2014

 • XIII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „Szkoła wobec ideologizacji i instrumentalizacji wychowania” (Lublin, 08.03.2014r.), uczestnictwo.
 • Matura 2015 z języka polskiego – przygotowanie uczniów do egzaminu ustnego, Wydawnictwo Nowa Era  (Lublin, 27.03.2014r.), uczestnictwo.
 • Między wójtem a plebanem – o interdyscyplinarności humanistyki (Lublin, 08.04.2014r.), uczestnictwo.

2013

 • Ogólnopolskie Seminarium z cyklu "Badania i polityka edukacyjna" na temat: "Reaktywacja klasyki w szkole". Biblia i antyk, czyli pytania o fundamenty (Katowice, 05.-06. 03.2013), referat: "... mistrzyni prowadzi nas nad Skamander". "Pieśń o Troi" Colleen McCullough jako kontekst dla czytania Homera w szkole ponadgimnazjalnej
 • XII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców „Nauczyciel i szkoła wobec wychowania”, KUL, Lublin, 09.03.2013 (uczestnictwo)
 • Matura 2015 w świetle nowej podstawy programowej - panel z prof. drem hab. Sławomirem Jackiem Żurkiem, Lublin, 11.03.2013 (uczestnictwo)
 • Piracka akademia pisania. Refleksje nad przyszłością polonistyki szkolnej połączone z prezentacją książki "Scenariusze przekorne i prawie niemożliwe" (wykład dra Stanisława Bortnowskiego), Nowe tendencje w nauczaniu języka polskiego w zreformowanej szkole. Nowe egzaminy a nowe podręczniki (wykład dra Piotra Marciszuka), Lublin, 18.03.2013 (uczestnictwo).
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "e-polonistyka 3" (Lublin, 11-12 kwietnia 2013r.), referat: "Sposoby wykorzystania wybranych ćwiczeń multimedialnych na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej".
 • Polonistyczna e-konferencja WSiP "Jaką maturę z języka polskiego zapowiada nowa podstawa programowa?" (Warszawa, 22 kwietnia 2013r.), uczestnictwo.
 • Wykłady na temat: "Jak napisać wypracowanie maturalne?" w lubelskich liceach ogólnokształcących (marzec 2013r., w ramach promocji kierunku filologia polska).
 • Ogólnopolska konferencja naukowa z wymianą doświadczeń pt. „Problemy współczesnej pedagogiki szkolnej. Między teorią a praktyką” pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (Warszawa, 07.06. 2013), referat: „Jak nauczyć, ucząc jak najmniej? O motywującej roli nauczyciela polonisty”

 • Ogólnopolskie Seminarium „Innowacyjne formy kształcenia nauczycieli” (Lublin, 26.-27.09. 2013, UMCS), referat: „”Jak zjeść tę żabę?, czyli polonista w relacji z uczniem uzdolnionym literacko”

 • Metodologiczne seminarium naukowe wykładowców i doktorantów komponentu dydaktycznego studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska (30.09.2013 r.) w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, referat: „Dydaktyka uniwersytecka”

 • Wykład dra hab. Witolda Jakubowskiego (UWr) pt. Kultura popularna w perspektywie edukacyjnej (18.11.2013 r.), uczestnictwo.

 • E-warsztaty polonistyczne WSiP „Matura z języka polskiego 2015. Jak przygotować ucznia do nowej formuły egzaminu ustnego?”, 02. 12. 2013r., uczestnictwo.

2012

 • XI Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców na temat: "Nauczyciel wobec cywilizacji uzależnień i agresji", 10.03.2012, Lublin (uczestnictwo);
 • IX Wojewódzka Konferencja Nauczycieli i Doradców Metodycznych: "Budowanie autorytetu nauczyciela", 30.03.2012, Lublin (uczestnictwo;
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa na temat: "Droga ku porozumieniu, czyli jak unikać barier komunikacyjnych w nowoczesnej szkole", 28.03.2012, Lublin (udział w wybranych wykładach).
 • Otwarte seminarium doktoranckie "Kształcenie kompetencji komunikacyjnych - polonistyczne horyzonty badawcze" (Kazimierz Dolny nad Wisłą, 27 czerwca 2012r.), prowadzenie panelu dyskusyjnego: "Kształcenie komunikacyjne w procesie dydaktycznym"
 • Międzynarodowa konferencja "Humor jako wartość w języku, literaturze, edukacji i kulturze", Lublin UMCS 24-25 września 2012 r., referat: "Czy uczeń jest arbuzem?, czyli pół żartem, pół serio o tym, jak to w szkole bywa..."
 • Uczestnictwo w szkoleniach zorganizowanych przez wydawnictwo OPERON na tematy: "Zakresy rozszerzone i przedmioty uzupełniające - podręczniki dostosowane do zróżnicowanych potrzeb uczniów" oraz "Jak skutecznie przygotować uczniów do matury?" (Lublin, 7 listopada 2012 r).
 • Konferencja "Znaczenie religii we współczesnej polonistyce szkolnej" (19-20 listopada 2012 r.), referat: "Ewangelia według Jezusa Chrystusa" Jose Saramago - lektura fascynująca czy zakazana?; pełnienie funkcji sekretarza konferencji.
 • Konferencja "Język polski na świecie - wyzwania i perspektywa" (MSZ, Fundacja "Nowy Staw"; Lublin, 17.12.2012r.), uczestnictwo we wszystkich wykładach.

2011

 • Ogólnopolska Konferencja "Trudności i zaburzenia w uczeniu się - perspektywa interdyscyplinarna" (Lublin, 14 - 16 lutego 2011 r., Instytut Psychologii UMCS), referat: Indywidualizacja procesu nauczania w szkole ponadgimnazjalnej na przykładzie uczniów z trudnościami w uczeniu się. Wybrane zagadnienia.
 • X Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców "Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka" (Lublin, 12 marca 2011r., ODN Instytut Edukacji Narodowej w Lublinie), uczestnictwo.
 • II Międzynarodowa Konferencja nt. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Katowice 29 - 30 marca 2011r., referat: Formy indywidualizacji kształcenia uczniów zdolnych na poziomie ponadgimnazjalnym. Wybrane zagadnienia.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Reaktywacja klasyki w szkole: wiek XIX+” (Katowice, 19-21 października 2011 r.), referat: „Ze słabością łamać uczmy się za młodu!”, czyli jak rozmawiać z nastolatkiem o literaturze XIX wieku.
 • Ogólnopolskie Seminarium z cyklu „Badania i polityka edukacyjna” nt. Doświadczenie lektury. Krytyka literacka i dydaktyka literatury wobec nowego odbiorcy i wyzwań interpretacji. Diagnozy i wnioski dla edukacji szkolnej (Kraków, 7-8 grudnia 2011r.), referat: „Pani Bovary to ja!” – biografia pisarza jako kontekst dla czytania literatury w szkole ponadgimnazjalnej.

 

 

 

Konferencje wcześniejsze

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2014, godz. 09:52 - Aleksandra Dziak