MGR DOROTA RECZEK

 Dorota_Reczek

 

Magister psychologii (absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), specjalista psychoterapii uzależnień. 

 

Od 9 lat pracuję w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Puławach, gdzie prowadzę terapię osób uzależnionych i współuzależnionych
w podstawowym i pogłębionym etapie psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe zdobywam również prowadząc treningi, warsztaty i szkolenia z zakresu kompetencji psychospołecznych, uzależnień oraz funkcjonowania rodzin dysfunkcyjnych. Współpracuje z komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych oraz grupą wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

 

Przedmiot moich zainteresowań naukowych stanowi dynamika procesów motywacyjnych
u osób uzależnionych, wykorzystanie zasobów osobistych i społecznych w psychoterapii uzależnień. Interesuję się również założeniami teoretycznymi i wykorzystaniem w praktyce terapii schematów. W planowanej rozprawie doktorskiej chciałabym podjąć temat roli motywacji do zmiany destrukcyjnych zachowań w obszarze dystrybucji zasobów i przystosowania osobistego osób uzależnionych od alkoholu.

 

MGR MARTA SZARO

 

  

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: Psychologia Rodziny. Obecnie jestem w trakcie kwalifikacyjnego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym, organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid. W latach 2009 - 2018 pracowałam w lubelskiej Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, gdzie byłam autorem i koordynatorem programów profilaktyczno-wychowawczych oraz prowadziłam warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Obecnie pracuję jako psycholog szkolny oraz prowadzę terapie indywidualne. Przedmiotem moich zainteresowań naukowych są zasoby psychospołeczne i ich rola w osiąganiu celów wychowawczych.

 

Publikacje naukowe:

 • Szaro, M. (2018). Korona Polskiego Wychowania – propozycja programu kształtującego przystosowanie szkolne ucznia. Nauczyciel i Szkoła, 65, 2018/1, 69-83.
 • Szaro, M. (2018). Wychowanie do przedsiębiorczości na przykładzie działań Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Problemy opiekuńczo-wychowawcze, 2018/3, 24-31.

 

Konferencje naukowe (ogólnopolskie):

 • Dydaktyka i wartości. Nauczyciel sprawiedliwy, 17 maja 2018 r., Lublin. Temat wystąpienia: Kształtowanie przystosowania szkolnego u uczniów. Teoria i praktyka.
 • Inkluzja społeczna – analiza wielowymiarowa, 20 maja 2016 r., Lublin. Temat wystąpienia: Znaczenie zasobów podmiotowych w kształtowaniu przystosowania szkolnego.


Publikacje branżowe:

 • Czakon W., Szaro M. (2014). Korona Polskiego Wychowania- program wychowawczy dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Lublin: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.
 • Czakon W., Szaro M. (2016), Podręcznik programu Korona Polskiego Wychowania - program edukacji obywatelskiej młodzieży. Lublin: Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

 

Konferencje branżowe (skierowane do dyrektorów i nauczycieli województwa lubelskiego):

 • Wychowanie do przedsiębiorczości, 19 grudnia 2017 r., Lublin. Temat wystąpienia: Podsumowanie projektu „Szkoła Przedsiębiorczości”
 • Wspieramy Polską Edukację 2017. Szkoła miejscem sukcesu ucznia, 14 czerwca 2017 r., Lublin. Temat wystąpienia: Dobre praktyki wychowawcze. Podsumowanie współpracy polsko-litewskich szkół
 • Nowe spojrzenie na wychowanie w szkole. Uczeń jako podmiot procesu dydaktycznego, 16 czerwca 2016 r., Lublin. Temat wystąpienia: Podsumowanie realizacji programu wychowawczego Korona Polskiego Wychowania w roku szkolnym 2015/2016
 • Dobry uczeń – świadomy obywatel, 22 marca 2016 r., Lublin. Temat wystąpienia: Rozbudzanie motywacji wewnętrznej do nauki i aktywności społecznej
 • Szkoła Aktywna Wychowawczo, 2 czerwca 2015 r., Lublin. Temat wystąpienia: Podsumowanie trzeciego roku realizacji programu Korona Polskiego Wychowania
 • Wychowanie jako integralny element edukacji, 16 czerwca 2014r., Lublin. Temat wystąpienia: Prezentacja realizacji programu Korona Polskiego Wychowania w szkołach wdrażających program

 

 

MGR AGNIESZKA PALACZ-CHRISIDIS

 

agnieszka_palacz-chrisidis

 

Psycholog, specjalista terapii uzależnień. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, aktualnie asystent w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Zajmuje się profilaktyką uzależnień, prowadzi badania z zakresu uzależnień behawioralnych wśród osób młodych.

 

 

MGR KATARZYNA SUROWIEC

 

Kataryzna_Surowiec

 

Magister psychologii, ukończyła studia licencjackie z pedagogiki. Obecnie pracuje na stanowisku psychologa penitencjarnego w jednej z jednostek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, co pokrywa się z przedmiotem jej zainteresowań. Ponadto prowadzi zajęcia dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz dąży do dalszego rozwoju.

 

 

MGR PAULINA MAGDALENA PIETRAS - PRUCNAL

 

 

Psycholog, coach VCC, specjalista terapii uzależnień oraz terapeuta w Stowarzyszeniu MONAR. Zajmuje się pracą z osobami uzależnionymi, organizacją konferencji naukowych oraz tworzeniem programów profilaktycznych. Współpracuje w licznych projektach z takimi organizacjami jak: Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Fundacja na rzecz rozwoju - Inspirator, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii czy Biuro Rzecznika Praw Dziecka.

 

MGR ANNA WÓJCIUK

 Ania2_040

 

Absolwentka psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ukończyłam także studium pedagogiczne, studia podyplomowe z zakresu mediacji szkolenie i sądowej, szkolenie z zakresu rozwiązywania konfliktów pracowniczych. Pracuję od sześciu lat jako wychowawca w jednym z lubelskim zakładów karnych. W pracy zawodowej i naukowej interesuję się zachowaniami agresywnymi, kompetencjami psychospołecznymi skazanych oraz przystosowaniem się skazanych do warunków izolacji więziennej.

 

 

MGR DOMINIKA FUJAROWICZ

 

 

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Praca magisterska pt. ,,Psychologiczne korelaty doświadczania wolności u mężczyzn uzależnionych od alkoholu uczestniczących w terapii". Obecnie doktorantka w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej. Do moich zainteresowań naukowych należy psychologiczne funkcjonowanie osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

 

 

MGR PATRYCJA SŁAWSKA

 

2016-05-27_14

 

Magister psychologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W trakcie procesu certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień. Od 2016 roku pracuje jako psycholog i terapeuta w Stowarzyszeniu MONAR – Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi oraz projekcie aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W kontekście naukowym interesuje się właściwościami psychospołecznymi oraz postawami młodzieży używającej substancji psychoaktywnych.

 

 

MGR ALEKSANDRA RADOŃ

 

 

 

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień, coach. Terapeuta uzależnień w prywatnym ośrodku terapii uzależnień. W czerwcu 2017, obroniła pracę magisterską pt. : "Dystrybucja zasobów a nasilenie objawów Zespołu Stresu Pourazowego u osób doświadczających konfliktu zbrojnego na Ukrainie". Naukowo interesuje się psychologią uzależnień z naciskiem na lekomanię i uzależnienia behawioralne oraz psychologią penitencjarną. Zawodowo zafascynowana coachingiem i pracą terapeutyczną z człowiekiem uzależnionym. 

 

 

MGR PATRYCJA WOŚKO

 

 

Magister psychologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Trener umiejętności psychospołecznych, w trakcie rekomendacji na trenera I stopnia. Coach VCC. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół patologii w środowisku pracy oraz prowadzi badania wśród osób doświadczających działań militarnych na Ukrainie. 
 

Publikacje:

 • Wośko P., Niewiadomska I., Chwaszcz J.(2017). Distribution of resources and post-traumatic growth in people displaced by military operations, Psychoprevention Studies 2

 

Konferencje:

 • II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło we współczesnej psychologii. Tytuł wystąpienia: Przesiedleni w wyniku działań militarnych na Ukrainie: dystrybucja zasobów a nasilenie potraumatycznego rozwoju w kontekście Teorii Dezintegracji Pozytywnej
 • Konferencja międzynarodowa „Social inclusion – a multidimensional analysis” Tytuł wystąpienia: Level of resources and posttraumatic growth in people displaced as a result of military operations
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w pracy z człowiekiem”. Tytuł wystąpienia: „Siecioholizm”

 

Projekty:

 • Aktywny Student Aktywny Absolwent
 • Udział w projekcie badawczym „Uwarunkowania siecioholizmu wśród młodzieży”
 • Udział w projekcie badawczym „Adaptacyjne funkcje koncepcji siebie w ujęciu dynamiczno – strukturalnym”
 • Udział projekcie badawczym „Wielopoziomowa analiza sukcesu przedsiębiorczego”
 • Udział w projekcie badawczym „Formy prezentystycznej orientacji temporalnej”

 

Inne zaangażowanie:

 • Przeprowadzenie szkolenia pt. „Nasz cel – Twój cel czyli motywacja do sukcesu” w ramach IX Tygodnia Szkoleń
 • Przeprowadzenie szkolenia pt. „Mini-szkolenie integracyjne czyli KNPZ staje się zespołem” – szkolenie dla Koła Naukowego Psychologii Zarządzania
 • Przeprowadzenie szkolenia pt. „Jak poprawnie napisać CV i odnaleźć się na rynku pracy?” – szkolenie dla Koła Naukowego Psychologii Zarządzania
 
 
MGR MATEUSZ PRUCNAL
 

 
Jestem magistrem psychologii i zarządzania KUL oraz coachem VCC. Moje zainteresowania naukowe krążą wokół psychologii jakości życia, poczucia szczęścia i pewności siebie. Zawodowo zajmuję się tworzeniem i zarządzaniem projektami edukacyjnymi współfinansowanymi przez UE, prowadzę ogólnopolski portal wydarzysie.pl oraz Fundację na rzecz rozwoju - Inspirator. Od 2011 roku mam okazję być ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Ponadto od 2016 roku jestem pracownikiem Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej KUL i realizuje projekt "Aktywny student - aktywny absolwent" współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
 
 
MGR PAWEŁ POLAKIEWICZ
 
zdpawelpolakiewicz_1
 

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 1997 – 2003 odbył studia dzienne z zakresu Filozofii Teoretycznej zakończone obroną pracy magisterskiej pt.  „.Wizja kształtowania charakteru moralnego człowieka w pismach A. Kępińskiego”, napisanej w Katedrze Etyki, pod kierunkiem księdza profesora Andrzeja Szostka,  a w latach 2001 – 2005 studia dzienne z psychologii zakończone obroną pracy magisterskiej pt. „Przejawy agresji a obraz siebie u nieletnich osadzonych w zakładach poprawczych” napisanej w katedrze Psychoprofilaktyki  Społecznej pod kierunkiem prof. Iwony Niewiadomskiej. Od 2003 roku pracuje z nieletnimi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem oraz niedostosowaną społecznie.

 

Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są przede wszystkim wokół zjawiska nieletniości, zagrożenia niedostosowaniem i niedostosowania społecznego, procesu demoralizacji i ich związków ze strukturą „ja”, samooceną oraz zachowaniami agresywnymi; a także wpływu substancji psychoaktywnych na strukturę „ja” oraz system wartości. Interesuje się także koncepcjami antropologiczno-psychologicznymi A. Kępińskiego i T. Mertona.

 

 

MGR AGNIESZKA LAWENDA

 

a_lawenda

 

Magister psychologii, psycholog transportu. Prowadzi Pracownię Psychologiczną specjalizującą się w diagnozie oraz orzecznictwie psychologicznym w zakresie psychologii transportu oraz medycyny pracy. Zainteresowania naukowe oraz zawodowe skupia wokół problematyki uwarunkowań zachowań ryzykownych oraz przejawów patologii społecznej w miejscu pracy.

 

MGR PAWEŁ BIAŁAS

 

img_1102asd

 

Od 1995 roku jestem wyczynowym sportowcem oraz absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie w trybie dziennym w latach 2001 - 2006. Dzięki tym studiom uzyskałem kwalifikacje nauczyciela, trenera judo i instruktora kulturystyki. W 2013 roku podjąłem studia psychologiczne w trybie zaocznym w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, które ukończyłem w 2018 na kierunku psychologia sądowo - penitencjarna. Interesuje mnie również psychologia społeczna i psychologia sportu, dlatego temat mojej pracy magisterskiej brzmiał: "Satysfakcja życiowa i postawy wobec życia w świetle badań zawodników mieszanych sztuk walki (MMA) na Lubelszczyżnie". Jestem społecznikiem i organizuję akcje charytatywne, współpracując miedzy innymi z Fundacją DKMS Polska, RCKiK, Szlachetna Paczka, WOŚP. Biorę udział i organizuję w Chełmie akcje charytatywne dla chorych dzieci, dla Chełmskiej Straży Ochrony Zwierząt, Domu Dzieci Małych, liczne pokazy Sambo w szkołach oraz Zakładzie Karnym, darmowe kursy samoobrony dla kobiet oraz wykłady na temat przemocy domowej, depresji czy cyberprzemocy. Aktualnie jestem trenerem w klubie MKS Sambo Chełm, założycielem Fundacji „Z ulicy na podium”, swoją przyszłość wiążę z psychologią...

 
-----------------
 
DR KAROLINA STRZELCZYK

 

W 2017 roku obroniła rozprawę doktorską pt. Znaczenie dystrybucji zasobów psychospołecznych w kształtowaniu poczucia jakości życia u kobiet z doświadczeniem małoletniego macierzyństwa

 

DR MATEUSZ REFERDA

 

Referda

 

W czerwcu 2016 roku obronił rozprawę doktorską pt. Znaczenie poznawczo-emocjonalnych czynników osobowościowych dla związku między zdolnościami a porażką szkolną.

 

Ukończył kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR I stopnia). Zawodowo zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci w wieku szkolnym, prowadzi konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli, a także zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów szkół podstawowych.

 

 

DR MAŁGORZATA BŁĄDEK - KOLATORSKA

 

 

 

W lipcu 2016 roku obroniła rozprawę doktorską pt. Znaczenie dystrybucji zasobów w kształtowaniu poczucia jakości życia żołnierzy powracających z misji zagranicznych.

 

Zawodowo prowadzi własny gabinet, w którym zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, z mózgowym porażeniem dziecięcym. Współpracuje z kilkoma szkołami i placówkami specjalistycznymi na terenie Warszawy.

 

 

DR ROBERT MODRZYŃSKI

 

W 2016 roku obronił rozprawę doktorską pt.Znaczenie dystrybucji zasobów dla osiągania celów terapeutycznych. Badanie osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia.

 

 

Autor: Katarzyna Szczepańska-Rossa
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018, godz. 12:02 - Marta Szaro