DOCTORATES IN THE DEPARTMENT


1. Alicja Olszak. PhD dissertation entitled „Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych” [Psychopedagogical Competencies of Special-School Teachers]. Registered 1992, completed 1997 .

2. Bogumiła Witkowska. PhD dissertation entitled „Uwarunkowania postaw personelu domów pomocy społecznej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi” [Determinants of the Attitudes of Nursing Homes Staff towards People with Mental Disorders]. Rector of the Catholic University of Lublin’s Award. Registered 1997, completed 1999.

3. Waldemar Klinkosz. PhD dissertation entitled „Osobowościowe uwarunkowania osiągnięć akademickich studentów niewidomych i słabo widzących” [Personality-based Determinants of Academic Achievement of Blind and Visually Impaired Students]. Registered 2000, defended October 2002. Rector’s Award. Promotion grant KBN. 1 H01F 034 19.

4. Małgorzata Siekańska. PhD dissertation entitled „Psychologiczne uwarunkowania zadowolenia z pracy zawodowej osób zdolnych” [Psychological Determinants of Job Satisfaction in Gifted Persons]. Registered 2000, defended May 2003. Promotion grant KBN. 1 H01F 034 21. Rector’s Award.

5. Małgorzata Karpińska-Ochałek. PhD dissertation entitled „Zainteresowania zawodowe i ich wybrane psychospołeczne korelaty u młodzieży z upośledzeniem umysłowym” [Professional Interests and their Selected Psycho-social Correlates in Mentally Impaired Adolescents]. Defended 2004.

6. Renata Smoleń. PhD dissertation entitled „Poczucie jakości życia i jego wybrane psychospołeczne korelaty u młodzieży z upośledzeniem umysłowym” [The Sense of the Quality of Life and its Selected Psycho-social Correlates in Mentally Impaired Adolescents]. Defended 2005.

7. Grzegorz Wiącek. PhD dissertation entitled „Psychospołeczne korelaty powodzenia w kształceniu integracyjnym” [Psycho-social Correlates of Success in Inclusive Education]. Defended October 2005.

 

8. Krzysztof Śmigórski. PhD dissertation entitled „Procesy utajone u osob twórczych" [Processes of Latent Cognition in Creative People]. Promotion grant. Defended: December 2007 r.

 

9. Anna Wołpiuk-Ochocińska, PhD dissertation entitled "Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego uczniów zdolnych" [The Selected Aspects of Social Functioning of Gifted Students]. Defended: May 2008 r.

 

10. Magdalena Pankiewicz. PhD dissertation entitled "Osobowościowe wyznaczniki preferencji ryzyka u osób uzdolnionych twórczo" [The Personality Determinants of Risk Preferences in Creatively Gifted People]. Defended: October 2008 r.

 

11. Ewelina Soszyńska. PhD dissertation entitled "Operacje wyobrażeniowe u osób twórczych" [Mental Operations in Creative People]. Defended: June 2010 r.

 

12. Barbara Ostrowska. PhD dissertation entitled "Obraz własnego ciała a funkcjonowanie społeczne adolescentów" [Body Image of Adolescents and their Social Functioning]. Defended: June 2010 r.

 

13. Beata Łubianka. PhD dissertation entitled "Psychologiczna analiza systemu wartości młodzieży o zróżnicowanych osiągnięciach szkolnych" [Psychological analysis of value systems in young people of various school achievements]. Defended: June 2011 r.

 

14. Tomasz Knopik. PhD dissertation entitled "Psychospołeczne uwarunkowania poczucia dobrostanu osób wybitnie zdolnych". Defended: June 2012 r.

 

15. Angelika Bąk. PhD dissertation entitled "Psychologiczne uwarunkowania nieadekwatnych osiągnięć szkolnych uczniów zdolnych". Defended: October 2012 r.

 

16. Weronika Augustynowicz. PhD dissertation entitled "Wybrane psychospołeczne korelaty wysokich osiągnięć szkolnych. Badania w Polsce i na Ukrainie". Defended: June 2013 r.

 

17. Agata Kapeluszny. PhD dissertation entitled "Psychospołeczne uwarunkowania poczucia jakości życia studentów z wysokimi osiągnięciami akademickimi". Defended: July 2014 r.

 

18. Małgorzata Rachwał. PhD dissertation entitled "Wybrane wyznaczniki zadowolenia z pracy u osób wykonujących zawody o różnym prestiżu społecznym". Defended: May 2015 r.

 

19. Barbara Cichy-Jasiocha. PhD dissertation entitled "Wybrane psychospołeczne wyznaczniki poczucia jakości życia u osób dorosłych uzdolnionych plastycznie" [The selected psychological determinants of the sense of quality of life in artistically gifted adults]. Defended: June 2015 r.

 

20. Olha Bilyakovska. PhD dissertation entitled "Psychologiczna charakterystyka osób studiujących za granicą. Badania studentów z Polski i Ukrainy". Defended: October 2015 r.

 

21. Martyna Płudowska. PhD dissertation entitled "Wybrane psychologiczne wyznaczniki poczucia jakości życia u osób o orientacji materialistycznej" [The selected psychological correlates of the quality of life in people with materialistic orientation]. Defended: June 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Ewelina Soszyńska
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2016, godz. 17:54 - Barbara Cichy-Jasiocha