Dofinansowanie do wypoczynku

 

Dofinansowanie dotyczy wypoczynku indywidualnego obejmującego nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych wypoczynku oraz udziału pracownika lub jego rodziny w obozach, koloniach, płatnych sanatoriach lub w formie zorganizowanej imprezy grupowej.


Istnieje możliwość pokrycia do 75% kosztów wypoczynku wakacyjnego dla dziecka w ramach przyznanych środków dla pracownika i członków jego rodziny.
Wypłata przyznanej kwoty dofinansowania uwarunkowana jest przedłożeniem odpowiedniego dowodu wpłaty lub skierowania na wyżej wymieniony wyjazd.

 

Przedstawiony dowód wpłaty lub skierowanie powinno zawierać następujące dane:

  1. nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku,

  2. tytuł zapłaty (tj. opłata za wczasy, kolonie, obóz itp.)

  3. imię i nazwisko dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku,

  4. imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty,

  5. miejsce i termin wypoczynku,

  6. kwotę do zapłaty, 

  7. w przypadku dokonania zapłaty - datę jej dokonania.

W terminie do 20 maja 2016 r. w pok. 142 B (GG) należy złożyć Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku oraz Oświadczenie majątkowe.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnej legitymacji szkolnej (dot. dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych) oraz/lub legitymacji studenckiej. Nie dotyczy to studentów KUL.

 

 Niezłożenie oświadczenia majątkowego uprawnia do przyznania świadczenia w najniższej wysokości (Regulamin ZFŚS KUL § 13 ust. 2).

Pracodawca zastrzega sobie możliwość wglądu do zeznania podatkowego, na podstawie którego zostało wypełnione oświadczenie majątkowe (Regulamin ZFŚS KUL § 12 ust. 2).

Autor: Katarzyna Witek
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2016, godz. 10:45 - Marta Antoniuk-Zych