Dofinansowanie do wypoczynku

 

 

Dofinansowanie dotyczy wypoczynku indywidualnego pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub mianowania, obejmującego nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku oraz udziału pracownika lub jego rodziny w obozach, koloniach, płatnych sanatoriach lub w formie zorganizowanej imprezy grupowej.


W ramach przyznanych środków dla pracownika i członków jego rodziny istnieje możliwość pokrycia do 90% faktycznie poniesionych kosztów wypoczynku spełniającego łącznie poniższe warunki:

  • wypoczynek dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18
  • wypoczynek jest zorganizowany (dofinansowanie nie obejmuje wczasów "pod gruszą", pobytu u rodziny)
  • organizatorem wypoczynku musi być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie (zajmuje się statutowo organizowaniem wypoczynku lub prowadzi w tym zakresie działalność gospodarczą)
  • wypoczynek musi przybrać formę wczasów, kolonii, obozów, zimowisk (w tym również połączonych z nauką), pobytu na leczeniu sanatoryjnym itd.                                Dofinansowanie nie obejmuje: półkolonii, wypoczynku organizowanego "na własną rękę" przez rodziców (pracowników) i związanego z tym pobytu dzieci w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, gospodarstwach agroturystycznych, wynajmowanych pokojach.


Wypłata przyznanej kwoty dofinansowania uwarunkowana jest przedłożeniem odpowiedniego dowodu wpłaty lub skierowania na wyżej wymieniony wyjazd.

Przedstawiony dowód wpłaty lub skierowanie powinno zawierać następujące dane:

  1. nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku,

  2. tytuł zapłaty (tj. opłata za wczasy, kolonie, obóz itp.)

  3. imię i nazwisko dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku,

  4. imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty,

  5. miejsce i termin wypoczynku,

  6. kwotę do zapłaty, a w przypadku dokonania zapłaty - datę jej dokonania.

W terminie do 25 maja 2018 r. w pok. 142 B (GG) należy złożyć Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku oraz Oświadczenie majątkowe 3a. Małżonkowie zatrudnieni w KUL mogą uzupełnić wspólne Oświadczenie majątkowe 3b.

 

Osobom, które złożą wniosek po wskazanym wyżej terminie, dofinansowanie będzie wypłacone w kolejnych transzach.

Wypłata dofinansowania będzie realizowana począwszy od 25 czerwca br.

 

Niezłożenie oświadczenia majątkowego uprawnia do przyznania świadczenia w najniższej wysokości (Regulamin ZFŚS KUL § 13 ust. 2).

Pracodawca zastrzega sobie możliwość wglądu do zeznania podatkowego, na podstawie którego zostało wypełnione oświadczenie majątkowe, a także dokument poświadczający naukę dzieci do 25 r. życia (Regulamin ZFŚS KUL § 8 ust. 8).

Autor: Katarzyna Witek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2018, godz. 14:54 - Katarzyna Kulczycka