Książka

       Krytyka literacka w "Verbum", Lublin 2013.

 

Artykuły

 

 

 

       Etyczna estetyka – teoria sztuki i dzieła literackiego w „Verbum”, w: Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945,  red. M. Ołdakowska – Kuflowa, L. Giemza, Lublin 2010, s. 69-86.

 

      Mariaż marksizmu z katolicyzmem. Badania Stefanii Skwarczyńskiej dotyczące relacji między religią a literaturą, „Zeszyty Naukowe KUL” 2007, nr 3, s. 73-89.

 

      Wierność niepewności. O „Dwukropku” Wisławy Szymborskiej,  „Kresy” 2006, nr 1-2, s. 171-176.

 

      Tropy duszy w poezji Wisławy Szymborskiej,  „Kresy” 2004, nr 1-2, s. 44-53.

 

 

Recenzje

 

       Rosja – miłość (chyba) odwzajemniona, (rec.: W. Śliwowska, R. Śliwowski,  Rosja nasza miłość,  Iskry, Warszawa 2008), „Ethos” 2009, nr 3-4, s. 332-337.

 

      Kulturowe peregrynacje w poszukiwaniu prawdy (rec.:  Z. Kubiak,  Uśmiech kore, Warszawa 2003; Z. Kubiak,  Nowy Brewiarz Europejczyka,  Warszawa 2001), „Ethos” 2001, nr 4, s. 308-314.

 

      Interpretacje i dowolności  (rec.: M. Adamca, „…Pomnik trochę niezupełny…”. Rzecz o apokryfach i poezji Zbigniewa Herberta, Gdańsk 1996). „Ethos” 2000, nr 4, s. 223-226.

 

 

Prace redakcyjne

     

     Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, red. A. Bielak, P. Nowaczyński, Lublin 2011.

 

     Konrad Górski, Literatura i katolicyzm, Wybór, wstęp, komentarz A. Bielak, Lublin 2004.

 

 

W druku

 

      Światopogląd krytyka a prawda o dziele literackim na przykładzie „Verbum”.

 

      Oblicza miłości w poezji Wisławy Szymborskiej.

 

 

Konferencje

 

      Mistyka i zmysły w pismach Józefa Czapskiego

 Konferencja: Sensualność a religia w literaturze, Kazimierz Dolny, 26 września 2012, organizator: Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną KUL.

 

     Czapski wobec Transcendencji.

  Konferencja: Horyzont religijny polskiej literatury emigracyjnej, Kazimierz Dolny, 24 września 2010 r., organizator: Ośrodek Badań nad Literatura Religijną KUL.

 

     Światopogląd krytyka a prawda o dziele literackim na przykładzie „Verbum”.

Konferencja: Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej 1764-1918”. Język krytyki, programy, metodologia,  Toruń 21-22 października 2009, organizator: Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich oraz Instytut Literatury Polskiej UMK przy współpracy Instytutu Badań Literackich PAN

 

     Pragnienie metafizyczne w kulturze nowoczesnej – koncepcja René Girarda.

 Otwarte seminarium naukowe: Czy sacrum jest potrzebne kulturze współczesnej?, Lublin 18 czerwca 2009 r., Organizator: Instytut Badań nad Literaturą Religijną KUL

 

       Etyczna estetyka - teoria sztuki i dzieła literackiego w krytyce literackiej „Verbum”.

Konferencja: Religijność na progu nowoczesności, Lublin 23-24 października 2008, organizator: Katedra Literatury Współczesnej KUL

 

 

 

Popularyzacja nauki

 

Festiwal Nauki

2012 -  Metapoetyckie refleksje Wisławy Szymborskiej. Wykład. Warsztat interpretacyjny.

2010 – Obrazy miłości w poezji Szymborskiej. Wykład

2009 – „Recepty na życie” w poezji Wisławy Szymborskiej. Wykład. Warsztat interpretacyjny

2008 – Co myśli o duszy Wisława Szymborska? Wykład. Warsztat interpretacyjny

Autor: Agnieszka Bielak
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2013, godz. 16:27 - Agnieszka Bielak