Dr Agnieszka Jaworska (nazwisko rodowe Orkwiszewska) jest absolwentką pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1996) oraz Instytutu Wyższej Kultury Religijnej KUL (1997). W latach 1997-2001 uczestniczyła w studiach doktoranckich z psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku 2002 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na podstawie rozprawy „Działalność edukacyjna katolickich uniwersytetów ludowych w świetle nauczania społecznego Kościoła” przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Matulki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W latach 1996-1997 pracowała jako pedagog szkolny, w latach 1999-2000 jako nauczyciel psychologii i socjologii w Medycznym Studium Zawodowym, w latach 2001-2003 jako nauczyciel religii w szkołach podstawowych w Warszawie. W latach 2002-2012 była związana ze Szkołą Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie, gdzie prowadziła zajęcia z dydaktyki i pedagogiki oraz kierowała Studiami Podyplomowymi Pedagogika z dydaktyką. Od roku 2002 prowadzi również wykłady z dydaktyki ogólnej i katechetycznej na Papieskim Wydziale Teologicznym – Collegium Bobolanum w Warszawie.  W 2002 roku została zatrudniona w Instytucie Pedagogiki KUL, początkowo na stanowisku asystenta, a od 2005 roku na stanowisku adiunkta w Katedrze Pedagogiki Ogólnej. Obecnie (od 2014 roku) jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki Porównawczej.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień edukacji dorosłych, kształcenia ustawicznego, samowychowania i samokształcenia, a także pedeutologii, dydaktyki i terapii pedagogicznej. Szczególnie dużo miejsca w swojej działalności naukowej poświęciła badaniom nad katolickimi uniwersytetami ludowymi reaktywowanymi w Polsce po roku 1989, czego efektem jest monografia na ten temat i kilka artykułów. 

 

Dorobek naukowy:

 

Monografie:


• Katolickie uniwersytety ludowe w świetle nauczania społecznego Kościoła, Wyd. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa 2004, s. 167.
• Współred. i wstęp: Myśl pedeutologiczna i edukacja ustawiczna nauczycieli, Wyd. Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa 2006, s. 163.

Artykuły:
• Program Katolickiego Uniwersytetu Ludowego i jego realizacja (Na przykładzie Wszechnicy Ludowej w Lublinie) „Edukacja Dorosłych 1996, nr 4, s. 75-82; oraz w: „Rocznik Andragogiczny 1995/1996”, wyd. Adam Marszałek, s. 248-254. 
• Z historii uniwersytetów ludowych, „Obserwator” 1998, nr 4, s. 23 i nr 5, s. 21.
• Dziecko niepełnosprawne na wsi, W: Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja, pod red. Kazimierza Jacka Zabłockiego, wyd. Akademickie „Żak” Warszawa 1999, s. 63-74.
• Realizacja nauczania społecznego Kościoła w katolickich uniwersytetach ludowych. Wykład z okazji III Zjazdu Swiętowojciechowego Towarzystwa Czytelni Ludowych – 29 IV 2000, „Zdrowy Chleb” 2000, nr 2, wyd. Duszpasterstwa Rolników Archidiecezji Gnieźnieńskiej, s. 23-30.
• Uwarunkowania recepcji treści kształcenia w placówkach oświaty dorosłych, „Toruńskie Studia Dydaktyczne”, Rok IX (15), Toruń 2000, wyd. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. J. Bema, s. 193-198.
• Katolickie uniwersytety ludowe a społeczne nauczanie Kościoła, „Edukacja Otwarta”, Rok I – 2001, nr 3, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, s. 177-188.
• Katolickie uniwersytety ludowe w Polsce po roku 1989. Podstawowe założenia edukacyjne, „Edukacja Otwarta”   02/03/04 (10/11/12), Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2003, s. 83-92.
• Aksjologiczne aspekty edukacji permanentnej nauczycieli, W: Aksjologia edukacji dorosłych, pod red. Janiny Kostkiewicz, Wydawnictwo KUL,  Lublin 2004, s. 87-95.
• Studia podyplomowe przygotowania pedagogicznego w systemie edukacji ustawicznej, W: Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych – od idei do praktyki, pod red. Renaty Góralskiej i Józefa Półturzyckiego, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Płock – Toruń 2004, s.301-308.
• Idea edukacji ustawicznej w pracy nauczyciela-wychowawcy, W: Uczeń i nauczyciel w wyścigu do wiedzy – wybrane aspekty nauczania i uczenia się, pod red. Kazimierza Franczaka i Stanisława Chrobaka, Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego, Warszawa 2006, s. 121-135.
• Proces kształcenia w katolickich uniwersytetach ludowych, W: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, pod red. Aliny Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 837-848.
• Dialog w edukacji ustawicznej dorosłych, W: Pedagogika dialogu. Dialog warunkiem rozwoju osobowego i społecznego, red. Dorota Jankowska, Ewa Dąbrowa, Wydawnictwo Naukowe ITE – PIB, Warszawa 2008, s. 149-154.
• Idea edukacji ustawicznej i jej implikacje dla programów nauczania, W: Edukacja w okresie przemian, red Anna Karpińska, Trans Humana, Białystok 2010, s. 306-312.

 

 


Zajęcia prowadzone w Instytucie Pedagogiki KUL:

 

• Andragogika – wykład, ćwiczenia, konwersatorium;
• Pedagogika ogólna - proseminarium;
• Pedagogika pracy - konwersatorium;
• Wybrane teorie rozwoju zawodowego – wykład;
• Zarządzanie zasobami ludzkimi – wykład;
• Zarządzanie zasobami ludzkimi i zespołem profilaktycznym - konwersatorium;
• Pedeutologia – wykład;
• Dydaktyka ogólna – ćwiczenia;
• Wprowadzenie do pedagogiki – ćwiczenia;
• Pedeutologia i animacja społeczna – seminarium licencjackie;
• Edukacja dorosłych – seminarium licencjackie.

 


Kontakt: a.jaworska17@wp.pl

Autor: Agnieszka Linca-Ćwikła
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2017, godz. 23:24 - Agnieszka Linca-Ćwikła