MGR DOROTA RECZEK

 Dorota_Reczek

 

Magister psychologii (absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), specjalista psychoterapii uzależnień. 

 

Od 9 lat pracuję w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Puławach, gdzie prowadzę terapię osób uzależnionych i współuzależnionych
w podstawowym i pogłębionym etapie psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywam również prowadząc treningi, warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji psychospołecznych, uzależnień oraz funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych. Współpracuje
z komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych oraz grupą wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

 

Przedmiot moich zainteresowań naukowych stanowi dynamika procesów motywacyjnych
u osób uzależnionych, wykorzystanie zasobów osobistych i społecznych w psychoterapii uzależnień. Interesuję się również założeniami teoretycznymi i wykorzystaniem w praktyce terapii schematów. W planowanej rozprawie doktorskiej chciałabym podjąć temat roli motywacji do zmiany destrukcyjnych zachowań w obszarze dystrybucji zasobów i przystosowania osobistego osób uzależnionych od alkoholu.

 

MGR MARTA SZARO

 

  

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: Psychologia Rodziny. Od 2010 roku pracuję w lubelskiej Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Jestem koordynatorem programu wychowawczego o nazwie Korona Polskiego Wychowania, realizowanego w kilkudziesięciu klasach lubelskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na co dzień sprawuję bezpośredni nadzór nad realizacją programu, opracowuje nowe rozwiązywania metodyczne, a także prowadzę szkolenia dla nauczycieli oraz dla uczniów. Prowadzę także różnorakie warsztaty skierowane do młodzieży oraz włączam się w działalność Lubelskiego Ośrodka Akademii Młodzieżowej. Przedmiotem moich zainteresowań naukowych są zasoby psychospołeczne i ich rola w osiąganiu celów wychowawczych.

 

 

MGR AGNIESZKA PALACZ-CHRISIDIS

 

agnieszka_palacz-chrisidis

 

Psycholog, specjalista terapii uzależnień. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, aktualnie asystent w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Zajmuje się profilaktyką uzależnień, prowadzi badania z zakresu uzależnień behawioralnych wśród osób młodych.

 

 

MGR KATARZYNA SUROWIEC

 

Kataryzna_Surowiec

 

Magister psychologii, ukończyła studia licencjackie z pedagogiki. Obecnie pracuje na stanowisku psychologa penitencjarnego w jednej z jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, co pokrywa się z przedmiotem jej zainteresowań. Ponadto prowadzi zajęcia dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz dąży do dalszego rozwoju.

 

 

MGR PAULINA MAGDALENA PIETRAS - PRUCNAL

 

 

Psycholog, coach VCC, specjalista terapii uzależnień oraz terapeuta w Stowarzyszeniu MONAR. Zajmuje się pracą z osobami uzależnionymi, organizacją konferencji naukowych oraz tworzeniem programów profilaktycznych. Współpracuje w licznych projektach z takimi organizacjami jak: Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Fundacja na rzecz rozwoju - Inspirator, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii czy Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

 

MGR ANNA WÓJCIUK

 Ania2_040

 

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończyłam także studium pedagogiczne, studia podyplomowe z zakresu mediacji szkolenie i sądowej, szkolenie z zakresu rozwiązywania konfliktów pracowniczych. Pracuję od sześciu lat jako wychowawca w jednym z lubelskim zakładów karnych. W pracy zawodowej i naukowej interesuję się zachowaniami agresywnymi, kompetencjami psychospołecznymi skazanych oraz przystosowaniem się skazanych do warunków izolacji więziennej.

 

 

MGR DOMINIKA FUJAROWICZ

 

 

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca magisterska pt. ,,Psychologiczne korelaty doświadczania wolności u mężczyzn uzależnionych od alkoholu uczestniczących w terapii". Obecnie doktorantka w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej. Do moich zainteresowań naukowych należy psychologiczne funkcjonowanie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

 

 

MGR PATRYCJA SŁAWSKA

 

2016-05-27_14

 

Magister psychologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W trakcie procesu certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień. Od 2016 roku pracuje jako psycholog i terapeuta w Stowarzyszeniu MONAR – Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi oraz projekcie aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W kontekście naukowym interesuje się właściwościami psychospołecznymi oraz postawami młodzieży używającej substancji psychoaktywnych.

 

 

MGR ALEKSANDRA RADOŃ

 

 

 

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień, coach. Terapeuta uzależnień w prywatnym ośrodku terapii uzależnień. W czerwcu 2017, obroniła pracę magisterską pt. : "Dystrybucja zasobów a nasilenie objawów Zespołu Stresu Pourazowego u osób doświadczających konfliktu zbrojnego na Ukrainie". Naukowo interesuje się psychologią uzależnień z naciskiem na lekomanię i uzależnienia behawioralne oraz psychologią penitencjarną. Zawodowo zafascynowana coachingiem i pracą terapeutyczną z człowiekiem uzależnionym. 

 

 

MGR PATRYCJA WOŚKO

 

 

Magister psychologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Trener umiejętności psychospołecznych, w trakcie rekomendacji na trenera I stopnia. Coach VCC. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół patologii w środowisku pracy oraz prowadzi badania wśród osób doświadczających działań militarnych na Ukrainie. 
 
 
MGR MATEUSZ PRUCNAL
 

 
Jestem magistrem psychologii i zarządzania KUL oraz coachem VCC. Moje zainteresowania naukowe krążą wokół psychologii jakości życia, poczucia szczęścia i pewności siebie. Zawodowo zajmuję się tworzeniem i zarządzaniem projektami edukacyjnymi współfinansowanymi przez UE, prowadzę ogólnopolski portal wydarzysie.pl oraz Fundację na rzecz rozwoju - Inspirator. Od 2011 roku mam okazję być ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto od 2016 roku jestem pracownikiem Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej KUL i realizuje projekt "Aktywny student - aktywny absolwent" współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
 
 
 
MGR PAWEŁ POLAKIEWICZ
 
zdpawelpolakiewicz_1
 

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 1997 – 2003 odbył studia dzienne z zakresu Filozofii Teoretycznej zakończone obroną pracy magisterskiej pt.  „.Wizja kształtowania charakteru moralnego człowieka w pismach A. Kępińskiego”, napisanej w Katedrze Etyki, pod kierunkiem księdza profesora Andrzeja Szostka,  a w latach 2001 – 2005 studia dzienne z psychologii zakończone obroną pracy magisterskiej pt. „Przejawy agresji a obraz siebie u nieletnich osadzonych w zakładach poprawczych” napisanej w katedrze Psychoprofilaktyki  Społecznej pod kierunkiem prof. Iwony Niewiadomskiej.

Od 2003 roku pracuje z nieletnimi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem oraz niedostosowaną społecznie.

 

Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są przede wszystkim wokół zjawiska nieletniości, zagrożenia niedostosowaniem i niedostosowania społecznego, procesu demoralizacji i ich związków ze strukturą „ja”, samooceną oraz zachowaniami agresywnymi; a także wpływu substancji psychoaktywnych na strukturę „ja” oraz system wartości. Interesuje się także koncepcjami antropologiczno-psychologicznymi A. Kępińskiego i T. Mertona.

 

 
-----------------
 
DR KAROLINA STRZELCZYK

 

W 2017 roku obroniła rozprawę doktorską pt. Znaczenie dystrybucji zasobów psychospołecznych w kształtowaniu poczucia jakości życia u kobiet z doświadczeniem małoletniego macierzyństwa

 

DR MATEUSZ REFERDA

 

Referda

 

W czerwcu 2016 roku obronił rozprawę doktorską pt. Znaczenie poznawczo-emocjonalnych czynników osobowościowych dla związku między zdolnościami a porażką szkolną.

 

Ukończył kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR I stopnia). Zawodowo zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w wieku szkolnym, prowadzi konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli, a także zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów szkół podstawowych.

 

 

DR MAŁGORZATA BŁĄDEK - KOLATORSKA

 

 

 

W lipcu 2016 roku obroniła rozprawę doktorską pt. Znaczenie dystrybucji zasobów w kształtowaniu poczucia jakości życia żołnierzy powracających z misji zagranicznych.

 

Zawodowo prowadzi własny gabinet, w którym zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, z mózgowym porażeniem dziecięcym. Współpracuje z kilkoma szkołami i placówkami specjalistycznymi na terenie Warszawy.

 

 

DR ROBERT MODRZYŃSKI

 

W 2016 roku obronił rozprawę doktorską pt.Znaczenie dystrybucji zasobów dla osiągania celów terapeutycznych. Badanie osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia.

 

 

Autor: Katarzyna Szczepańska-Rossa
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2017, godz. 19:59 - Marta Szaro