

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2014, godz. 13:11 - Ireneusz Marciszuk