2016

 • Peryfrazy w języku komentatorów sportowych, w: Język w telewizji. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2016, s. 217-226 [przedruk artykułu drukowanego w: Rocznikach Humanistycznych]
 • Cmentarze w pejzażu językowo-kulturowym Roztocza Wschodniego, w: Roztoczańska część Linii Mołotowa. Historia – współczesność – otoczenie, red. W. Martyn, M. Wiśniewski, M. Koper, Zamość 2016, s. 311-321.
 • Przezwiska i pseudonimy sportowców, „Prace Językoznawcze” 2016, XVIII/3, s. 101-112 (współautor Marcin Kojder).
 • Język sportu – problematyka badawcza, w: Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 13-40.
 • Kilka uwag o mikrotoponimii dawnej ziemi chełmskiej, w: Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź 2016, s. 235-244.
 • Z zagadnień gramatyki onomastycznej nazw geograficznych powiatu tomaszowskiego, w: Centrum a peryferie w opisach językoznawczych, red. F. Czyżewski, M. Olejnik, H. Pelcowa, Lublin 2016, s. 57-67.
 • In memoriam. Bohdan Tomaszewski (1921-2015), w: Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 171-17
 • Wstęp, w: Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 7-9 (współautorka Anna Czapla).
 • (współredakcja naukowa) Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016.
 • (rec.) Marcin Kojder, Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku, Rozprawy Slawistyczne UMCS 24, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, ss. 174, „Roczniki Humanistyczne 64(2016), z. 6, s. 165-170.
 • (rec.) Tomasz Żeleźny, Lubycza Królewska i okolice – podróż sentymentalna, Lubycza Królewska 2015, ss. 100, „Rocznik Tomaszowski” 2016, nr 5, s. 355-358.
 • (rec.) Bасиль Вікторович Лучик, Етимологічний словник топонімів України, Видавничий центр «Академія», Київ 2014, 544 c., „Roczniki Humanistyczne” 64(2016), z. 7, s. 224-230.

 

 

 

Publikacje wcześniejsze

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 11.03.2017, godz. 20:10 - Małgorzata Nowak-Barcińska